[COMMITTED] Update Translations

classic Classic list List threaded Threaded
12 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[COMMITTED] Update Translations

Siddhesh Poyarekar-9
Update translations from translationproject.org for 2.30.9000.
---
 po/ca.po    |   539 +--
 po/da.po    |  5818 +++++++++++---------------
 po/de.po    |   140 +-
 po/el.po    | 11065 +++++++++++++++++++-----------------------------
 po/eo.po    |  3172 +++++++-------
 po/es.po    |  3456 +++++++--------
 po/fi.po    |   316 +-
 po/fr.po    |  2100 +++++-----
 po/gl.po    | 11232 ++++++++++++++++++++-----------------------------
 po/hr.po    |   169 +-
 po/hu.po    |  4219 ++++++++-----------
 po/ia.po    |  3615 ++++++++--------
 po/id.po    |  4626 ++++++++-------------
 po/it.po    |  4424 +++++++++-----------
 po/ja.po    |  4373 +++++++++----------
 po/ko.po    |   218 +-
 po/lt.po    |  4591 ++++++++------------
 po/nb.po    | 11316 +++++++++++++++++++++-----------------------------
 po/ru.po    |    20 +-
 po/rw.po    | 11290 +++++++++++++++++++++----------------------------
 po/sk.po    | 11080 ++++++++++++++++++++----------------------------
 po/sl.po    |  3004 +++++++-------
 po/sv.po    |   144 +-
 po/tr.po    |  1301 +++---
 po/vi.po    |   118 +-
 po/zh_CN.po |  2672 ++++++------
 po/zh_TW.po |    31 +-
 27 files changed, 44061 insertions(+), 60988 deletions(-)

diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 44c4ddf5fd..b014909b17 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Catalan messages for GNU libc.
-# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2019 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the glibc package.
-# Ivan Vilata i Balaguer <[hidden email]>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
+# Ivan Vilata i Balaguer <[hidden email]>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019.
 #
 # Sóc Ivan, aquestes són les convencions que adopte per a la 2.18.90.20140105:
 #
@@ -47,9 +47,9 @@
 # <https://www.softcatala.org/recursos/quality/gnutools.html>.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libc 2.22-pre1\n"
+"Project-Id-Version: libc 2.29.9000\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-07-18 13:28-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-29 22:56+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-11-17 16:17-0500\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <[hidden email]>\n"
 "Language-Team: Catalan <[hidden email]>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -146,12 +146,13 @@ msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
 msgstr "(ERROR DEL PROGRAMA) L’opció hauria d’haver estat reconeguda!?"
 
 #: assert/assert-perr.c:35
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
 "%n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sError inesperat: %s.\n"
+msgstr ""
+"%s%s%s:%u: %s%sError inesperat: %s.\n"
+"%n"
 
 #: assert/assert.c:101
 #, c-format
@@ -529,10 +530,8 @@ msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitu
 msgstr "no s’ha pogut carregar l’objecte auxiliar «%s» perquè la substitució del component cadena dinàmica és buida\n"
 
 #: elf/dl-deps.c:220
-#, fuzzy
-#| msgid "cannot allocate dependency list"
 msgid "cannot allocate dependency buffer"
-msgstr "no s’ha pogut reservar la llista de dependències"
+msgstr "no s’ha pogut reservar la memòria intermèdia de dependències"
 
 #: elf/dl-deps.c:443
 msgid "cannot allocate dependency list"
@@ -609,10 +608,8 @@ msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
 msgstr "l’adreça o desplaçament de l’ordre ELF de càrrega no està correctament alineada"
 
 #: elf/dl-load.c:1146
-#, fuzzy
-#| msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgid "cannot process note segment"
-msgstr "no s’ha pogut restaurar la protecció del segment després de reubicar‐lo"
+msgstr "no s’ha pogut processar el segment de notes"
 
 #: elf/dl-load.c:1157
 msgid "object file has no loadable segments"
@@ -627,10 +624,8 @@ msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "el fitxer d’objecte no té secció dinàmica"
 
 #: elf/dl-load.c:1218
-#, fuzzy
-#| msgid "cannot dynamically load executable"
 msgid "cannot dynamically load position-independent executable"
-msgstr "no s’ha pogut carregar dinàmicament l’executable"
+msgstr "no s’ha pogut carregar dinàmicament l’executable independent de la posició"
 
 #: elf/dl-load.c:1220
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
@@ -802,10 +797,8 @@ msgid "Don't build cache"
 msgstr "No construeix la memòria cau."
 
 #: elf/ldconfig.c:145
-#, fuzzy
-#| msgid "%s is not a symbolic link\n"
 msgid "Don't update symbolic links"
-msgstr "«%s» no és un enllaç simbòlic\n"
+msgstr "No actualitza els enllaços simbòlics."
 
 #: elf/ldconfig.c:146
 msgid "Change to and use ROOT as root directory"
@@ -1175,11 +1168,11 @@ msgstr "l’identificador de fil «%s» no és vàlid"
 msgid "cannot attach to process %lu"
 msgstr "no s’ha pogut associar al procés %lu"
 
+# No usa quote().  ivb
 #: elf/pldd.c:184
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid saved time"
+#, c-format
 msgid "no valid %s/task entries"
-msgstr "el temps estalviat no és vàlid"
+msgstr "no hi ha entrades «%s/task» vàlides"
 
 #: elf/pldd.c:290
 #, c-format
@@ -1732,10 +1725,8 @@ msgid "Error: .netrc file is readable by others."
 msgstr "Error: el fitxer «.netrc» és llegible per altres que no en són el propietari."
 
 #: inet/ruserpass.c:180
-#, fuzzy
-#| msgid "Remove password or make file unreadable by others."
 msgid "Remove 'password' line or make file unreadable by others."
-msgstr "Elimineu la contrasenya o feu il·legible el fitxer per a altres."
+msgstr "Elimineu la línia «password» o feu il·legible el fitxer per a altres."
 
 #: inet/ruserpass.c:199
 #, c-format
@@ -1758,10 +1749,9 @@ msgid "default character map file `%s' not found"
 msgstr "no s’ha trobat el fitxer «%s» de mapa de caràcters per defecte"
 
 #: locale/programs/charmap.c:265
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
+#, c-format
 msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant [--no-warnings=ascii]"
-msgstr "el mapa de caràcters «%s» no és compatible amb ASCII, el locale no és conforme amb ISO C\n"
+msgstr "el mapa de caràcters «%s» no és compatible amb ASCII, el locale no és conforme amb ISO C (amagueu açò amb «--no-warnings=ascii»)"
 
 # La variable porta els símbols inclosos.  ivb
 #: locale/programs/charmap.c:343
@@ -2479,22 +2469,19 @@ msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
 msgstr "%s: les dades de transliteració del locale «%s» no es troben disponibles"
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3672
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
+#, c-format
 msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes"
-msgstr "%s: taula de la classe «%s»: %lu octets\n"
+msgstr "%s: taula de la classe «%s»: %lu octets"
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3736
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
+#, c-format
 msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes"
-msgstr "%s: taula del mapa «%s»: %lu octets\n"
+msgstr "%s: taula del mapa «%s»: %lu octets"
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:3860
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
+#, c-format
 msgid "%s: table for width: %lu bytes"
-msgstr "%s: taula d’amplada: %lu bytes\n"
+msgstr "%s: taula d’amplada: %lu bytes"
 
 #: locale/programs/ld-identification.c:173
 #, c-format
@@ -2502,10 +2489,9 @@ msgid "%s: no identification for category `%s'"
 msgstr "%s: no hi ha cap identificació per a la categoria «%s»"
 
 #: locale/programs/ld-identification.c:197
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: no identification for category `%s'"
+#, c-format
 msgid "%s: unknown standard `%s' for category `%s'"
-msgstr "%s: no hi ha cap identificació per a la categoria «%s»"
+msgstr "%s: l’estàndard «%s» per a la categoria «%s» no és conegut"
 
 #: locale/programs/ld-identification.c:380
 #, c-format
@@ -2539,10 +2525,9 @@ msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
 msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» té una longitud incorrecta"
 
 #: locale/programs/ld-monetary.c:245
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
+#, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
-msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» no és un nom vàlid de l’estàndard ISO 4217"
+msgstr "%s: el valor del camp «int_curr_symbol» no és un nom vàlid de l’estàndard ISO 4217 (amagueu açò amb «--no-warnings=intcurrsym»)"
 
 #: locale/programs/ld-monetary.c:293 locale/programs/ld-monetary.c:322
 #, c-format
@@ -2741,16 +2726,16 @@ msgstr ""
 msgid "while preparing output"
 msgstr "en preparar l’eixida"
 
+# És un nom de variable d’entorn.  ivb
 #: locale/programs/locale.c:998
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
+#, c-format
 msgid "Cannot set %s to default locale"
-msgstr "no s’ha pogut establir LC_ALL al locale per defecte"
+msgstr "no s’ha pogut establir %s al locale per defecte"
 
 #: locale/programs/locale.c:1096
 #, c-format
 msgid "warning: The LOCPATH variable is set to \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "avís: la variable LOCPATH està establerta a «%s»\n"
 
 # Més ajudes.  ivb
 #: locale/programs/localedef.c:116
@@ -2775,7 +2760,7 @@ msgstr "Crea fitxers d’eixida encara que s’hagen emès missatges d’avís."
 
 #: locale/programs/localedef.c:128
 msgid "Do not create hard links between installed locales"
-msgstr ""
+msgstr "No crea enllaços forts entre locales instal·lats."
 
 # ivb (2001/10/28)
 # ivb  Localedef crea diversos fitxers en un directori: és plural.
@@ -2798,18 +2783,16 @@ msgid "Print more messages"
 msgstr "Mostra més missatges."
 
 #: locale/programs/localedef.c:134 locale/programs/localedef.c:137
-#, fuzzy
-#| msgid "warning: "
 msgid "<warnings>"
-msgstr "avís: "
+msgstr "AVISOS"
 
 #: locale/programs/localedef.c:135
 msgid "Comma-separated list of warnings to disable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
-msgstr ""
+msgstr "Llista separada per comes d’avisos a inhabilitar; els avisos acceptats són: «ascii», «intcurrsym»."
 
 #: locale/programs/localedef.c:138
 msgid "Comma-separated list of warnings to enable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
-msgstr ""
+msgstr "Llista separada per comes d’avisos a habilitar; els avisos acceptats són: «ascii», «intcurrsym»."
 
 #: locale/programs/localedef.c:141
 msgid "Archive control:"
@@ -2884,10 +2867,8 @@ msgid "cannot write output files to `%s'"
 msgstr "no s’han pogut escriure els fitxers d’eixida a «%s»"
 
 #: locale/programs/localedef.c:309
-#, fuzzy
-#| msgid "no output file produced because warnings were issued"
 msgid "no output file produced because errors were issued"
-msgstr "no s’ha generat el fitxer d’eixida perquè s’han produït avisos"
+msgstr "no s’ha generat el fitxer d’eixida perquè s’han produït errors"
 
 #: locale/programs/localedef.c:441
 #, c-format
@@ -4132,10 +4113,9 @@ msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "error en obtenir l’identificador del programa de control: %s"
 
 #: nscd/connections.c:1349
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
+#, c-format
 msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %m; disabling paranoia mode"
-msgstr "no s’ha pogut obrir «/proc/self/cmdline»: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
+msgstr "no s’ha pogut obrir «/proc/self/cmdline»: %m; s’inhabilita el mode paranoic"
 
 #: nscd/connections.c:1372
 #, c-format
@@ -4638,19 +4618,17 @@ msgstr ""
 "%15<PRIuMAX>  reserves de memòria fallades\n"
 "%15s  comprovar «/etc/%s» per si hi ha hagut canvis?\n"
 
-# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
+# El nom de la base de dades no és «user» sinó «passwd».  ivb
 #: nscd/pwdcache.c:407
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
+#, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in user database cache!"
-msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «hosts»"
+msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de la base de dades d’usuaris"
 
-# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
+# El nom de la base de dades no és «user» sinó «passwd».  ivb
 #: nscd/pwdcache.c:409
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
+#, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in user database cache!"
-msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «hosts»"
+msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de la base de dades d’usuaris"
 
 #: nscd/pwdcache.c:471
 #, c-format
@@ -4801,10 +4779,9 @@ msgid "Enumeration not supported on %s\n"
 msgstr "no es permet l’enumeració sobre «%s»\n"
 
 #: nss/getent.c:517 nss/getent.c:530
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Could not create log file"
+#, c-format
 msgid "Could not allocate group list: %m\n"
-msgstr "no s’ha pogut crear el fitxer de registre"
+msgstr "no s’ha pogut reservar la llista de grups: %m\n"
 
 #: nss/getent.c:901
 #, c-format
@@ -4976,34 +4953,29 @@ msgid "Unrecognized variable `%s'"
 msgstr "la variable «%s» no és reconeguda"
 
 #: posix/getopt.c:277
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
+#, c-format
 msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: l’opció «-W %s» és ambigua\n"
+msgstr "%s: l’opció «%s%s» és ambigua\n"
 
 #: posix/getopt.c:283
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
+#, c-format
 msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous; possibilities:"
-msgstr "%s: l’opció «%s» és ambigua; possibilitats:"
+msgstr "%s: l’opció «%s%s» és ambigua; possibilitats:"
 
 #: posix/getopt.c:318
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
+#, c-format
 msgid "%s: unrecognized option '%s%s'\n"
-msgstr "%s: l’opció «%c%s» no és reconeguda\n"
+msgstr "%s: l’opció «%s%s» no és reconeguda\n"
 
 #: posix/getopt.c:344
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
+#, c-format
 msgid "%s: option '%s%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: l’opció «%c%s» no admet arguments\n"
+msgstr "%s: l’opció «%s%s» no admet arguments\n"
 
 #: posix/getopt.c:359
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option '--%s' requires an argument\n"
+#, c-format
 msgid "%s: option '%s%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: l’opció «--%s» necessita un argument\n"
+msgstr "%s: l’opció «%s%s» necessita un argument\n"
 
 #: posix/getopt.c:620
 #, c-format
@@ -5040,10 +5012,8 @@ msgid "Invalid back reference"
 msgstr "La referència cap enrere no és vàlida"
 
 #: posix/regcomp.c:156
-#, fuzzy
-#| msgid "Unmatched [ or [^"
 msgid "Unmatched [, [^, [:, [., or [="
-msgstr "«[» o «[^» desaparellat"
+msgstr "«[», «[^», «[:», «[.», o «[=» desaparellat"
 
 #: posix/regcomp.c:159
 msgid "Unmatched ( or \\("
@@ -7021,43 +6991,37 @@ msgstr "no s’ha pogut llegir la capçalera de «%s»"
 
 #: sysdeps/x86/dl-cet.c:202
 msgid "mprotect legacy bitmap failed"
-msgstr ""
+msgstr "ha fallat mprotect() sobre el mapa de bits antic"
 
 #: sysdeps/x86/dl-cet.c:217
-#, fuzzy
-#| msgid "Data input available"
 msgid "legacy bitmap isn't available"
-msgstr "Hi ha dades disponibles a l’entrada"
+msgstr "el mapa de bits antic no es troba disponible"
 
 #: sysdeps/x86/dl-cet.c:247
-#, fuzzy
-#| msgid "failed to start conversion processing"
 msgid "failed to mark legacy code region"
-msgstr "no s’ha pogut començar a processar la conversió"
+msgstr "no s’ha pogut marcar la regió de codi antic"
 
+# Amb CET hi ha una segona pila només per a instruccions de control.  ivb
 #: sysdeps/x86/dl-cet.c:269
 msgid "shadow stack isn't enabled"
-msgstr ""
+msgstr "la pila de control de flux («shadow») no està habilitada"
 
+# CET = Control-Flow Enforcement Technology.  ivb
 #: sysdeps/x86/dl-cet.c:290
 msgid "can't disable CET"
-msgstr ""
+msgstr "no es pot inhabilitar CET"
 
 #: timezone/zdump.c:332
-#, fuzzy
-#| msgid "has fewer than 3 alphabetics"
 msgid "has fewer than 3 characters"
-msgstr "té menys de 3 caràcters alfabètics"
+msgstr "té menys de 3 caràcters"
 
 #: timezone/zdump.c:334
-#, fuzzy
-#| msgid "has more than 6 alphabetics"
 msgid "has more than 6 characters"
-msgstr "té més de 6 caràcters alfabètics"
+msgstr "té més de 6 caràcters"
 
 #: timezone/zdump.c:336
 msgid "has characters other than ASCII alphanumerics, '-' or '+'"
-msgstr ""
+msgstr "conté caràcters que no són ASCII alfanumèrics, «-» ni «+»"
 
 # FIXME: language-dependent
 # La cadena final és una de les anteriors.  ivb
@@ -7081,6 +7045,21 @@ msgid ""
 "\n"
 "Report bugs to %s.\n"
 msgstr ""
+"%s: forma d’ús: %s OPCIONS ZONA_HORÀRIA…\n"
+"\n"
+"Opcions:\n"
+"  -c [INICI,]FI        Comença a l’any INICI (-500 per defecte) i acaba abans\n"
+"                       de l’any FI (2500 per defecte).\n"
+"  -t [INICI,]FI        Comença a l’instant INICI i acaba abans de l’instant FI\n"
+"                       (en segons des de 1970).\n"
+"  -i                   Llista les transicions de forma resumida (en un format\n"
+"                       experimental).\n"
+"  -v                   Llista les transicions de forma detallada.\n"
+"  -V                   Llista les transicions de forma un poc menys detallada.\n"
+"  --help               Mostra aquesta ajuda i ix.\n"
+"  --version            Mostra informació sobre la versió i ix.\n"
+"\n"
+"Informeu dels errors a %s.\n"
 
 #: timezone/zdump.c:473
 #, c-format
@@ -7098,34 +7077,26 @@ msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
 msgstr "%s: la memòria s’ha exhaurit: %s\n"
 
 #: timezone/zic.c:437
-#, fuzzy
-#| msgid "time overflow"
 msgid "size overflow"
-msgstr "desbordament de l’hora"
+msgstr "desbordament de la mida"
 
 #: timezone/zic.c:447
-#, fuzzy
-#| msgid "time overflow"
 msgid "alignment overflow"
-msgstr "desbordament de l’hora"
+msgstr "desbordament de l’alineament"
 
 #: timezone/zic.c:495
-#, fuzzy
-#| msgid "Integer overflow"
 msgid "integer overflow"
-msgstr "Desbordament enter"
+msgstr "desbordament enter"
 
 #: timezone/zic.c:529
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "\"%s\", line %d: "
+#, c-format
 msgid "\"%s\", line %<PRIdMAX>: "
-msgstr "«%s», línia %d: "
+msgstr "«%s», línia %<PRIdMAX>: "
 
 #: timezone/zic.c:532
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
+#, c-format
 msgid " (rule from \"%s\", line %<PRIdMAX>)"
-msgstr " (regla de «%s», línia %d)"
+msgstr " (regla de «%s», línia %<PRIdMAX>)"
 
 #: timezone/zic.c:551
 #, c-format
@@ -7137,12 +7108,7 @@ msgstr "avís: "
 # ivb  reservades dels fitxers amb què treballa zic.
 # Sembla que la barra al final de la línia no pinta res.  ivb
 #: timezone/zic.c:576
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "%s: usage is %s [ --version ] [ --help ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
-#| "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
-#| "\n"
-#| "Report bugs to %s.\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "%s: usage is %s [ --version ] [ --help ] [ -v ] \\\n"
 "\t[ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ] \\\n"
@@ -7150,17 +7116,17 @@ msgid ""
 "\n"
 "Report bugs to %s.\n"
 msgstr ""
-"%s: forma d’ús: %s [--version] [--help] [-s] [-v] [-l localtime]\n"
-"\t[-p posixrules] [-d DIRECTORI] [-L FITXER_SEGONS_INTERCALARS]\n"
-"\t[-y yearistype] [FITXER…]\n"
+"%s: forma d’ús: %s [--version] [--help] [-v]\n"
+"\t[-l FITXER_localtime] [-p FITXER_posixrules] [-d DIRECTORI]\n"
+"\t[-t ENLLAÇ_A_localtime] [-L FITXER_SEGONS_INTERCALARS] [FITXER…]\n"
 "\n"
 "Informeu dels errors a %s.\n"
 
+# No usa quote().  ivb
 #: timezone/zic.c:599
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
+#, c-format
 msgid "%s: Can't chdir to %s: %s\n"
-msgstr "%s: no s’ha pogut crear «%s»: %s\n"
+msgstr "%s: no s’ha pogut canviar al directori «%s»: %s\n"
 
 #: timezone/zic.c:632
 msgid "wild compilation-time specification of zic_t"
@@ -7182,14 +7148,13 @@ msgid "%s: More than one -p option specified\n"
 msgstr "%s: s’ha indicat l’opció «-p» més d’una volta\n"
 
 #: timezone/zic.c:680
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: More than one -d option specified\n"
+#, c-format
 msgid "%s: More than one -t option specified\n"
-msgstr "%s: s’ha indicat l’opció «-d» més d’una volta\n"
+msgstr "%s: s’ha indicat l’opció «-t» més d’una volta\n"
 
 #: timezone/zic.c:689
 msgid "-y is obsolescent"
-msgstr ""
+msgstr "l’opció «-y» és obsoleta"
 
 #: timezone/zic.c:693
 #, c-format
@@ -7203,90 +7168,89 @@ msgstr "%s: s’ha indicat l’opció «-L» més d’una volta\n"
 
 #: timezone/zic.c:712
 msgid "-s ignored"
-msgstr ""
+msgstr "es descarta l’opció «-s»"
 
 #: timezone/zic.c:753
 msgid "link to link"
 msgstr "enllaç a un altre enllaç"
 
 #: timezone/zic.c:756 timezone/zic.c:760
-#, fuzzy
-#| msgid "Too many links"
 msgid "command line"
-msgstr "El fitxer té massa enllaços"
+msgstr "línia d’ordres"
 
 #: timezone/zic.c:776
 msgid "empty file name"
-msgstr ""
+msgstr "el nom de fitxer és buit"
 
 #: timezone/zic.c:779
 #, c-format
 msgid "file name '%s' begins with '/'"
-msgstr ""
+msgstr "el nom de fitxer «%s» comença per «/»"
 
 #: timezone/zic.c:789
 #, c-format
 msgid "file name '%s' contains '%.*s' component"
-msgstr ""
+msgstr "el nom de fitxer «%s» conté un component «%.*s»"
 
+# Crec que queda més clar que «respecte al temps universal».  ivb
 #: timezone/zic.c:795
 #, c-format
 msgid "file name '%s' component contains leading '-'"
-msgstr ""
+msgstr "el nom de fitxer «%s» conté un component que comença per «-»"
 
 #: timezone/zic.c:798
 #, c-format
 msgid "file name '%s' contains overlength component '%.*s...'"
-msgstr ""
+msgstr "el nom de fitxer «%s» conté un component massa llarg «%.*s…»"
 
 #: timezone/zic.c:826
 #, c-format
 msgid "file name '%s' contains byte '%c'"
-msgstr ""
+msgstr "el nom de fitxer «%s» conté l’octet «%c»"
 
 #: timezone/zic.c:827
 #, c-format
 msgid "file name '%s' contains byte '\\%o'"
-msgstr ""
+msgstr "el nom de fitxer «%s» conté l’octet «\\%o»"
 
+# No usa quote().  ivb
 #: timezone/zic.c:897
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
+#, c-format
 msgid "%s: link from %s/%s failed: %s\n"
-msgstr "l’enllaç des de «%s» cap a «%s» no és vàlid: %s\n"
+msgstr "%s: no s’ha pogut enllaçar des de «%s/%s»: %s\n"
 
+# No usa quote().  ivb
 #: timezone/zic.c:907 timezone/zic.c:1876
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
+#, c-format
 msgid "%s: Can't remove %s/%s: %s\n"
-msgstr "%s: no s’ha pogut eliminar «%s»: %s\n"
+msgstr "%s: no s’ha pogut eliminar «%s/%s»: %s\n"
 
 #: timezone/zic.c:931
 #, c-format
 msgid "symbolic link used because hard link failed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "s’ha emprat un enllaç simbòlic perquè l’enllaç fort ha fallat: %s"
 
+# No usa quote().  ivb
 #: timezone/zic.c:939
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't read %s: %s\n"
+#, c-format
 msgid "%s: Can't read %s/%s: %s\n"
-msgstr "%s: no s’ha pogut llegir «%s»: %s\n"
+msgstr "%s: no s’ha pogut llegir «%s/%s»: %s\n"
 
+# No usa quote().  ivb
 #: timezone/zic.c:946 timezone/zic.c:1889
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
+#, c-format
 msgid "%s: Can't create %s/%s: %s\n"
-msgstr "%s: no s’ha pogut crear «%s»: %s\n"
+msgstr "%s: no s’ha pogut crear «%s/%s»: %s\n"
 
 #: timezone/zic.c:955
 #, c-format
 msgid "copy used because hard link failed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "s’ha emprat una còpia perquè l’enllaç fort ha fallat: %s"
 
 #: timezone/zic.c:958
 #, c-format
 msgid "copy used because symbolic link failed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "s’ha emprat una còpia perquè l’enllaç simbòlic ha fallat: %s"
 
 #: timezone/zic.c:1032 timezone/zic.c:1034
 msgid "same rule name in multiple files"
@@ -7324,10 +7288,8 @@ msgid "expected continuation line not found"
 msgstr "cal una línia de continuació, però se’n troba cap"
 
 #: timezone/zic.c:1203
-#, fuzzy
-#| msgid "values over 24 hours not handled by pre-2007 versions of zic"
 msgid "fractional seconds rejected by pre-2018 versions of zic"
-msgstr "les versions de «zic» anteriors a 2007 no admeten valors majors que 24 hores"
+msgstr "les versions de «zic» anteriors a 2018 no admeten segons fraccionals"
 
 #: timezone/zic.c:1221 timezone/zic.c:3078
 msgid "time overflow"
@@ -7346,10 +7308,9 @@ msgid "wrong number of fields on Rule line"
 msgstr "el nombre de camps de la línia «Rule» és incorrecte"
 
 #: timezone/zic.c:1265
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
+#, c-format
 msgid "Invalid rule name \"%s\""
-msgstr "«%s» no és un identificador numèric de grup vàlid"
+msgstr "«%s» no és un nom de regla vàlid"
 
 #: timezone/zic.c:1287
 msgid "wrong number of fields on Zone line"
@@ -7366,10 +7327,9 @@ msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
 msgstr "la línia «Zone %s» i l’opció «-p» són mútuament excloents"
 
 #: timezone/zic.c:1305
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
+#, c-format
 msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %<PRIdMAX>)"
-msgstr "el nom de zona «%s» (fitxer «%s», línia %d) és duplicat"
+msgstr "el nom de zona «%s» (fitxer «%s», línia %<PRIdMAX>) és duplicat"
 
 #: timezone/zic.c:1319
 msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
@@ -7385,10 +7345,9 @@ msgid "invalid abbreviation format"
 msgstr "el format de l’abreviatura no és vàlid"
 
 #: timezone/zic.c:1372
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "values over 24 hours not handled by pre-2007 versions of zic"
+#, c-format
 msgid "format '%s' not handled by pre-2015 versions of zic"
-msgstr "les versions de «zic» anteriors a 2007 no admeten valors majors que 24 hores"
+msgstr "les versions de «zic» anteriors a 2015 no admeten el format «%s»"
 
 #: timezone/zic.c:1399
 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
@@ -7432,10 +7391,8 @@ msgstr "el camp «Rolling/Stationary» de la línia «Leap» no és vàlid"
 
 # I?  ivb
 #: timezone/zic.c:1505
-#, fuzzy
-#| msgid "leap second precedes Big Bang"
 msgid "leap second precedes Epoch"
-msgstr "el segon intercalar és anterior al Big Bang"
+msgstr "el segon intercalar és anterior a l’Època"
 
 #: timezone/zic.c:1518
 msgid "wrong number of fields on Link line"
@@ -7465,32 +7422,29 @@ msgstr "s’ha especificat un sol any"
 #: timezone/zic.c:1633
 #, c-format
 msgid "year type \"%s\" is obsolete; use \"-\" instead"
-msgstr ""
+msgstr "el tipus d’any «%s» és obsolet; empreu «-» en el seu lloc"
 
 #: timezone/zic.c:1668
 msgid "invalid weekday name"
 msgstr "el nom del dia de la setmana no és vàlid"
 
 #: timezone/zic.c:1800
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "pre-2014 clients may mishandle more than 1200 transition times"
+#, c-format
 msgid "reference clients mishandle more than %d transition times"
-msgstr "els clients anteriors a 2014 podrien processar malament més de 1200 dates de transició"
+msgstr "els clients de referència processen malament més de %d dates de transició"
 
 #: timezone/zic.c:1804
 msgid "pre-2014 clients may mishandle more than 1200 transition times"
 msgstr "els clients anteriors a 2014 podrien processar malament més de 1200 dates de transició"
 
 #: timezone/zic.c:1920
-#, fuzzy
-#| msgid "too many local time types"
 msgid "too many transition times"
-msgstr "hi ha massa tipus d’hora local"
+msgstr "hi ha massa dates de transició"
 
 #: timezone/zic.c:2107
 #, c-format
 msgid "%%z UT offset magnitude exceeds 99:59:59"
-msgstr ""
+msgstr "la magnitud «%%z» del desplaçament respecte a UTC excedeix 99:59:59"
 
 #: timezone/zic.c:2488
 msgid "no POSIX environment variable for zone"
@@ -7504,7 +7458,7 @@ msgstr "%s: els clients anteriors a %d podrien processar malament les dates dist
 
 #: timezone/zic.c:2631
 msgid "two rules for same instant"
-msgstr ""
+msgstr "dues regles per al mateix instant"
 
 #: timezone/zic.c:2696
 msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
@@ -7525,7 +7479,7 @@ msgstr "hi ha massa segons intercalars"
 
 #: timezone/zic.c:2844
 msgid "Leap seconds too close together"
-msgstr ""
+msgstr "els segons intercalars són massa propers"
 
 #: timezone/zic.c:2891
 msgid "Wild result from command execution"
@@ -7536,15 +7490,17 @@ msgstr "l’execució de l’ordre ha donat un resultat estrany"
 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
 msgstr "%s: l’ordre ha estat «%s», el resultat ha estat %d\n"
 
+# El primer és un prefix, masculí.  ivb
 #: timezone/zic.c:2998
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is undocumented; use \"last%s\" instead"
-msgstr ""
+msgstr "«%s» no està documentat; empreu «last%s» en el seu lloc"
 
+# Es refereix a una paraula.  ivb
 #: timezone/zic.c:3029
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is ambiguous in pre-2017c zic"
-msgstr ""
+msgstr "«%s» és ambígua en la versió «pre-2017c» de «zic»"
 
 # ivb (2001/10/30)
 # ivb  Es refereix a les cometes dobles «"».
@@ -7557,22 +7513,16 @@ msgid "use of 2/29 in non leap-year"
 msgstr "s’ha emprat el dia 29 de febrer en un any no bixest"
 
 #: timezone/zic.c:3192
-#, fuzzy
-#| msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
 msgid "rule goes past start/end of month; will not work with pre-2004 versions of zic"
 msgstr "la regla va més enllà de l’inici o fi del mes; no funcionarà en les versions de «zic» anteriors a 2004"
 
 #: timezone/zic.c:3219
-#, fuzzy
-#| msgid "time zone abbreviation has fewer than 3 alphabetics"
 msgid "time zone abbreviation has fewer than 3 characters"
-msgstr "l’abreviatura de la zona horària té menys de 3 caràcters alfabètics"
+msgstr "l’abreviatura de la zona horària té menys de 3 caràcters"
 
 #: timezone/zic.c:3221
-#, fuzzy
-#| msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
 msgid "time zone abbreviation has too many characters"
-msgstr "l’abreviatura de la zona horària té massa caràcters alfabètics"
+msgstr "l’abreviatura de la zona horària té massa caràcters"
 
 #: timezone/zic.c:3223
 msgid "time zone abbreviation differs from POSIX standard"
@@ -7582,199 +7532,8 @@ msgstr "l’abreviatura de la zona horària difereix de l’estàndard POSIX"
 msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
 msgstr "hi ha massa abreviatures de zona horària (o són massa llargues)"
 
+# No usa quote().  ivb
 #: timezone/zic.c:3275
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
+#, c-format
 msgid "%s: Can't create directory %s: %s"
-msgstr "%s: no s’ha pogut crear el directori «%s»: %s\n"
-
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Es refereix a /dev/zero .
-#~ msgid "cannot open zero fill device"
-#~ msgstr "no s’ha pogut obrir el dispositiu de zeros"
-
-#~ msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
-#~ msgstr "no s’han pogut reservar les estructures de dades TLS per al fil inicial"
-
-#~ msgid "cannot handle TLS data"
-#~ msgstr "no es pot tractar amb dades TLS"
-
-#~ msgid "invalid caller"
-#~ msgstr "la biblioteca que ha fet la crida no és vàlida"
-
-#~ msgid "relocation error"
-#~ msgstr "error de reubicació"
-
-#~ msgid "Don't generate links"
-#~ msgstr "No genera enllaços."
-
-#~ msgid "Character out of range for UTF-8"
-#~ msgstr "el caràcter és fora de rang respecte a UTF-8"
-
-#~ msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-#~ msgstr "no s’ha definit «UNDEFINED»"
-
-#~ msgid "non-symbolic character value should not be used"
-#~ msgstr "no s’han d’emprar valors de caràcters no simbòlics"
-
-#~ msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
-#~ msgstr "no s’ha pogut establir LC_CTYPE al locale per defecte"
-
-#~ msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
-#~ msgstr "no s’ha pogut establir LC_MESSAGES al locale per defecte"
-
-#~ msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
-#~ msgstr "no s’ha pogut establir LC_COLLATE al locale per defecte"
-
-#~ msgid "Create old-style tables"
-#~ msgstr "Crea taules de l’estil antic."
-
-#~ msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
-#~ msgstr "no s’ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s; s’inhabilita el mode paranoic"
-
-#~ msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
-#~ msgstr "no s’ha pogut canviar el connector al mode no blocador: %s"
-
-#~ msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
-#~ msgstr "no s’ha pogut indicar que el connector es tanque en fer exec(): %s"
-
-#~ msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
-#~ msgstr "no s’ha pogut llegir «/proc/self/cmdline»: %s; s’inhabilita el mode paranoic"
-
-# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
-#~ msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
-#~ msgstr "no s’ha trobat «%s» a la memòria cau de «passwd»"
-
-# El nom de la base de dades s’usa més a sovint que la descripció.  ivb
-#~ msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
-#~ msgstr "es torna a carregar «%s» a la memòria cau de «passwd»"
-
-#~ msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: l’opció «--%s» no admet arguments\n"
-
-#~ msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
-#~ msgstr "%s: l’opció «--%s» no és reconeguda\n"
-
-#~ msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: l’opció «-W %s» no admet arguments\n"
-
-#~ msgid "%s: option '-W %s' requires an argument\n"
-#~ msgstr "%s: l’opció «-W %s» necessita un argument\n"
-
-#~ msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
-#~ msgstr "aquesta implementació no accepta l’estil nou ni el codi compatible amb MT\n"
-
-#~ msgid "program %lu is not available\n"
-#~ msgstr "el programa %lu no es troba disponible\n"
-
-#~ msgid "program %lu version %lu is not available\n"
-#~ msgstr "el programa %lu, versió %lu, no es troba disponible\n"
-
-#~ msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
-#~ msgstr "el programa %lu, versió %lu, es troba llest i esperant\n"
-
-#~ msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
-#~ msgstr "rpcinfo: no s’ha pogut contactar amb el mapador de ports"
-
-#~ msgid "No remote programs registered.\n"
-#~ msgstr "no hi ha cap programa remot donat d’alta\n"
-
-#~ msgid "   program vers proto   port\n"
-#~ msgstr "  programa vers proto   port\n"
-
-# ivb (2001/10/28)
-# ivb  Es refereix al nom d'una estació -> masculí.
-#~ msgid "(unknown)"
-#~ msgstr "(desconegut)"
-
-#~ msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
-#~ msgstr "rpcinfo: la difusió ha fallat: %s\n"
-
-#~ msgid "Sorry. You are not root\n"
-#~ msgstr "ho sent, no sou root\n"
-
-#~ msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
-#~ msgstr "rpcinfo: no s’ha pogut donar de baixa el programa «%s», versió %s\n"
-
-#~ msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
-#~ msgstr "Forma d’ús: rpcinfo [-n NÚMPORT] -u ESTACIÓ NÚMPROGRAMA [NÚMVERSIÓ]\n"
-
-#~ msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
-#~ msgstr "        rpcinfo [-n NÚMPORT] -t ESTACIÓ NÚMPROGRAMA [NÚMVERSIÓ]\n"
-
-#~ msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
-#~ msgstr "       rpcinfo -p [ESTACIÓ]\n"
-
-#~ msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
-#~ msgstr "       rpcinfo -b NÚMPROGRAMA NÚMVERSIÓ\n"
-
-#~ msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
-#~ msgstr "       rpcinfo -d NÚMPROGRAMA NÚMVERSIÓ\n"
-
-#~ msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
-#~ msgstr "rpcinfo: el servei «%s» no és conegut\n"
-
-#~ msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
-#~ msgstr "rpcinfo: l’estació «%s» no és coneguda\n"
-
-#~ msgid "lacks alphabetic at start"
-#~ msgstr "no comença per un caràcter alfabètic"
-
-#~ msgid "differs from POSIX standard"
-#~ msgstr "difereix de l’estàndard POSIX"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s: usage: %s [--version] [--help] [-{vV}] [-{ct} [lo,]hi] zonename ...\n"
-#~ "\n"
-#~ "Report bugs to %s.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: forma d’ús: %s [--version] [--help] [-{vV}] [-{cC} [ANY_INF,]ANY_SUP]\n"
-#~ "\tNOM_DE_ZONA…\n"
-#~ "\n"
-#~ "Informeu dels errors a %s.\n"
-
-#~ msgid "Error writing to standard output"
-#~ msgstr "error en escriure a l’eixida estàndard"
-
-#~ msgid "hard link failed, symbolic link used"
-#~ msgstr "no s’ha pogut crear un enllaç fort, se n’ha emprat un de simbòlic"
-
-#~ msgid "%s: Error reading %s\n"
-#~ msgstr "%s: error en llegir «%s»\n"
-
-#~ msgid "%s: Error writing %s\n"
-#~ msgstr "%s: error en escriure «%s»\n"
-
-#~ msgid "link failed, copy used"
-#~ msgstr "no s’ha pogut crear un enllaç, se n’ha creat una còpia"
-
-#~ msgid "unruly zone"
-#~ msgstr "la zona no té regles"
-
-#~ msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
-#~ msgstr "%s: línia «Leap» en fitxer no de segons intercalars «%s»\n"
-
-#~ msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
-#~ msgstr "%s: error en tancar «%s»: %s\n"
-
-#~ msgid "nameless rule"
-#~ msgstr "la regla no té nom"
-
-# El nom del camp no és una paraula clau del fitxer.  ivb
-#~ msgid "blank TO field on Link line"
-#~ msgstr "el camp d’acabament de la línia «Link» és buit"
-
-#~ msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
-#~ msgstr "error intern: s’ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «isdst»"
-
-#~ msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
-#~ msgstr "error intern: s’ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisstd»"
-
-#~ msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
-#~ msgstr "error intern: s’ha cridat addtype() amb un valor erroni per a «ttisgmt»"
-
-#~ msgid "repeated leap second moment"
-#~ msgstr "el moment de segon intercalar és repetit"
-
-#~ msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
-#~ msgstr "l’abreviatura de la zona horària no comença per un caràcter alfabètic"
+msgstr "%s: no s’ha pogut crear el directori «%s»: %s"
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index d055d56031..74e4313666 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -6,84 +6,73 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libc-2.11.1\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-18 13:28-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-06 12:40-0800\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-01 10:37+0100\n"
 "Last-Translator: Keld Simonsen <[hidden email]>\n"
 "Language-Team: Danish <[hidden email]>\n"
-"Language: da\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 "Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: argp/argp-help.c:227
+#: argp/argp-help.c:228
 #, c-format
 msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren kræver en værdi"
+msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren kr�ver en v�rdi"
 
-#: argp/argp-help.c:237
+#: argp/argp-help.c:238
 #, c-format
 msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
 msgstr "%.*s: Ukendt ARGP_HELP_FMT-parameter"
 
-#: argp/argp-help.c:250
+#: argp/argp-help.c:251
 #, c-format
 msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
 msgstr "Snavs i ARGP_HELP_FMT: %s"
 
-#: argp/argp-help.c:1214
+#: argp/argp-help.c:1215
 msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
-msgstr "Obligatoriske eller frivillige argumenter til lange flag er også obligatoriske eller frivillige for tilsvarende korte flag."
+msgstr "Obligatoriske eller frivillige argumenter til lange flag er ogs� obligatoriske eller frivillige for tilsvarende korte flag."
 
-#: argp/argp-help.c:1600
+#: argp/argp-help.c:1601
 msgid "Usage:"
 msgstr "Brug:"
 
-#: argp/argp-help.c:1604
+#: argp/argp-help.c:1605
 msgid "  or: "
 msgstr "  eller: "
 
-#: argp/argp-help.c:1616
+#: argp/argp-help.c:1617
 msgid " [OPTION...]"
 msgstr " [FLAG...]"
 
-#: argp/argp-help.c:1643
+#: argp/argp-help.c:1644
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Prøv '%s --help' eller '%s --usage' for mere information.\n"
+msgstr "Pr�v '%s --help' eller '%s --usage' for mere information.\n"
 
-#: argp/argp-help.c:1671
+#: argp/argp-help.c:1672
 #, c-format
 msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr "Rapportér fejl til %s.\n"
+msgstr "Rapport�r fejl til %s.\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:101
+#: argp/argp-parse.c:102
 msgid "Give this help list"
-msgstr "Giv denne hjælpeliste"
+msgstr "Giv denne hj�lpeliste"
 
-#: argp/argp-parse.c:102
+#: argp/argp-parse.c:103
 msgid "Give a short usage message"
 msgstr "Giv en kort brugsmeddelelse"
 
-#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
-#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:105
-#: nss/makedb.c:120
-msgid "NAME"
-msgstr "NAVN"
-
 #: argp/argp-parse.c:104
 msgid "Set the program name"
 msgstr "Angiv programnavnet"
 
-#: argp/argp-parse.c:105
-msgid "SECS"
-msgstr ""
-
 #: argp/argp-parse.c:106
 msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Hæng i SEK sekunder (forvalgt 3600)"
+msgstr "H�ng i SEK sekunder (forvalgt 3600)"
 
 #: argp/argp-parse.c:167
 msgid "Print program version"
@@ -100,45 +89,43 @@ msgstr "%s: For mange argumenter\n"
 
 #: argp/argp-parse.c:766
 msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(PROGRAMFEJL) Flag skulle have været genkendt!?"
+msgstr "(PROGRAMFEJL) Flag skulle have v�ret genkendt!?"
 
-#: assert/assert-perr.c:35
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
-msgid ""
-"%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
-"%n"
+#: assert/assert-perr.c:57
+#, c-format
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
 msgstr "%s%s%s:%u: %s%sUventet fejl: %s.\n"
 
-#: assert/assert.c:101
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
-msgid ""
-"%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
-"%n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sForudsætningen (assertion) '%s' fejlede.\n"
+#: assert/assert.c:57
+#, c-format
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u: %s%sForuds�tningen (assertion) '%s' fejlede.\n"
+
+#: catgets/gencat.c:110 catgets/gencat.c:114 nscd/nscd.c:100 nss/makedb.c:61
+msgid "NAME"
+msgstr "NAVN"
 
-#: catgets/gencat.c:110
+#: catgets/gencat.c:111
 msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
 msgstr "Opret C-headerfil NAVN som indeholder symboldefinitioner"
 
-#: catgets/gencat.c:112
+#: catgets/gencat.c:113
 msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
 msgstr "Brug ikke eksisterende katalog, tving oprettelse af ny uddatafil"
 
-#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
+#: catgets/gencat.c:114 nss/makedb.c:61
 msgid "Write output to file NAME"
 msgstr "Skriv uddata til fil NAVN"
 
-#: catgets/gencat.c:118
+#: catgets/gencat.c:119
 msgid ""
 "Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
 "is -, output is written to standard output.\n"
 msgstr ""
-"Generér meddelelseskatalog.\vHvis INDFIL er '-' læses inddata fra standard ind.\n"
+"Gener�r meddelelseskatalog.\vHvis INDFIL er '-' l�ses inddata fra standard ind.\n"
 "Hvis UDFIL er '-' skrives uddata til standard ud.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:123
+#: catgets/gencat.c:124
 msgid ""
 "-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
 "[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
@@ -146,31 +133,30 @@ msgstr ""
 "-o UDFIL [INDFIL]...\n"
 "[UDFIL [INDFIL]...]"
 
-#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:308
-#: elf/pldd.c:247 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:405
-#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:276
-#: locale/programs/localedef.c:437 login/programs/pt_chown.c:89
-#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:953 nss/makedb.c:369
-#: posix/getconf.c:503 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "For bug reporting instructions, please see:\n"
-#| "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
+#: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:208 debug/xtrace.sh:58
+#: elf/ldconfig.c:302 elf/ldd.bash.in:56 elf/sln.c:86 elf/sprof.c:360
+#: iconv/iconv_prog.c:408 iconv/iconvconfig.c:380 locale/programs/locale.c:278
+#: locale/programs/localedef.c:371 login/programs/pt_chown.c:88
+#: malloc/memusage.sh:65 malloc/memusagestat.c:533 nscd/nscd.c:415
+#: nss/getent.c:842 nss/makedb.c:231 posix/getconf.c:1030
+#: sunrpc/rpc_main.c:1494 sunrpc/rpcinfo.c:699
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:62
+#, c-format
 msgid ""
 "For bug reporting instructions, please see:\n"
-"%s.\n"
+"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
 msgstr ""
 "For fejlrapporterings-instruktioner, se:\n"
 "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
-"Rapportér fejl eller synspunkter på oversættelsen til <[hidden email]>.\n"
+"Rapport�r fejl eller synspunkter p� overs�ttelsen til <[hidden email]>.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
-#: elf/ldconfig.c:324 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:263 elf/sotruss.sh:75
-#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:422 iconv/iconvconfig.c:396
-#: locale/programs/locale.c:293 locale/programs/localedef.c:463
-#: login/programs/pt_chown.c:63 malloc/memusage.sh:71
-#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:509 nss/getent.c:88 nss/makedb.c:385
-#: posix/getconf.c:485 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
+#: catgets/gencat.c:246 debug/pcprofiledump.c:222 debug/xtrace.sh:66
+#: elf/ldconfig.c:316 elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:375
+#: iconv/iconv_prog.c:423 iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:293
+#: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:59
+#: malloc/memusage.sh:73 malloc/memusagestat.c:551 nscd/nscd.c:429
+#: nss/getent.c:81 nss/makedb.c:245 posix/getconf.c:1012
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:69
 #, c-format
 msgid ""
 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
@@ -182,96 +168,96 @@ msgstr ""
 "Programmellet har ingen garanti, ikke en gang for SALGBARHED eller EGNETHED\n"
 "TIL NOGEN SPECIEL OPGAVE.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:268 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:427
-#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:298
-#: locale/programs/localedef.c:468 malloc/memusage.sh:75
-#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:514 nss/getent.c:93 nss/makedb.c:390
-#: posix/getconf.c:490
+#: catgets/gencat.c:251 debug/pcprofiledump.c:227 debug/xtrace.sh:70
+#: elf/ldconfig.c:321 elf/sprof.c:381 iconv/iconv_prog.c:428
+#: iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:298
+#: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:77
+#: malloc/memusagestat.c:556 nscd/nscd.c:434 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:250
+#: posix/getconf.c:1017
 #, c-format
 msgid "Written by %s.\n"
 msgstr "Skrevet af %s.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:281
+#: catgets/gencat.c:282
 msgid "*standard input*"
 msgstr "*standard ind*"
 
-#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:290
-#: nss/makedb.c:246
+#: catgets/gencat.c:288 iconv/iconv_charmap.c:170 iconv/iconv_prog.c:294
+#: nss/makedb.c:170
 #, c-format
 msgid "cannot open input file `%s'"
-msgstr "kan ikke åbne indfil '%s'"
+msgstr "kan ikke �bne indfil '%s'"
 
-#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
+#: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
 msgid "illegal set number"
-msgstr "ugyldigt sæt-nummer"
+msgstr "ugyldigt s�t-nummer"
 
-#: catgets/gencat.c:443
+#: catgets/gencat.c:444
 msgid "duplicate set definition"
-msgstr "duplikér definition af sæt"
+msgstr "duplik�r definition af s�t"
 
-#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
+#: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
 msgid "this is the first definition"
-msgstr "dette er den første definition"
+msgstr "dette er den f�rste definition"
 
-#: catgets/gencat.c:516
+#: catgets/gencat.c:522
 #, c-format
 msgid "unknown set `%s'"
-msgstr "ukendt sæt '%s'"
+msgstr "ukendt s�t '%s'"
 
-#: catgets/gencat.c:557
+#: catgets/gencat.c:563
 msgid "invalid quote character"
-msgstr "ugyldigt anførselstegn"
+msgstr "ugyldigt anf�rselstegn"
 
-#: catgets/gencat.c:570
+#: catgets/gencat.c:576
 #, c-format
 msgid "unknown directive `%s': line ignored"
-msgstr "ukendt nøgleord '%s': linje ignoreret"
+msgstr "ukendt n�gleord '%s': linje ignoreret"
 
-#: catgets/gencat.c:615
+#: catgets/gencat.c:621
 msgid "duplicated message number"
 msgstr "duplikeret meddelelsesnummer"
 
-#: catgets/gencat.c:666
+#: catgets/gencat.c:674
 msgid "duplicated message identifier"
 msgstr "duplikeret meddelelsesidentifikator"
 
-#: catgets/gencat.c:723
+#: catgets/gencat.c:731
 msgid "invalid character: message ignored"
 msgstr "ugyldigt tegn: besked ignoreret"
 
-#: catgets/gencat.c:766
+#: catgets/gencat.c:774
 msgid "invalid line"
 msgstr "ugyldig linje"
 
-#: catgets/gencat.c:820
+#: catgets/gencat.c:828
 msgid "malformed line ignored"
 msgstr "fejlagtig linje ignoreret"
 
-#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
+#: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033 nss/makedb.c:183
 #, c-format
 msgid "cannot open output file `%s'"
-msgstr "kan ikke åbne uddatafil '%s'"
+msgstr "kan ikke �bne uddatafil '%s'"
 
-#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
+#: catgets/gencat.c:1195 locale/programs/linereader.c:560
 msgid "invalid escape sequence"
 msgstr "ugyldig undvigetegnsekvens"
 
-#: catgets/gencat.c:1211
+#: catgets/gencat.c:1217
 msgid "unterminated message"
 msgstr "uafsluttet meddelelse"
 
-#: catgets/gencat.c:1235
+#: catgets/gencat.c:1241
 #, c-format
 msgid "while opening old catalog file"
-msgstr "ved åbning af den gamle katalogfil"
+msgstr "ved �bning af den gamle katalogfil"
 
-#: catgets/gencat.c:1326
+#: catgets/gencat.c:1332
 #, c-format
 msgid "conversion modules not available"
-msgstr "konverteringsmoduler ikke tilgængelige"
+msgstr "konverteringsmoduler ikke tilg�ngelige"
 
-#: catgets/gencat.c:1352
+#: catgets/gencat.c:1358
 #, c-format
 msgid "cannot determine escape character"
 msgstr "kan ikke bestemme undvigetegn"
@@ -291,36 +277,31 @@ msgstr "[FIL]"
 #: debug/pcprofiledump.c:108
 #, c-format
 msgid "cannot open input file"
-msgstr "kan ikke åbne indfil"
+msgstr "kan ikke �bne indfil"
 
 #: debug/pcprofiledump.c:115
 #, c-format
 msgid "cannot read header"
-msgstr "kan ikke læse hoved"
+msgstr "kan ikke l�se hoved"
 
 #: debug/pcprofiledump.c:179
 #, c-format
 msgid "invalid pointer size"
-msgstr "ugyldig størrelse for pegere"
+msgstr "ugyldig st�rrelse for pegere"
 
-#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
+#: debug/xtrace.sh:27 debug/xtrace.sh:45
 msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
 msgstr "Brug: xtrace [FLAG]... PROGRAM [PROGRAMFLAG}...\\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.sh:56 elf/sotruss.sh:67 elf/sotruss.sh:135
-#: malloc/memusage.sh:26
-#, fuzzy
-#| msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
-msgstr "Prøv '%s --help' eller '%s --usage' for mere information.\n"
-
-#: debug/xtrace.sh:38
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: option '%s' requires an argument\n"
-msgid "%s: option '%s' requires an argument.\\n"
-msgstr "%s: flaget '%s' skal have et argument\n"
+#: debug/xtrace.sh:33
+msgid "Try \\`xtrace --help' for more information.\\n"
+msgstr "Pr�v \\'xtrace --help' for mere information.\\n"
+
+#: debug/xtrace.sh:39
+msgid "xtrace: option \\`$1' requires an argument.\\n"
+msgstr "xtrace: flaget '$1' skal have et argument.\\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:45
+#: debug/xtrace.sh:46
 msgid ""
 "Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
 "\n"
@@ -334,64 +315,52 @@ msgid ""
 "short options.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Spor udførelse af program ved at udskrive den aktuelt udførte funktion.\n"
+"Spor udf�relse af program ved at udskrive den aktuelt udf�rte funktion.\n"
 "\n"
-"     --data=FIL           Kør ikke programmet, men vis kun data fra FIL.\n"
+"     --data=FIL           K�r ikke programmet, men vis kun data fra FIL.\n"
 "\n"
-"   -?,--help              Vis denne hjælpetekst og afslut\n"
+"   -?,--help              Vis denne hj�lpetekst og afslut\n"
 "      --usage             Giv en kort besked om brug\n"
 "   -V,--version           Vis versionsinformation og afslut\n"
 "\n"
 "\n"
-"Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for tilsvarende korte flag.\n"
-
-#: debug/xtrace.sh:57 elf/ldd.bash.in:55 elf/sotruss.sh:49
-#: malloc/memusage.sh:64
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "For bug reporting instructions, please see:\n"
-#| "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
-msgid "For bug reporting instructions, please see:\\\\n%s.\\\\n"
-msgstr ""
-"For fejlrapporterings-instruktioner, se:\n"
-"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
-"Rapportér fejl eller synspunkter på oversættelsen til <[hidden email]>.\n"
+"Obligatoriske argumenter til lange flag er ogs� obligatoriske for tilsvarende korte flag.\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:125
+#: debug/xtrace.sh:127
 msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
 msgstr "xtrace: ukendt flag '$1'\\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:138
+#: debug/xtrace.sh:140
 msgid "No program name given\\n"
 msgstr "Intet programnavn angivet\\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:146
+#: debug/xtrace.sh:148
 #, sh-format
 msgid "executable \\`$program' not found\\n"
 msgstr "program \\'$program' blev ikke fundet\\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:150
+#: debug/xtrace.sh:152
 #, sh-format
 msgid "\\`$program' is no executable\\n"
-msgstr "\\'$program' kan ikke udføres\\n"
+msgstr "\\'$program' kan ikke udf�res\\n"
 
-#: dlfcn/dlinfo.c:63
+#: dlfcn/dlinfo.c:64
 msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
-msgstr "RTLD_SELF brugt i kode er ikke indlæst dynamisk"
+msgstr "RTLD_SELF brugt i kode er ikke indl�st dynamisk"
 
-#: dlfcn/dlinfo.c:72
+#: dlfcn/dlinfo.c:73
 msgid "unsupported dlinfo request"
-msgstr "dlinfo-forespørgsel ikke understøttet"
+msgstr "dlinfo-foresp�rgsel ikke underst�ttet"
 
-#: dlfcn/dlmopen.c:63
+#: dlfcn/dlmopen.c:64
 msgid "invalid namespace"
 msgstr "ugyldigt navnerum"
 
-#: dlfcn/dlmopen.c:68
+#: dlfcn/dlmopen.c:69
 msgid "invalid mode"
 msgstr "ugyldig tilstand"
 
-#: dlfcn/dlopen.c:64
+#: dlfcn/dlopen.c:65
 msgid "invalid mode parameter"
 msgstr "ugyldig tilstandsparameter"
 
@@ -399,557 +368,551 @@ msgstr "ugyldig tilstandsparameter"
 msgid "unknown"
 msgstr "ukendt"
 
-#: elf/cache.c:141
+#: elf/cache.c:112
 msgid "Unknown OS"
 msgstr "Ukendt OS"
 
-#: elf/cache.c:146
+#: elf/cache.c:117
 #, c-format
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:163 elf/ldconfig.c:1333
+#: elf/cache.c:134 elf/ldconfig.c:1289
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
-msgstr "Kan ikke åbne hurtigbufferfil %s\n"
+msgstr "Kan ikke �bne hurtigbufferfil %s\n"
 
-#: elf/cache.c:177
+#: elf/cache.c:148
 #, c-format
 msgid "mmap of cache file failed.\n"
 msgstr "mmap af bufferfil fejlede\n"
 
-#: elf/cache.c:181 elf/cache.c:195 elf/cache.c:205
+#: elf/cache.c:152 elf/cache.c:166
 #, c-format
 msgid "File is not a cache file.\n"
 msgstr "Fil er ikke en bufferfil.\n"
 
-#: elf/cache.c:233 elf/cache.c:243
+#: elf/cache.c:199 elf/cache.c:209
 #, c-format
 msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
 msgstr "%d libs fundet i hurtigbuffer '%s'\n"
 
-#: elf/cache.c:437
+#: elf/cache.c:403
 #, c-format
 msgid "Can't create temporary cache file %s"
 msgstr "Kan ikke oprette midlertidig hurtigbufferfil %s"
 
-#: elf/cache.c:445 elf/cache.c:455 elf/cache.c:459 elf/cache.c:463
-#: elf/cache.c:473
+#: elf/cache.c:411 elf/cache.c:421 elf/cache.c:425 elf/cache.c:430
 #, c-format
 msgid "Writing of cache data failed"
 msgstr "Udskrivning af bufferdata fejlede"
 
-#: elf/cache.c:468
+#: elf/cache.c:435
 #, c-format
 msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
-msgstr "Ændring af adgangsrettigheder for %s til %#o fejlede"
+msgstr "�ndring af adgangsrettigheder for %s til %#o fejlede"
 
-#: elf/cache.c:477
+#: elf/cache.c:440
 #, c-format
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
-msgstr "Omdøbning af %s til %s fejlede"
+msgstr "Omd�bning af %s til %s fejlede"
 
-#: elf/dl-close.c:399 elf/dl-open.c:424
+#: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:460
 msgid "cannot create scope list"
 msgstr "kan ikke oprette omfangsliste"
 
-#: elf/dl-close.c:839
+#: elf/dl-close.c:725
 msgid "shared object not open"
-msgstr "delt objekt er ikke åbent"
+msgstr "delt objekt er ikke �bent"
 
-#: elf/dl-deps.c:112
+#: elf/dl-deps.c:114
 msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr "DST er ikke tilladt i SUIT/SGID-programmer"
 
-#: elf/dl-deps.c:125
+#: elf/dl-deps.c:127 elf/dl-open.c:282
 msgid "empty dynamic string token substitution"
 msgstr "tom dynamisk strengelement-erstatning"
 
-#: elf/dl-deps.c:131
+#: elf/dl-deps.c:133
 #, c-format
 msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
 msgstr ""
-"kan ikke indlæse ekstra \"%s\" på grund af at erstatning af\n"
+"kan ikke indl�se ekstra \"%s\" p� grund af at erstatning af\n"
 "\"dynamic string token\" er tom\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:220
-#, fuzzy
-#| msgid "cannot allocate dependency list"
-msgid "cannot allocate dependency buffer"
-msgstr "kan ikke allokere afhængighedsliste"
-
-#: elf/dl-deps.c:443
+#: elf/dl-deps.c:474
 msgid "cannot allocate dependency list"
-msgstr "kan ikke allokere afhængighedsliste"
+msgstr "kan ikke allokere afh�ngighedsliste"
 
-#: elf/dl-deps.c:483 elf/dl-deps.c:543
+#: elf/dl-deps.c:510 elf/dl-deps.c:565
 msgid "cannot allocate symbol search list"
-msgstr "kan ikke allokere symbolsøgningsliste"
+msgstr "kan ikke allokere symbols�gningsliste"
 
-#: elf/dl-deps.c:523
+#: elf/dl-deps.c:550
 msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
-msgstr "Filtre understøttes ej med LD_TRACE_PRELINKING"
+msgstr "Filtre underst�ttes ej med LD_TRACE_PRELINKING"
 
-#: elf/dl-error-skeleton.c:80
-msgid "error while loading shared libraries"
-msgstr "fejl ved indlæsning af delte biblioteker"
-
-#: elf/dl-error-skeleton.c:113
+#: elf/dl-error.c:77
 msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr "FEJL I DYNAMISK LÆNKER!!!"
+msgstr "FEJL I DYNAMISK L�NKER!!!"
+
+#: elf/dl-error.c:124
+msgid "error while loading shared libraries"
+msgstr "fejl ved indl�sning af delte biblioteker"
 
-#: elf/dl-fptr.c:88 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:95
+#: elf/dl-fptr.c:88
 msgid "cannot map pages for fdesc table"
 msgstr "kan ikke hukommelsesmappe sider for fdesc-tabel"
 
-#: elf/dl-fptr.c:192 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:213
+#: elf/dl-fptr.c:192
 msgid "cannot map pages for fptr table"
 msgstr "kan ikke hukommelsesmappe sider for fptr-tabel"
 
-#: elf/dl-fptr.c:221 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:242
+#: elf/dl-fptr.c:221
 msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
 msgstr "intern fejl: symidx er udenfor intervallet for fptr-tabellen"
 
-#: elf/dl-hwcaps.c:202 elf/dl-hwcaps.c:214
-msgid "cannot create capability list"
-msgstr "kan ikke oprette egenskabsliste"
-
-#: elf/dl-load.c:427
+#: elf/dl-load.c:372
 msgid "cannot allocate name record"
 msgstr "kan ikke allokere navnepost"
 
-#: elf/dl-load.c:513 elf/dl-load.c:626 elf/dl-load.c:715 elf/dl-load.c:811
+#: elf/dl-load.c:474 elf/dl-load.c:582 elf/dl-load.c:667 elf/dl-load.c:780
 msgid "cannot create cache for search path"
-msgstr "Kan ikke oprette buffer for søgesti"
+msgstr "Kan ikke oprette buffer for s�gesti"
 
-#: elf/dl-load.c:609
+#: elf/dl-load.c:565
 msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
 msgstr "kan ikke oprette kopi af RUNPATH/RPATH"
 
-#: elf/dl-load.c:702
+#: elf/dl-load.c:653
 msgid "cannot create search path array"
-msgstr "kan ikke oprette tabel over søgestier"
+msgstr "kan ikke oprette tabel over s�gestier"
 
-#: elf/dl-load.c:883
+#: elf/dl-load.c:864
 msgid "cannot stat shared object"
-msgstr "kan ikke tage status på delt objekt"
+msgstr "kan ikke tage status p� delt objekt"
+
+#: elf/dl-load.c:934
+msgid "cannot open zero fill device"
+msgstr "kan ikke �bne nulstil-enhed"
 
-#: elf/dl-load.c:992 elf/dl-load.c:2198
+#: elf/dl-load.c:979 elf/dl-load.c:2215
 msgid "cannot create shared object descriptor"
 msgstr "kan ikke oprette delt objektbeskriver"
 
-#: elf/dl-load.c:1011 elf/dl-load.c:1555 elf/dl-load.c:1668
+#: elf/dl-load.c:998 elf/dl-load.c:1647 elf/dl-load.c:1739
 msgid "cannot read file data"
-msgstr "kan ikke indlæse fildata"
+msgstr "kan ikke indl�se fildata"
 
-#: elf/dl-load.c:1057
+#: elf/dl-load.c:1042
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
-msgstr "ELF-indlæsningskommandos tilpasning er ikke tilpasset siden"
+msgstr "ELF-indl�sningskommandos tilpasning er ikke tilpasset siden"
 
-#: elf/dl-load.c:1064
+#: elf/dl-load.c:1049
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
-msgstr "ELF-indlæsningskommandos adresse/tillæg er ikke tilpasset ordentligt"
+msgstr "ELF-indl�sningskommandos adresse/till�g er ikke tilpasset ordentligt"
 
-#: elf/dl-load.c:1146
-#, fuzzy
-#| msgid "cannot restore segment prot after reloc"
-msgid "cannot process note segment"
-msgstr "kan ikke genskabe segmentbeskyttelse efter flytning"
+#: elf/dl-load.c:1132
+msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
+msgstr "kan ikke oprette TLS-datastrukturer for f�rste tr�d"
+
+#: elf/dl-load.c:1155
+msgid "cannot handle TLS data"
+msgstr "kan ikke behandle TLS-data"
 
-#: elf/dl-load.c:1157
+#: elf/dl-load.c:1174
 msgid "object file has no loadable segments"
-msgstr "objektfil har ingen indlæsbare segmenter"
+msgstr "objektfil har ingen indl�sbare segmenter"
+
+#: elf/dl-load.c:1210
+msgid "failed to map segment from shared object"
+msgstr "kunne ikke afbilde segment fra delt objekt'"
 
-#: elf/dl-load.c:1170 elf/dl-load.c:1647
+#: elf/dl-load.c:1236
 msgid "cannot dynamically load executable"
-msgstr "kan ikke indlæse udførbare programmer dynamisk"
+msgstr "kan ikke indl�se udf�rbare programmer dynamisk"
+
+#: elf/dl-load.c:1298
+msgid "cannot change memory protections"
+msgstr "kan ikke �ndre hukommelsesbeskyttelser"
+
+#: elf/dl-load.c:1317
+msgid "cannot map zero-fill pages"
+msgstr "kan ikke mappe nulstil-sider"
 
-#: elf/dl-load.c:1191
+#: elf/dl-load.c:1331
 msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "objektfil har ingen dynamisk sektion"
 
-#: elf/dl-load.c:1218
-#, fuzzy
-#| msgid "cannot dynamically load executable"
-msgid "cannot dynamically load position-independent executable"
-msgstr "kan ikke indlæse udførbare programmer dynamisk"
-
-#: elf/dl-load.c:1220
+#: elf/dl-load.c:1354
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
-msgstr "delt objekt kan ikke åbnes med dlopen()"
+msgstr "delt objekt kan ikke �bnes med dlopen()"
 
-#: elf/dl-load.c:1233
+#: elf/dl-load.c:1367
 msgid "cannot allocate memory for program header"
 msgstr "kan ikke allokere hukommelse til programhoved"
 
-#: elf/dl-load.c:1266 elf/dl-load.h:130
-msgid "cannot change memory protections"
-msgstr "kan ikke ændre hukommelsesbeskyttelser"
+#: elf/dl-load.c:1384 elf/dl-open.c:218
+msgid "invalid caller"
+msgstr "ugyldig opkalder"
 
-#: elf/dl-load.c:1286
+#: elf/dl-load.c:1423
 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
-msgstr "kan ikke oprette udførbar stak som kræves af delt objekt"
+msgstr "kan ikke oprette udf�rbar stak som kr�ves af delt objekt"
 
-#: elf/dl-load.c:1299
+#: elf/dl-load.c:1436
 msgid "cannot close file descriptor"
 msgstr "kan ikke lukke filbeskriver"
 
-#: elf/dl-load.c:1555
+#: elf/dl-load.c:1647
 msgid "file too short"
 msgstr "for kort fil"
 
-#: elf/dl-load.c:1590
+#: elf/dl-load.c:1676
 msgid "invalid ELF header"
 msgstr "ugyldigt ELF-hoved"
 
-#: elf/dl-load.c:1602
+#: elf/dl-load.c:1688
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
 msgstr "Kodning for ELF-fildata er ikke \"big-endian\""
 
-#: elf/dl-load.c:1604
+#: elf/dl-load.c:1690
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
 msgstr "Kodning for ELF-fildata er ikke \"little-endian\""
 
-#: elf/dl-load.c:1608
+#: elf/dl-load.c:1694
 msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr "ELF-filens version-identitet passer ikke med den aktuelle"
 
-#: elf/dl-load.c:1612
+#: elf/dl-load.c:1698
 msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr "ELF-filens OS ABI er ugyldigt"
 
-#: elf/dl-load.c:1615
+#: elf/dl-load.c:1700
 msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr "ELF-filens ABI-version er ugyldig"
 
-#: elf/dl-load.c:1618
-msgid "nonzero padding in e_ident"
-msgstr ""
-
-#: elf/dl-load.c:1621
+#: elf/dl-load.c:1703
 msgid "internal error"
 msgstr "intern fejl"
 
-#: elf/dl-load.c:1628
+#: elf/dl-load.c:1710
 msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr "ELF-filens version passer ikke med den aktuelle"
 
-#: elf/dl-load.c:1636
+#: elf/dl-load.c:1718
 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
-msgstr "kun ET_DYN og ET_EXEC kan indlæses"
+msgstr "kun ET_DYN og ET_EXEC kan indl�ses"
 
-#: elf/dl-load.c:1652
+#: elf/dl-load.c:1724
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
-msgstr "ELF-filens 'phentsize' er ikke den forventede størrelse"
+msgstr "ELF-filens 'phentsize' er ikke den forventede st�rrelse"
 
-#: elf/dl-load.c:2217
+#: elf/dl-load.c:2231
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
 msgstr "forkert ELF-klasse: ELFCLASS64"
 
-#: elf/dl-load.c:2218
+#: elf/dl-load.c:2232
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
 msgstr "forkert ELF-klasse: ELFCLASS32"
 
-#: elf/dl-load.c:2221
+#: elf/dl-load.c:2235
 msgid "cannot open shared object file"
-msgstr "kan ikke åbne delt objektfil"
-
-#: elf/dl-load.h:128
-msgid "failed to map segment from shared object"
-msgstr "kunne ikke afbilde segment fra delt objekt'"
+msgstr "kan ikke �bne delt objektfil"
 
-#: elf/dl-load.h:132
-msgid "cannot map zero-fill pages"
-msgstr "kan ikke mappe nulstil-sider"
+#: elf/dl-lookup.c:356
+msgid "relocation error"
+msgstr "fejl ved relokering"
 
-#: elf/dl-lookup.c:830
+#: elf/dl-lookup.c:384
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "fejl ved opslag af symbol"
 
-#: elf/dl-open.c:99
+#: elf/dl-open.c:114
 msgid "cannot extend global scope"
-msgstr "kan ikke udvide globalt defineringområde"
+msgstr "kan ikke udvide globalt defineringomr�de"
 
-#: elf/dl-open.c:474
+#: elf/dl-open.c:512
 msgid "TLS generation counter wrapped!  Please report this."
-msgstr "Generationstæller for TLS tilbagestillet!  Vær sød at indsende fejlrapport."
+msgstr "Generationst�ller for TLS tilbagestillet!  V�r s�d at indsende fejlrapport."
 
-#: elf/dl-open.c:538
+#: elf/dl-open.c:549
 msgid "invalid mode for dlopen()"
 msgstr "ugyldig modus for dlopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:555
+#: elf/dl-open.c:566
 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
-msgstr "ikke flere navnerum tilgængelige for dlmopen()"
+msgstr "ikke flere navnerum tilg�ngelige for dlmopen()"
 
 #: elf/dl-open.c:579
 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
-msgstr "ugyldigt mål-navnerum for dlmopen()"
+msgstr "ugyldigt m�l-navnerum for dlmopen()"
 
-#: elf/dl-reloc.c:120
+#: elf/dl-reloc.c:121
 msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
 msgstr "Kan ikke tildele hukommelse i statisk TLS-blok"
 
-#: elf/dl-reloc.c:213
+#: elf/dl-reloc.c:211
 msgid "cannot make segment writable for relocation"
-msgstr "kan ikke gøre segment skrivbart for relokering"
+msgstr "kan ikke g�re segment skrivbart for relokering"
+
+#: elf/dl-reloc.c:277
+#, c-format
+msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
+msgstr "%s: ingen PLTREL fundet i objekt %s\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:272
+#: elf/dl-reloc.c:288
 #, c-format
 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
 msgstr "%s: ikke mere hukommelse til at gemme relokeringsresultat for %s\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:288
+#: elf/dl-reloc.c:304
 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgstr "kan ikke genskabe segmentbeskyttelse efter flytning"
 
-#: elf/dl-reloc.c:319
+#: elf/dl-reloc.c:329
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
-msgstr "kan ikke udføre yderligere hukommelsesbeskyttelser efter flytning"
+msgstr "kan ikke udf�re yderligere hukommelsesbeskyttelser efter flytning"
 
-#: elf/dl-sym.c:136
+#: elf/dl-sym.c:162
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
-msgstr "RTLD_NEXT brugt i kode er ikke dynamisk indlæst"
+msgstr "RTLD_NEXT brugt i kode er ikke dynamisk indl�st"
+
+#: elf/dl-sysdep.c:481 elf/dl-sysdep.c:493
+msgid "cannot create capability list"
+msgstr "kan ikke oprette egenskabsliste"
 
-#: elf/dl-tls.c:931
+#: elf/dl-tls.c:864
 msgid "cannot create TLS data structures"
 msgstr "kan ikke oprette datastrukturer for TLS"
 
-#: elf/dl-version.c:148
-#, fuzzy
-#| msgid "symbol lookup error"
-msgid "version lookup error"
-msgstr "fejl ved opslag af symbol"
-
-#: elf/dl-version.c:279
+#: elf/dl-version.c:303
 msgid "cannot allocate version reference table"
 msgstr "kan ikke allokere versionsreferencetabel"
 
-#: elf/ldconfig.c:142
+#: elf/ldconfig.c:141
 msgid "Print cache"
 msgstr "Udskriftsbuffer"
 
-#: elf/ldconfig.c:143
+#: elf/ldconfig.c:142
 msgid "Generate verbose messages"
-msgstr "Skriv udførlige meddelelser"
+msgstr "Skriv udf�rlige meddelelser"
 
-#: elf/ldconfig.c:144
+#: elf/ldconfig.c:143
 msgid "Don't build cache"
 msgstr "Byg ikke hurtigbuffer"
 
-#: elf/ldconfig.c:145
-#, fuzzy
-#| msgid "%s is not a symbolic link\n"
-msgid "Don't update symbolic links"
-msgstr "%s er ikke en symbolsk lænke\n"
+#: elf/ldconfig.c:144
+msgid "Don't generate links"
+msgstr "Gener�r ikke l�nker"
 
-#: elf/ldconfig.c:146
+#: elf/ldconfig.c:145
 msgid "Change to and use ROOT as root directory"
 msgstr "Skift til og brug ROOT som rod-katalog"
 
-#: elf/ldconfig.c:146
+#: elf/ldconfig.c:145
 msgid "ROOT"
 msgstr "ROOT"
 
-#: elf/ldconfig.c:147
+#: elf/ldconfig.c:146
 msgid "CACHE"
 msgstr "CACHE"
 
-#: elf/ldconfig.c:147
+#: elf/ldconfig.c:146
 msgid "Use CACHE as cache file"
 msgstr "Brug CACHE som bufferfil"
 
-#: elf/ldconfig.c:148
+#: elf/ldconfig.c:147
 msgid "CONF"
 msgstr "CONF"
 
-#: elf/ldconfig.c:148
+#: elf/ldconfig.c:147
 msgid "Use CONF as configuration file"
 msgstr "Brug CONF som konfigurationsfil"
 
-#: elf/ldconfig.c:149
+#: elf/ldconfig.c:148
 msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
-msgstr "Kun proces-kataloger angivet på kommandolinjen. Undlad at bygge buffer."
+msgstr "Kun proces-kataloger angivet p� kommandolinjen. Undlad at bygge buffer."
 
-#: elf/ldconfig.c:150
+#: elf/ldconfig.c:149
 msgid "Manually link individual libraries."
-msgstr "Lænk manuelt individuelle biblioteker"
+msgstr "L�nk manuelt individuelle biblioteker"
 
-#: elf/ldconfig.c:151
+#: elf/ldconfig.c:150
 msgid "FORMAT"
 msgstr "FORMAT"
 
-#: elf/ldconfig.c:151
+#: elf/ldconfig.c:150
 msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
 msgstr "Format der skal bruges: ny, gammel eller kompatibel (standard)"
 
-#: elf/ldconfig.c:152
+#: elf/ldconfig.c:151
 msgid "Ignore auxiliary cache file"
-msgstr "Ignorér ekstern bufferfil"
+msgstr "Ignor�r ekstern bufferfil"
 
-#: elf/ldconfig.c:160
+#: elf/ldconfig.c:159
 msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
-msgstr "Konfigurér kørselsværdier til Dynamisk Lænker"
+msgstr "Konfigur�r k�rselsv�rdier til Dynamisk L�nker"
 
-#: elf/ldconfig.c:347
+#: elf/ldconfig.c:339
 #, c-format
 msgid "Path `%s' given more than once"
-msgstr "Stien '%s' givet mere end én gang"
+msgstr "Stien '%s' givet mere end �n gang"
 
-#: elf/ldconfig.c:387
+#: elf/ldconfig.c:379
 #, c-format
 msgid "%s is not a known library type"
 msgstr "%s er ikke en kendt bibliotekstype"
 
-#: elf/ldconfig.c:415
+#: elf/ldconfig.c:404
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s"
 msgstr "Kan ikke stat() %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:489
+#: elf/ldconfig.c:478
 #, c-format
 msgid "Can't stat %s\n"
 msgstr "Kan ikke stat() %s\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:499
+#: elf/ldconfig.c:488
 #, c-format
 msgid "%s is not a symbolic link\n"
-msgstr "%s er ikke en symbolsk lænke\n"
+msgstr "%s er ikke en symbolsk l�nke\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:518
+#: elf/ldconfig.c:507
 #, c-format
 msgid "Can't unlink %s"
-msgstr "Kan ikke aflænke %s"
+msgstr "Kan ikke afl�nke %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:524
+#: elf/ldconfig.c:513
 #, c-format
 msgid "Can't link %s to %s"
-msgstr "Kan ikke lænke %s til %s"
+msgstr "Kan ikke l�nke %s til %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:530
+#: elf/ldconfig.c:519
 msgid " (changed)\n"
-msgstr " (ændret)\n"
+msgstr " (�ndret)\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:532
+#: elf/ldconfig.c:521
 msgid " (SKIPPED)\n"
 msgstr " (UDELADT)\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:587
+#: elf/ldconfig.c:576
 #, c-format
 msgid "Can't find %s"
 msgstr "Kan ikke finde %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:769 elf/ldconfig.c:825 elf/ldconfig.c:857
+#: elf/ldconfig.c:592 elf/ldconfig.c:765 elf/ldconfig.c:813 elf/ldconfig.c:847
 #, c-format
 msgid "Cannot lstat %s"
 msgstr "Kan ikke lstat %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:610
+#: elf/ldconfig.c:599
 #, c-format
 msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
 msgstr "Ignorerede filen %s da den ikke er en almindelig fil."
 
-#: elf/ldconfig.c:619
+#: elf/ldconfig.c:608
 #, c-format
 msgid "No link created since soname could not be found for %s"
-msgstr "Ingen lænke oprettet da .so-navn ikke kunne findes for %s"
+msgstr "Ingen l�nke oprettet da .so-navn ikke kunne findes for %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:702
+#: elf/ldconfig.c:691
 #, c-format
 msgid "Can't open directory %s"
-msgstr "Kan ikke åbne katalog %s"
+msgstr "Kan ikke �bne katalog %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:787 elf/ldconfig.c:845 elf/readlib.c:97
-#, c-format
-msgid "Input file %s not found.\n"
-msgstr "Inddatafilen %s ikke fundet\n"
-
-#: elf/ldconfig.c:794
+#: elf/ldconfig.c:779
 #, c-format
 msgid "Cannot stat %s"
 msgstr "Kan ikke stat() %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:939
+#: elf/ldconfig.c:834 elf/readlib.c:91
+#, c-format
+msgid "Input file %s not found.\n"
+msgstr "Inddatafilen %s ikke fundet\n"
+
+#: elf/ldconfig.c:908
 #, c-format
 msgid "libc5 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc5-bibliotek %s i forkert katalog"
 
-#: elf/ldconfig.c:942
+#: elf/ldconfig.c:911
 #, c-format
 msgid "libc6 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc6-bibliotek %s i forkert katalog"
 
-#: elf/ldconfig.c:945
+#: elf/ldconfig.c:914
 #, c-format
 msgid "libc4 library %s in wrong directory"
 msgstr "libc4-bibliotek %s i forkert katalog"
 
-#: elf/ldconfig.c:973
+#: elf/ldconfig.c:942
 #, c-format
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "bibliotekerne %s og %s i kataloget %s har samme .so-navn, men forskellig type"
 
-#: elf/ldconfig.c:1082
+#: elf/ldconfig.c:1051
 #, c-format
-msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
-msgstr ""
+msgid "Can't open configuration file %s"
+msgstr "Kan ikke �bne konfigurationsfil %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1148
+#: elf/ldconfig.c:1115
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
-msgstr "%s:%u: dårlig syntaks på hwcap-linje"
+msgstr "%s:%u: d�rlig syntaks p� hwcap-linje"
 
-#: elf/ldconfig.c:1154
+#: elf/ldconfig.c:1121
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
-msgstr "%s:%u: hwcap-index %lu er større end maksimum %u"
+msgstr "%s:%u: hwcap-index %lu er st�rre end maksimum %u"
 
-#: elf/ldconfig.c:1161 elf/ldconfig.c:1169
+#: elf/ldconfig.c:1128 elf/ldconfig.c:1136
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u hwcap indeks %lu allerede defineret som %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1172
+#: elf/ldconfig.c:1139
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
-msgstr "%s:%u: duplikér hwcap %lu %s"
+msgstr "%s:%u: duplik�r hwcap %lu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1194
+#: elf/ldconfig.c:1161
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
-msgstr "behøver fuldt filnavn for konfigurationsfil når -r bruges"
+msgstr "beh�ver fuldt filnavn for konfigurationsfil n�r -r bruges"
 
-#: elf/ldconfig.c:1201 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
-#: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:458 posix/getconf.c:697
+#: elf/ldconfig.c:1168 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
+#: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:985 posix/getconf.c:1177
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "hukommelsen opbrugt"
 
-#: elf/ldconfig.c:1234
+#: elf/ldconfig.c:1198
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
-msgstr "%s:%u: kan ikke læse katalog %s"
+msgstr "%s:%u: kan ikke l�se katalog %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1282
+#: elf/ldconfig.c:1242
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
-msgstr "relativ søgesti \"%s\" brugt til at bygge hurtigbuffer"
+msgstr "relativ s�gesti \"%s\" brugt til at bygge hurtigbuffer"
 
-#: elf/ldconfig.c:1312
+#: elf/ldconfig.c:1268
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "Kan ikke chdir til /"
 
-#: elf/ldconfig.c:1353
+#: elf/ldconfig.c:1310
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
-msgstr "Kan ikke åbne hurtigbuffer-katalog %s\n"
+msgstr "Kan ikke �bne hurtigbuffer-katalog %s\n"
 
-#: elf/ldd.bash.in:42
+#: elf/ldd.bash.in:43
 msgid "Written by %s and %s.\n"
 msgstr "Skrevet af %s og %s.\n"
 
-#: elf/ldd.bash.in:47
+#: elf/ldd.bash.in:48
 msgid ""
 "Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
 "      --help              print this help and exit\n"
@@ -960,224 +923,112 @@ msgid ""
 "  -v, --verbose           print all information\n"
 msgstr ""
 "Brug: ldd [FLAG]... FIL...\n"
-"      --help              vis denne hjælpetekst og afslut\n"
+"      --help              vis denne hj�lpetekst og afslut\n"
 "      --version           vis versionsinformation og afslut\n"
 "  -d, --data-relocs       bearbejd datarelokeringer\n"
 "  -r, --function-relocs   bearbejd data- og funktionsrelokeringer\n"
-"  -u, --unused            vis ubrugte direkte afhængigheder\n"
+"  -u, --unused            vis ubrugte direkte afh�ngigheder\n"
 "  -v, --verbose           vis al information\n"
 
-#: elf/ldd.bash.in:80
+#: elf/ldd.bash.in:82
 msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
 msgstr "ldd: flaget '$1' er flertydigt"
 
-#: elf/ldd.bash.in:87
+#: elf/ldd.bash.in:89
 msgid "unrecognized option"
 msgstr "ukendt flag"
 
-#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:125
+#: elf/ldd.bash.in:90 elf/ldd.bash.in:128
 msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
-msgstr "Prøv \\'ldd --help' for mere information."
+msgstr "Pr�v \\'ldd --help' for mere information."
 
-#: elf/ldd.bash.in:124
+#: elf/ldd.bash.in:127
 msgid "missing file arguments"
 msgstr "mangler filargumenter"
 
-#. TRANS This is a ``file doesn't exist'' error
+#. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
 #. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
 #. TRANS expected to already exist.
-#: elf/ldd.bash.in:147 sysdeps/gnu/errlist.c:37
+#: elf/ldd.bash.in:150 sysdeps/gnu/errlist.c:36
 msgid "No such file or directory"
-msgstr "Ingen sådan fil eller filkatalog"
+msgstr "Ingen s�dan fil eller filkatalog"
 
-#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:480
+#: elf/ldd.bash.in:153 inet/rcmd.c:483
 msgid "not regular file"
 msgstr "ikke en almindelig fil"
 
-#: elf/ldd.bash.in:153
+#: elf/ldd.bash.in:156
 msgid "warning: you do not have execution permission for"
-msgstr "advarsel: du har ikke udførelsesrettighed for"
+msgstr "advarsel: du har ikke udf�relsesrettighed for"
 
-#: elf/ldd.bash.in:170
+#: elf/ldd.bash.in:185
 msgid "\tnot a dynamic executable"
-msgstr "\tikke et dynamisk kørbart programr"
+msgstr "\tikke et dynamisk k�rbart programr"
 
-#: elf/ldd.bash.in:178
+#: elf/ldd.bash.in:193
 msgid "exited with unknown exit code"
 msgstr "afsluttede med ukendt slutstatus"
 
-#: elf/ldd.bash.in:183
+#: elf/ldd.bash.in:198
 msgid "error: you do not have read permission for"
-msgstr "fejl: du har ikke læserettigheder til"
-
-#: elf/pldd-xx.c:102
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot read header from `%s'"
-msgid "cannot find program header of process"
-msgstr "kan ikke læse hoved fra '%s'"
-
-#: elf/pldd-xx.c:106
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot read header"
-msgid "cannot read program header"
-msgstr "kan ikke læse hoved"
-
-#: elf/pldd-xx.c:128
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "object file has no dynamic section"
-msgid "cannot read dynamic section"
-msgstr "objektfil har ingen dynamisk sektion"
-
-#: elf/pldd-xx.c:137
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot read header"
-msgid "cannot read r_debug"
-msgstr "kan ikke læse hoved"
-
-#: elf/pldd-xx.c:154
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot read archive header"
-msgid "cannot read program interpreter"
-msgstr "kan ikke læse arkivhoved"
-
-#: elf/pldd-xx.c:183
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot read file data"
-msgid "cannot read link map"
-msgstr "kan ikke indlæse fildata"
-
-#: elf/pldd-xx.c:190
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot read header"
-msgid "cannot read object name"
-msgstr "kan ikke læse hoved"
-
-#: elf/pldd-xx.c:197
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot allocate memory for program header"
-msgid "cannot allocate buffer for object name"
-msgstr "kan ikke allokere hukommelse til programhoved"
-
-#: elf/pldd.c:58
-msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
-msgstr ""
-
-#: elf/pldd.c:62
-msgid "PID"
-msgstr ""
-
-#: elf/pldd.c:89
-#, c-format
-msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
-msgstr ""
-
-#: elf/pldd.c:103
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid pointer size"
-msgid "invalid process ID '%s'"
-msgstr "ugyldig størrelse for pegere"
-
-#: elf/pldd.c:111
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open `%s'"
-msgid "cannot open %s"
-msgstr "kan ikke åbne '%s'"
-
-#: elf/pldd.c:142
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open `%s'"
-msgid "cannot open %s/task"
-msgstr "kan ikke åbne '%s'"
+msgstr "fejl: du har ikke l�serettigheder til"
 
-#: elf/pldd.c:145
-#, c-format
-msgid "cannot prepare reading %s/task"
-msgstr ""
-
-#: elf/pldd.c:158
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid ELF header"
-msgid "invalid thread ID '%s'"
-msgstr "ugyldigt ELF-hoved"
-
-#: elf/pldd.c:169
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot access '%s'"
-msgid "cannot attach to process %lu"
-msgstr "kan ikke få adgang til '%s'"
-
-#: elf/pldd.c:184
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid saved time"
-msgid "no valid %s/task entries"
-msgstr "ugyldig lagret tid"
-
-#: elf/pldd.c:290
-#, c-format
-msgid "cannot get information about process %lu"
-msgstr ""
-
-#: elf/pldd.c:303
-#, c-format
-msgid "process %lu is no ELF program"
-msgstr ""
-
-#: elf/readelflib.c:34
+#: elf/readelflib.c:35
 #, c-format
 msgid "file %s is truncated\n"
 msgstr "fil %s er afkortet\n"
 
-#: elf/readelflib.c:66
+#: elf/readelflib.c:67
 #, c-format
 msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
 msgstr "%s er en 32-bit ELF-fil.\n"
 
-#: elf/readelflib.c:68
+#: elf/readelflib.c:69
 #, c-format
 msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
 msgstr "%s er en 64-bit ELF-fil.\n"
 
-#: elf/readelflib.c:70
+#: elf/readelflib.c:71
 #, c-format
 msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
 msgstr "Ukendt ELFCLASS i filen %s.\n"
 
-#: elf/readelflib.c:77
+#: elf/readelflib.c:78
 #, c-format
 msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
 msgstr "%s er ikke en delt objektfil (Type: %d).\n"
 
-#: elf/readelflib.c:108
+#: elf/readelflib.c:109
 #, c-format
 msgid "more than one dynamic segment\n"
-msgstr "mere end ét dynamisk segment\n"
+msgstr "mere end �t dynamisk segment\n"
 
-#: elf/readlib.c:103
+#: elf/readlib.c:97
 #, c-format
 msgid "Cannot fstat file %s.\n"
 msgstr "Kan ikke fstat() fil %s\n"
 
-#: elf/readlib.c:114
+#: elf/readlib.c:108
 #, c-format
 msgid "File %s is empty, not checked."
-msgstr "Fil %s er tom, ikke afprøvet."
+msgstr "Fil %s er tom, ikke afpr�vet."
 
-#: elf/readlib.c:120
+#: elf/readlib.c:114
 #, c-format
 msgid "File %s is too small, not checked."
-msgstr "Fil %s er for lille, ikke afprøvet."
+msgstr "Fil %s er for lille, ikke afpr�vet."
 
-#: elf/readlib.c:130
+#: elf/readlib.c:124
 #, c-format
 msgid "Cannot mmap file %s.\n"
 msgstr "Kan ikke mmap fil %s\n"
 
-#: elf/readlib.c:169
+#: elf/readlib.c:162
 #, c-format
 msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
 msgstr "%s er ikke en ELF-fil - den har de forkerte signaturtegn i starten.\n"
 
-#: elf/sln.c:76
+#: elf/sln.c:85
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: sln src dest|file\n"
@@ -1186,90 +1037,35 @@ msgstr ""
 "Brug: sln src dest|fil\n"
 "\n"
 
-#: elf/sln.c:97
+#: elf/sln.c:110
 #, c-format
 msgid "%s: file open error: %m\n"
-msgstr "%s: fejl ved åbning af fil: %m\n"
+msgstr "%s: fejl ved �bning af fil: %m\n"
 
-#: elf/sln.c:134
+#: elf/sln.c:147
 #, c-format
 msgid "No target in line %d\n"
-msgstr "Intet mål på linje %d\n"
+msgstr "Intet m�l p� linje %d\n"
 
-#: elf/sln.c:164
+#: elf/sln.c:179
 #, c-format
 msgid "%s: destination must not be a directory\n"
-msgstr "%s: mål må ikke være et katalog\n"
+msgstr "%s: m�l m� ikke v�re et katalog\n"
 
-#: elf/sln.c:170
+#: elf/sln.c:185
 #, c-format
 msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
-msgstr "%s: det mislykkedes at fjerne det gamle mål\n"
+msgstr "%s: det mislykkedes at fjerne det gamle m�l\n"
 
-#: elf/sln.c:178
+#: elf/sln.c:193
 #, c-format
 msgid "%s: invalid destination: %s\n"
-msgstr "%s: ugyldigt mål -- %s\n"
+msgstr "%s: ugyldigt m�l -- %s\n"
 
-#: elf/sln.c:189 elf/sln.c:198
+#: elf/sln.c:208 elf/sln.c:217
 #, c-format
 msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
-msgstr "Ugyldig lænke fra \"%s\" til \"%s\": %s\n"
-
-#: elf/sotruss.sh:32
-#, sh-format
-msgid ""
-"Usage: sotruss [OPTION...] [--] EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\n"
-"  -F, --from FROMLIST     Trace calls from objects on FROMLIST\n"
-"  -T, --to TOLIST         Trace calls to objects on TOLIST\n"
-"\n"
-"  -e, --exit              Also show exits from the function calls\n"
-"  -f, --follow            Trace child processes\n"
-"  -o, --output FILENAME   Write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
-"\t\t\t  -f is also used) instead of standard error\n"
-"\n"
-"  -?, --help              Give this help list\n"
-"      --usage             Give a short usage message\n"
-"      --version           Print program version"
-msgstr ""
-
-#: elf/sotruss.sh:46
-#, fuzzy
-#| msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
-msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
-msgstr "Obligatoriske eller frivillige argumenter til lange flag er også obligatoriske eller frivillige for tilsvarende korte flag."
-
-#: elf/sotruss.sh:55
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
-msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
-msgstr "%s: flaget skal have et argument -- %c\n"
-
-#: elf/sotruss.sh:61
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: option '%s' is ambiguous\n"
-msgid "%s: option is ambiguous; possibilities:"
-msgstr "%s: flaget '%s' er flertydigt\n"
-
-#: elf/sotruss.sh:79
-#, fuzzy
-#| msgid "Written by %s.\n"
-msgid "Written by %s.\\n"
-msgstr "Skrevet af %s.\n"
-
-#: elf/sotruss.sh:86
-msgid ""
-"Usage: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o FILENAME] [-T TOLIST] [--exit]\n"
-"\t    [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\n"
-"\t    [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
-"\t    EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\\n"
-msgstr ""
-
-#: elf/sotruss.sh:134
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
-msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
-msgstr "%s: ukendt flag '%c%s'\n"
+msgstr "Ugyldig l�nke fra \"%s\" til \"%s\": %s\n"
 
 #: elf/sprof.c:77
 msgid "Output selection:"
@@ -1277,309 +1073,293 @@ msgstr "Udskriftsvalg:"
 
 #: elf/sprof.c:79
 msgid "print list of count paths and their number of use"
-msgstr "udskriv liste med tællestier og deres brugsantal"
+msgstr "udskriv liste med t�llestier og deres brugsantal"
 
 #: elf/sprof.c:81
 msgid "generate flat profile with counts and ticks"
-msgstr "generér flad profil med tællere og klokketik"
+msgstr "gener�r flad profil med t�llere og klokketik"
 
 #: elf/sprof.c:82
 msgid "generate call graph"
-msgstr "generér kald-graf"
+msgstr "gener�r kald-graf"
 
 #: elf/sprof.c:89
 msgid "Read and display shared object profiling data."
-msgstr "Læs og vis profileringsdata for delte objekter."
+msgstr "L�s og vis profileringsdata for delte objekter."
 
 #: elf/sprof.c:94
 msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
 msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
 
-#: elf/sprof.c:433
+#: elf/sprof.c:420
 #, c-format
 msgid "failed to load shared object `%s'"
-msgstr "kunne ikke indlæse delt objekt '%s'"
+msgstr "kunne ikke indl�se delt objekt '%s'"
 
-#: elf/sprof.c:442 elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
+#: elf/sprof.c:429
 #, c-format
-msgid "cannot create internal descriptor"
-msgstr "kan ikke oprette intern deskriptor"
+msgid "cannot create internal descriptors"
+msgstr "kan ikke oprette interne deskriptorer"
 
-#: elf/sprof.c:554
+#: elf/sprof.c:548
 #, c-format
 msgid "Reopening shared object `%s' failed"
-msgstr "Genåbning af delt objekt '%s' fejlede"
+msgstr "Gen�bning af delt objekt '%s' fejlede"
 
-#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
+#: elf/sprof.c:555 elf/sprof.c:649
 #, c-format
 msgid "reading of section headers failed"
-msgstr "læsning af sektionsoverskrifter mislykkedes"
+msgstr "l�sning af sektionsoverskrifter mislykkedes"
 
-#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
+#: elf/sprof.c:563 elf/sprof.c:657
 #, c-format
 msgid "reading of section header string table failed"
-msgstr "læsning af tabel med sektionsoverskriftsstrenge mislykkedes"
+msgstr "l�sning af tabel med sektionsoverskriftsstrenge mislykkedes"
 
-#: elf/sprof.c:595
+#: elf/sprof.c:589
 #, c-format
 msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
-msgstr "*** Kan ikke læse fil med fejlsøgnings-information: %m\n"
+msgstr "*** Kan ikke l�se fil med fejls�gnings-information: %m\n"
 
-#: elf/sprof.c:616
+#: elf/sprof.c:609
 #, c-format
 msgid "cannot determine file name"
 msgstr "kan ikke bestemme filnavn"
 
-#: elf/sprof.c:649
+#: elf/sprof.c:642
 #, c-format
 msgid "reading of ELF header failed"
-msgstr "læsning af ELF-kontrolblok mislykkedes"
+msgstr "l�sning af ELF-kontrolblok mislykkedes"
 
-#: elf/sprof.c:685
+#: elf/sprof.c:678
 #, c-format
 msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
 msgstr "*** Filen '%s' er strippet: ingen detaljeret analyse mulig\n"
 
-#: elf/sprof.c:715
+#: elf/sprof.c:708
 #, c-format
 msgid "failed to load symbol data"
-msgstr "kunne ikke indlæse symboldata"
+msgstr "kunne ikke indl�se symboldata"
 
-#: elf/sprof.c:780
+#: elf/sprof.c:775
 #, c-format
 msgid "cannot load profiling data"
-msgstr "kan ikke indlæse profileringsdata"
+msgstr "kan ikke indl�se profileringsdata"
 
-#: elf/sprof.c:789
+#: elf/sprof.c:784
 #, c-format
 msgid "while stat'ing profiling data file"
 msgstr "ved 'stat' af profileringsdatafil"
 
-#: elf/sprof.c:797
+#: elf/sprof.c:792
 #, c-format
 msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
 msgstr "profileringsdatafil '%s' passer ikke med delt objekt '%s'"
 
-#: elf/sprof.c:808
+#: elf/sprof.c:803
 #, c-format
 msgid "failed to mmap the profiling data file"
 msgstr "kunne ikke mmap'e filen med profileringsdata"
 
-#: elf/sprof.c:816
+#: elf/sprof.c:811
 #, c-format
 msgid "error while closing the profiling data file"
 msgstr "fejl ved lukning af datafilen for profilering"
 
-#: elf/sprof.c:899
+#: elf/sprof.c:820 elf/sprof.c:890
+#, c-format
+msgid "cannot create internal descriptor"
+msgstr "kan ikke oprette intern deskriptor"
+
+#: elf/sprof.c:866
 #, c-format
 msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
 msgstr "'%s' er ikke korrekt profildatafil for '%s'"
 
-#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
+#: elf/sprof.c:1047 elf/sprof.c:1105
 #, c-format
 msgid "cannot allocate symbol data"
 msgstr "kan ikke allokere symboldata"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:445
+#: iconv/iconv_charmap.c:142 iconv/iconv_prog.c:446
 #, c-format
 msgid "cannot open output file"
-msgstr "kan ikke åbne uddatafil"
+msgstr "kan ikke �bne uddatafil"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:308
+#: iconv/iconv_charmap.c:188 iconv/iconv_prog.c:312
 #, c-format
 msgid "error while closing input `%s'"
 msgstr "fejl ved lukning af inddata '%s'"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:435
+#: iconv/iconv_charmap.c:462
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %Zd"
 msgstr "ugyldig inddatasekvens ved position %Zd"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:536
+#: iconv/iconv_charmap.c:481 iconv/iconv_prog.c:537
 #, c-format
 msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
-msgstr "ufuldstændig tegn- eller skifte-sekvens ved slutningen af buffer"
+msgstr "ufuldst�ndig tegn- eller skifte-sekvens ved slutningen af buffer"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:579
-#: iconv/iconv_prog.c:615
+#: iconv/iconv_charmap.c:526 iconv/iconv_charmap.c:562 iconv/iconv_prog.c:580
+#: iconv/iconv_prog.c:616
 #, c-format
 msgid "error while reading the input"
-msgstr "fejl under læsning af inddata"
+msgstr "fejl under l�sning af inddata"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:597
+#: iconv/iconv_charmap.c:544 iconv/iconv_prog.c:598
 #, c-format
 msgid "unable to allocate buffer for input"
 msgstr "ikke i stand til at allokere buffer til inddata"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:59
+#: iconv/iconv_prog.c:60
 msgid "Input/Output format specification:"
 msgstr "Inddata-/uddata-formatspecifikation:"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:60
+#: iconv/iconv_prog.c:61
 msgid "encoding of original text"
 msgstr "indkodning af original tekst"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:61
+#: iconv/iconv_prog.c:62
 msgid "encoding for output"
 msgstr "indkodning for uddata"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:62
+#: iconv/iconv_prog.c:63
 msgid "Information:"
 msgstr "Information:"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:63
+#: iconv/iconv_prog.c:64
 msgid "list all known coded character sets"
-msgstr "list alle kendte kodede tegnsæt"
+msgstr "list alle kendte kodede tegns�t"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:124
+#: iconv/iconv_prog.c:65 locale/programs/localedef.c:127
 msgid "Output control:"
 msgstr "Udskriftskontrol:"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:65
+#: iconv/iconv_prog.c:66
 msgid "omit invalid characters from output"
 msgstr "fjern ugyldige tegn fra uddata"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
-#: locale/programs/localedef.c:117 locale/programs/localedef.c:119
-#: locale/programs/localedef.c:121 locale/programs/localedef.c:150
-#: malloc/memusagestat.c:56
-#, fuzzy
-#| msgid "[FILE]"
-msgid "FILE"
-msgstr "[FIL]"
-
-#: iconv/iconv_prog.c:66
+#: iconv/iconv_prog.c:67
 msgid "output file"
 msgstr "uddatafil"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:67
+#: iconv/iconv_prog.c:68
 msgid "suppress warnings"
 msgstr "undertryk advarsler"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:68
+#: iconv/iconv_prog.c:69
 msgid "print progress information"
 msgstr "skriv fremdriftsinformation"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:73
+#: iconv/iconv_prog.c:74
 msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
-msgstr "Konvertér indkodning af givne filer fra en indkodning til en anden."
+msgstr "Konvert�r indkodning af givne filer fra en indkodning til en anden."
 
-#: iconv/iconv_prog.c:77
+#: iconv/iconv_prog.c:78
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[FIL...]"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:230
+#: iconv/iconv_prog.c:234
 #, c-format
 msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
-msgstr "konverteringer fra '%s' og til '%s' er ikke understøttet"
+msgstr "konverteringer fra '%s' og til '%s' er ikke underst�ttet"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:235
+#: iconv/iconv_prog.c:239
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' is not supported"
-msgstr "konvertering fra '%s' er ikke understøttet"
+msgstr "konvertering fra '%s' er ikke underst�ttet"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:242
+#: iconv/iconv_prog.c:246
 #, c-format
 msgid "conversion to `%s' is not supported"
-msgstr "konvertering  til '%s' er ikke understøttet"
+msgstr "konvertering  til '%s' er ikke underst�ttet"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:246
+#: iconv/iconv_prog.c:250
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
-msgstr "konvertering fra '%s' til '%s' er ikke understøttet"
+msgstr "konvertering fra '%s' til '%s' er ikke underst�ttet"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:256
+#: iconv/iconv_prog.c:260
 #, c-format
 msgid "failed to start conversion processing"
 msgstr "kunne ikke starte konverteringsprocessering"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:354
+#: iconv/iconv_prog.c:358
 #, c-format
 msgid "error while closing output file"
 msgstr "fejl ved lukning af uddatafil"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:455
+#: iconv/iconv_prog.c:456
 #, c-format
 msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
-msgstr "konvertering stoppet på grund af problem ved skrivning af uddata"
+msgstr "konvertering stoppet p� grund af problem ved skrivning af uddata"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:532
+#: iconv/iconv_prog.c:533
 #, c-format
 msgid "illegal input sequence at position %ld"
 msgstr "ugyldig inddatasekvens ved position %ld"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:540
+#: iconv/iconv_prog.c:541
 #, c-format
 msgid "internal error (illegal descriptor)"
 msgstr "intern fejl (ugyldig deskriptor)"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:543
+#: iconv/iconv_prog.c:544
 #, c-format
 msgid "unknown iconv() error %d"
 msgstr "ukendt iconv()-fejl %d"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:786
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
-#| "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
-#| "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
-#| "listed with several different names (aliases).\n"
-#| "\n"
-#| "  "
+#: iconv/iconv_prog.c:790
 msgid ""
-"The following list contains all the coded character sets known.  This does\n"
+"The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
 "not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
 "the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
 "listed with several different names (aliases).\n"
 "\n"
 "  "
 msgstr ""
-"Den følgende liste indeholder alle de kendte kodede tegnsæt.  Dette\n"
-"betyder ikke nødvendigvis at alle kombinationer af disse navne kan blive brugt\n"
-"som FRA- og TIL-kommandolinjeparametre.  Et kodet tegnsæt kan være listet\n"
+"Den f�lgende liste indeholder alle de kendte kodede tegns�t.  Dette\n"
+"betyder ikke n�dvendigvis at alle kombinationer af disse navne kan blive brugt\n"
+"som FRA- og TIL-kommandolinjeparametre.  Et kodet tegns�t kan v�re listet\n"
 "med flere forskellige navne (alias).\n"
 "\n"
 "  "
 
-#: iconv/iconvconfig.c:109
+#: iconv/iconvconfig.c:110
 msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
-msgstr "Opret hurtigtindlæst iconv-modul konfigurationsfil."
+msgstr "Opret hurtigtindl�st iconv-modul konfigurationsfil."
 
-#: iconv/iconvconfig.c:113
+#: iconv/iconvconfig.c:114
 msgid "[DIR...]"
 msgstr "[KAT...]"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:129
-msgid "PATH"
-msgstr ""
-
 #: iconv/iconvconfig.c:127
 msgid "Prefix used for all file accesses"
-msgstr "Præfiks brugt for alle filadgange"
+msgstr "Pr�fiks brugt for alle filadgange"
 
 #: iconv/iconvconfig.c:128
 msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
-msgstr "Gem uddata i FIL i stedet for installationsstedet (--prefix gælder ikke for FIL)"
+msgstr "Gem uddata i FIL i stedet for installationsstedet (--prefix g�lder ikke for FIL)"
 
 #: iconv/iconvconfig.c:132
 msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
-msgstr "Søg ikke i standardkatalogerne, kun i dem som blev givet på kommandolinjen"
+msgstr "S�g ikke i standardkatalogerne, kun i dem som blev givet p� kommandolinjen"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:299
+#: iconv/iconvconfig.c:301
 #, c-format
 msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
-msgstr "Katalogargumenter kræves når --nostdlib bruges"
+msgstr "Katalogargumenter kr�ves n�r --nostdlib bruges"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:341
+#: iconv/iconvconfig.c:343 locale/programs/localedef.c:291
 #, c-format
 msgid "no output file produced because warnings were issued"
-msgstr "på grund af advarsler blev ingen uddatafil oprettet"
+msgstr "p� grund af advarsler blev ingen uddatafil oprettet"
 
-#: iconv/iconvconfig.c:430
+#: iconv/iconvconfig.c:429
 #, c-format
 msgid "while inserting in search tree"
-msgstr "fejl ved indsætning i søgetræ"
+msgstr "fejl ved inds�tning i s�getr�"
 
 #: iconv/iconvconfig.c:1238
 #, c-format
@@ -1590,993 +1370,996 @@ msgstr "kan ikke generere uddatafil"
 msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
 msgstr "rcmd: Kan ikke tildele hukommelse\n"
 
-#: inet/rcmd.c:174
+#: inet/rcmd.c:172
 msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
 msgstr "rcmd: sokkel: Alle porte i brug\n"
 
-#: inet/rcmd.c:202
+#: inet/rcmd.c:200
 #, c-format
 msgid "connect to address %s: "
 msgstr "forbind til adresse %s: "
 
-#: inet/rcmd.c:215
+#: inet/rcmd.c:213
 #, c-format
 msgid "Trying %s...\n"
-msgstr "Prøver %s...\n"
+msgstr "Pr�ver %s...\n"
 
-#: inet/rcmd.c:251
+#: inet/rcmd.c:249
 #, c-format
 msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: write: (opsætter standard error): %m\n"
+msgstr "rcmd: write: (ops�tter standard error): %m\n"
 
-#: inet/rcmd.c:267
+#: inet/rcmd.c:265
 #, c-format
 msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: poll (opsætter stderr): %m\n"
+msgstr "rcmd: poll (ops�tter stderr): %m\n"
 
-#: inet/rcmd.c:270
+#: inet/rcmd.c:268
 msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "poll: protokolfejl i opsætning af forbindelse\n"
+msgstr "poll: protokolfejl i ops�tning af forbindelse\n"
 
-#: inet/rcmd.c:302
+#: inet/rcmd.c:301
 msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "sokkel: protokolfejl i opsætning af forbindelse\n"
+msgstr "sokkel: protokolfejl i ops�tning af forbindelse\n"
 
-#: inet/rcmd.c:326
+#: inet/rcmd.c:325
 #, c-format
 msgid "rcmd: %s: short read"
-msgstr "rcmd: %s: kort indlæsning"
+msgstr "rcmd: %s: kort indl�sning"
 
-#: inet/rcmd.c:478
+#: inet/rcmd.c:481
 msgid "lstat failed"
 msgstr "lstat fejlede"
 
-#: inet/rcmd.c:485
+#: inet/rcmd.c:488
 msgid "cannot open"
-msgstr "kan ikke åbne"
+msgstr "kan ikke �bne"
 
-#: inet/rcmd.c:487
+#: inet/rcmd.c:490
 msgid "fstat failed"
 msgstr "fstat fejlede"
 
-#: inet/rcmd.c:489
+#: inet/rcmd.c:492
 msgid "bad owner"
 msgstr "forkert ejer"
 
-#: inet/rcmd.c:491
+#: inet/rcmd.c:494
 msgid "writeable by other than owner"
 msgstr "skrivbar af andre end ejer"
 
-#: inet/rcmd.c:493
+#: inet/rcmd.c:496
 msgid "hard linked somewhere"
-msgstr "hårdlænket et eller andet sted"
+msgstr "h�rdl�nket et eller andet sted"
 
-#: inet/ruserpass.c:165 inet/ruserpass.c:188
+#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
 msgid "out of memory"
 msgstr "tom for hukommelse"
 
-#: inet/ruserpass.c:179
+#: inet/ruserpass.c:184
 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
-msgstr "Fejl: .netrc-fil kan læses af andre."
+msgstr "Fejl: .netrc-fil kan l�ses af andre."
 
-#: inet/ruserpass.c:180
-#, fuzzy
-#| msgid "Remove password or make file unreadable by others."
-msgid "Remove 'password' line or make file unreadable by others."
-msgstr "Fjern adgangskode, eller gør filen ulæselig for andre."
+#: inet/ruserpass.c:185
+msgid "Remove password or make file unreadable by others."
+msgstr "Fjern adgangskode, eller g�r filen ul�selig for andre."
 
-#: inet/ruserpass.c:199
+#: inet/ruserpass.c:277
 #, c-format
 msgid "Unknown .netrc keyword %s"
-msgstr "Ukendt .netrc-nøgleord %s"
+msgstr "Ukendt .netrc-n�gleord %s"
+
+#: libidn/nfkc.c:464
+msgid "Character out of range for UTF-8"
+msgstr "Tegn uden for omr�de for UTF-8"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:56
+#: locale/programs/charmap-dir.c:59
 #, c-format
 msgid "cannot read character map directory `%s'"
-msgstr "kan ikke læse filkataloget for tegntabel, '%s'"
+msgstr "kan ikke l�se filkataloget for tegntabel, '%s'"
 
 #: locale/programs/charmap.c:138
 #, c-format
 msgid "character map file `%s' not found"
 msgstr "tegntabel-filen '%s' ikke fundet"
 
-#: locale/programs/charmap.c:196
+#: locale/programs/charmap.c:195
 #, c-format
 msgid "default character map file `%s' not found"
 msgstr "standard tegntabel '%s' ikke fundet"
 
-#: locale/programs/charmap.c:265
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant [--no-warnings=ascii]"
+#: locale/programs/charmap.c:258
+#, c-format
+msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
 msgstr "tegntabel '%s' er ikke ASCII-kompatibel, lokale er ikke i overensstemmelse med ISO C\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:343
+#: locale/programs/charmap.c:337
 #, c-format
 msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
-msgstr "%s: <mb_cur_max> skal være større end <mb_cur_min>\n"
+msgstr "%s: <mb_cur_max> skal v�re st�rre end <mb_cur_min>\n"
 
-#: locale/programs/charmap.c:363 locale/programs/charmap.c:380
-#: locale/programs/repertoire.c:173
+#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
+#: locale/programs/repertoire.c:174
 #, c-format
 msgid "syntax error in prolog: %s"
 msgstr "syntaksfejl i prolog: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:364
+#: locale/programs/charmap.c:358
 msgid "invalid definition"
 msgstr "ugyldig definition"
 
-#: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/locfile.c:131
-#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:174
+#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
+#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:175
 msgid "bad argument"
-msgstr "dårligt argument"
+msgstr "d�rligt argument"
 
-#: locale/programs/charmap.c:408
+#: locale/programs/charmap.c:403
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of <%s>"
-msgstr "duplikér definition af <%s>"
+msgstr "duplik�r definition af <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:415
+#: locale/programs/charmap.c:410
 #, c-format
 msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
-msgstr "værdien på <%s> skal være 1 eller større"
+msgstr "v�rdien p� <%s> skal v�re 1 eller st�rre"
 
-#: locale/programs/charmap.c:427
+#: locale/programs/charmap.c:422
 #, c-format
 msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
-msgstr "værdien på <%s> skal være større end eller lig værdien på <%s>"
+msgstr "v�rdien p� <%s> skal v�re st�rre end eller lig v�rdien p� <%s>"
 
-#: locale/programs/charmap.c:450 locale/programs/repertoire.c:182
+#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
 #, c-format
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
-msgstr "argument til <%s> skal være et enkelt tegn"
+msgstr "argument til <%s> skal v�re et enkelt tegn"
 
-#: locale/programs/charmap.c:476
+#: locale/programs/charmap.c:471
 msgid "character sets with locking states are not supported"
-msgstr "tegnsæt med låsetilstande er ikke understøttet"
+msgstr "tegns�t med l�setilstande er ikke underst�ttet"
 
-#: locale/programs/charmap.c:503 locale/programs/charmap.c:557
-#: locale/programs/charmap.c:589 locale/programs/charmap.c:683
-#: locale/programs/charmap.c:739 locale/programs/charmap.c:780
-#: locale/programs/charmap.c:821
+#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
+#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
+#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
+#: locale/programs/charmap.c:815
 #, c-format
 msgid "syntax error in %s definition: %s"
 msgstr "syntaksfejl i definition af %s: %s"
 
-#: locale/programs/charmap.c:504 locale/programs/charmap.c:684
-#: locale/programs/charmap.c:781 locale/programs/repertoire.c:229
+#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
+#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
 msgid "no symbolic name given"
 msgstr "ikke noget symbolsk navn angivet"
 
-#: locale/programs/charmap.c:558
+#: locale/programs/charmap.c:553
 msgid "invalid encoding given"
 msgstr "ugyldig indkodning angivet"
 
-#: locale/programs/charmap.c:567
+#: locale/programs/charmap.c:562
 msgid "too few bytes in character encoding"
-msgstr "for få byte i tegnkodning"
+msgstr "for f� byte i tegnkodning"
 
-#: locale/programs/charmap.c:569
+#: locale/programs/charmap.c:564
 msgid "too many bytes in character encoding"
 msgstr "for mange byte i tegnkodning"
 
-#: locale/programs/charmap.c:591 locale/programs/charmap.c:740
-#: locale/programs/charmap.c:823 locale/programs/repertoire.c:295
+#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
+#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
 msgid "no symbolic name given for end of range"
-msgstr "ikke noget symbolsk navn givet for slutningen på området"
-
-#: locale/programs/charmap.c:615 locale/programs/ld-address.c:524
-#: locale/programs/ld-collate.c:2616 locale/programs/ld-collate.c:3774
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2118 locale/programs/ld-ctype.c:2830
-#: locale/programs/ld-identification.c:397
-#: locale/programs/ld-measurement.c:213 locale/programs/ld-messages.c:295
-#: locale/programs/ld-monetary.c:748 locale/programs/ld-name.c:262
-#: locale/programs/ld-numeric.c:325 locale/programs/ld-paper.c:212
-#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:959
-#: locale/programs/repertoire.c:312
+msgstr "ikke noget symbolsk navn givet for slutningen p� omr�det"
+
+#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:602
+#: locale/programs/ld-collate.c:2767 locale/programs/ld-collate.c:3924
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2232 locale/programs/ld-ctype.c:2984
+#: locale/programs/ld-identification.c:452
+#: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
+#: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
+#: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
+#: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
+#: locale/programs/repertoire.c:313
 #, c-format
 msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "'%1$s: definition slutter ikke med 'END %1$s'"
 
-#: locale/programs/charmap.c:648
+#: locale/programs/charmap.c:643
 msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
-msgstr "kun definitioner af 'WIDTH' må komme efter definition af 'CHARMAP'"
+msgstr "kun definitioner af 'WIDTH' m� komme efter definition af 'CHARMAP'"
 
-#: locale/programs/charmap.c:656 locale/programs/charmap.c:720
+#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
 #, c-format
 msgid "value for %s must be an integer"
-msgstr "værdien på %s skal være et heltal"
+msgstr "v�rdien p� %s skal v�re et heltal"
 
-#: locale/programs/charmap.c:848
+#: locale/programs/charmap.c:842
 #, c-format
 msgid "%s: error in state machine"
 msgstr "%s: fejl i tilstandsmaskinen"
 
-#: locale/programs/charmap.c:856 locale/programs/ld-address.c:540
-#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2115 locale/programs/ld-ctype.c:2847
-#: locale/programs/ld-identification.c:413
-#: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:311
-#: locale/programs/ld-monetary.c:764 locale/programs/ld-name.c:278
-#: locale/programs/ld-numeric.c:341 locale/programs/ld-paper.c:228
-#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:990
-#: locale/programs/locfile.c:1010 locale/programs/repertoire.c:323
+#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:618
+#: locale/programs/ld-collate.c:2764 locale/programs/ld-collate.c:4117
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2229 locale/programs/ld-ctype.c:3001
+#: locale/programs/ld-identification.c:468
+#: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
+#: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
+#: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
+#: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
+#: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:324
 #, c-format
 msgid "%s: premature end of file"
-msgstr "%s: for tidlig slut på filen"
+msgstr "%s: for tidlig slut p� filen"
 
-#: locale/programs/charmap.c:875 locale/programs/charmap.c:886
+#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
 #, c-format
 msgid "unknown character `%s'"
 msgstr "ukendt tegn '%s'"
 
-#: locale/programs/charmap.c:894
+#: locale/programs/charmap.c:888
 #, c-format
 msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
 msgstr ""
 "antal byte for bytesekvens angivet i begyndelsen respektive slutningen af intervallet\n"
 "er forskellige: %d respektive %d"
 
-#: locale/programs/charmap.c:999 locale/programs/ld-collate.c:2893
-#: locale/programs/repertoire.c:418
+#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:3044
+#: locale/programs/repertoire.c:419
 msgid "invalid names for character range"
-msgstr "ugyldige navne for tegnområde"
+msgstr "ugyldige navne for tegnomr�de"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1011 locale/programs/repertoire.c:430
+#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
 msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
-msgstr "heksadecimalt interval-format bør bruge kun store bogstaver"
+msgstr "heksadecimalt interval-format b�r bruge kun store bogstaver"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:448
+#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
 #, c-format
 msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
-msgstr "<%s> og <%s> er ugyldige navne for tegnområde"
+msgstr "<%s> og <%s> er ugyldige navne for tegnomr�de"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1035 locale/programs/repertoire.c:455
+#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
 msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
-msgstr "øvre grænse i område er mindre end nedre grænse"
+msgstr "�vre gr�nse i omr�de er mindre end nedre gr�nse"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1093
+#: locale/programs/charmap.c:1087
 msgid "resulting bytes for range not representable."
-msgstr "de resulterende bytes for området kan ikke repræsenteres."
+msgstr "de resulterende bytes for omr�det kan ikke repr�senteres."
 
-#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1563
-#: locale/programs/ld-ctype.c:430 locale/programs/ld-identification.c:131
-#: locale/programs/ld-measurement.c:92 locale/programs/ld-messages.c:96
-#: locale/programs/ld-monetary.c:192 locale/programs/ld-name.c:93
-#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:89
-#: locale/programs/ld-telephone.c:92 locale/programs/ld-time.c:164
+#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1556
+#: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:133
+#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
+#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
+#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
+#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
 #, c-format
 msgid "No definition for %s category found"
 msgstr "Definition for kategori %s ikke fundet"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
-#: locale/programs/ld-address.c:199 locale/programs/ld-address.c:228
-#: locale/programs/ld-address.c:300 locale/programs/ld-address.c:319
-#: locale/programs/ld-address.c:331 locale/programs/ld-identification.c:144
-#: locale/programs/ld-measurement.c:103 locale/programs/ld-monetary.c:204
-#: locale/programs/ld-monetary.c:258 locale/programs/ld-monetary.c:274
-#: locale/programs/ld-monetary.c:286 locale/programs/ld-name.c:104
-#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
-#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:100
-#: locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:103
-#: locale/programs/ld-telephone.c:160 locale/programs/ld-time.c:180
-#: locale/programs/ld-time.c:201
+#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
+#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
+#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
+#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
+#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:206
+#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
+#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:105
+#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
+#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
+#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
+#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
+#: locale/programs/ld-time.c:196
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' not defined"
 msgstr "%s: felt '%s' ikke defineret"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:207
-#: locale/programs/ld-address.c:237 locale/programs/ld-address.c:275
-#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:115
+#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
+#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
+#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be empty"
-msgstr "%s: felt '%s' må ikke være tomt"
+msgstr "%s: felt '%s' m� ikke v�re tomt"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:168
+#: locale/programs/ld-address.c:170
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: ugyldig undvigetegnsekvens '%%%c' i felt '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:218
+#: locale/programs/ld-address.c:221
 #, c-format
 msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
 msgstr "%s: terminologi-sprogkode '%s' ikke defineret"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:243
+#: locale/programs/ld-address.c:246
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' must not be defined"
-msgstr "%s: felt '%s' må ikke være defineret"
+msgstr "%s: felt '%s' m� ikke v�re defineret"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:257 locale/programs/ld-address.c:286
+#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
 #, c-format
 msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
 msgstr "%s: sprog-forkortelsen '%s' ikke defineret"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:264 locale/programs/ld-address.c:292
-#: locale/programs/ld-address.c:325 locale/programs/ld-address.c:337
+#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
+#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
-msgstr "%s: '%s' værdi passer ikke overens med '%s' værdi"
+msgstr "%s: '%s' v�rdi passer ikke overens med '%s' v�rdi"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:311
+#: locale/programs/ld-address.c:314
 #, c-format
 msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
 msgstr "%s: numerisk landekode '%d' er ugyldig"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:432 locale/programs/ld-address.c:469
-#: locale/programs/ld-address.c:507 locale/programs/ld-ctype.c:2479
-#: locale/programs/ld-identification.c:309
-#: locale/programs/ld-measurement.c:196 locale/programs/ld-messages.c:264
-#: locale/programs/ld-monetary.c:503 locale/programs/ld-monetary.c:538
-#: locale/programs/ld-monetary.c:579 locale/programs/ld-name.c:235
-#: locale/programs/ld-numeric.c:217 locale/programs/ld-paper.c:195
-#: locale/programs/ld-telephone.c:251 locale/programs/ld-time.c:864
-#: locale/programs/ld-time.c:906
+#: locale/programs/ld-address.c:510 locale/programs/ld-address.c:547
+#: locale/programs/ld-address.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:2608
+#: locale/programs/ld-identification.c:364
+#: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
+#: locale/programs/ld-monetary.c:701 locale/programs/ld-monetary.c:736
+#: locale/programs/ld-monetary.c:777 locale/programs/ld-name.c:280
+#: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
+#: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
+#: locale/programs/ld-time.c:1168
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' declared more than once"
-msgstr "%s: felt '%s' erklæret mere end én gang"
+msgstr "%s: felt '%s' erkl�ret mere end �n gang"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:474
-#: locale/programs/ld-identification.c:313 locale/programs/ld-messages.c:274
-#: locale/programs/ld-monetary.c:507 locale/programs/ld-monetary.c:542
-#: locale/programs/ld-name.c:239 locale/programs/ld-numeric.c:221
-#: locale/programs/ld-telephone.c:255 locale/programs/ld-time.c:756
-#: locale/programs/ld-time.c:827 locale/programs/ld-time.c:869
+#: locale/programs/ld-address.c:514 locale/programs/ld-address.c:552
+#: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
+#: locale/programs/ld-monetary.c:705 locale/programs/ld-monetary.c:740
+#: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
+#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
+#: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in field `%s'"
 msgstr "%s: ukendt tegn i felt '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:521 locale/programs/ld-collate.c:3772
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2827 locale/programs/ld-identification.c:394
-#: locale/programs/ld-measurement.c:210 locale/programs/ld-messages.c:293
-#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-name.c:260
-#: locale/programs/ld-numeric.c:323 locale/programs/ld-paper.c:210
-#: locale/programs/ld-telephone.c:274 locale/programs/ld-time.c:957
+#: locale/programs/ld-address.c:599 locale/programs/ld-collate.c:3922
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2981 locale/programs/ld-identification.c:449
+#: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
+#: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
+#: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
+#: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
 #, c-format
 msgid "%s: incomplete `END' line"
-msgstr "%s: ufuldstændig 'END'-linje"
-
-#: locale/programs/ld-address.c:531 locale/programs/ld-collate.c:550
-#: locale/programs/ld-collate.c:602 locale/programs/ld-collate.c:898
-#: locale/programs/ld-collate.c:911 locale/programs/ld-collate.c:2582
-#: locale/programs/ld-collate.c:2603 locale/programs/ld-collate.c:3957
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1847 locale/programs/ld-ctype.c:2105
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2677 locale/programs/ld-ctype.c:2838
-#: locale/programs/ld-identification.c:404
-#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:302
-#: locale/programs/ld-monetary.c:755 locale/programs/ld-name.c:269
-#: locale/programs/ld-numeric.c:332 locale/programs/ld-paper.c:219
-#: locale/programs/ld-telephone.c:283 locale/programs/ld-time.c:981
+msgstr "%s: ufuldst�ndig 'END'-linje"
+
+#: locale/programs/ld-address.c:609 locale/programs/ld-collate.c:542
+#: locale/programs/ld-collate.c:594 locale/programs/ld-collate.c:890
+#: locale/programs/ld-collate.c:903 locale/programs/ld-collate.c:2733
+#: locale/programs/ld-collate.c:2754 locale/programs/ld-collate.c:4107
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1960 locale/programs/ld-ctype.c:2219
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2806 locale/programs/ld-ctype.c:2992
+#: locale/programs/ld-identification.c:459
+#: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
+#: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
+#: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
+#: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error"
 msgstr "%s: syntaksfejl"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:425
+#: locale/programs/ld-collate.c:417
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in charmap"
 msgstr "'%.*s' allerede defineret i tegntabel"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:434
+#: locale/programs/ld-collate.c:426
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
 msgstr "'%.*s' allerede defineret i repertoire"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:441
+#: locale/programs/ld-collate.c:433
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
 msgstr "'%.*s' allerede defineret som sammenligningssymbol"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:448
+#: locale/programs/ld-collate.c:440
 #, c-format
 msgid "`%.*s' already defined as collating element"
 msgstr "'%.*s' allerede defineret som sammenligningselement"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:479 locale/programs/ld-collate.c:505
+#: locale/programs/ld-collate.c:471 locale/programs/ld-collate.c:497
 #, c-format
 msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
-msgstr "%s: sorteringsrækkefølgen 'forward' og 'backward' udelukker hinanden"
+msgstr "%s: sorteringsr�kkef�lgen 'forward' og 'backward' udelukker hinanden"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:489 locale/programs/ld-collate.c:515
-#: locale/programs/ld-collate.c:531
+#: locale/programs/ld-collate.c:481 locale/programs/ld-collate.c:507
+#: locale/programs/ld-collate.c:523
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
-msgstr "%s: '%s' nævnt mere end én gang i definitionen af vægt %d"
+msgstr "%s: '%s' n�vnt mere end �n gang i definitionen af v�gt %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:587
+#: locale/programs/ld-collate.c:579
 #, c-format
 msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
-msgstr "%s: for mange regler; første indgang havde kun %d"
+msgstr "%s: for mange regler; f�rste indgang havde kun %d"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:623
+#: locale/programs/ld-collate.c:615
 #, c-format
 msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr "%s: ikke nok sorteringsregler"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:788
+#: locale/programs/ld-collate.c:780
 #, c-format
 msgid "%s: empty weight string not allowed"
-msgstr "%s: tom vægt-streng ikke tilladt"
+msgstr "%s: tom v�gt-streng ikke tilladt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:883
+#: locale/programs/ld-collate.c:875
 #, c-format
 msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
-msgstr "%s: vægte skal bruge det samme ellipse-symbol som navnet"
+msgstr "%s: v�gte skal bruge det samme ellipse-symbol som navnet"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:939
+#: locale/programs/ld-collate.c:931
 #, c-format
 msgid "%s: too many values"
-msgstr "%s: For mange værdier"
+msgstr "%s: For mange v�rdier"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1059 locale/programs/ld-collate.c:1234
+#: locale/programs/ld-collate.c:1051 locale/programs/ld-collate.c:1226
 #, c-format
 msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
 msgstr "sorteringsorden for '%.*s' allerede defineret ved %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1109
+#: locale/programs/ld-collate.c:1101
 #, c-format
 msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
-msgstr "%s: start- og slut-symbolet for et interval skal stå for tegn"
+msgstr "%s: start- og slut-symbolet for et interval skal st� for tegn"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1136
+#: locale/programs/ld-collate.c:1128
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
-msgstr "%s: bytesekvensen for første og sidste tegn skal have samme længde"
+msgstr "%s: bytesekvensen for f�rste og sidste tegn skal have samme l�ngde"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1178
+#: locale/programs/ld-collate.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
-msgstr "%s: bytesekvensen af det første tegn i området er ikke mindre end sekvensen for det sidste tegn"
+msgstr "%s: bytesekvensen af det f�rste tegn i omr�det er ikke mindre end sekvensen for det sidste tegn"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1303
+#: locale/programs/ld-collate.c:1295
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
-msgstr "%s: symbolsk interval-ellipse må ikke komme umiddelbart efter 'order_start'"
+msgstr "%s: symbolsk interval-ellipse m� ikke komme umiddelbart efter 'order_start'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1307
+#: locale/programs/ld-collate.c:1299
 #, c-format
 msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
-msgstr "%s: symbolsk interval-ellipse må ikke være fulgt umiddelbart af 'order_end'"
+msgstr "%s: symbolsk interval-ellipse m� ikke v�re fulgt umiddelbart af 'order_end'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1327 locale/programs/ld-ctype.c:1363
+#: locale/programs/ld-collate.c:1319 locale/programs/ld-ctype.c:1477
 #, c-format
 msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
-msgstr "'%s' og '%.*s' er ikke gyldige navne for symbolsk område"
+msgstr "'%s' og '%.*s' er ikke gyldige navne for symbolsk omr�de"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:3708
+#: locale/programs/ld-collate.c:1369 locale/programs/ld-collate.c:3858
 #, c-format
 msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
-msgstr "%s: rækkefølge for '%.*s' allerede defineret ved %s:%Zu"
+msgstr "%s: r�kkef�lge for '%.*s' allerede defineret ved %s:%Zu"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1386
+#: locale/programs/ld-collate.c:1378
 #, c-format
 msgid "%s: `%s' must be a character"
-msgstr "%s: '%s' skal være et tegn"
+msgstr "%s: '%s' skal v�re et tegn"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1580
+#: locale/programs/ld-collate.c:1573
 #, c-format
 msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
-msgstr "%s: 'position' skal bruges på det samme niveau i alle sektioner, ellers ingen"
+msgstr "%s: 'position' skal bruges p� det samme niveau i alle sektioner, ellers ingen"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1604
+#: locale/programs/ld-collate.c:1598
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' not defined"
 msgstr "symbol '%s' ikke defineret"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1785
+#: locale/programs/ld-collate.c:1674 locale/programs/ld-collate.c:1780
 #, c-format
 msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
 msgstr "symbol '%s' har den samme kodning som"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1684 locale/programs/ld-collate.c:1789
+#: locale/programs/ld-collate.c:1678 locale/programs/ld-collate.c:1784
 #, c-format
 msgid "symbol `%s'"
 msgstr "symbol '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1852
+#: locale/programs/ld-collate.c:1826
+#, c-format
+msgid "no definition of `UNDEFINED'"
+msgstr "ingen definition af 'UNDEFINED'"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:1855
+#, c-format
 msgid "too many errors; giving up"
 msgstr "for mange fejl, giver op"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2508 locale/programs/ld-collate.c:3896
+#: locale/programs/ld-collate.c:2659 locale/programs/ld-collate.c:4046
 #, c-format
 msgid "%s: nested conditionals not supported"
-msgstr "%s betingelser i niveauer er ikke understøttet"
+msgstr "%s betingelser i niveauer er ikke underst�ttet"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2526
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: more then one 'else'"
-msgid "%s: more than one 'else'"
-msgstr "%s: Mere end ét 'else'"
+#: locale/programs/ld-collate.c:2677
+#, c-format
+msgid "%s: more then one 'else'"
+msgstr "%s: Mere end �t 'else'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2701
+#: locale/programs/ld-collate.c:2852
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
-msgstr "%s: duplikér definition af '%s'"
+msgstr "%s: duplik�r definition af '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2737
+#: locale/programs/ld-collate.c:2888
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
-msgstr "%s: duplikér definition af sektion '%s'"
+msgstr "%s: duplik�r definition af sektion '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2873
+#: locale/programs/ld-collate.c:3024
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr "%s: ukendt tegn i sammenligningsymbolnavn"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3002
+#: locale/programs/ld-collate.c:3153
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
-msgstr "%s: ukendt tegn i ækvivalens-definitions-navn"
+msgstr "%s: ukendt tegn i �kvivalens-definitions-navn"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3013
+#: locale/programs/ld-collate.c:3164
 #, c-format
 msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
-msgstr "%s: ukendt tegn i ækvivalens-definitions-værdi"
+msgstr "%s: ukendt tegn i �kvivalens-definitions-v�rdi"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3023
+#: locale/programs/ld-collate.c:3174
 #, c-format
 msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
-msgstr "%s: ukendt symbol '%s' i ækvivalens-definition"
+msgstr "%s: ukendt symbol '%s' i �kvivalens-definition"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3032
+#: locale/programs/ld-collate.c:3183
 msgid "error while adding equivalent collating symbol"
-msgstr "fejl under indsætning af ækvivalens-sammenligningssymbol"
+msgstr "fejl under inds�tning af �kvivalens-sammenligningssymbol"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3070
+#: locale/programs/ld-collate.c:3221
 #, c-format
 msgid "duplicate definition of script `%s'"
-msgstr "duplikér definition af skript '%s'"
+msgstr "duplik�r definition af skript '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3118
+#: locale/programs/ld-collate.c:3269
 #, c-format
 msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
 msgstr "%s: ukendt sektionsnavn '%.*s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3147
+#: locale/programs/ld-collate.c:3298
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
 msgstr "%s: flere definitioner af orden for sektion '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3175
+#: locale/programs/ld-collate.c:3326
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number of sorting rules"
 msgstr "%s: ugyldigt antal sorteringsregler"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3202
+#: locale/programs/ld-collate.c:3353
 #, c-format
 msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr "%s: flere definitioner af orden for unavngiven sektion"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3257 locale/programs/ld-collate.c:3387
-#: locale/programs/ld-collate.c:3750
+#: locale/programs/ld-collate.c:3407 locale/programs/ld-collate.c:3537
+#: locale/programs/ld-collate.c:3900
 #, c-format
 msgid "%s: missing `order_end' keyword"
-msgstr "%s: manglende 'order_end' nøgleord"
+msgstr "%s: manglende 'order_end' n�gleord"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3320
+#: locale/programs/ld-collate.c:3470
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
-msgstr "%s: rækkefølge for sammenligningssymbol '%.*s' endnu ikke defineret"
+msgstr "%s: r�kkef�lge for sammenligningssymbol '%.*s' endnu ikke defineret"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3338
+#: locale/programs/ld-collate.c:3488
 #, c-format
 msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
-msgstr "%s: rækkefølge for sammenligningselement '%.*s' endnu ikke defineret"
+msgstr "%s: r�kkef�lge for sammenligningselement '%.*s' endnu ikke defineret"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3349
+#: locale/programs/ld-collate.c:3499
 #, c-format
 msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr "%s: kan ikke ordne efter %.*s: symbol ikke kendt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3401 locale/programs/ld-collate.c:3762
+#: locale/programs/ld-collate.c:3551 locale/programs/ld-collate.c:3912
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
-msgstr "%s: manglende 'reorder-end' nøgleord"
+msgstr "%s: manglende 'reorder-end' n�gleord"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3435 locale/programs/ld-collate.c:3633
+#: locale/programs/ld-collate.c:3585 locale/programs/ld-collate.c:3783
 #, c-format
 msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr "%s: sektion '%.*s' ukendt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3500
+#: locale/programs/ld-collate.c:3650
 #, c-format
 msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
-msgstr "%s: dårligt symbol: <%.*s>"
+msgstr "%s: d�rligt symbol: <%.*s>"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3696
+#: locale/programs/ld-collate.c:3846
 #, c-format
 msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
-msgstr "%s: kan ikke have '%s' som slutning på ellipse-interval"
+msgstr "%s: kan ikke have '%s' som slutning p� ellipse-interval"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3746
+#: locale/programs/ld-collate.c:3896
 #, c-format
 msgid "%s: empty category description not allowed"
 msgstr "%s: tom kategori-beskrivelse ikke tilladt"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3765
+#: locale/programs/ld-collate.c:3915
 #, c-format
 msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
-msgstr "%s: manglende 'reorder-sections-end' nøgleord"
+msgstr "%s: manglende 'reorder-sections-end' n�gleord"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3929
+#: locale/programs/ld-collate.c:4079
 #, c-format
 msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: \"%s\" uden tilsvarende \"ifdef\" eller \"ifndef\""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3947
+#: locale/programs/ld-collate.c:4097
 #, c-format
 msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
 msgstr "%s: \"endif\" uden tilsvarende \"ifdef\" eller \"ifndef\""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:448
+#: locale/programs/ld-ctype.c:439
+#, c-format
 msgid "No character set name specified in charmap"
-msgstr "Intet tegnsætsnavn angivet i tegntabel"
+msgstr "Intet tegns�tsnavn angivet i tegntabel"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:476
+#: locale/programs/ld-ctype.c:468
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
-msgstr "tegnet L'\\u%0*x' i klassen '%s' skal være i klassen '%s'"
+msgstr "tegnet L'\\u%0*x' i klassen '%s' skal v�re i klassen '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:490
+#: locale/programs/ld-ctype.c:483
 #, c-format
 msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
-msgstr "tegnet L'\\u%0*x' i klassen '%s' kan ikke være i klassen '%s'"
+msgstr "tegnet L'\\u%0*x' i klassen '%s' kan ikke v�re i klassen '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:504 locale/programs/ld-ctype.c:560
+#: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
 #, c-format
 msgid "internal error in %s, line %u"
 msgstr "intern fejl i %s, linje %u"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:532
+#: locale/programs/ld-ctype.c:526
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
-msgstr "tegnet '%s' i klassen '%s' skal være i klassen '%s'"
+msgstr "tegnet '%s' i klassen '%s' skal v�re i klassen '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:547
+#: locale/programs/ld-ctype.c:542
 #, c-format
 msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
-msgstr "tegnet '%s' i klassen '%s' må ikke være i klassen '%s'"
+msgstr "tegnet '%s' i klassen '%s' m� ikke v�re i klassen '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:576 locale/programs/ld-ctype.c:611
+#: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
 #, c-format
 msgid "<SP> character not in class `%s'"
 msgstr "tegnet <SP> er ikke i klassen '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:587 locale/programs/ld-ctype.c:621
+#: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
 #, c-format
 msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
-msgstr "tegnet <SP> må ikke være i klassen '%s'"
+msgstr "tegnet <SP> m� ikke v�re i klassen '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:601
+#: locale/programs/ld-ctype.c:599
+#, c-format
 msgid "character <SP> not defined in character map"
 msgstr "tegnet <SP> ikke defineret i tegntabellen"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:735
+#: locale/programs/ld-ctype.c:714
+#, c-format
 msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
 msgstr "'digit' kategori har ikke elementer i grupper af ti"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:784
+#: locale/programs/ld-ctype.c:763
+#, c-format
 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "ingen inddata-cifre defineret, og ingen af standardnavnene i tegntabellen"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:849
+#: locale/programs/ld-ctype.c:828
+#, c-format
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
 msgstr "ikke alle tegn brugt i 'outdigit' er tilstede i tegntabellen"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:866
+#: locale/programs/ld-ctype.c:845
+#, c-format
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
 msgstr "ikke alle tegn brugt i 'outdigit' er tilstede i repertoiret"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1131
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1245
 #, c-format
 msgid "character class `%s' already defined"
 msgstr "tegnklassen '%s' allerede defineret"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1137
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1251
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
-msgstr "implementationsbegrænsning: ikke flere end %Zd tegnklasser er tilladt"
+msgstr "implementationsbegr�nsning: ikke flere end %Zd tegnklasser er tilladt"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1163
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1277
 #, c-format
 msgid "character map `%s' already defined"
 msgstr "tegntabellen '%s' allerede defineret"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1169
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1283
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
-msgstr "implementationsbegrænsning: ikke flere end %d tegntabeller tilladt"
+msgstr "implementationsbegr�nsning: ikke flere end %d tegntabeller tilladt"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1435 locale/programs/ld-ctype.c:1560
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1666 locale/programs/ld-ctype.c:2342
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3302
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1548 locale/programs/ld-ctype.c:1673
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1779 locale/programs/ld-ctype.c:2471
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3467
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
-msgstr "%s: felt '%s' indeholder ikke præcis 10 elementer"
+msgstr "%s: felt '%s' indeholder ikke pr�cis 10 elementer"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1463 locale/programs/ld-ctype.c:2037
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1576 locale/programs/ld-ctype.c:2150
 #, c-format
 msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
-msgstr "'to'-værdi <U%0*X> i intervallet er mindre end 'from'-værdi <U%0*X>"
+msgstr "'to'-v�rdi <U%0*X> i intervallet er mindre end 'from'-v�rdi <U%0*X>"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1590
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1703
 msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
-msgstr "start og slut tegnsekvens for områder skal have samme længde"
+msgstr "start og slut tegnsekvens for omr�der skal have samme l�ngde"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1597
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1710
 msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
-msgstr "'to'-værdi tegnfølgen er mindre end 'from'-værdi tegnfølgen"
+msgstr "'to'-v�rdi tegnf�lgen er mindre end 'from'-v�rdi tegnf�lgen"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1957 locale/programs/ld-ctype.c:2008
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2070 locale/programs/ld-ctype.c:2121
 msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
-msgstr "For tidlig afslutning på 'translit_ignore' definition"
+msgstr "For tidlig afslutning p� 'translit_ignore' definition"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1963 locale/programs/ld-ctype.c:2014
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2056
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2076 locale/programs/ld-ctype.c:2127
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2169
 msgid "syntax error"
 msgstr "syntaksfejl"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2189
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2303
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
 msgstr "%s: syntaksfejl i definition af ny tegnklasse"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2204
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2318
 #, c-format
 msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
 msgstr "%s: syntaksfejl i definition af ny tegntabel"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2364
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2493
 msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
-msgstr "ellipse-områder skal angives ved to operander af samme type"
+msgstr "ellipse-omr�der skal angives ved to operander af samme type"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2373
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2502
 msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
-msgstr "ved symbolske interval-værdier må den absolutte ellipse '...' ikke bruges"
+msgstr "ved symbolske interval-v�rdier m� den absolutte ellipse '...' ikke bruges"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2388
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2517
 msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
-msgstr "ved UCS-interval-værdier skal man bruge heksadecimal symbolsk ellipse"
+msgstr "ved UCS-interval-v�rdier skal man bruge heksadecimal symbolsk ellipse"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2402
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2531
 msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
-msgstr "ved tegnkode interval-værdier skal man bruge absolut ellipse '...'"
+msgstr "ved tegnkode interval-v�rdier skal man bruge absolut ellipse '...'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2553
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2682
 #, c-format
 msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
 msgstr "duplikeret definition af afbildning '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2639 locale/programs/ld-ctype.c:2783
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2768 locale/programs/ld-ctype.c:2912
 #, c-format
 msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
 msgstr "%s: 'translit_start'-sektionen slutter ikke med 'translit_end'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2734
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2863
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
-msgstr "%s: duplikér definition af 'default_missing'"
+msgstr "%s: duplik�r definition af 'default_missing'"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2739
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2868
 msgid "previous definition was here"
-msgstr "den foregående definition var her"
+msgstr "den foreg�ende definition var her"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2761
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2890
 #, c-format
 msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
-msgstr "%s: ingen repræsenterbar 'default_missing' definition fundet"
+msgstr "%s: ingen repr�senterbar 'default_missing' definition fundet"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2878 locale/programs/ld-ctype.c:2974
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2993 locale/programs/ld-ctype.c:3013
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3033 locale/programs/ld-ctype.c:3053
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3073 locale/programs/ld-ctype.c:3112
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3132 locale/programs/ld-ctype.c:3198
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3239 locale/programs/ld-ctype.c:3262
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3043 locale/programs/ld-ctype.c:3127
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3147 locale/programs/ld-ctype.c:3168
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3189 locale/programs/ld-ctype.c:3210
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3231 locale/programs/ld-ctype.c:3271
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3292 locale/programs/ld-ctype.c:3359
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
-msgstr "%s: tegnet '%s' ikke defineret, men behøves som standardværdi"
+msgstr "%s: tegnet '%s' ikke defineret, men beh�ves som standardv�rdi"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2883 locale/programs/ld-ctype.c:2979
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2998 locale/programs/ld-ctype.c:3018
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3038 locale/programs/ld-ctype.c:3058
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3078 locale/programs/ld-ctype.c:3117
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3137 locale/programs/ld-ctype.c:3203
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3132
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3152 locale/programs/ld-ctype.c:3173
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3194 locale/programs/ld-ctype.c:3215
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3276
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3297 locale/programs/ld-ctype.c:3364
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
-msgstr "%s: tegnet '%s' i tegntabel ikke repræsenterbar med én byte"
+msgstr "%s: tegnet '%s' i tegntabel ikke repr�senterbar med �n byte"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3245 locale/programs/ld-ctype.c:3268
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3408 locale/programs/ld-ctype.c:3433
 #, c-format
 msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
-msgstr "%s: Tegnet '%s' brugt som standardværdi er ikke repræsenterbar med én byte"
+msgstr "%s: Tegnet '%s' brugt som standardv�rdi er ikke repr�senterbar med �n byte"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3324
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3489
+#, c-format
 msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "ingen uddata-cifre defineret, og ingen af standardnavnene i tegntabellen"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3573
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3780
 #, c-format
 msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
-msgstr "%s: transliterationsdata fra lokale '%s' ikke tilgængelige"
+msgstr "%s: transliterationsdata fra lokale '%s' ikke tilg�ngelige"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3672
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3881
+#, c-format
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
 msgstr "%s: tabel for class \"%s\": %lu byte\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3736
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3950
+#, c-format
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
 msgstr "%s: tabel for map \"%s\": %lu byte\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3860
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
-msgid "%s: table for width: %lu bytes"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:4083
+#, c-format
+msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
 msgstr "%s: tabel for width: %lu byte\n"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:173
+#: locale/programs/ld-identification.c:170
 #, c-format
 msgid "%s: no identification for category `%s'"
 msgstr "%s: ingen identifikation for kategori '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:197
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: no identification for category `%s'"
-msgid "%s: unknown standard `%s' for category `%s'"
-msgstr "%s: ingen identifikation for kategori '%s'"
-
-#: locale/programs/ld-identification.c:380
+#: locale/programs/ld-identification.c:435
 #, c-format
 msgid "%s: duplicate category version definition"
-msgstr "%s: duplikér definition af kategoriversion"
+msgstr "%s: duplik�r definition af kategoriversion"
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:111
+#: locale/programs/ld-measurement.c:113
 #, c-format
 msgid "%s: invalid value for field `%s'"
-msgstr "%s: ugyldig værdi for felt '%s'"
+msgstr "%s: ugyldig v�rdi for felt '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:146
+#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
 #, c-format
 msgid "%s: field `%s' undefined"
 msgstr "%s: felt '%s' udefineret"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:119 locale/programs/ld-messages.c:152
-#: locale/programs/ld-monetary.c:264 locale/programs/ld-numeric.c:117
+#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
+#: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:118
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
-msgstr "%s: værdien for felt '%s' må ikke være en tom streng"
+msgstr "%s: v�rdien for felt '%s' m� ikke v�re en tom streng"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:135 locale/programs/ld-messages.c:168
+#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
 #, c-format
 msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
-msgstr "%s: intet korrekt regulært udtryk for felt '%s': %s"
+msgstr "%s: intet korrekt regul�rt udtryk for felt '%s': %s"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:228
+#: locale/programs/ld-monetary.c:224
 #, c-format
 msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
-msgstr "%s: værdien for felt 'int_curr_symbol' har forkert længde"
+msgstr "%s: v�rdien for felt 'int_curr_symbol' har forkert l�ngde"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:245
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
-msgstr "%s: værdien for felt 'int_curr_symbol' svarer ikke til et gyldigt navn i ISO 4217"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:237
+#, c-format
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
+msgstr "%s: v�rdien for felt 'int_curr_symbol' svarer ikke til et gyldigt navn i ISO 4217"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:293 locale/programs/ld-monetary.c:322
+#: locale/programs/ld-monetary.c:285 locale/programs/ld-monetary.c:315
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
-msgstr "%s: værdi for felt '%s' skal være i intervallet %d...%d"
+msgstr "%s: v�rdi for felt '%s' skal v�re i intervallet %d...%d"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:549 locale/programs/ld-numeric.c:228
+#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-numeric.c:274
 #, c-format
 msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
-msgstr "%s: værdi for felt '%s' skal være et enkelt tegn"
+msgstr "%s: v�rdi for felt '%s' skal v�re et enkelt tegn"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:646 locale/programs/ld-numeric.c:272
+#: locale/programs/ld-monetary.c:844 locale/programs/ld-numeric.c:318
 #, c-format
 msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
-msgstr "%s: '-1' skal være sidste post i '%s' feltet"
+msgstr "%s: '-1' skal v�re sidste post i '%s' feltet"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:668 locale/programs/ld-numeric.c:289
+#: locale/programs/ld-monetary.c:866 locale/programs/ld-numeric.c:335
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
-msgstr "%s: værdier på felt '%s' skal være lavere end 127"
+msgstr "%s: v�rdier p� felt '%s' skal v�re lavere end 127"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:714
+#: locale/programs/ld-monetary.c:909
 msgid "conversion rate value cannot be zero"
-msgstr "vekselkurs-værdi kan ikke være nul"
+msgstr "vekselkurs-v�rdi kan ikke v�re nul"
 
-#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:124
-#: locale/programs/ld-telephone.c:147
+#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
+#: locale/programs/ld-telephone.c:149
 #, c-format
 msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
 msgstr "%s: ugyldig undvigetegnsekvens i felt '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:251
+#: locale/programs/ld-time.c:247
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
 msgstr "%s: retningsflag i streng %Zd i 'era'-felt er ikke '+' eller '-'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:261
+#: locale/programs/ld-time.c:258
 #, c-format
 msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
 msgstr "%s: retningsflag i streng %Zd i 'era'-felt er ikke et enkelt tegn"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:273
+#: locale/programs/ld-time.c:271
 #, c-format
 msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: ugyldigt tal for tillægsværdi i streng %Zd i 'era'-felt"
+msgstr "%s: ugyldigt tal for till�gsv�rdi i streng %Zd i 'era'-felt"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:280
+#: locale/programs/ld-time.c:279
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: snavs i slutningen af tillægsværdi i streng %Zd i 'era'-felt"
+msgstr "%s: snavs i slutningen af till�gsv�rdi i streng %Zd i 'era'-felt"
 
 #: locale/programs/ld-time.c:330
 #, c-format
 msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: ugyldig startdato i streng %Zd i 'era'-felt"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:338
+#: locale/programs/ld-time.c:339
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
 msgstr "%s: snavs i slutningen af startdato i streng %Zd i 'era'-felt"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:356
+#: locale/programs/ld-time.c:358
 #, c-format
 msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: startdato er ugyldig i streng %Zd i 'era'-felt"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:404 locale/programs/ld-time.c:430
+#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
 #, c-format
 msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: ugyldig slutdato i streng %Zd i 'era'-felt"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:412
+#: locale/programs/ld-time.c:416
 #, c-format
 msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: snavs i slutningen af slutdato i streng %Zd i 'era'-felt"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:438
+#: locale/programs/ld-time.c:444
 #, c-format
 msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: manglende era-navn i streng %Zd i 'era'-felt"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:449
+#: locale/programs/ld-time.c:456
 #, c-format
 msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
 msgstr "%s: manglende era-format i streng %Zd i 'era'-felt"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:494
+#: locale/programs/ld-time.c:497
 #, c-format
 msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
-msgstr "%s: tredje operand for værdien af felt '%s' må ikke være større end %d"
+msgstr "%s: tredje operand for v�rdien af felt '%s' m� ikke v�re st�rre end %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:502 locale/programs/ld-time.c:510
-#: locale/programs/ld-time.c:518
+#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
+#: locale/programs/ld-time.c:521
 #, c-format
 msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
-msgstr "%s: værdier for felt '%s' må ikke være større end %d"
+msgstr "%s: v�rdier for felt '%s' m� ikke v�re st�rre end %d"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:740
+#: locale/programs/ld-time.c:1004
 #, c-format
 msgid "%s: too few values for field `%s'"
-msgstr "%s: for få værdier for felt '%s'"
+msgstr "%s: for f� v�rdier for felt '%s'"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:785
+#: locale/programs/ld-time.c:1049
 msgid "extra trailing semicolon"
-msgstr "ekstra efterfølgende semikolon"
+msgstr "ekstra efterf�lgende semikolon"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:788
+#: locale/programs/ld-time.c:1052
 #, c-format
 msgid "%s: too many values for field `%s'"
-msgstr "%s: for mange værdier for felt '%s'"
+msgstr "%s: for mange v�rdier for felt '%s'"
 
 #: locale/programs/linereader.c:130
 msgid "trailing garbage at end of line"
-msgstr "efterfølgende snavs på slutningen af linjen"
+msgstr "efterf�lgende snavs p� slutningen af linjen"
 
 #: locale/programs/linereader.c:298
 msgid "garbage at end of number"
@@ -2594,59 +2377,57 @@ msgstr "uafsluttet symbolsk navn"
 msgid "illegal escape sequence at end of string"
 msgstr "ugyldig undvigetegnsekvens ved slutningen af streng"
 
-#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:847
+#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
 msgid "unterminated string"
 msgstr "uafsluttet streng"
 
-#: locale/programs/linereader.c:808
+#: locale/programs/linereader.c:669
+msgid "non-symbolic character value should not be used"
+msgstr "ikke-symbolske tegnv�rdier b�r ikke bruges"
+
+#: locale/programs/linereader.c:816
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
 msgstr "symbol '%.*s' ikke i tegntabel"
 
-#: locale/programs/linereader.c:829
+#: locale/programs/linereader.c:837
 #, c-format
 msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
 msgstr "symbol '%.*s' ikke i repertoiretabel"
 
-#: locale/programs/locale-spec.c:130
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown set `%s'"
-msgid "unknown name \"%s\""
-msgstr "ukendt sæt '%s'"
-
-#: locale/programs/locale.c:70
+#: locale/programs/locale.c:74
 msgid "System information:"
 msgstr "Systeminformation:"
 
-#: locale/programs/locale.c:72
+#: locale/programs/locale.c:76
 msgid "Write names of available locales"
-msgstr "Skriv navnene på tilgængelige lokaler"
+msgstr "Skriv navnene p� tilg�ngelige lokaler"
 
-#: locale/programs/locale.c:74
+#: locale/programs/locale.c:78
 msgid "Write names of available charmaps"
-msgstr "Skriv navnene på tilgængelige tegntabeller"
+msgstr "Skriv navnene p� tilg�ngelige tegntabeller"
 
-#: locale/programs/locale.c:75
+#: locale/programs/locale.c:79
 msgid "Modify output format:"
-msgstr "Ændr format for uddata:"
+msgstr "�ndr format for uddata:"
 
-#: locale/programs/locale.c:76
+#: locale/programs/locale.c:80
 msgid "Write names of selected categories"
-msgstr "Skriv navnene på valgte kategorier"
+msgstr "Skriv navnene p� valgte kategorier"
 
-#: locale/programs/locale.c:77
+#: locale/programs/locale.c:81
 msgid "Write names of selected keywords"
-msgstr "Skriv navnene på valgte nøgleord"
+msgstr "Skriv navnene p� valgte n�gleord"
 
-#: locale/programs/locale.c:78
+#: locale/programs/locale.c:82
 msgid "Print more information"
 msgstr "Skriv mere information"
 
-#: locale/programs/locale.c:83
+#: locale/programs/locale.c:87
 msgid "Get locale-specific information."
 msgstr "Hent information specifik for lokalet."
 
-#: locale/programs/locale.c:86
+#: locale/programs/locale.c:90
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[-a|-m]"
@@ -2654,119 +2435,104 @@ msgstr ""
 "NAVN\n"
 "[-a|-m]"
 
-#: locale/programs/locale.c:522
+#: locale/programs/locale.c:194
 #, c-format
-msgid "while preparing output"
-msgstr "under forberedelse af uddata"
+msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
+msgstr "Kan ikke s�tte LC_CTYPE til forvalgt lokale"
 
-#: locale/programs/locale.c:998
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
-msgid "Cannot set %s to default locale"
-msgstr "Kan ikke sætte LC_ALL til forvalgt lokale"
+#: locale/programs/locale.c:196
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
+msgstr "Kan ikke s�tte LC_MESSAGES til forvalgt lokale"
 
-#: locale/programs/locale.c:1096
+#: locale/programs/locale.c:209
 #, c-format
-msgid "warning: The LOCPATH variable is set to \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
+msgstr "Kan ikke s�tte LC_COLLATE til forvalgt lokale"
+
+#: locale/programs/locale.c:225
+#, c-format
+msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
+msgstr "Kan ikke s�tte LC_ALL til forvalgt lokale"
+
+#: locale/programs/locale.c:518
+#, c-format
+msgid "while preparing output"
+msgstr "under forberedelse af uddata"
 
-#: locale/programs/localedef.c:116
+#: locale/programs/localedef.c:120
 msgid "Input Files:"
 msgstr "Inddatafiler:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:118
+#: locale/programs/localedef.c:122
 msgid "Symbolic character names defined in FILE"
 msgstr "Symbolske tegnnavne defineret i FIL"
 
-#: locale/programs/localedef.c:120
+#: locale/programs/localedef.c:123
 msgid "Source definitions are found in FILE"
 msgstr "Kildedefinitioner er fundet i FIL"
 
-#: locale/programs/localedef.c:122
+#: locale/programs/localedef.c:125
 msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
-msgstr "FIL indeholder mapning fra symbolske navne til UCS4-værdier"
+msgstr "FIL indeholder mapning fra symbolske navne til UCS4-v�rdier"
 
-#: locale/programs/localedef.c:126
+#: locale/programs/localedef.c:129
 msgid "Create output even if warning messages were issued"
 msgstr "Lav uddata selv om advarsler blev givet"
 
-#: locale/programs/localedef.c:128
-msgid "Do not create hard links between installed locales"
-msgstr ""
+#: locale/programs/localedef.c:130
+msgid "Create old-style tables"
+msgstr "Opret gammel-stil tabeller"
 
-#: locale/programs/localedef.c:129
+#: locale/programs/localedef.c:131
 msgid "Optional output file prefix"
-msgstr "Valgfrit præfiks for uddatafil"
-
-#: locale/programs/localedef.c:130
-#, fuzzy
-#| msgid "Be strictly POSIX conform"
-msgid "Strictly conform to POSIX"
-msgstr "Vær strengt POSIX-konform"
+msgstr "Valgfrit pr�fiks for uddatafil"
 
 #: locale/programs/localedef.c:132
+msgid "Be strictly POSIX conform"
+msgstr "V�r strengt POSIX-konform"
+
+#: locale/programs/localedef.c:134
 msgid "Suppress warnings and information messages"
 msgstr "Undertryk advarsler og informationsmeddelelser"
 
-#: locale/programs/localedef.c:133
+#: locale/programs/localedef.c:135
 msgid "Print more messages"
 msgstr "Skriv flere meddelelser"
 
-#: locale/programs/localedef.c:134 locale/programs/localedef.c:137
-#, fuzzy
-#| msgid "warning: "
-msgid "<warnings>"
-msgstr "advarsel: "
-
-#: locale/programs/localedef.c:135
-msgid "Comma-separated list of warnings to disable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
-msgstr ""
-
-#: locale/programs/localedef.c:138
-msgid "Comma-separated list of warnings to enable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
-msgstr ""
-
-#: locale/programs/localedef.c:141
+#: locale/programs/localedef.c:136
 msgid "Archive control:"
 msgstr "Arkivkontrol:"
 
-#: locale/programs/localedef.c:143
+#: locale/programs/localedef.c:138
 msgid "Don't add new data to archive"
-msgstr "Tilføj ikke nye data til arkiv"
+msgstr "Tilf�j ikke nye data til arkiv"
 
-#: locale/programs/localedef.c:145
+#: locale/programs/localedef.c:140
 msgid "Add locales named by parameters to archive"
-msgstr "Tilføj lokaler navngivet af parametre til arkiv"
+msgstr "Tilf�j lokaler navngivet af parametre til arkiv"
 
-#: locale/programs/localedef.c:146
+#: locale/programs/localedef.c:141
 msgid "Replace existing archive content"
 msgstr "Erstat eksisterende arkivindhold"
 
-#: locale/programs/localedef.c:148
+#: locale/programs/localedef.c:143
 msgid "Remove locales named by parameters from archive"
 msgstr "Fjern lokaler navngivet af parametre fra arkiv"
 
-#: locale/programs/localedef.c:149
+#: locale/programs/localedef.c:144
 msgid "List content of archive"
 msgstr "Vis indeholdet i arkiv"
 
-#: locale/programs/localedef.c:151
+#: locale/programs/localedef.c:146
 msgid "locale.alias file to consult when making archive"
-msgstr "locale.alias-fil som skal bruges når arkiv laves"
-
-#: locale/programs/localedef.c:153
-msgid "Generate little-endian output"
-msgstr ""
+msgstr "locale.alias-fil som skal bruges n�r arkiv laves"
 
-#: locale/programs/localedef.c:155
-msgid "Generate big-endian output"
-msgstr ""
-
-#: locale/programs/localedef.c:160
+#: locale/programs/localedef.c:151
 msgid "Compile locale specification"
-msgstr "Kompilér lokale-specifikation"
+msgstr "Kompil�r lokale-specifikation"
 
-#: locale/programs/localedef.c:163
+#: locale/programs/localedef.c:154
 msgid ""
 "NAME\n"
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
@@ -2776,43 +2542,33 @@ msgstr ""
 "[--add-to-archive|--delete-from-archive] FIL...\n"
 "--list-archive [FIL]"
 
-#: locale/programs/localedef.c:238
+#: locale/programs/localedef.c:232
 #, c-format
 msgid "cannot create directory for output files"
 msgstr "kan ikke oprette katalog for uddatafiler"
 
-#: locale/programs/localedef.c:249
+#: locale/programs/localedef.c:243
+#, c-format
 msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
 msgstr "FATALT: systemet definerer ikke '_POSIX2_LOCALEDEF'"
 
-#: locale/programs/localedef.c:263 locale/programs/localedef.c:279
-#: locale/programs/localedef.c:673 locale/programs/localedef.c:693
+#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
+#: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
 #, c-format
 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
-msgstr "kan ikke åbne lokaledefinitionsfil '%s'"
+msgstr "kan ikke �bne lokaledefinitionsfil '%s'"
 
-#: locale/programs/localedef.c:303
+#: locale/programs/localedef.c:285
 #, c-format
 msgid "cannot write output files to `%s'"
 msgstr "kan ikke skrive uddatafiler til '%s'"
 
-#: locale/programs/localedef.c:309
-#, fuzzy
-#| msgid "no output file produced because warnings were issued"
-msgid "no output file produced because errors were issued"
-msgstr "på grund af advarsler blev ingen uddatafil oprettet"
-
-#: locale/programs/localedef.c:441
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "System's directory for character maps : %s\n"
-#| "                       repertoire maps: %s\n"
-#| "                       locale path    : %s\n"
-#| "%s"
+#: locale/programs/localedef.c:366
+#, c-format
 msgid ""
 "System's directory for character maps : %s\n"
-"\t\t       repertoire maps: %s\n"
-"\t\t       locale path    : %s\n"
+"                       repertoire maps: %s\n"
+"                       locale path    : %s\n"
 "%s"
 msgstr ""
 "Systemets katalog for tegntabel: %s\n"
@@ -2820,263 +2576,260 @@ msgstr ""
 "                     lokale-sti: %s\n"
 "%s"
 
-#: locale/programs/localedef.c:641
+#: locale/programs/localedef.c:567
+#, c-format
 msgid "circular dependencies between locale definitions"
-msgstr "cirkulære afhængigheder mellem lokale-definitioner"
+msgstr "cirkul�re afh�ngigheder mellem lokale-definitioner"
 
-#: locale/programs/localedef.c:647
+#: locale/programs/localedef.c:573
 #, c-format
 msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
-msgstr "kan ikke tilføje allerede læst lokale '%s' på ny"
+msgstr "kan ikke tilf�je allerede l�st lokale '%s' p� ny"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:133 locale/programs/locarchive.c:380
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot create temporary file"
-msgid "cannot create temporary file: %s"
+#: locale/programs/locarchive.c:88 locale/programs/locarchive.c:261
+#, c-format
+msgid "cannot create temporary file"
 msgstr "Kan ikke oprette midlertidig fil"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:167 locale/programs/locarchive.c:430
+#: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:307
 #, c-format
 msgid "cannot initialize archive file"
 msgstr "kan ikke initiere arkivfil"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:174 locale/programs/locarchive.c:437
+#: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:314
 #, c-format
 msgid "cannot resize archive file"
-msgstr "kan ikke ændre størrelse på arkivfil"
+msgstr "kan ikke �ndre st�rrelse p� arkivfil"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:189 locale/programs/locarchive.c:452
-#: locale/programs/locarchive.c:674
+#: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:323
+#: locale/programs/locarchive.c:527
 #, c-format
 msgid "cannot map archive header"
-msgstr "kan ikke læse arkivhoved med mmap"
+msgstr "kan ikke l�se arkivhoved med mmap"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:211
+#: locale/programs/locarchive.c:156
 #, c-format
 msgid "failed to create new locale archive"
 msgstr "kunne ikke oprette nyt lokalearkiv"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:223
+#: locale/programs/locarchive.c:168
 #, c-format
 msgid "cannot change mode of new locale archive"
-msgstr "kan ikke ændre tilstand på nyt lokalearkiv"
+msgstr "kan ikke �ndre tilstand p� nyt lokalearkiv"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:324
-#, fuzzy
-#| msgid "cannot add to locale archive"
-msgid "cannot read data from locale archive"
-msgstr "kan ikke tilføje til lokalearkiv"
-
-#: locale/programs/locarchive.c:355
+#: locale/programs/locarchive.c:255
 #, c-format
 msgid "cannot map locale archive file"
-msgstr "kan ikke åbne lokalearkivfil med mmap"
+msgstr "kan ikke �bne lokalearkivfil med mmap"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:460
+#: locale/programs/locarchive.c:331
 #, c-format
 msgid "cannot lock new archive"
-msgstr "kan ikke låse nyt arkiv"
+msgstr "kan ikke l�se nyt arkiv"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:529
+#: locale/programs/locarchive.c:396
 #, c-format
 msgid "cannot extend locale archive file"
 msgstr "kan ikke udvide lokalearkivfil"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:538
+#: locale/programs/locarchive.c:405
 #, c-format
 msgid "cannot change mode of resized locale archive"
-msgstr "kan ikke ændre adgangtilstand på størrelsesændret lokalearkiv"
+msgstr "kan ikke �ndre adgangtilstand p� st�rrelses�ndret lokalearkiv"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:546
+#: locale/programs/locarchive.c:413
 #, c-format
 msgid "cannot rename new archive"
-msgstr "kan ikke omdøbe nyt arkiv"
+msgstr "kan ikke omd�be nyt arkiv"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:608
+#: locale/programs/locarchive.c:466
 #, c-format
 msgid "cannot open locale archive \"%s\""
-msgstr "kan ikke åbne lokalearkiv \"%s\""
+msgstr "kan ikke �bne lokalearkiv \"%s\""
 
-#: locale/programs/locarchive.c:613
+#: locale/programs/locarchive.c:471
 #, c-format
 msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
-msgstr "kan ikke udføre 'stat' på lokalearkiv '%s'"
+msgstr "kan ikke udf�re 'stat' p� lokalearkiv '%s'"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:632
+#: locale/programs/locarchive.c:490
 #, c-format
 msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
-msgstr "kan ikke låse lokalearkiv '%s'"
+msgstr "kan ikke l�se lokalearkiv '%s'"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:655
+#: locale/programs/locarchive.c:513
 #, c-format
 msgid "cannot read archive header"
-msgstr "kan ikke læse arkivhoved"
+msgstr "kan ikke l�se arkivhoved"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:728
+#: locale/programs/locarchive.c:573
 #, c-format
 msgid "locale '%s' already exists"
 msgstr "lokale '%s' eksisterer allerede"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1003 locale/programs/locarchive.c:1018
-#: locale/programs/locarchive.c:1030 locale/programs/locarchive.c:1042
-#: locale/programs/locfile.c:350
+#: locale/programs/locarchive.c:804 locale/programs/locarchive.c:819
+#: locale/programs/locarchive.c:831 locale/programs/locarchive.c:843
+#: locale/programs/locfile.c:344
 #, c-format
 msgid "cannot add to locale archive"
-msgstr "kan ikke tilføje til lokalearkiv"
+msgstr "kan ikke tilf�je til lokalearkiv"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1203
+#: locale/programs/locarchive.c:998
 #, c-format
 msgid "locale alias file `%s' not found"
 msgstr "fil \"%s\" for lokalealias findes ikke"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1351
+#: locale/programs/locarchive.c:1142
 #, c-format
 msgid "Adding %s\n"
-msgstr "Tilføjer %s\n"
+msgstr "Tilf�jer %s\n"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1357
+#: locale/programs/locarchive.c:1148
 #, c-format
 msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
-msgstr "status på \"%s\" mislykkedes: %s: ignoreret"
+msgstr "status p� \"%s\" mislykkedes: %s: ignoreret"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1363
+#: locale/programs/locarchive.c:1154
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
 msgstr "\"%s\" er ikke et katalog, ignoreret"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1370
+#: locale/programs/locarchive.c:1161
 #, c-format
 msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
-msgstr "kan ikke åbne katalog \"%s\": %s: ignoreret"
+msgstr "kan ikke �bne katalog \"%s\": %s: ignoreret"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1438
+#: locale/programs/locarchive.c:1233
 #, c-format
 msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
-msgstr "ufuldstændigt sæt af lokalefiler i \"%s\""
+msgstr "ufuldst�ndigt s�t af lokalefiler i \"%s\""
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1502
+#: locale/programs/locarchive.c:1297
 #, c-format
 msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
-msgstr "kan ikke læse alle filer i \"%s\": ignoreret"
+msgstr "kan ikke l�se alle filer i \"%s\": ignoreret"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1572
+#: locale/programs/locarchive.c:1367
 #, c-format
 msgid "locale \"%s\" not in archive"
 msgstr "lokale \"%s\" findes ikke i arkiv"
 
-#: locale/programs/locfile.c:137
+#: locale/programs/locfile.c:132
 #, c-format
 msgid "argument to `%s' must be a single character"
-msgstr "argument til '%s' skal være et enkelt tegn"
+msgstr "argument til '%s' skal v�re et enkelt tegn"
 
-#: locale/programs/locfile.c:257
+#: locale/programs/locfile.c:252
 msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
 msgstr "syntaksfejl: ikke inde i en lokaledefinitionssektion"
 
-#: locale/programs/locfile.c:799
+#: locale/programs/locfile.c:626
 #, c-format
 msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
-msgstr "kan ikke åbne uddatafil '%s' for kategori '%s'"
+msgstr "kan ikke �bne uddatafil '%s' for kategori '%s'"
 
-#: locale/programs/locfile.c:822
+#: locale/programs/locfile.c:650
 #, c-format
 msgid "failure while writing data for category `%s'"
 msgstr "fejl ved skrivning af data for kategori '%s'"
 
-#: locale/programs/locfile.c:930
+#: locale/programs/locfile.c:746
 #, c-format
 msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
 msgstr "kan ikke oprette uddatafil '%s' for kategori '%s'"
 
-#: locale/programs/locfile.c:966
+#: locale/programs/locfile.c:782
 msgid "expecting string argument for `copy'"
 msgstr "forventer strengargument for 'copy'"
 
-#: locale/programs/locfile.c:970
+#: locale/programs/locfile.c:786
 msgid "locale name should consist only of portable characters"
-msgstr "lokale-navn bør bestå af bare portable tegn"
+msgstr "lokale-navn b�r best� af bare portable tegn"
 
-#: locale/programs/locfile.c:989
+#: locale/programs/locfile.c:805
 msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
-msgstr "ingen andre nøgleord skal angives når 'copy' bruges"
+msgstr "ingen andre n�gleord skal angives n�r 'copy' bruges"
 
-#: locale/programs/locfile.c:1003
+#: locale/programs/locfile.c:819
 #, c-format
 msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
 msgstr "'%1$s' definition slutter ikke med 'END %1$s'"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
-#: locale/programs/repertoire.c:294
+#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
+#: locale/programs/repertoire.c:295
 #, c-format
 msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
 msgstr "syntaksfejl i repertoiretabel-definition: %s"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:270
+#: locale/programs/repertoire.c:271
 msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
-msgstr "ingen <Uxxxx>- eller <Uxxxxxxxx>-værdi givet"
+msgstr "ingen <Uxxxx>- eller <Uxxxxxxxx>-v�rdi givet"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:330
+#: locale/programs/repertoire.c:331
+#, c-format
 msgid "cannot save new repertoire map"
 msgstr "kan ikke gemme ny repertoiretabel"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:341
+#: locale/programs/repertoire.c:342
 #, c-format
 msgid "repertoire map file `%s' not found"
 msgstr "repertoiretabelfilen '%s' ikke fundet"
 
-#: login/programs/pt_chown.c:79
+#: login/programs/pt_chown.c:74
 #, c-format
 msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'.  This is the helper program for the `grantpt' function.  It is not intended to be run directly from the command line.\n"
-msgstr "Sæt ejer, gruppe og adgangsrettigheder på slavepseudoterminalen som svarer til hovedpseudoterminalen givet ved filidentifikator \"%d\".  Dette er hjælpeprogrammet for funktionen \"grantpt\". Det er ikke beregnet til at køres direkte fra kommandolinjen.\n"
+msgstr "S�t ejer, gruppe og adgangsrettigheder p� slavepseudoterminalen som svarer til hovedpseudoterminalen givet ved filidentifikator \"%d\".  Dette er hj�lpeprogrammet for funktionen \"grantpt\". Det er ikke beregnet til at k�res direkte fra kommandolinjen.\n"
 
-#: login/programs/pt_chown.c:93
+#: login/programs/pt_chown.c:84
 #, c-format
 msgid ""
 "The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Ejeren sættes til nuværende bruger, gruppen sættes til \"%s\" og adgangsrettigheder sættes til \"%o\".\n"
+"Ejeren s�ttes til nuv�rende bruger, gruppen s�ttes til \"%s\" og adgangsrettigheder s�ttes til \"%o\".\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: login/programs/pt_chown.c:204
+#: login/programs/pt_chown.c:161
 #, c-format
 msgid "too many arguments"
 msgstr "for mange argumenter"
 
-#: login/programs/pt_chown.c:212
+#: login/programs/pt_chown.c:169
 #, c-format
 msgid "needs to be installed setuid `root'"
 msgstr "skal installeres som \"setuid root\""
 
-#: malloc/mcheck.c:344
+#: malloc/mcheck.c:330
 msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
-msgstr "hukommelsen er konsistent, biblioteket er fejlbehæftet\n"
+msgstr "hukommelsen er konsistent, biblioteket er fejlbeh�ftet\n"
 
-#: malloc/mcheck.c:347
+#: malloc/mcheck.c:333
 msgid "memory clobbered before allocated block\n"
-msgstr "hukommelse før tildelt blok er snavset til\n"
+msgstr "hukommelse f�r tildelt blok er snavset til\n"
 
-#: malloc/mcheck.c:350
+#: malloc/mcheck.c:336
 msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
 msgstr "hukommelse efter tildelt blok er snavset til\n"
 
-#: malloc/mcheck.c:353
+#: malloc/mcheck.c:339
 msgid "block freed twice\n"
 msgstr "blok frigjort to gange\n"
 
-#: malloc/mcheck.c:356
+#: malloc/mcheck.c:342
 msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
-msgstr "fejlagtig mcheck_status, biblioteket er fejlbehæftet\n"
+msgstr "fejlagtig mcheck_status, biblioteket er fejlbeh�ftet\n"
 
-#: malloc/memusage.sh:32
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: option '%s' requires an argument\n"
-msgid "%s: option '%s' requires an argument\\n"
-msgstr "%s: flaget '%s' skal have et argument\n"
+#: malloc/memusage.sh:27
+msgid "Try \\`memusage --help' for more information."
+msgstr "Pr�v 'memusage --help' for mere information."
+
+#: malloc/memusage.sh:33
+msgid "memusage: option \\`$1' requires an argument"
+msgstr "memusage: flaget \\\"$1\\\" beh�ver et argument"
 
-#: malloc/memusage.sh:38
+#: malloc/memusage.sh:39
 msgid ""
 "Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
 "Profile memory usage of PROGRAM.\n"
@@ -3105,109 +2858,95 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "Brug: memusage [FLAG]... PROGRAM [PROGRAMFLAG]...\n"
-"Profilér hukommelsesforbrug af PROGRAM.\n"
+"Profil�r hukommelsesforbrug af PROGRAM.\n"
 "\n"
-"   -n,--progname=NAME     Navn på programfilen der skal profileres\n"
-"   -p,--png=FIL           Generér PNG grafik og gem det i FIL\n"
-"   -d,--data=FIL          Generér binær datafil og gem den i FIL\n"
+"   -n,--progname=NAME     Navn p� programfilen der skal profileres\n"
+"   -p,--png=FIL           Gener�r PNG grafik og gem det i FIL\n"
+"   -d,--data=FIL          Gener�r bin�r datafil og gem den i FIL\n"
 "   -u,--unbuffered        lav ikke bufring af uddata\n"
-"   -b,--buffer=STR        Indsaml STR poster før de udskrives\n"
+"   -b,--buffer=STR        Indsaml STR poster f�r de udskrives\n"
 "      --no-timer          Indsaml ikke yderligere information via timer\n"
-"   -m,--mmap              Spor også mmap & venner\n"
+"   -m,--mmap              Spor ogs� mmap & venner\n"
 "\n"
-"   -?,--help              Vis denne hjælpetekst og afslut\n"
+"   -?,--help              Vis denne hj�lpetekst og afslut\n"
 "      --usage             Giv en kort besked om brug\n"
 "   -V,--version           Vis versionsinformation og afslut\n"
 "\n"
-" De følgende flag gælder kun ved generering af grafisk uddata:\n"
-"   -t,--time-based        Gør graf lineær i tid\n"
-"   -T,--total             Tegn også graf af total hukommelsesbrug\n"
-"      --title=STRENG      Brug STRENG som titel på grafen\n"
+" De f�lgende flag g�lder kun ved generering af grafisk uddata:\n"
+"   -t,--time-based        G�r graf line�r i tid\n"
+"   -T,--total             Tegn ogs� graf af total hukommelsesbrug\n"
+"      --title=STRENG      Brug STRENG som titel p� grafen\n"
 "   -x,--x-size=STR        Make grafik STR pixler bred\n"
-"   -y,--y-size=STR       Make grafik STR pixler høj\n"
+"   -y,--y-size=STR       Make grafik STR pixler h�j\n"
 "\n"
-"Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for tilsvarende korte flag.\n"
-
-#: malloc/memusage.sh:99
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
-#| "            [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
-#| "            [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
-#| "            PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
+"Obligatoriske argumenter til lange flag er ogs� obligatoriske for tilsvarende korte flag.\n"
+
+#: malloc/memusage.sh:101
 msgid ""
 "Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
-"\t    [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
-"\t    [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
-"\t    PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
+"            [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
+"            [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
+"            PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
 msgstr ""
 "Syntaks: memusage [--data=FIL] [--progname=NAVN] [--png=FIL] [--unbuffered]\n"
-"            [--buffer=STØRRELSE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
-"            [--title=STRENG] [--x-size=STØRRELSE] [--y-size=STØRRELSE]\n"
+"            [--buffer=ST�RRELSE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
+"            [--title=STRENG] [--x-size=ST�RRELSE] [--y-size=ST�RRELSE]\n"
 "            PROGRAM [PROGRAMFLAG]..."
 
-#: malloc/memusage.sh:191
+#: malloc/memusage.sh:193
 msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
 msgstr "memusage: flaget '${1##*=}' er flertydigt"
 
-#: malloc/memusage.sh:200
+#: malloc/memusage.sh:202
 msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
 msgstr "memusage: ukendt flag '$1'"
 
-#: malloc/memusage.sh:213
+#: malloc/memusage.sh:215
 msgid "No program name given"
 msgstr "Intet programnavn angivet"
 
-#: malloc/memusagestat.c:56
+#: malloc/memusagestat.c:57
 msgid "Name output file"
 msgstr "Navngiv uddatafil"
 
-#: malloc/memusagestat.c:57
-msgid "STRING"
-msgstr ""
-
-#: malloc/memusagestat.c:57
+#: malloc/memusagestat.c:58
 msgid "Title string used in output graphic"
 msgstr "Overskriftsstreng brugt i uddatagrafik"
 
-#: malloc/memusagestat.c:58
+#: malloc/memusagestat.c:59
 msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
-msgstr "Generér uddata efter lineær tid (standard er efter antal af funktionskald)"
+msgstr "Gener�r uddata efter line�r tid (standard er efter antal af funktionskald)"
 
-#: malloc/memusagestat.c:62
+#: malloc/memusagestat.c:61
 msgid "Also draw graph for total memory consumption"
-msgstr "Tegn også graf for totalt hukommelsesforbrug"
-
-#: malloc/memusagestat.c:63
-msgid "VALUE"
-msgstr ""
+msgstr "Tegn ogs� graf for totalt hukommelsesforbrug"
 
-#: malloc/memusagestat.c:64
+#: malloc/memusagestat.c:62
 msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
-msgstr "Gør uddata-grafik VÆRDI piksel-bred"
+msgstr "G�r uddata-grafik V�RDI piksel-bred"
 
-#: malloc/memusagestat.c:65
+#: malloc/memusagestat.c:63
 msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
-msgstr "Gør uddata-grafik VÆRDI piksel-høj"
+msgstr "G�r uddata-grafik V�RDI piksel-h�j"
 
-#: malloc/memusagestat.c:70
+#: malloc/memusagestat.c:68
 msgid "Generate graphic from memory profiling data"
-msgstr "Generér grafik fra hukommelsesprofileringsdata"
+msgstr "Gener�r grafik fra hukommelsesprofileringsdata"
 
-#: malloc/memusagestat.c:73
+#: malloc/memusagestat.c:71
 msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
 msgstr "DATAFIL [UDFIL]"
 
-#: misc/error.c:192
+#: misc/error.c:118
 msgid "Unknown system error"
 msgstr "Ukendt systemfejl"
 
-#: nis/nis_callback.c:188
+#: nis/nis_callback.c:189
 msgid "unable to free arguments"
-msgstr "kan ikke frigøre argumenter"
+msgstr "kan ikke frig�re argumenter"
 
-#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:825 nis/ypclnt.c:914 posix/regcomp.c:135
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:21
+#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:833 nis/ypclnt.c:921 posix/regcomp.c:133
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
 msgid "Success"
 msgstr "Succes"
 
@@ -3225,11 +2964,11 @@ msgstr "Sandsynligvis ikke fundet"
 
 #: nis/nis_error.h:5
 msgid "Cache expired"
-msgstr "Tidsgrænse for hurtigbuffer løb ud"
+msgstr "Tidsgr�nse for hurtigbuffer l�b ud"
 
 #: nis/nis_error.h:6
 msgid "NIS+ servers unreachable"
-msgstr "NIS+-servere er ikke tilgængelige"
+msgstr "NIS+-servere er ikke tilg�ngelige"
 
 #: nis/nis_error.h:7
 msgid "Unknown object"
@@ -3237,7 +2976,7 @@ msgstr "Ukendt objekt"
 
 #: nis/nis_error.h:8
 msgid "Server busy, try again"
-msgstr "Server optaget, prøv igen"
+msgstr "Server optaget, pr�v igen"
 
 #: nis/nis_error.h:9
 msgid "Generic system error"
@@ -3245,12 +2984,12 @@ msgstr "Generel systemfejl"
 
 #: nis/nis_error.h:10
 msgid "First/next chain broken"
-msgstr "Første-/næstekæde brudt"
+msgstr "F�rste-/n�stek�de brudt"
 
-#. TRANS The file permissions do not allow the attempted operation.
-#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:870 sysdeps/gnu/errlist.c:158
+#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
+#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:878 sysdeps/gnu/errlist.c:157
 msgid "Permission denied"
-msgstr "Adgang nægtet"
+msgstr "Adgang n�gtet"
 
 #: nis/nis_error.h:12
 msgid "Not owner"
@@ -3270,7 +3009,7 @@ msgstr "Objekt med samme navn eksisterer"
 
 #: nis/nis_error.h:16
 msgid "Not master server for this domain"
-msgstr "Ikke hovedserver for dette domæne"
+msgstr "Ikke hovedserver for dette dom�ne"
 
 #: nis/nis_error.h:17
 msgid "Invalid object for operation"
@@ -3290,7 +3029,7 @@ msgstr "Resultater sendt til tilbagekalds-proces"
 
 #: nis/nis_error.h:21
 msgid "Not found, no such name"
-msgstr "Ikke fundet, ikke noget sådant navn"
+msgstr "Ikke fundet, ikke noget s�dant navn"
 
 #: nis/nis_error.h:22
 msgid "Name/entry isn't unique"
@@ -3298,7 +3037,7 @@ msgstr "Navn/indtastning er ikke unikt"
 
 #: nis/nis_error.h:23
 msgid "Modification failed"
-msgstr "Ændring fejlede"
+msgstr "�ndring fejlede"
 
 #: nis/nis_error.h:24
 msgid "Database for table does not exist"
@@ -3310,7 +3049,7 @@ msgstr "Indgangs-/tabel-type stemmer ikke overens"
 
 #: nis/nis_error.h:26
 msgid "Link points to illegal name"
-msgstr "Lænke peger til ugyldigt navn"
+msgstr "L�nke peger til ugyldigt navn"
 
 #: nis/nis_error.h:27
 msgid "Partial success"
@@ -3330,7 +3069,7 @@ msgstr "Attribut mangler eller er fejlagtig"
 
 #: nis/nis_error.h:31
 msgid "Named object is not searchable"
-msgstr "Navngivet objekt er ikke søgbart"
+msgstr "Navngivet objekt er ikke s�gbart"
 
 #: nis/nis_error.h:32
 msgid "Error while talking to callback proc"
@@ -3338,7 +3077,7 @@ msgstr "Fejl ved kommunikation med tilbagekaldsproces"
 
 #: nis/nis_error.h:33
 msgid "Non NIS+ namespace encountered"
-msgstr "Stødte på navneområde som ikke tilhører NIS+"
+msgstr "St�dte p� navneomr�de som ikke tilh�rer NIS+"
 
 #: nis/nis_error.h:34
 msgid "Illegal object type for operation"
@@ -3346,27 +3085,27 @@ msgstr "Ulovlig objekttype for operation"
 
 #: nis/nis_error.h:35
 msgid "Passed object is not the same object on server"
-msgstr "Overført objekt er ikke det samme objekt på serveren"
+msgstr "Overf�rt objekt er ikke det samme objekt p� serveren"
 
 #: nis/nis_error.h:36
 msgid "Modify operation failed"
-msgstr "Ændringsoperation fejlede"
+msgstr "�ndringsoperation fejlede"
 
 #: nis/nis_error.h:37
 msgid "Query illegal for named table"
-msgstr "Spørgsmål ugyldigt for given tabel"
+msgstr "Sp�rgsm�l ugyldigt for given tabel"
 
 #: nis/nis_error.h:38
 msgid "Attempt to remove a non-empty table"
-msgstr "Forsøg på at fjerne en tabel som ikke er tom"
+msgstr "Fors�g p� at fjerne en tabel som ikke er tom"
 
 #: nis/nis_error.h:39
 msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
-msgstr "Fejl ved læsning af NIS+ koldstartsfil. Er NIS+ installeret?"
+msgstr "Fejl ved l�sning af NIS+ koldstartsfil. Er NIS+ installeret?"
 
 #: nis/nis_error.h:40
 msgid "Full resync required for directory"
-msgstr "Fuld resynkronisering behøves for katalog"
+msgstr "Fuld resynkronisering beh�ves for katalog"
 
 #: nis/nis_error.h:41
 msgid "NIS+ operation failed"
@@ -3374,7 +3113,7 @@ msgstr "NIS+-operation fejlede"
 
 #: nis/nis_error.h:42
 msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
-msgstr "NIS+-tjeneste er utilgængelig eller ikke installeret"
+msgstr "NIS+-tjeneste er utilg�ngelig eller ikke installeret"
 
 #: nis/nis_error.h:43
 msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
@@ -3390,11 +3129,11 @@ msgstr "Ikke i stand til at autentificere NIS+-klient"
 
 #: nis/nis_error.h:46
 msgid "No file space on server"
-msgstr "Ikke mere plads på server"
+msgstr "Ikke mere plads p� server"
 
 #: nis/nis_error.h:47
 msgid "Unable to create process on server"
-msgstr "Ikke i stand til at oprette proces på serveren"
+msgstr "Ikke i stand til at oprette proces p� serveren"
 
 #: nis/nis_error.h:48
 msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
@@ -3405,123 +3144,123 @@ msgstr "Hovedserver optaget, fuld lagring udsat."
 msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
 msgstr "LOKAL indtastning for UID %d i katalog %s er ikke unikt\n"
 
-#: nis/nis_print.c:52
+#: nis/nis_print.c:51
 msgid "UNKNOWN"
 msgstr "UKENDT"
 
-#: nis/nis_print.c:110
+#: nis/nis_print.c:109
 msgid "BOGUS OBJECT\n"
 msgstr "FALSKT OBJEKT\n"
 
-#: nis/nis_print.c:113
+#: nis/nis_print.c:112
 msgid "NO OBJECT\n"
 msgstr "INTET OBJEKT\n"
 
-#: nis/nis_print.c:116
+#: nis/nis_print.c:115
 msgid "DIRECTORY\n"
 msgstr "KATALOG\n"
 
-#: nis/nis_print.c:119
+#: nis/nis_print.c:118
 msgid "GROUP\n"
 msgstr "GRUPPE\n"
 
-#: nis/nis_print.c:122
+#: nis/nis_print.c:121
 msgid "TABLE\n"
 msgstr "TABEL\n"
 
-#: nis/nis_print.c:125
+#: nis/nis_print.c:124
 msgid "ENTRY\n"
 msgstr "POST\n"
 
-#: nis/nis_print.c:128
+#: nis/nis_print.c:127
 msgid "LINK\n"
 msgstr "LINK\n"
 
-#: nis/nis_print.c:131
+#: nis/nis_print.c:130
 msgid "PRIVATE\n"
 msgstr "PRIVAT\n"
 
-#: nis/nis_print.c:134
+#: nis/nis_print.c:133
 msgid "(Unknown object)\n"
 msgstr "(Ukendt objekt)\n"
 
-#: nis/nis_print.c:168
+#: nis/nis_print.c:167
 #, c-format
 msgid "Name : `%s'\n"
 msgstr "Navn : '%s'\n"
 
-#: nis/nis_print.c:169
+#: nis/nis_print.c:168
 #, c-format
 msgid "Type : %s\n"
 msgstr "Type : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:174
+#: nis/nis_print.c:173
 msgid "Master Server :\n"
 msgstr "Hovedserver: \n"
 
-#: nis/nis_print.c:176
+#: nis/nis_print.c:175
 msgid "Replicate :\n"
-msgstr "Replikér:\n"
+msgstr "Replik�r:\n"
 
-#: nis/nis_print.c:177
+#: nis/nis_print.c:176
 #, c-format
 msgid "\tName       : %s\n"
 msgstr "\tNavn            : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:178
+#: nis/nis_print.c:177
 msgid "\tPublic Key : "
-msgstr "\tOffentlig nøgle: "
+msgstr "\tOffentlig n�gle: "
 
-#: nis/nis_print.c:182
+#: nis/nis_print.c:181
 msgid "None.\n"
 msgstr "Ingen.\n"
 
-#: nis/nis_print.c:185
+#: nis/nis_print.c:184
 #, c-format
 msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
 msgstr "Diffie-Hellmannn (%d bit)\n"
 
-#: nis/nis_print.c:190
+#: nis/nis_print.c:189
 #, c-format
 msgid "RSA (%d bits)\n"
 msgstr "RSA (%d bit)\n"
 
-#: nis/nis_print.c:193
+#: nis/nis_print.c:192
 msgid "Kerberos.\n"
 msgstr "Kerberos.\n"
 
-#: nis/nis_print.c:196
+#: nis/nis_print.c:195
 #, c-format
 msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
 msgstr "Ukendt (type = %d, bit = %d)\n"
 
-#: nis/nis_print.c:207
+#: nis/nis_print.c:206
 #, c-format
 msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
 msgstr "\tUniversale adresser (%u)\n"
 
-#: nis/nis_print.c:229
+#: nis/nis_print.c:228
 msgid "Time to live : "
 msgstr "Levetid: "
 
-#: nis/nis_print.c:231
+#: nis/nis_print.c:230
 msgid "Default Access rights :\n"
 msgstr "Forvalgte adgangsrettigheder:\n"
 
-#: nis/nis_print.c:240
+#: nis/nis_print.c:239
 #, c-format
 msgid "\tType         : %s\n"
 msgstr "\tType            : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:241
+#: nis/nis_print.c:240
 msgid "\tAccess rights: "
 msgstr "\tAdgangsrettigheder: "
 
-#: nis/nis_print.c:255
+#: nis/nis_print.c:254
 msgid "Group Flags :"
 msgstr "Gruppeflag :"
 
-#: nis/nis_print.c:258
+#: nis/nis_print.c:257
 msgid ""
 "\n"
 "Group Members :\n"
@@ -3529,95 +3268,95 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Gruppemedlemmer :\n"
 
-#: nis/nis_print.c:270
+#: nis/nis_print.c:269
 #, c-format
 msgid "Table Type          : %s\n"
 msgstr "Tabeltype          : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:271
+#: nis/nis_print.c:270
 #, c-format
 msgid "Number of Columns   : %d\n"
 msgstr "Antal kolonner     : %d\n"
 
-#: nis/nis_print.c:272
+#: nis/nis_print.c:271
 #, c-format
 msgid "Character Separator : %c\n"
 msgstr "Tegn-separator      : %c\n"
 
-#: nis/nis_print.c:273
+#: nis/nis_print.c:272
 #, c-format
 msgid "Search Path         : %s\n"
-msgstr "Søgesti             : %s\n"
+msgstr "S�gesti             : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:274
+#: nis/nis_print.c:273
 msgid "Columns             :\n"
 msgstr "Kolonner            :\n"
 
-#: nis/nis_print.c:277
+#: nis/nis_print.c:276
 #, c-format
 msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
 msgstr "\t[%d]\tNavn          : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:279
+#: nis/nis_print.c:278
 msgid "\t\tAttributes    : "
 msgstr "\t\tAttributter         :"
 
-#: nis/nis_print.c:281
+#: nis/nis_print.c:280
 msgid "\t\tAccess Rights : "
 msgstr "\t\tAdgangsrettigheder :"
 
-#: nis/nis_print.c:291
+#: nis/nis_print.c:290
 msgid "Linked Object Type : "
-msgstr "Lænket objekttype : "
+msgstr "L�nket objekttype : "
 
-#: nis/nis_print.c:293
+#: nis/nis_print.c:292
 #, c-format
 msgid "Linked to : %s\n"
-msgstr "Lænket til : %s\n"
+msgstr "L�nket til : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:303
+#: nis/nis_print.c:302
 #, c-format
 msgid "\tEntry data of type %s\n"
 msgstr "\tIndtastningsdata af type %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:306
+#: nis/nis_print.c:305
 #, c-format
 msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
 msgstr "\t[%u] - [%u byte] "
 
-#: nis/nis_print.c:309
+#: nis/nis_print.c:308
 msgid "Encrypted data\n"
 msgstr "Krypteret data\n"
 
-#: nis/nis_print.c:311
+#: nis/nis_print.c:310
 msgid "Binary data\n"
-msgstr "Binære data\n"
+msgstr "Bin�re data\n"
 
-#: nis/nis_print.c:327
+#: nis/nis_print.c:326
 #, c-format
 msgid "Object Name   : %s\n"
 msgstr "Objektnavn    : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:328
+#: nis/nis_print.c:327
 #, c-format
 msgid "Directory     : %s\n"
 msgstr "Katalog       : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:329
+#: nis/nis_print.c:328
 #, c-format
 msgid "Owner         : %s\n"
 msgstr "Ejer          : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:330
+#: nis/nis_print.c:329
 #, c-format
 msgid "Group         : %s\n"
 msgstr "Gruppe        : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:331
+#: nis/nis_print.c:330
 msgid "Access Rights : "
 msgstr "Adgangsrettigheder: "
 
-#: nis/nis_print.c:333
+#: nis/nis_print.c:332
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3626,36 +3365,36 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Levetid         : "
 
-#: nis/nis_print.c:336
+#: nis/nis_print.c:335
 #, c-format
 msgid "Creation Time : %s"
 msgstr "Oprettelsestid: %s"
 
-#: nis/nis_print.c:338
+#: nis/nis_print.c:337
 #, c-format
 msgid "Mod. Time     : %s"
-msgstr "Ændringstid   : %s"
+msgstr "�ndringstid   : %s"
 
-#: nis/nis_print.c:339
+#: nis/nis_print.c:338
 msgid "Object Type   : "
 msgstr "Objekttype    : "
 
-#: nis/nis_print.c:359
+#: nis/nis_print.c:358
 #, c-format
 msgid "    Data Length = %u\n"
-msgstr "    Datalængde = %u\n"
+msgstr "    Datal�ngde = %u\n"
 
-#: nis/nis_print.c:373
+#: nis/nis_print.c:372
 #, c-format
 msgid "Status            : %s\n"
 msgstr "Status            : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:374
+#: nis/nis_print.c:373
 #, c-format
 msgid "Number of objects : %u\n"
 msgstr "Antal objekter   : %u\n"
 
-#: nis/nis_print.c:378
+#: nis/nis_print.c:377
 #, c-format
 msgid "Object #%d:\n"
 msgstr "Objekt #%d:\n"
@@ -3713,639 +3452,526 @@ msgstr "    Rekursive ikke-medlemmer:\n"
 msgid "    No recursive nonmembers\n"
 msgstr "    Ingen rekursive ikke-medlemmer\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:100
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:183
 #, c-format
 msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
 msgstr "DES-indtastning for netnavn %s er ikke unikt\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:219
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:220
 #, c-format
 msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
 msgstr "netname2user: manglende gruppeid-liste i '%s'"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:301
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:307
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:381
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:302
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:308
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:373
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:382
 #, c-format
 msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
 msgstr "netname2user: (nis+-opslag): %s\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:320
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:321
 #, c-format
 msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
 msgstr "netname2user: DES-indtastning for %s i katalog %s er ikke unikt"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:338
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:339
 #, c-format
 msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
-msgstr "netname2user: navn på 'principal' '%s' for langt"
+msgstr "netname2user: navn p� 'principal' '%s' for langt"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:394
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:395
 #, c-format
 msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
 msgstr "netname2user: LOKAL-indtastning for %s i katalog %s er ikke unikt"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:401
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:402
 msgid "netname2user: should not have uid 0"
 msgstr "netname2user: burde ikke have uid 0"
 
-#: nis/ypclnt.c:828
+#: nis/ypclnt.c:836
 msgid "Request arguments bad"
-msgstr "Argumenter for forespørgsel er ugyldige"
+msgstr "Argumenter for foresp�rgsel er ugyldige"
 
-#: nis/ypclnt.c:831
+#: nis/ypclnt.c:839
 msgid "RPC failure on NIS operation"
 msgstr "RPC-fejl ved NIS-operation"
 
 # nis/ypclnt.c:637+
-#: nis/ypclnt.c:834
+#: nis/ypclnt.c:842
 msgid "Can't bind to server which serves this domain"
-msgstr "Kan ikke forbinde til server for dette domæne"
+msgstr "Kan ikke forbinde til server for dette dom�ne"
 
-#: nis/ypclnt.c:837
+#: nis/ypclnt.c:845
 msgid "No such map in server's domain"
-msgstr "Ingen sådan tabel i serverens domæne"
+msgstr "Ingen s�dan tabel i serverens dom�ne"
 
-#: nis/ypclnt.c:840
+#: nis/ypclnt.c:848
 msgid "No such key in map"
-msgstr "Ingen sådan nøgle i tabellen"
+msgstr "Ingen s�dan n�gle i tabellen"
 
-#: nis/ypclnt.c:843
+#: nis/ypclnt.c:851
 msgid "Internal NIS error"
 msgstr "Intern NIS-fejl"
 
-#: nis/ypclnt.c:846
+#: nis/ypclnt.c:854
 msgid "Local resource allocation failure"
 msgstr "Tildelingsfejl for lokal ressource"
 
-#: nis/ypclnt.c:849
+#: nis/ypclnt.c:857
 msgid "No more records in map database"
 msgstr "Ikke flere poster i tabel-database"
 
-#: nis/ypclnt.c:852
+#: nis/ypclnt.c:860
 msgid "Can't communicate with portmapper"
 msgstr "Kan ikke kommunikere med portmapper"
 
-#: nis/ypclnt.c:855
+#: nis/ypclnt.c:863
 msgid "Can't communicate with ypbind"
 msgstr "Kan ikke kommunikere med ypbind"
 
-#: nis/ypclnt.c:858
+#: nis/ypclnt.c:866
 msgid "Can't communicate with ypserv"
 msgstr "Kan ikke kommunikere med ypserv"
 
-#: nis/ypclnt.c:861
+#: nis/ypclnt.c:869
 msgid "Local domain name not set"
-msgstr "Lokalt domænenavn er ikke sat"
+msgstr "Lokalt dom�nenavn er ikke sat"
 
-#: nis/ypclnt.c:864
+#: nis/ypclnt.c:872
 msgid "NIS map database is bad"
-msgstr "NIS' tabel-database er dårlig"
+msgstr "NIS' tabel-database er d�rlig"
 
-#: nis/ypclnt.c:867
+#: nis/ypclnt.c:875
 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
 msgstr "NIS klient/server versionsforskel - kan ikke betjene"
 
-#: nis/ypclnt.c:873
+#: nis/ypclnt.c:881
 msgid "Database is busy"
 msgstr "Databasen er optaget"
 
-#: nis/ypclnt.c:876
+#: nis/ypclnt.c:884
 msgid "Unknown NIS error code"
 msgstr "Ukendt NIS-fejlkode"
 
-#: nis/ypclnt.c:917
+#: nis/ypclnt.c:924
 msgid "Internal ypbind error"
 msgstr "Intern ypbind-fejl"
 
-#: nis/ypclnt.c:920
+#: nis/ypclnt.c:927
 msgid "Domain not bound"
-msgstr "Domænet er ikke bundet"
+msgstr "Dom�net er ikke bundet"
 
-#: nis/ypclnt.c:923
+#: nis/ypclnt.c:930
 msgid "System resource allocation failure"
 msgstr "Kunne ikke tildele systemressource"
 
-#: nis/ypclnt.c:926
+#: nis/ypclnt.c:933
 msgid "Unknown ypbind error"
 msgstr "Ukendt ypbind-fejl"
 
-#: nis/ypclnt.c:967
+#: nis/ypclnt.c:974
 msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
-msgstr "yp_update: kan ikke konvertere vært til netnavn\n"
+msgstr "yp_update: kan ikke konvertere v�rt til netnavn\n"
 
-#: nis/ypclnt.c:985
+#: nis/ypclnt.c:992
 msgid "yp_update: cannot get server address\n"
 msgstr "yp_update: kan ikke hente serveradresse\n"
 
-#: nscd/aicache.c:82 nscd/hstcache.c:452
+#: nscd/aicache.c:82 nscd/hstcache.c:481
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgstr "Har ikke fundet '%s' i værts-nærbuffer!"
+msgstr "Har ikke fundet '%s' i v�rts-n�rbuffer!"
 
-#: nscd/aicache.c:84 nscd/hstcache.c:454
+#: nscd/aicache.c:84 nscd/hstcache.c:483
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
-msgstr "Genindlæser '%s' i værts-nærbuffer!"
+msgstr "Genindl�ser '%s' i v�rts-n�rbuffer!"
 
-#: nscd/cache.c:151
+#: nscd/cache.c:150
 #, c-format
 msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
-msgstr "tilføj ny post \"%s\" af typen %s for %s til cache%s"
+msgstr "tilf�j ny post \"%s\" af typen %s for %s til cache%s"
 
-#: nscd/cache.c:153
+#: nscd/cache.c:152
 msgid " (first)"
-msgstr " (første)"
+msgstr " (f�rste)"
 
-#: nscd/cache.c:288
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgid "checking for monitored file `%s': %s"
-msgstr "kan ikke åbne databasefil '%s': %s"
-
-#: nscd/cache.c:298
+#: nscd/cache.c:286 nscd/connections.c:866
 #, c-format
-msgid "monitored file `%s` changed (mtime)"
-msgstr ""
+msgid "cannot stat() file `%s': %s"
+msgstr "kan ikke udf�re stat() p� fil '%s': %s"
 
-#: nscd/cache.c:341
+#: nscd/cache.c:328
 #, c-format
 msgid "pruning %s cache; time %ld"
 msgstr "formindsker %s cache; tid %ld"
 
-#: nscd/cache.c:370
+#: nscd/cache.c:357
 #, c-format
 msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
-msgstr "overvejer %s-post \"%s\", tidsgrænse %<PRIu64>"
+msgstr "overvejer %s-post \"%s\", tidsgr�nse %<PRIu64>"
 
-#: nscd/connections.c:520
+#: nscd/connections.c:570
 #, c-format
 msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
 msgstr "Ugyldig overlevende databasefil '%s': %s"
 
-#: nscd/connections.c:528
+#: nscd/connections.c:578
 msgid "uninitialized header"
 msgstr "uinitieret hoved"
 
-#: nscd/connections.c:533
+#: nscd/connections.c:583
 msgid "header size does not match"
-msgstr "hovedstørrelse er ikke overensstemmende"
+msgstr "hovedst�rrelse er ikke overensstemmende"
 
-#: nscd/connections.c:543
+#: nscd/connections.c:593
 msgid "file size does not match"
-msgstr "filstørrelse er ikke overensstemmende"
+msgstr "filst�rrelse er ikke overensstemmende"
 
-#: nscd/connections.c:560
+#: nscd/connections.c:610
 msgid "verification failed"
-msgstr "efterprøvelse mislykkedes"
+msgstr "efterpr�velse mislykkedes"
 
-#: nscd/connections.c:574
+#: nscd/connections.c:624
 #, c-format
 msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
-msgstr "foreslået størrelse på tabellen for database %s er større end den overlevende databases tabel"
+msgstr "foresl�et st�rrelse p� tabellen for database %s er st�rre end den overlevende databases tabel"
 
-#: nscd/connections.c:585 nscd/connections.c:669
+#: nscd/connections.c:635 nscd/connections.c:720
 #, c-format
 msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
-msgstr "kan ikke oprette kun læsbar filidentifikator for \"%s\", ingen mmap"
+msgstr "kan ikke oprette kun l�sbar filidentifikator for \"%s\", ingen mmap"
 
-#: nscd/connections.c:601
+#: nscd/connections.c:651
 #, c-format
 msgid "cannot access '%s'"
-msgstr "kan ikke få adgang til '%s'"
+msgstr "kan ikke f� adgang til '%s'"
 
-#: nscd/connections.c:649
+#: nscd/connections.c:699
 #, c-format
 msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
-msgstr "database for %s ødelagt eller brugt af flere samtidigt; fjern %s manuelt hvis det behøves og genstart"
+msgstr "database for %s �delagt eller brugt af flere samtidigt; fjern %s manuelt hvis det beh�ves og genstart"
 
-#: nscd/connections.c:655
+#: nscd/connections.c:706
 #, c-format
 msgid "cannot create %s; no persistent database used"
 msgstr "kan ikke oprette %s, ingen overlevende database brugt"
 
-#: nscd/connections.c:658
+#: nscd/connections.c:709
 #, c-format
 msgid "cannot create %s; no sharing possible"
 msgstr "Kan ikke oprette %s, ingen deling mulig"
 
-#: nscd/connections.c:729
+#: nscd/connections.c:780
 #, c-format
 msgid "cannot write to database file %s: %s"
 msgstr "kan ikke skrive til databasefil '%s': %s"
 
-#: nscd/connections.c:785
+#: nscd/connections.c:819
 #, c-format
-msgid "cannot open socket: %s"
-msgstr "kan ikke åbne sokkel: %s"
-
-#: nscd/connections.c:804
-#, c-format
-msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
-msgstr "kan ikke få sokkel til at acceptere forbindelser: %s"
+msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "kan ikke s�tte sokkel til at lukkes ved programstart: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
 
-#: nscd/connections.c:861
+#: nscd/connections.c:902
 #, c-format
-msgid "disabled inotify-based monitoring for file `%s': %s"
-msgstr ""
+msgid "cannot open socket: %s"
+msgstr "kan ikke �bne sokkel: %s"
 
-#: nscd/connections.c:865
+#: nscd/connections.c:922
 #, c-format
-msgid "monitoring file `%s` (%d)"
-msgstr ""
+msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
+msgstr "kan ikke �ndre sokkel til ikke-blokerende tilstand: %s"
 
-#: nscd/connections.c:878
+#: nscd/connections.c:930
 #, c-format
-msgid "disabled inotify-based monitoring for directory `%s': %s"
-msgstr ""
+msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
+msgstr "kan ikke f� sokkel til at lukke ved programstart: %s"
 
-#: nscd/connections.c:882
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Can't open directory %s"
-msgid "monitoring directory `%s` (%d)"
-msgstr "Kan ikke åbne katalog %s"
-
-#: nscd/connections.c:910
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no more memory for database '%s'"
-msgid "monitoring file %s for database %s"
-msgstr "Ikke mere hukommelse for database '%s'"
-
-#: nscd/connections.c:920
+#: nscd/connections.c:943
 #, c-format
-msgid "stat failed for file `%s'; will try again later: %s"
-msgstr ""
+msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
+msgstr "kan ikke f� sokkel til at acceptere forbindelser: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1039
+#: nscd/connections.c:1043
 #, c-format
 msgid "provide access to FD %d, for %s"
 msgstr "giv adgang til FD %d, for %s"
 
-#: nscd/connections.c:1051
+#: nscd/connections.c:1055
 #, c-format
 msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
-msgstr "kan ikke håndtere gammel forespørgsel af version %d. Nuværende version er %d"
+msgstr "kan ikke h�ndtere gammel foresp�rgsel af version %d. Nuv�rende version er %d"
 
-#: nscd/connections.c:1074
+#: nscd/connections.c:1077
 #, c-format
 msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
-msgstr "forespørgsel fra %ld ikke behandlet da rettigheder mangler"
+msgstr "foresp�rgsel fra %ld ikke behandlet da rettigheder mangler"
 
-#: nscd/connections.c:1079
+#: nscd/connections.c:1082
 #, c-format
 msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
-msgstr "forespørgsel fra \"%s\" [%ld] ikke behandlet da rettigheder mangler"
+msgstr "foresp�rgsel fra \"%s\" [%ld] ikke behandlet da rettigheder mangler"
 
-#: nscd/connections.c:1084
+#: nscd/connections.c:1087
 msgid "request not handled due to missing permission"
-msgstr "forespørgsel ikke behandlet da rettigheder mangler"
+msgstr "foresp�rgsel ikke behandlet da rettigheder mangler"
 
-#: nscd/connections.c:1122 nscd/connections.c:1148
+#: nscd/connections.c:1125 nscd/connections.c:1178
 #, c-format
 msgid "cannot write result: %s"
 msgstr "kan ikke udskrive resultat: '%s'"
 
-#: nscd/connections.c:1239
+#: nscd/connections.c:1261
 #, c-format
 msgid "error getting caller's id: %s"
 msgstr "fejl ved indhentning af opkalders id: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1349
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
-msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %m; disabling paranoia mode"
-msgstr "kan ikke åbne /proc/self/cmdline: %s, deaktiverer paranoiatilstand"
+#: nscd/connections.c:1320
+#, c-format
+msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "kan ikke �bne /proc/self/cmdline: %s, deaktiverer paranoiatilstand"
+
+#: nscd/connections.c:1334
+#, c-format
+msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
+msgstr "kan ikke l�se /proc/self/cmdline: %s, deaktiverer paranoiatilstand"
 
-#: nscd/connections.c:1372
+#: nscd/connections.c:1374
 #, c-format
 msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
-msgstr "kan ikke ændre til foregående UID: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
+msgstr "kan ikke �ndre til foreg�ende UID: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
 
-#: nscd/connections.c:1383
+#: nscd/connections.c:1384
 #, c-format
 msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
-msgstr "kan ikke ændre til foregående GID: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
+msgstr "kan ikke �ndre til foreg�ende GID: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
 
 #: nscd/connections.c:1397
 #, c-format
 msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
-msgstr "kan ikke ændre til foregående arbejdskatalog: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
+msgstr "kan ikke �ndre til foreg�ende arbejdskatalog: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
 
-#: nscd/connections.c:1444
+#: nscd/connections.c:1429
 #, c-format
 msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
 msgstr "genstart mislykkedes: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
 
-#: nscd/connections.c:1453
+#: nscd/connections.c:1438
 #, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
-msgstr "kan ikke ændre aktuelt arbejdskatalog to \"/\": %s"
+msgstr "kan ikke �ndre aktuelt arbejdskatalog to \"/\": %s"
 
-#: nscd/connections.c:1637
+#: nscd/connections.c:1644
 #, c-format
 msgid "short read while reading request: %s"
-msgstr "afkortet læsning ved læsning af forespørgsel: %s"
+msgstr "afkortet l�sning ved l�sning af foresp�rgsel: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1670
+#: nscd/connections.c:1677
 #, c-format
 msgid "key length in request too long: %d"
-msgstr "nøglelængde i forespørgsel for lang: %d"
+msgstr "n�glel�ngde i foresp�rgsel for lang: %d"
 
-#: nscd/connections.c:1683
+#: nscd/connections.c:1690
 #, c-format
 msgid "short read while reading request key: %s"
-msgstr "afkortet læsning ved læsning af forespørgsels-nøgle: %s"
+msgstr "afkortet l�sning ved l�sning af foresp�rgsels-n�gle: %s"
 
-#: nscd/connections.c:1693
+#: nscd/connections.c:1699
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
-msgstr "handle_request: forespørgsel modtaget (version = %d) fra PID %ld"
+msgstr "handle_request: foresp�rgsel modtaget (version = %d) fra PID %ld"
 
-#: nscd/connections.c:1698
+#: nscd/connections.c:1704
 #, c-format
 msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
-msgstr "handle_request: forespørgsel modtaget (version = %d)"
-
-#: nscd/connections.c:1838
-#, c-format
-msgid "ignored inotify event for `%s` (file exists)"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1843
-#, c-format
-msgid "monitored file `%s` was %s, removing watch"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1851 nscd/connections.c:1893
-#, c-format
-msgid "failed to remove file watch `%s`: %s"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1866
-#, c-format
-msgid "monitored file `%s` was written to"
-msgstr ""
+msgstr "handle_request: foresp�rgsel modtaget (version = %d)"
 
-#: nscd/connections.c:1890
+#: nscd/connections.c:1903 nscd/connections.c:2101
 #, c-format
-msgid "monitored parent directory `%s` was %s, removing watch on `%s`"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1916
-#, c-format
-msgid "monitored file `%s` was %s, adding watch"
-msgstr ""
+msgid "disabled inotify after read error %d"
+msgstr "deaktiverede inotify efter l�sefejl %d"
 
-#: nscd/connections.c:1928
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to load shared object `%s'"
-msgid "failed to add file watch `%s`: %s"
-msgstr "kunne ikke indlæse delt objekt '%s'"
-
-#: nscd/connections.c:2106 nscd/connections.c:2271
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "disabled inotify after read error %d"
-msgid "disabled inotify-based monitoring after read error %d"
-msgstr "deaktiverede inotify efter læsefejl %d"
-
-#: nscd/connections.c:2386
+#: nscd/connections.c:2230
 msgid "could not initialize conditional variable"
 msgstr "kan ikke initiere betingelsesvariabel"
 
-#: nscd/connections.c:2394
+#: nscd/connections.c:2238
 msgid "could not start clean-up thread; terminating"
-msgstr "kunne ikke starte oprydningstråd; afslutter"
+msgstr "kunne ikke starte oprydningstr�d; afslutter"
 
-#: nscd/connections.c:2408
+#: nscd/connections.c:2252
 msgid "could not start any worker thread; terminating"
-msgstr "kunne ikke starte nogen arbejdstråd; afslutter"
+msgstr "kunne ikke starte nogen arbejdstr�d; afslutter"
 
-#: nscd/connections.c:2463 nscd/connections.c:2465 nscd/connections.c:2481
-#: nscd/connections.c:2491 nscd/connections.c:2509 nscd/connections.c:2520
-#: nscd/connections.c:2530
+#: nscd/connections.c:2303 nscd/connections.c:2304 nscd/connections.c:2321
+#: nscd/connections.c:2330 nscd/connections.c:2348 nscd/connections.c:2359
+#: nscd/connections.c:2370
 #, c-format
 msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
-msgstr "Kunne ikke køre nscd som bruger \"%s\""
+msgstr "Kunne ikke k�re nscd som bruger \"%s\""
 
-#: nscd/connections.c:2483
+#: nscd/connections.c:2322
+#, c-format
 msgid "initial getgrouplist failed"
 msgstr "indledende getgrouplist mislykkedes"
 
-#: nscd/connections.c:2492
+#: nscd/connections.c:2331
+#, c-format
 msgid "getgrouplist failed"
 msgstr "getgrouplist mislykkedes"
 
-#: nscd/connections.c:2510
+#: nscd/connections.c:2349
+#, c-format
 msgid "setgroups failed"
 msgstr "setgroups mislykkedes"
 
-#: nscd/grpcache.c:385 nscd/hstcache.c:402 nscd/initgrcache.c:385
-#: nscd/pwdcache.c:363 nscd/servicescache.c:310
+#: nscd/grpcache.c:395 nscd/hstcache.c:430 nscd/initgrcache.c:416
+#: nscd/pwdcache.c:400 nscd/servicescache.c:343
 #, c-format
 msgid "short write in %s: %s"
 msgstr "afkortet skrivning i %s: %s"
 
-#: nscd/grpcache.c:430 nscd/initgrcache.c:81
+#: nscd/grpcache.c:438 nscd/initgrcache.c:78
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgstr "Har ikke fundet '%s' i gruppe-nærbuffer!"
+msgstr "Har ikke fundet '%s' i gruppe-n�rbuffer!"
 
-#: nscd/grpcache.c:432 nscd/initgrcache.c:83
+#: nscd/grpcache.c:440 nscd/initgrcache.c:80
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
-msgstr "Genindlæser '%s' i gruppe-nærbuffer!"
+msgstr "Genindl�ser '%s' i gruppe-n�rbuffer!"
 
-#: nscd/grpcache.c:492
+#: nscd/grpcache.c:517
 #, c-format
 msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
 msgstr "Ugyldigt numerisk gruppe-id (gid) \"%s\"!"
 
-#: nscd/mem.c:425
+#: nscd/mem.c:457
 #, c-format
 msgid "freed %zu bytes in %s cache"
 msgstr "frigjorde %zu byte i %s cache"
 
-#: nscd/mem.c:568
+#: nscd/mem.c:594
 #, c-format
 msgid "no more memory for database '%s'"
 msgstr "Ikke mere hukommelse for database '%s'"
 
-#: nscd/netgroupcache.c:122
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgid "Haven't found \"%s\" in netgroup cache!"
-msgstr "Har ikke fundet '%s' i gruppe-nærbuffer!"
-
-#: nscd/netgroupcache.c:124
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
-msgid "Reloading \"%s\" in netgroup cache!"
-msgstr "Genindlæser '%s' i gruppe-nærbuffer!"
-
-#: nscd/netgroupcache.c:470
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgid "Haven't found \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
-msgstr "Har ikke fundet '%s' i gruppe-nærbuffer!"
-
-#: nscd/netgroupcache.c:473
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
-msgid "Reloading \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
-msgstr "Genindlæser '%s' i gruppe-nærbuffer!"
-
-#: nscd/nscd.c:106
+#: nscd/nscd.c:101
 msgid "Read configuration data from NAME"
-msgstr "Læs konfigurationsdata fra NAVN"
+msgstr "L�s konfigurationsdata fra NAVN"
 
-#: nscd/nscd.c:108
+#: nscd/nscd.c:103
 msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
-msgstr "Forgren ikke ny proces og vis meddelelser på nuværende tty"
+msgstr "Forgren ikke ny proces og vis meddelelser p� nuv�rende tty"
 
-#: nscd/nscd.c:110
-msgid "Do not fork, but otherwise behave like a daemon"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd.c:111
+#: nscd/nscd.c:104
 msgid "NUMBER"
 msgstr "NUMMER"
 
-#: nscd/nscd.c:111
+#: nscd/nscd.c:104
 msgid "Start NUMBER threads"
-msgstr "Start ANTAL tråde"
+msgstr "Start ANTAL tr�de"
 
-#: nscd/nscd.c:112
+#: nscd/nscd.c:105
 msgid "Shut the server down"
 msgstr "Luk serveren ned"
 
-#: nscd/nscd.c:113
+#: nscd/nscd.c:106
 msgid "Print current configuration statistics"
-msgstr "Skriv nuværende konfigurationsstatistik ud"
+msgstr "Skriv nuv�rende konfigurationsstatistik ud"
 
-#: nscd/nscd.c:114
+#: nscd/nscd.c:107
 msgid "TABLE"
 msgstr "TABEL"
 
-#: nscd/nscd.c:115
+#: nscd/nscd.c:108
 msgid "Invalidate the specified cache"
-msgstr "Ugyldiggør den opgivne hurtigbuffer"
+msgstr "Ugyldigg�r den opgivne hurtigbuffer"
 
-#: nscd/nscd.c:116
+#: nscd/nscd.c:109
 msgid "TABLE,yes"
 msgstr "TABEL,ja"
 
-#: nscd/nscd.c:117
+#: nscd/nscd.c:110
 msgid "Use separate cache for each user"
 msgstr "Brug separat buffer for hver bruger"
 
-#: nscd/nscd.c:122
+#: nscd/nscd.c:115
 msgid "Name Service Cache Daemon."
-msgstr "Dæmon for bufring af navnetjeneste"
+msgstr "D�mon for bufring af navnetjeneste"
 
-#: nscd/nscd.c:155 nss/getent.c:987 nss/makedb.c:206
+#: nscd/nscd.c:147 nss/getent.c:876 nss/makedb.c:123
 #, c-format
 msgid "wrong number of arguments"
 msgstr "galt antal argumenter"
 
-#: nscd/nscd.c:165
+#: nscd/nscd.c:157
 #, c-format
 msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
-msgstr "fejl ved læsning af konfigurationsfil; dette er fatalt"
+msgstr "fejl ved l�sning af konfigurationsfil; dette er fatalt"
 
-#: nscd/nscd.c:174
+#: nscd/nscd.c:166
 #, c-format
 msgid "already running"
-msgstr "kører allerede"
+msgstr "k�rer allerede"
 
-#: nscd/nscd.c:194
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot create directory for output files"
-msgid "cannot create a pipe to talk to the child"
-msgstr "kan ikke oprette katalog for uddatafiler"
-
-#: nscd/nscd.c:198
+#: nscd/nscd.c:181 nscd/nscd.c:236
 #, c-format
 msgid "cannot fork"
 msgstr "kan ikke duplikere program"
 
-#: nscd/nscd.c:268
+#: nscd/nscd.c:244
+#, c-format
 msgid "cannot change current working directory to \"/\""
-msgstr "kan ikke ændre aktuelt arbejdskatalog til \"/\""
+msgstr "kan ikke �ndre aktuelt arbejdskatalog til \"/\""
 
-#: nscd/nscd.c:276
+#: nscd/nscd.c:252
 msgid "Could not create log file"
 msgstr "Kunne ikke oprette logfil"
 
-#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:209
-#, c-format
-msgid "write incomplete"
-msgstr "skrivning ufuldstændig"
-
-#: nscd/nscd.c:366
-#, c-format
-msgid "cannot read invalidate ACK"
-msgstr "kan ikke læse ugyldiggørelses-ACK"
-
-#: nscd/nscd.c:372
-#, c-format
-msgid "invalidation failed"
-msgstr "ugyldiggørelse mislykkedes"
-
-#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:190
+#: nscd/nscd.c:305 nscd/nscd.c:330 nscd/nscd_stat.c:172
 #, c-format
 msgid "Only root is allowed to use this option!"
 msgstr "Kun 'root' har lov til at bruge dette flag!"
 
-#: nscd/nscd.c:437
+#: nscd/nscd.c:345
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a known database"
 msgstr "'%s' er ikke en kendt database"
 
-#: nscd/nscd.c:452
+#: nscd/nscd.c:370 nscd/nscd_stat.c:191
 #, c-format
-msgid "secure services not implemented anymore"
-msgstr "sikre tjenester er ikke længere implementerede"
+msgid "write incomplete"
+msgstr "skrivning ufuldst�ndig"
 
-#: nscd/nscd.c:485
+#: nscd/nscd.c:381
 #, c-format
-msgid ""
-"Supported tables:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"For bug reporting instructions, please see:\n"
-"%s.\n"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd.c:635
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "lstat failed"
-msgid "'wait' failed\n"
-msgstr "lstat fejlede"
+msgid "cannot read invalidate ACK"
+msgstr "kan ikke l�se ugyldigg�relses-ACK"
 
-#: nscd/nscd.c:642
+#: nscd/nscd.c:387
 #, c-format
-msgid "child exited with status %d\n"
-msgstr ""
+msgid "invalidation failed"
+msgstr "ugyldigg�relse mislykkedes"
 
-#: nscd/nscd.c:647
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Interrupted by a signal"
-msgid "child terminated by signal %d\n"
-msgstr "Afbrudt af et signal"
+#: nscd/nscd.c:397
+#, c-format
+msgid "secure services not implemented anymore"
+msgstr "sikre tjenester er ikke l�ngere implementerede"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:54
+#: nscd/nscd_conf.c:57
 #, c-format
 msgid "database %s is not supported"
-msgstr "database %s er ikke understøttet"
+msgstr "database %s er ikke underst�ttet"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:105
+#: nscd/nscd_conf.c:108
 #, c-format
 msgid "Parse error: %s"
 msgstr "Fejl under tolkning: %s"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:191
+#: nscd/nscd_conf.c:194
 #, c-format
 msgid "Must specify user name for server-user option"
 msgstr "Brugernavn skal angives for server-bruger-mulighed"
@@ -4355,55 +3981,60 @@ msgstr "Brugernavn skal angives for server-bruger-mulighed"
 msgid "Must specify user name for stat-user option"
 msgstr "Brugernavn skal angives for stat-bruger-mulighed"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:259
+#: nscd/nscd_conf.c:245
+#, c-format
+msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
+msgstr "ugyldig v�rdi for 'reload-count': %u"
+
+#: nscd/nscd_conf.c:260
 #, c-format
 msgid "Must specify value for restart-interval option"
-msgstr "Skal angive værdi for \"restart-interval\"-flaget"
+msgstr "Skal angive v�rdi for \"restart-interval\"-flaget"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:273
+#: nscd/nscd_conf.c:274
 #, c-format
 msgid "Unknown option: %s %s %s"
 msgstr "Ukendt flag: %s %s %s"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:286
+#: nscd/nscd_conf.c:287
 #, c-format
 msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
-msgstr "kan ikke få fat på aktuelt arbejdskatalog: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
+msgstr "kan ikke f� fat p� aktuelt arbejdskatalog: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
 
-#: nscd/nscd_conf.c:306
+#: nscd/nscd_conf.c:307
 #, c-format
 msgid "maximum file size for %s database too small"
-msgstr "maksimal filstørrelse for \"%s\"-databasen er for lille"
+msgstr "maksimal filst�rrelse for \"%s\"-databasen er for lille"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:159
+#: nscd/nscd_stat.c:141
 #, c-format
 msgid "cannot write statistics: %s"
 msgstr "kan ikke udskrive statistik: '%s'"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:174
+#: nscd/nscd_stat.c:156
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:175
+#: nscd/nscd_stat.c:157
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:186
+#: nscd/nscd_stat.c:168
 #, c-format
 msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
 msgstr "Kun 'root' eller '%s' har lov til at bruge dette flag!"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:197
+#: nscd/nscd_stat.c:179
 #, c-format
 msgid "nscd not running!\n"
-msgstr "nscd kører ikke!\n"
+msgstr "nscd k�rer ikke!\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:221
+#: nscd/nscd_stat.c:203
 #, c-format
 msgid "cannot read statistics data"
-msgstr "kan ikke læse statistikdata"
+msgstr "kan ikke l�se statistikdata"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:224
+#: nscd/nscd_stat.c:206
 #, c-format
 msgid ""
 "nscd configuration:\n"
@@ -4412,51 +4043,44 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "nscd-konfiguration:\n"
 "\n"
-"%15d  fejlsøgningsniveau for server\n"
+"%15d  fejls�gningsniveau for server\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:248
+#: nscd/nscd_stat.c:230
 #, c-format
 msgid "%3ud %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus  kørende server\n"
+msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus  k�rende server\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:251
+#: nscd/nscd_stat.c:233
 #, c-format
 msgid "    %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr "    %2uh %2um %2lus  kørende server\n"
+msgstr "    %2uh %2um %2lus  k�rende server\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:253
+#: nscd/nscd_stat.c:235
 #, c-format
 msgid "        %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr "        %2um %2lus  kørende server\n"
+msgstr "        %2um %2lus  k�rende server\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:255
+#: nscd/nscd_stat.c:237
 #, c-format
 msgid "            %2lus  server runtime\n"
-msgstr "            %2lus  kørende server\n"
-
-#: nscd/nscd_stat.c:257
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "%15d  current number of threads\n"
-#| "%15d  maximum number of threads\n"
-#| "%15lu  number of times clients had to wait\n"
-#| "%15s  paranoia mode enabled\n"
-#| "%15lu  restart internal\n"
+msgstr "            %2lus  k�rende server\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:239
+#, c-format
 msgid ""
 "%15d  current number of threads\n"
 "%15d  maximum number of threads\n"
 "%15lu  number of times clients had to wait\n"
 "%15s  paranoia mode enabled\n"
 "%15lu  restart internal\n"
-"%15u  reload count\n"
 msgstr ""
-"%15d  nuværende antal tråde\n"
-"%15d  maksimalt antal tråde\n"
-"%15lu  antal gange klienter behøvede at vente\n"
+"%15d  nuv�rende antal tr�de\n"
+"%15d  maksimalt antal tr�de\n"
+"%15lu  antal gange klienter beh�vede at vente\n"
 "%15s  paranoiatilstand aktiveret\n"
 "%15lu  genstart internt\n"
 
-#: nscd/nscd_stat.c:292
+#: nscd/nscd_stat.c:273
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4489,122 +4113,115 @@ msgstr ""
 "%15s  hurtigbuffer er aktiveret\n"
 "%15s  hurtigbuffer overlever mellem sessioner\n"
 "%15s  hurtigbuffer er delt\n"
-"%15zu  foreslået størrelse\n"
-"%15zu  total størrelse af datapulje\n"
-"%15zu  brugt størrelse af datapulje\n"
+"%15zu  foresl�et st�rrelse\n"
+"%15zu  total st�rrelse af datapulje\n"
+"%15zu  brugt st�rrelse af datapulje\n"
 "%15lu  sekunders levetid for positive indtastninger\n"
 "%15lu  sekunders levetid for negative indtastninger\n"
-"%15<PRIuMAX>  træf i hurtigbuffer for positive indtastninger\n"
-"%15<PRIuMAX>  træf i hurtigbuffer for negative indtastninger\n"
+"%15<PRIuMAX>  tr�f i hurtigbuffer for positive indtastninger\n"
+"%15<PRIuMAX>  tr�f i hurtigbuffer for negative indtastninger\n"
 "%15<PRIuMAX>  bom i hurtigbuffer for positive indtastninger\n"
 "%15<PRIuMAX>  bom i hurtigbuffer for negative indtastninger\n"
-"%15lu%% træfrate for hurtigbuffer\n"
-"%15zu  aktuelt antal værdier i hurtigbuffer\n"
-"%15zu  største antal værdier i hurtigbuffer\n"
-"%15zu  største længde på søgekæde\n"
-"%15<PRIuMAX>  antal forsinkelser på rdlock\n"
-"%15<PRIuMAX>  antal forsinkelser på wrlock\n"
+"%15lu%% tr�frate for hurtigbuffer\n"
+"%15zu  aktuelt antal v�rdier i hurtigbuffer\n"
+"%15zu  st�rste antal v�rdier i hurtigbuffer\n"
+"%15zu  st�rste l�ngde p� s�gek�de\n"
+"%15<PRIuMAX>  antal forsinkelser p� rdlock\n"
+"%15<PRIuMAX>  antal forsinkelser p� wrlock\n"
 "%15<PRIuMAX>  hukommelsesallokeringer mislykket\n"
-"%15s  tjek /etc/%s for ændringer\n"
+"%15s  tjek /etc/%s for �ndringer\n"
 
-#: nscd/pwdcache.c:407
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgid "Haven't found \"%s\" in user database cache!"
-msgstr "Har ikke fundet '%s' i værts-nærbuffer!"
+#: nscd/pwdcache.c:443
+#, c-format
+msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
+msgstr "Har ikke fundet '%s' i adgangskode-n�rbuffer!"
 
-#: nscd/pwdcache.c:409
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
-msgid "Reloading \"%s\" in user database cache!"
-msgstr "Genindlæser '%s' i værts-nærbuffer!"
+#: nscd/pwdcache.c:445
+#, c-format
+msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
+msgstr "Genindl�ser '%s' i adgangskode-n�rbuffer!"
 
-#: nscd/pwdcache.c:471
+#: nscd/pwdcache.c:523
 #, c-format
 msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
 msgstr "Ugyldig numerisk bruger-id (uid) \"%s\"!"
 
-#: nscd/selinux.c:154
+#: nscd/selinux.c:156
 #, c-format
 msgid "Failed opening connection to the audit subsystem: %m"
-msgstr "Kunne ikke åbne en forbindelse til undersystemet for revision (audit): %m"
+msgstr "Kunne ikke �bne en forbindelse til undersystemet for revision (audit): %m"
 
-#: nscd/selinux.c:175
+#: nscd/selinux.c:177
 msgid "Failed to set keep-capabilities"
-msgstr "Kunne ikke sætte \"keep\"-kapabiliteter"
+msgstr "Kunne ikke s�tte \"keep\"-kapabiliteter"
 
-#: nscd/selinux.c:176 nscd/selinux.c:239
+#: nscd/selinux.c:178 nscd/selinux.c:241
+#, c-format
 msgid "prctl(KEEPCAPS) failed"
 msgstr "prctl(KEEPCAPS) mislykkedes"
 
-#: nscd/selinux.c:190
+#: nscd/selinux.c:192
 msgid "Failed to initialize drop of capabilities"
 msgstr "Kunne ikke initiere fjernelse af kapabiliteter"
 
-#: nscd/selinux.c:191
+#: nscd/selinux.c:193
+#, c-format
 msgid "cap_init failed"
 msgstr "cap_init mislykkedes"
 
-#: nscd/selinux.c:212 nscd/selinux.c:229
+#: nscd/selinux.c:214 nscd/selinux.c:231
 msgid "Failed to drop capabilities"
 msgstr "Kunne ikke fjerne kapabiliteter"
 
-#: nscd/selinux.c:213 nscd/selinux.c:230
+#: nscd/selinux.c:215 nscd/selinux.c:232
+#, c-format
 msgid "cap_set_proc failed"
 msgstr "cap_set_proc mislykkedes"
 
-#: nscd/selinux.c:238
+#: nscd/selinux.c:240
 msgid "Failed to unset keep-capabilities"
 msgstr "Kunne ikke fjerne \"keep\"-kapabiliteter"
 
-#: nscd/selinux.c:254
+#: nscd/selinux.c:256
 msgid "Failed to determine if kernel supports SELinux"
-msgstr "Kunne ikke finde ud af om kernen understøtter SELinux"
+msgstr "Kunne ikke finde ud af om kernen underst�tter SELinux"
 
-#: nscd/selinux.c:269
+#: nscd/selinux.c:271
+#, c-format
 msgid "Failed to start AVC thread"
-msgstr "Kunne ikke starte AVC-tråd"
+msgstr "Kunne ikke starte AVC-tr�d"
 
-#: nscd/selinux.c:291
+#: nscd/selinux.c:293
+#, c-format
 msgid "Failed to create AVC lock"
-msgstr "Kunne ikke oprette AVC-lås"
+msgstr "Kunne ikke oprette AVC-l�s"
 
-#: nscd/selinux.c:331
+#: nscd/selinux.c:333
+#, c-format
 msgid "Failed to start AVC"
 msgstr "Kunne ikke starte AVC"
 
-#: nscd/selinux.c:333
+#: nscd/selinux.c:335
 msgid "Access Vector Cache (AVC) started"
 msgstr "Access Vector Cache (AVC) startet"
 
-#: nscd/selinux.c:368
-msgid "Error querying policy for undefined object classes or permissions."
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:375
-#, fuzzy
-#| msgid "Error getting context of nscd"
-msgid "Error getting security class for nscd."
-msgstr "Kunne ikke hente kontekst for nscd"
-
-#: nscd/selinux.c:380
-#, c-format
-msgid "Error translating permission name \"%s\" to access vector bit."
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:390
+#: nscd/selinux.c:356
 msgid "Error getting context of socket peer"
 msgstr "Kunne ikke hente kontekst for sokkelpartner (socket peer)"
 
-#: nscd/selinux.c:395
+#: nscd/selinux.c:361
 msgid "Error getting context of nscd"
 msgstr "Kunne ikke hente kontekst for nscd"
 
-#: nscd/selinux.c:401
+#: nscd/selinux.c:367
 msgid "Error getting sid from context"
 msgstr "Kunne ikke hente \"sid\" fra kontekst"
 
-#: nscd/selinux.c:439
+#: nscd/selinux.c:374
+msgid "compile-time support for database policy missing"
+msgstr "indkompileret underst�ttelse for databasepolicy mangler"
+
+#: nscd/selinux.c:407
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4623,98 +4240,72 @@ msgstr ""
 "SELinux AVC Statistik:\n"
 "\n"
 "%15u  postopslag\n"
-"%15u  posttræffere\n"
+"%15u  posttr�ffere\n"
 "%15u  postmissere\n"
 "%15u  afviste poster\n"
 "%15u  CAV-opslag\n"
-"%15u  CAV-træffere\n"
+"%15u  CAV-tr�ffere\n"
 "%15u  CAV-sonderinger\n"
 "%15u  CAV-missere\n"
 
-#: nscd/servicescache.c:358
+#: nscd/servicescache.c:390
 #, c-format
 msgid "Haven't found \"%s\" in services cache!"
-msgstr "Har ikke fundet '%s' i tjeneste-nærbuffer!"
+msgstr "Har ikke fundet '%s' i tjeneste-n�rbuffer!"
 
-#: nscd/servicescache.c:360
+#: nscd/servicescache.c:392
 #, c-format
 msgid "Reloading \"%s\" in services cache!"
-msgstr "Genindlæser '%s' i tjeneste-nærbuffer!"
+msgstr "Genindl�ser '%s' i tjeneste-n�rbuffer!"
 
-#: nss/getent.c:55
+#: nss/getent.c:52
 msgid "database [key ...]"
-msgstr "database [nøgle ...]"
+msgstr "database [n�gle ...]"
 
-#: nss/getent.c:60
-#, fuzzy
-#| msgid "CONF"
-msgid "CONFIG"
-msgstr "CONF"
-
-#: nss/getent.c:60
+#: nss/getent.c:57
 msgid "Service configuration to be used"
 msgstr "Tjenestekonfiguration som skal bruges"
 
-#: nss/getent.c:61
-msgid "disable IDN encoding"
-msgstr ""
-
-#: nss/getent.c:66
+#: nss/getent.c:62
 msgid "Get entries from administrative database."
 msgstr "Hent poster fra administrativ database."
 
-#: nss/getent.c:150 nss/getent.c:462 nss/getent.c:509
+#: nss/getent.c:143 nss/getent.c:408
 #, c-format
 msgid "Enumeration not supported on %s\n"
-msgstr "Enumeration er ikke understøttet på %s\n"
+msgstr "Enumeration er ikke underst�ttet p� %s\n"
 
-#: nss/getent.c:517 nss/getent.c:530
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Could not create log file"
-msgid "Could not allocate group list: %m\n"
-msgstr "Kunne ikke oprette logfil"
-
-#: nss/getent.c:901
+#: nss/getent.c:794
 #, c-format
 msgid "Unknown database name"
 msgstr "Ukendt databasenavn"
 
-#: nss/getent.c:931
+#: nss/getent.c:820
 msgid "Supported databases:\n"
-msgstr "Understøttede databaser:\n"
+msgstr "Underst�ttede databaser:\n"
 
-#: nss/getent.c:997
+#: nss/getent.c:886
 #, c-format
 msgid "Unknown database: %s\n"
 msgstr "Ukendt database: %s\n"
 
-#: nss/makedb.c:119
+#: nss/makedb.c:60
 msgid "Convert key to lower case"
-msgstr "Konvertér nøgle til små bogstaver"
+msgstr "Konvert�r n�gle til sm� bogstaver"
 
-#: nss/makedb.c:122
+#: nss/makedb.c:63
 msgid "Do not print messages while building database"
 msgstr "Skriv ikke meddelelser under opbygning af databasen"
 
-#: nss/makedb.c:124
+#: nss/makedb.c:65
 msgid "Print content of database file, one entry a line"
 msgstr "Skriv indholdet af en databasefil ud, en post per linje"
 
-#: nss/makedb.c:125
-msgid "CHAR"
-msgstr ""
-
-#: nss/makedb.c:126
-msgid "Generated line not part of iteration"
-msgstr ""
-
-#: nss/makedb.c:131
-#, fuzzy
-#| msgid "Create simple DB database from textual input."
-msgid "Create simple database from textual input."
+#: nss/makedb.c:70
+msgid "Create simple DB database from textual input."
 msgstr "Lav en enkel DB-database fra tekst-inddata."
 
-#: nss/makedb.c:134
+#: nss/makedb.c:73
 msgid ""
 "INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
 "-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
@@ -4724,96 +4315,50 @@ msgstr ""
 "-o UDFIL INDFIL\n"
 "-u INDFIL"
 
-#: nss/makedb.c:227
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgid "cannot open database file `%s'"
-msgstr "kan ikke åbne databasefil '%s': %s"
-
-#: nss/makedb.c:272
+#: nss/makedb.c:142
 #, c-format
-msgid "no entries to be processed"
-msgstr ""
+msgid "No usable database library found."
+msgstr "Intet brugbart database-bibliotek fundet."
 
-#: nss/makedb.c:282
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot create temporary file"
-msgid "cannot create temporary file name"
-msgstr "Kan ikke oprette midlertidig fil"
-
-#: nss/makedb.c:288
+#: nss/makedb.c:149
 #, c-format
-msgid "cannot create temporary file"
-msgstr "Kan ikke oprette midlertidig fil"
+msgid "cannot open database file `%s': %s"
+msgstr "kan ikke �bne databasefil '%s': %s"
 
-#: nss/makedb.c:304
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot map locale archive file"
-msgid "cannot stat newly created file"
-msgstr "kan ikke åbne lokalearkivfil med mmap"
+#: nss/makedb.c:151
+msgid "incorrectly formatted file"
+msgstr "forkert formatteret fil"
 
-#: nss/makedb.c:315
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot create temporary file"
-msgid "cannot rename temporary file"
-msgstr "Kan ikke oprette midlertidig fil"
-
-#: nss/makedb.c:527 nss/makedb.c:550
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot create search path array"
-msgid "cannot create search tree"
-msgstr "kan ikke oprette tabel over søgestier"
-
-#: nss/makedb.c:556
+#: nss/makedb.c:331
 msgid "duplicate key"
-msgstr "duplikér nøgle"
+msgstr "duplik�r n�gle"
 
-#: nss/makedb.c:568
+#: nss/makedb.c:337
 #, c-format
-msgid "problems while reading `%s'"
-msgstr "problemer ved læsning af '%s'"
-
-#: nss/makedb.c:795
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "while writing database file"
-msgid "failed to write new database file"
+msgid "while writing database file"
 msgstr "under skrivning til databasefil"
 
-#: nss/makedb.c:808
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot write to database file %s: %s"
-msgid "cannot stat database file"
-msgstr "kan ikke skrive til databasefil '%s': %s"
-
-#: nss/makedb.c:813
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgid "cannot map database file"
-msgstr "kan ikke åbne databasefil '%s': %s"
-
-#: nss/makedb.c:816
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "while writing database file"
-msgid "file not a database file"
-msgstr "under skrivning til databasefil"
+#: nss/makedb.c:348
+#, c-format
+msgid "problems while reading `%s'"
+msgstr "problemer ved l�sning af '%s'"
 
-#: nss/makedb.c:867
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
-msgid "cannot set file creation context for `%s'"
-msgstr "kan ikke åbne uddatafil '%s' for kategori '%s'"
+#: nss/makedb.c:368 nss/makedb.c:385
+#, c-format
+msgid "while reading database"
+msgstr "ved l�sning af database"
 
-#: posix/getconf.c:417
+#: posix/getconf.c:945
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
-msgstr "Brug: %s [-v specifikation] variabelnavn [søgesti]\n"
+msgstr "Brug: %s [-v specifikation] variabelnavn [s�gesti]\n"
 
-#: posix/getconf.c:420
+#: posix/getconf.c:948
 #, c-format
 msgid "       %s -a [pathname]\n"
-msgstr "       %s -a [søgesti]\n"
+msgstr "       %s -a [s�gesti]\n"
 
-#: posix/getconf.c:496
+#: posix/getconf.c:1023
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: getconf [-v SPEC] VAR\n"
@@ -4827,548 +4372,334 @@ msgstr ""
 "Brug: getconf [-v SPEC] VAR\n"
 "  eller:    getconf [-v SPEC] PATH_VAR PATH\n"
 "\n"
-"Hent konfigureringsværdien for variablen VAR, eller for variablen PATH_VAR\n"
-"for søgesti PATH.  Hvis SPEC er givet, så brug værdier for kompileringsspecifikationen\n"
+"Hent konfigureringsv�rdien for variablen VAR, eller for variablen PATH_VAR\n"
+"for s�gesti PATH.  Hvis SPEC er givet, s� brug v�rdier for kompileringsspecifikationen\n"
 "SPEC.\n"
 "\n"
 
-#: posix/getconf.c:572
+#: posix/getconf.c:1081
 #, c-format
 msgid "unknown specification \"%s\""
 msgstr "ukendt specifikation '%s'"
 
-#: posix/getconf.c:624
+#: posix/getconf.c:1109
 #, c-format
 msgid "Couldn't execute %s"
-msgstr "Kunne ikke udføre %s"
+msgstr "Kunne ikke udf�re %s"
 
-#: posix/getconf.c:669 posix/getconf.c:685
+#: posix/getconf.c:1149 posix/getconf.c:1165
 msgid "undefined"
 msgstr "udefineret"
 
-#: posix/getconf.c:707
+#: posix/getconf.c:1187
 #, c-format
 msgid "Unrecognized variable `%s'"
 msgstr "Ukendt variabel '%s'"
 
-#: posix/getopt.c:277
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option '%s' is ambiguous\n"
-msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: flaget '%s' er flertydigt\n"
-
-#: posix/getopt.c:283
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option '%s' is ambiguous\n"
-msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous; possibilities:"
+#: posix/getopt.c:570 posix/getopt.c:586
+#, c-format
+msgid "%s: option '%s' is ambiguous\n"
 msgstr "%s: flaget '%s' er flertydigt\n"
 
-#: posix/getopt.c:318
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
-msgid "%s: unrecognized option '%s%s'\n"
-msgstr "%s: ukendt flag '%c%s'\n"
+#: posix/getopt.c:619 posix/getopt.c:623
+#, c-format
+msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: flaget '--%s' tillader ikke et argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:344
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgid "%s: option '%s%s' doesn't allow an argument\n"
+#: posix/getopt.c:632 posix/getopt.c:637
+#, c-format
+msgid "%s: option '%c%s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr "%s: flaget '%c%s' tillader ikke et argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:359
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option '%s' requires an argument\n"
-msgid "%s: option '%s%s' requires an argument\n"
+#: posix/getopt.c:680 posix/getopt.c:699 posix/getopt.c:1002
+#: posix/getopt.c:1021
+#, c-format
+msgid "%s: option '%s' requires an argument\n"
 msgstr "%s: flaget '%s' skal have et argument\n"
 
-#: posix/getopt.c:620
+#: posix/getopt.c:737 posix/getopt.c:740
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
+msgstr "%s: ukendt flag '--%s'\n"
+
+#: posix/getopt.c:748 posix/getopt.c:751
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\n"
+msgstr "%s: ukendt flag '%c%s'\n"
+
+#: posix/getopt.c:800 posix/getopt.c:803
 #, c-format
 msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
 msgstr "%s: ugyldigt flag -- %c\n"
 
-#: posix/getopt.c:635 posix/getopt.c:681
+#: posix/getopt.c:853 posix/getopt.c:870 posix/getopt.c:1073
+#: posix/getopt.c:1091
 #, c-format
 msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
 msgstr "%s: flaget skal have et argument -- %c\n"
 
-#: posix/regcomp.c:138
+#: posix/getopt.c:923 posix/getopt.c:939
+#, c-format
+msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: flaget '-W %s' er flertydigt\n"
+
+#: posix/getopt.c:963 posix/getopt.c:981
+#, c-format
+msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: flaget '-W %s' tillader ikke et argument\n"
+
+#: posix/regcomp.c:136
 msgid "No match"
-msgstr "Ingen træf"
+msgstr "Ingen tr�f"
 
-#: posix/regcomp.c:141
+#: posix/regcomp.c:139
 msgid "Invalid regular expression"
-msgstr "Ugyldigt regulært udtryk"
+msgstr "Ugyldigt regul�rt udtryk"
 
-#: posix/regcomp.c:144
+#: posix/regcomp.c:142
 msgid "Invalid collation character"
 msgstr "Ugyldigt sammenligningstegn"
 
-#: posix/regcomp.c:147
+#: posix/regcomp.c:145
 msgid "Invalid character class name"
 msgstr "Ugyldigt tegnklassenavn"
 
-#: posix/regcomp.c:150
+#: posix/regcomp.c:148
 msgid "Trailing backslash"
-msgstr "Efterfølgende backslash"
+msgstr "Efterf�lgende backslash"
 
-#: posix/regcomp.c:153
+#: posix/regcomp.c:151
 msgid "Invalid back reference"
 msgstr "Ugyldig tilbage-reference"
 
-#: posix/regcomp.c:156
-#, fuzzy
-#| msgid "Unmatched [ or [^"
-msgid "Unmatched [, [^, [:, [., or [="
+#: posix/regcomp.c:154
+msgid "Unmatched [ or [^"
 msgstr "Ubalanceret [ eller [^"
 
-#: posix/regcomp.c:159
+#: posix/regcomp.c:157
 msgid "Unmatched ( or \\("
 msgstr "Ubalanceret ( eller \\("
 
-#: posix/regcomp.c:162
+#: posix/regcomp.c:160
 msgid "Unmatched \\{"
 msgstr "Ubalanceret \\{"
 
-#: posix/regcomp.c:165
+#: posix/regcomp.c:163
 msgid "Invalid content of \\{\\}"
 msgstr "Ugyldig indhold af \\{\\}"
 
-#: posix/regcomp.c:168
+#: posix/regcomp.c:166
 msgid "Invalid range end"
 msgstr "Ugyldigt intervalslut"
 
-#: posix/regcomp.c:171
+#: posix/regcomp.c:169
 msgid "Memory exhausted"
 msgstr "Lageret opbrugt"
 
-#: posix/regcomp.c:174
+#: posix/regcomp.c:172
 msgid "Invalid preceding regular expression"
-msgstr "Ugyldigt foregående regulært udtryk"
+msgstr "Ugyldigt foreg�ende regul�rt udtryk"
 
-#: posix/regcomp.c:177
+#: posix/regcomp.c:175
 msgid "Premature end of regular expression"
-msgstr "For tidlig afslutning på regulært udtryk"
+msgstr "For tidlig afslutning p� regul�rt udtryk"
 
-#: posix/regcomp.c:180
+#: posix/regcomp.c:178
 msgid "Regular expression too big"
-msgstr "Regulært udtryk for stort"
+msgstr "Regul�rt udtryk for stort"
 
-#: posix/regcomp.c:183
+#: posix/regcomp.c:181
 msgid "Unmatched ) or \\)"
 msgstr "Ubalanceret ) eller \\)"
 
-#: posix/regcomp.c:676
+#: posix/regcomp.c:681
 msgid "No previous regular expression"
-msgstr "Intet foregående regulært udtryk"
+msgstr "Intet foreg�ende regul�rt udtryk"
 
-#: posix/wordexp.c:1816
+#: posix/wordexp.c:1832
 msgid "parameter null or not set"
 msgstr "parameter er nul eller ikke sat"
 
-#: resolv/herror.c:63
+#: resolv/herror.c:68
 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
 msgstr "Navnetjeneste-fejl 0 (ingen fejl)"
 
-#: resolv/herror.c:64
+#: resolv/herror.c:69
 msgid "Unknown host"
-msgstr "Ukendt vært"
+msgstr "Ukendt v�rt"
 
-#: resolv/herror.c:65
+#: resolv/herror.c:70
 msgid "Host name lookup failure"
-msgstr "Opslag af værtsnavn fejlede"
+msgstr "Opslag af v�rtsnavn fejlede"
 
-#: resolv/herror.c:66
+#: resolv/herror.c:71
 msgid "Unknown server error"
 msgstr "Ukendt server-fejl"
 
-#: resolv/herror.c:67
+#: resolv/herror.c:72
 msgid "No address associated with name"
 msgstr "Ingen adresse knyttet til navnet"
 
-#: resolv/herror.c:102
+#: resolv/herror.c:107
 msgid "Resolver internal error"
 msgstr "Intern fejl i navnetjenesten"
 
-#: resolv/herror.c:105
+#: resolv/herror.c:110
 msgid "Unknown resolver error"
 msgstr "Ukendt navnetjeneste-fejl"
 
-#: resolv/res_hconf.c:118
+#: resolv/res_hconf.c:124
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
-msgstr "%s: linje %d: kan ikke specificere mere end %d trim-domæner"
+msgstr "%s: linje %d: kan ikke specificere mere end %d trim-dom�ner"
 
-#: resolv/res_hconf.c:139
+#: resolv/res_hconf.c:145
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
-msgstr "%s: linje %d: listeadskiller ikke fulgt af domæne"
+msgstr "%s: linje %d: listeadskiller ikke fulgt af dom�ne"
 
-#: resolv/res_hconf.c:176
+#: resolv/res_hconf.c:204
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
 msgstr "%s: linje %d: forventede 'on' eller 'off', fandt '%s'\n"
 
-#: resolv/res_hconf.c:219
+#: resolv/res_hconf.c:247
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
-msgstr "%s: linje %d: dårlig kommando `%s'\n"
+msgstr "%s: linje %d: d�rlig kommando `%s'\n"
 
-#: resolv/res_hconf.c:252
+#: resolv/res_hconf.c:282
 #, c-format
 msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
-msgstr "%s: linje %d: ignorerer efterfølgende snavs '%s'\n"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:2
-#, fuzzy
-#| msgid "Illegal seek"
-msgid "Illegal opcode"
-msgstr "Ulovlig søgeoperation"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:3
-#, fuzzy
-#| msgid "Illegal seek"
-msgid "Illegal operand"
-msgstr "Ulovlig søgeoperation"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:4
-msgid "Illegal addressing mode"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:5
-#, fuzzy
-#| msgid "Illegal seek"
-msgid "Illegal trap"
-msgstr "Ulovlig søgeoperation"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:6
-msgid "Privileged opcode"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:7
-msgid "Privileged register"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:8
-#, fuzzy
-#| msgid "preprocessor error"
-msgid "Coprocessor error"
-msgstr "præprocessorfejl"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:9
-#, fuzzy
-#| msgid "Internal NIS error"
-msgid "Internal stack error"
-msgstr "Intern NIS-fejl"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:12
-msgid "Integer divide by zero"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:13
-#, fuzzy
-#| msgid "time overflow"
-msgid "Integer overflow"
-msgstr "for stor tidsværdi"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:14
-#, fuzzy
-#| msgid "Floating point exception"
-msgid "Floating-point divide by zero"
-msgstr "Undtagelsestilfælde ved flydende taloperation"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:15
-#, fuzzy
-#| msgid "Floating point exception"
-msgid "Floating-point overflow"
-msgstr "Undtagelsestilfælde ved flydende taloperation"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:16
-#, fuzzy
-#| msgid "Floating point exception"
-msgid "Floating-point underflow"
-msgstr "Undtagelsestilfælde ved flydende taloperation"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:17
-#, fuzzy
-#| msgid "Floating point exception"
-msgid "Floating-poing inexact result"
-msgstr "Undtagelsestilfælde ved flydende taloperation"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:18
-#, fuzzy
-#| msgid "Invalid object for operation"
-msgid "Invalid floating-point operation"
-msgstr "Ugyldigt objekt for operation"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:19
-#, fuzzy
-#| msgid "Link number out of range"
-msgid "Subscript out of range"
-msgstr "Lænkenummer udenfor gyldigt område"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:22
-msgid "Address not mapped to object"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:23
-msgid "Invalid permissions for mapped object"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:26
-#, fuzzy
-#| msgid "Invalid argument"
-msgid "Invalid address alignment"
-msgstr "Ugyldigt argument"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:27
-msgid "Nonexisting physical address"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:28
-msgid "Object-specific hardware error"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:31
-#, fuzzy
-#| msgid "Trace/breakpoint trap"
-msgid "Process breakpoint"
-msgstr "Sporings-/stoppunkts-fælde"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:32
-msgid "Process trace trap"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:35
-#, fuzzy
-#| msgid "Child exited"
-msgid "Child has exited"
-msgstr "Barnet afsluttet"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:36
-msgid "Child has terminated abnormally and did not create a core file"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:37
-msgid "Child has terminated abnormally and created a core file"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:38
-msgid "Traced child has trapped"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:39
-#, fuzzy
-#| msgid "Child exited"
-msgid "Child has stopped"
-msgstr "Barnet afsluttet"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:40
-msgid "Stopped child has continued"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:43
-#, fuzzy
-#| msgid "No data available"
-msgid "Data input available"
-msgstr "Ingen data er tilgængelige"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:44
-#, fuzzy
-#| msgid "No buffer space available"
-msgid "Output buffers available"
-msgstr "Ikke mere buffer-plads tilgængelig"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:45
-#, fuzzy
-#| msgid "No buffer space available"
-msgid "Input message available"
-msgstr "Ikke mere buffer-plads tilgængelig"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:46 timezone/zdump.c:375 timezone/zic.c:561
-#, fuzzy
-#| msgid "Remote I/O error"
-msgid "I/O error"
-msgstr "I/O-fejl på fjernmaskine"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:47
-#, fuzzy
-#| msgid "RPC program not available"
-msgid "High priority input available"
-msgstr "RPC-programmet er ikke tilgængeligt"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:48
-msgid "Device disconnected"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:140
-msgid "Signal sent by kill()"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:143
-msgid "Signal sent by sigqueue()"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:146
-msgid "Signal generated by the expiration of a timer"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:149
-msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous I/O request"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:153
-msgid "Signal generated by the arrival of a message on an empty message queue"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:158
-msgid "Signal sent by tkill()"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:163
-msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous name lookup request"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:169
-msgid "Signal generated by the completion of an I/O request"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:175
-msgid "Signal sent by the kernel"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:199
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Unknown signal %d"
-msgid "Unknown signal %d\n"
-msgstr "Ukendt signal %d"
+msgstr "%s: linje %d: ignorerer efterf�lgende snavs '%s'\n"
 
-#: stdio-common/psignal.c:43
+#: stdio-common/psignal.c:51
 #, c-format
 msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
 msgstr "%s%sUkendt signal %d\n"
 
-#: stdio-common/psignal.c:44
+#: stdio-common/psignal.c:52
 msgid "Unknown signal"
 msgstr "Ukendt signal"
 
-#: string/_strerror.c:45 sysdeps/mach/_strerror.c:86
+#: string/_strerror.c:45 sysdeps/mach/_strerror.c:87
 msgid "Unknown error "
 msgstr "Ukendt fejl "
 
-#: string/strerror.c:41
+#: string/strerror.c:43
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Ukendt fejl"
 
-#: string/strsignal.c:60
+#: string/strsignal.c:65
 #, c-format
 msgid "Real-time signal %d"
 msgstr "Realtid-signal %d"
 
-#: string/strsignal.c:64
+#: string/strsignal.c:69
 #, c-format
 msgid "Unknown signal %d"
 msgstr "Ukendt signal %d"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/clnt_tcp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:139
-#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:233
-#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:229
-#: sunrpc/xdr.c:631 sunrpc/xdr.c:791 sunrpc/xdr_array.c:102
-#: sunrpc/xdr_rec.c:153 sunrpc/xdr_ref.c:79
+#: sunrpc/auth_unix.c:114 sunrpc/clnt_tcp.c:131 sunrpc/clnt_udp.c:143
+#: sunrpc/clnt_unix.c:128 sunrpc/svc_tcp.c:179 sunrpc/svc_tcp.c:218
+#: sunrpc/svc_udp.c:153 sunrpc/svc_unix.c:176 sunrpc/svc_unix.c:215
+#: sunrpc/xdr.c:566 sunrpc/xdr.c:718 sunrpc/xdr_array.c:106
+#: sunrpc/xdr_rec.c:156 sunrpc/xdr_ref.c:85
 msgid "out of memory\n"
 msgstr "ikke mere hukommelse\n"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:349
+#: sunrpc/auth_unix.c:350
 msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
 msgstr "auth_unix.c - Fatalt kodningsproblem"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:92 sunrpc/clnt_perr.c:108
+#: sunrpc/clnt_perr.c:105 sunrpc/clnt_perr.c:121
 #, c-format
 msgid "%s: %s; low version = %lu, high version = %lu"
-msgstr "%s: %s; nedre version = %lu, øvre version = %lu"
+msgstr "%s: %s; nedre version = %lu, �vre version = %lu"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:99
+#: sunrpc/clnt_perr.c:112
 #, c-format
 msgid "%s: %s; why = %s\n"
 msgstr "%s: %s; hvorfor = %s\n"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:101
+#: sunrpc/clnt_perr.c:114
 #, c-format
 msgid "%s: %s; why = (unknown authentication error - %d)\n"
 msgstr "%s: %s; hvorfor = (ukendt fejl ved autentificering - %d)\n"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:150
+#: sunrpc/clnt_perr.c:159
 msgid "RPC: Success"
 msgstr "RPC: Succes"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:153
+#: sunrpc/clnt_perr.c:162
 msgid "RPC: Can't encode arguments"
 msgstr "RPC: Kan ikke kode argumenterne"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:157
+#: sunrpc/clnt_perr.c:166
 msgid "RPC: Can't decode result"
 msgstr "RPC: Kan ikke afkode resultatet"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:161
+#: sunrpc/clnt_perr.c:170
 msgid "RPC: Unable to send"
 msgstr "RPC: Kan ikke sende"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:165
+#: sunrpc/clnt_perr.c:174
 msgid "RPC: Unable to receive"
 msgstr "RPC: Kan ikke modtage"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:169
+#: sunrpc/clnt_perr.c:178
 msgid "RPC: Timed out"
-msgstr "RPC: Tidsgrænsen overskredet"
+msgstr "RPC: Tidsgr�nsen overskredet"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:173
+#: sunrpc/clnt_perr.c:182
 msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
 msgstr "RPC: Inkompatible versioner af RPC"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:177
+#: sunrpc/clnt_perr.c:186
 msgid "RPC: Authentication error"
 msgstr "RPC: Fejl ved autentificering"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:181
+#: sunrpc/clnt_perr.c:190
 msgid "RPC: Program unavailable"
-msgstr "RPC: Programmet utilgængeligt"
+msgstr "RPC: Programmet utilg�ngeligt"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:185
+#: sunrpc/clnt_perr.c:194
 msgid "RPC: Program/version mismatch"
 msgstr "RPC: Program/version-uoverensstemmelse"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:189
+#: sunrpc/clnt_perr.c:198
 msgid "RPC: Procedure unavailable"
-msgstr "RPC: Procedure ikke tilgængelig"
+msgstr "RPC: Procedure ikke tilg�ngelig"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:193
+#: sunrpc/clnt_perr.c:202
 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
 msgstr "RPC: Server kan ikke afkode argumenterne"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:197
+#: sunrpc/clnt_perr.c:206
 msgid "RPC: Remote system error"
 msgstr "RPC: Fjernsystemfejl"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:201
+#: sunrpc/clnt_perr.c:210
 msgid "RPC: Unknown host"
-msgstr "RPC: Ukendt værtsmaskine"
+msgstr "RPC: Ukendt v�rtsmaskine"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:205
+#: sunrpc/clnt_perr.c:214
 msgid "RPC: Unknown protocol"
 msgstr "RPC: Ukendt protokol"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:209
+#: sunrpc/clnt_perr.c:218
 msgid "RPC: Port mapper failure"
 msgstr "RPC: Fejl i portmapper"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:213
+#: sunrpc/clnt_perr.c:222
 msgid "RPC: Program not registered"
 msgstr "RPC: Programmet ikke registreret"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:217
+#: sunrpc/clnt_perr.c:226
 msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
 msgstr "RPC: Fejlet (uspecificeret fejl)"
 
-#: sunrpc/clnt_perr.c:258
+#: sunrpc/clnt_perr.c:267
 msgid "RPC: (unknown error code)"
 msgstr "RPC: (ukendt fejlkode)"
 
@@ -5394,7 +4725,7 @@ msgstr "Server afviste verifikator"
 
 #: sunrpc/clnt_perr.c:349
 msgid "Client credential too weak"
-msgstr "Klientens troværdighed er for svag"
+msgstr "Klientens trov�rdighed er for svag"
 
 #: sunrpc/clnt_perr.c:353
 msgid "Invalid server verifier"
@@ -5404,681 +4735,736 @@ msgstr "Ugyldig serververifikator"
 msgid "Failed (unspecified error)"
 msgstr "Fejlet (uspecificeret fejl)"
 
-#: sunrpc/clnt_raw.c:112
+#: sunrpc/clnt_raw.c:117
 msgid "clnt_raw.c: fatal header serialization error"
 msgstr "clnt_raw.c - Fatal fejl ved serialisering af hoved"
 
-#: sunrpc/pm_getmaps.c:78
+#: sunrpc/pm_getmaps.c:83
 msgid "pmap_getmaps.c: rpc problem"
 msgstr "pmap_getmaps.c: rpc-problem"
 
-#: sunrpc/pmap_clnt.c:128
+#: sunrpc/pmap_clnt.c:129
 msgid "Cannot register service"
 msgstr "Kan ikke registrere tjeneste"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:244
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:248
 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
 msgstr "Kan ikke oprette sokkel for rundsendings-rpc"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:251
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:255
 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
-msgstr "Kan ikke sætte sokkel-flag SO_BROADCAST"
+msgstr "Kan ikke s�tte sokkel-flag SO_BROADCAST"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:303
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:307
 msgid "Cannot send broadcast packet"
 msgstr "Kan ikke sende rundsendingspakke"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:328
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:332
 msgid "Broadcast poll problem"
 msgstr "Problem med 'polling' ved rundsending"
 
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:341
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:345
 msgid "Cannot receive reply to broadcast"
-msgstr "Kan ikke modtage svar på rundsending"
+msgstr "Kan ikke modtage svar p� rundsending"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:281
+#: sunrpc/rpc_main.c:290
 #, c-format
 msgid "%s: output would overwrite %s\n"
 msgstr "%s: udskrift ville overskrive %s\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:288
+#: sunrpc/rpc_main.c:297
 #, c-format
 msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
-msgstr "%s: kan ikke åbne %s: %m\n"
+msgstr "%s: kan ikke �bne %s: %m\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:300
+#: sunrpc/rpc_main.c:309
 #, c-format
 msgid "%s: while writing output %s: %m"
 msgstr "%s: under skrivning af uddata %s: %m"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:336 sunrpc/rpc_main.c:375
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
-msgid "cannot find C preprocessor: %s\n"
-msgstr "kan ikke finde C-præprocessor: %s \n"
+#: sunrpc/rpc_main.c:344
+#, c-format
+msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
+msgstr "kan ikke finde C-pr�processor: %s \n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:352
+msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
+msgstr "kan ikke finde nogen C-pr�processor (cpp)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:411
+#: sunrpc/rpc_main.c:421
 #, c-format
 msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
-msgstr "%s: C-præprocessoren fejlede med signal %d\n"
+msgstr "%s: C-pr�processoren fejlede med signal %d\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:414
+#: sunrpc/rpc_main.c:424
 #, c-format
 msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
-msgstr "%s: C-præprocessoren fejlede med slutkode %d\n"
+msgstr "%s: C-pr�processoren fejlede med slutkode %d\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:454
+#: sunrpc/rpc_main.c:464
 #, c-format
 msgid "illegal nettype: `%s'\n"
 msgstr "ugyldig nettype: '%s'\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1089
+#: sunrpc/rpc_main.c:1130
 #, c-format
 msgid "rpcgen: too many defines\n"
 msgstr "rpcgen: for mange definitioner\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1101
+#: sunrpc/rpc_main.c:1142
 #, c-format
 msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
 msgstr "rpcgen: arglist kode-fejl\n"
 
 #. TRANS: the file will not be removed; this is an
 #. TRANS: informative message.
-#: sunrpc/rpc_main.c:1134
+#: sunrpc/rpc_main.c:1175
 #, c-format
 msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
 msgstr "filen '%s' eksisterer allerede og kan blive overskrevet\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1179
+#: sunrpc/rpc_main.c:1220
 #, c-format
 msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
-msgstr "Kan ikke specificere mere end én indfil!\n"
+msgstr "Kan ikke specificere mere end �n indfil!\n"
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1394
+#, c-format
+msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
+msgstr "Denne implementation underst�tter ikke nystil eller MT-sikker kode!\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1349
+#: sunrpc/rpc_main.c:1403
 #, c-format
 msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
 msgstr "Kan ikke bruge netid-flag med inetd-flag!\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1358
+#: sunrpc/rpc_main.c:1415
 #, c-format
 msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
 msgstr "Kan ikke bruge netid-flag uden TIRPC!\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1365
+#: sunrpc/rpc_main.c:1422
 #, c-format
 msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
 msgstr "Kan ikke bruge tabelflag med ny stil!\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1384
+#: sunrpc/rpc_main.c:1441
 #, c-format
 msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
-msgstr "'indfil' er nødvendig for flag til at generere skabelon.\n"
+msgstr "'indfil' er n�dvendig for flag til at generere skabelon.\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1389
+#: sunrpc/rpc_main.c:1446
 #, c-format
 msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
 msgstr "Kan ikke have mere end et fil-genereringsflag!\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1398
+#: sunrpc/rpc_main.c:1455
 #, c-format
 msgid "usage: %s infile\n"
 msgstr "brug:  %s indfil\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1399
+#: sunrpc/rpc_main.c:1456
 #, c-format
 msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
-msgstr "\t%s [-abkCLNTM] [-Dnavn[=værdi]] [-i størrelse] [-I [-K sekunder]] [-Y søgesti] indfil\n"
+msgstr "\t%s [-abkCLNTM] [-Dnavn[=v�rdi]] [-i st�rrelse] [-I [-K sekunder]] [-Y s�gesti] indfil\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1401
+#: sunrpc/rpc_main.c:1458
 #, c-format
 msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
 msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o uddatafil] [indfil]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1403
+#: sunrpc/rpc_main.c:1460
 #, c-format
 msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
 msgstr "\t%s [-s nettype]* [-o uddatafil] [indfil]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1404
+#: sunrpc/rpc_main.c:1461
 #, c-format
 msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
 msgstr "\t%s [-n netid]* [-o uddatafil] [indfil]\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1412
+#: sunrpc/rpc_main.c:1469
 #, c-format
 msgid "options:\n"
 msgstr "flag:\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1413
+#: sunrpc/rpc_main.c:1470
 #, c-format
 msgid "-a\t\tgenerate all files, including samples\n"
-msgstr "-a\t\tgenerér alle filer, inklusive eksempler\n"
+msgstr "-a\t\tgener�r alle filer, inklusive eksempler\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1414
+#: sunrpc/rpc_main.c:1471
 #, c-format
 msgid "-b\t\tbackward compatibility mode (generates code for SunOS 4.1)\n"
 msgstr "-b\t\tbagudkompatibel tilstand (genererer kode for SunOS 4.1)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1415
+#: sunrpc/rpc_main.c:1472
 #, c-format
 msgid "-c\t\tgenerate XDR routines\n"
-msgstr "'-c\t\tgenerér XDR-funktioner\n"
+msgstr "'-c\t\tgener�r XDR-funktioner\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1416
+#: sunrpc/rpc_main.c:1473
 #, c-format
 msgid "-C\t\tANSI C mode\n"
 msgstr "-C\t\tISO C-tilstand\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1417
+#: sunrpc/rpc_main.c:1474
 #, c-format
 msgid "-Dname[=value]\tdefine a symbol (same as #define)\n"
-msgstr "-Dnavn[=værdi]\tdefinér et symbol (samme som #define)\n"
+msgstr "-Dnavn[=v�rdi]\tdefin�r et symbol (samme som #define)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1418
+#: sunrpc/rpc_main.c:1475
 #, c-format
 msgid "-h\t\tgenerate header file\n"
-msgstr "-h\t\tgenerér hovedfil\n"
+msgstr "-h\t\tgener�r hovedfil\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1419
+#: sunrpc/rpc_main.c:1476
 #, c-format
 msgid "-i size\t\tsize at which to start generating inline code\n"
-msgstr "-i størrelse\t\tstørrelse hvor inline-kode begynder at blive genereret\n"
+msgstr "-i st�rrelse\t\tst�rrelse hvor inline-kode begynder at blive genereret\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1420
+#: sunrpc/rpc_main.c:1477
 #, c-format
 msgid "-I\t\tgenerate code for inetd support in server (for SunOS 4.1)\n"
-msgstr "-I\t\tgenerér kode for inetd-understøttelse i serveren (for SunOS 4.1)\n"
+msgstr "-I\t\tgener�r kode for inetd-underst�ttelse i serveren (for SunOS 4.1)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1421
+#: sunrpc/rpc_main.c:1478
 #, c-format
 msgid "-K seconds\tserver exits after K seconds of inactivity\n"
 msgstr "-K sekunder\tserver afslutter efter K sekunders inaktivitet\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1422
+#: sunrpc/rpc_main.c:1479
 #, c-format
 msgid "-l\t\tgenerate client side stubs\n"
-msgstr "-l\t\tgenerér stubbe for klienten\n"
+msgstr "-l\t\tgener�r stubbe for klienten\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1423
+#: sunrpc/rpc_main.c:1480
 #, c-format
 msgid "-L\t\tserver errors will be printed to syslog\n"
 msgstr "-L\t\tserverfejl logges til syslog\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1424
+#: sunrpc/rpc_main.c:1481
 #, c-format
 msgid "-m\t\tgenerate server side stubs\n"
-msgstr "-m\t\tgenerér stubbe for serveren\n"
+msgstr "-m\t\tgener�r stubbe for serveren\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1425
+#: sunrpc/rpc_main.c:1482
 #, c-format
 msgid "-M\t\tgenerate MT-safe code\n"
-msgstr "-M\t\tgenerér trådsikker kode\n"
+msgstr "-M\t\tgener�r tr�dsikker kode\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1426
+#: sunrpc/rpc_main.c:1483
 #, c-format
 msgid "-n netid\tgenerate server code that supports named netid\n"
-msgstr "-n netid\tgenerér serverkode som understøtter navngivet netid\n"
+msgstr "-n netid\tgener�r serverkode som underst�tter navngivet netid\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1427
+#: sunrpc/rpc_main.c:1484
 #, c-format
 msgid "-N\t\tsupports multiple arguments and call-by-value\n"
-msgstr "-N\t\tunderstøtter flere argumenter og kald-via-værdi\n"
+msgstr "-N\t\tunderst�tter flere argumenter og kald-via-v�rdi\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1428
+#: sunrpc/rpc_main.c:1485
 #, c-format
 msgid "-o outfile\tname of the output file\n"
-msgstr "-o uddatafil\tnavn på uddatafilen\n"
+msgstr "-o uddatafil\tnavn p� uddatafilen\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1429
+#: sunrpc/rpc_main.c:1486
 #, c-format
 msgid "-s nettype\tgenerate server code that supports named nettype\n"
-msgstr "-s nettype\tgenerér serverkode som understøtter navngiven nettype\n"
+msgstr "-s nettype\tgener�r serverkode som underst�tter navngiven nettype\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1430
+#: sunrpc/rpc_main.c:1487
 #, c-format
 msgid "-Sc\t\tgenerate sample client code that uses remote procedures\n"
-msgstr "-Sc\t\tgenerér eksempelkode for klienten som anvender fjernprocedurer\n"
+msgstr "-Sc\t\tgener�r eksempelkode for klienten som anvender fjernprocedurer\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1431
+#: sunrpc/rpc_main.c:1488
 #, c-format
 msgid "-Ss\t\tgenerate sample server code that defines remote procedures\n"
-msgstr "-Ss\t\tgenerér eksempelkode for server som definerer fjernprocedurer\n"
+msgstr "-Ss\t\tgener�r eksempelkode for server som definerer fjernprocedurer\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1432
+#: sunrpc/rpc_main.c:1489
 #, c-format
 msgid "-Sm \t\tgenerate makefile template \n"
-msgstr "-Sm\t\tgenerér makefile-skabelon\n"
+msgstr "-Sm\t\tgener�r makefile-skabelon\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1433
+#: sunrpc/rpc_main.c:1490
 #, c-format
 msgid "-t\t\tgenerate RPC dispatch table\n"
-msgstr "-t\t\tgenerér en RPC-hoptabel\n"
+msgstr "-t\t\tgener�r en RPC-hoptabel\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1434
+#: sunrpc/rpc_main.c:1491
 #, c-format
 msgid "-T\t\tgenerate code to support RPC dispatch tables\n"
-msgstr "-T\t\tgenerér kode for at understøtte RPC-hoptabeller\n"
+msgstr "-T\t\tgener�r kode for at underst�tte RPC-hoptabeller\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1435
+#: sunrpc/rpc_main.c:1492
 #, c-format
 msgid "-Y path\t\tdirectory name to find C preprocessor (cpp)\n"
-msgstr "-Y søgesti\t\tkatalog til at finde C præprocessoren (cpp)\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1436
-#, c-format
-msgid "-5\t\tSysVr4 compatibility mode\n"
-msgstr ""
+msgstr "-Y s�gesti\t\tkatalog til at finde C pr�processoren (cpp)\n"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1437
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Give this help list"
-msgid "--help\t\tgive this help list\n"
-msgstr "Giv denne hjælpeliste"
+#: sunrpc/rpc_scan.c:114
+msgid "constant or identifier expected"
+msgstr "konstant eller identifikator ventet"
 
-#: sunrpc/rpc_main.c:1438
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Print program version"
-msgid "--version\tprint program version\n"
-msgstr "Skriv programversion"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1440
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "For bug reporting instructions, please see:\n"
-#| "<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
-msgid ""
-"\n"
-"For bug reporting instructions, please see:\n"
-"%s.\n"
-msgstr ""
-"For fejlrapporterings-instruktioner, se:\n"
-"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
-"Rapportér fejl eller synspunkter på oversættelsen til <[hidden email]>.\n"
-
-#: sunrpc/rpc_scan.c:112
-msgid "constant or identifier expected"
-msgstr "konstant eller identifikator ventet"
-
-#: sunrpc/rpc_scan.c:308
+#: sunrpc/rpc_scan.c:310
 msgid "illegal character in file: "
 msgstr "ugyldigt tegn i fil: "
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:347 sunrpc/rpc_scan.c:373
+#: sunrpc/rpc_scan.c:349 sunrpc/rpc_scan.c:375
 msgid "unterminated string constant"
 msgstr "uafsluttet strengkonstant"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:379
+#: sunrpc/rpc_scan.c:381
 msgid "empty char string"
 msgstr "tom tegnstreng"
 
-#: sunrpc/rpc_scan.c:521 sunrpc/rpc_scan.c:531
+#: sunrpc/rpc_scan.c:523 sunrpc/rpc_scan.c:533
 msgid "preprocessor error"
-msgstr "præprocessorfejl"
+msgstr "pr�processorfejl"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:254 sunrpc/rpcinfo.c:400
+#, c-format
+msgid "program %lu is not available\n"
+msgstr "program %lu er ikke tilg�ngeligt\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:281 sunrpc/rpcinfo.c:327 sunrpc/rpcinfo.c:350
+#: sunrpc/rpcinfo.c:424 sunrpc/rpcinfo.c:470 sunrpc/rpcinfo.c:493
+#: sunrpc/rpcinfo.c:527
+#, c-format
+msgid "program %lu version %lu is not available\n"
+msgstr "program %lu version %lu er ikke tilg�ngeligt\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:532
+#, c-format
+msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
+msgstr "program %lu version %lu klar og venter\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:573 sunrpc/rpcinfo.c:580
+msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
+msgstr "rpcinfo: kan ikke kontakte portmapper"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:587
+msgid "No remote programs registered.\n"
+msgstr "Ingen fjernprogrammer registrerede.\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:591
+msgid "   program vers proto   port\n"
+msgstr "   program vers proto   port\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:630
+msgid "(unknown)"
+msgstr "(ukendt)"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:654
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
+msgstr "rpcinfo: rundsending fejlede: %s\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:675
+msgid "Sorry. You are not root\n"
+msgstr "Beklager. Du er ikke 'root'\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:682
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
+msgstr "rpcinfo: Kunne ikke fjerne registrering af prog %s version %s\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:691
+msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
+msgstr "Brug: rpcinfo [ -n portnr ] -u v�rt prognr [ versnr ]\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:693
+msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
+msgstr "       rpcinfo [ -n portnr ] -t v�rt prognr [ versnr ]\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:695
+msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
+msgstr "       rpcinfo -p [ v�rt ]\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:696
+msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
+msgstr "       rpcinfo -b prognr versnr\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:697
+msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
+msgstr "       rpcinfo -d prognr versnr\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:722
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
+msgstr "rpcinfo: %s er en ukendt tjeneste\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:759
+#, c-format
+msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
+msgstr "rpcinfo: %s er en ukendt v�rt\n"
 
-#: sunrpc/svc_run.c:72
+#: sunrpc/svc_run.c:70
 msgid "svc_run: - out of memory"
 msgstr "svctcp_run: ikke mere hukommelse"
 
-#: sunrpc/svc_run.c:92
+#: sunrpc/svc_run.c:90
 msgid "svc_run: - poll failed"
 msgstr "svc_run: - poll fejlede"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:72
+#: sunrpc/svc_simple.c:87
 #, c-format
 msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
 msgstr "kan ikke omfordele procedurenummer %ld\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:82
+#: sunrpc/svc_simple.c:97
 msgid "couldn't create an rpc server\n"
 msgstr "kunne ikke oprette en rpc-server\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:90
+#: sunrpc/svc_simple.c:105
 #, c-format
 msgid "couldn't register prog %ld vers %ld\n"
 msgstr "kunne ikke registrere prog %ld vers %ld\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:98
+#: sunrpc/svc_simple.c:113
 msgid "registerrpc: out of memory\n"
 msgstr "registerrpc: ikke mere hukommelse\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:161
+#: sunrpc/svc_simple.c:173
 #, c-format
 msgid "trouble replying to prog %d\n"
 msgstr "problem med at svare prog %d\n"
 
-#: sunrpc/svc_simple.c:170
+#: sunrpc/svc_simple.c:182
 #, c-format
 msgid "never registered prog %d\n"
 msgstr "aldrig registreret prog %d\n"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:165
+#: sunrpc/svc_tcp.c:155
 msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
 msgstr "svc_tcp.c - problem med oprettelse af tcp-sokkel"
 
-#: sunrpc/svc_tcp.c:180
+#: sunrpc/svc_tcp.c:170
 msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
 msgstr "svc_tcp.c - kan ikke kalde getsockname() eller listen()"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:136
+#: sunrpc/svc_udp.c:128
 msgid "svcudp_create: socket creation problem"
 msgstr "svcudp_create: problem ved oprettelse af sokkel"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:150
+#: sunrpc/svc_udp.c:142
 msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
 msgstr "svcudp_create - kan ikke kalde getsockname()"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:182
+#: sunrpc/svc_udp.c:175
 msgid "svcudp_create: xp_pad is too small for IP_PKTINFO\n"
 msgstr "svcudp_create: xp_pad er for lille til IP_PKTINFO\n"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:481
+#: sunrpc/svc_udp.c:475
 msgid "enablecache: cache already enabled"
 msgstr "enablecache: cache/hurtiglager allerede sluttet til"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:487
+#: sunrpc/svc_udp.c:481
 msgid "enablecache: could not allocate cache"
 msgstr "enablecache: kunne ikke tildele cache/hurtiglager"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:496
+#: sunrpc/svc_udp.c:490
 msgid "enablecache: could not allocate cache data"
 msgstr "enablecache: kunne ikke tildele cache/hurtiglager-data"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:504
+#: sunrpc/svc_udp.c:498
 msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
 msgstr "enablecache: kunne ikke tildele cache/hurtiglager-fifo"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:540
+#: sunrpc/svc_udp.c:533
 msgid "cache_set: victim not found"
 msgstr "cache_set: offer ikke fundet"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:551
+#: sunrpc/svc_udp.c:544
 msgid "cache_set: victim alloc failed"
 msgstr "cache_set: offer-allokering fejlede"
 
-#: sunrpc/svc_udp.c:558
+#: sunrpc/svc_udp.c:551
 msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
 msgstr "cache_set: kunne ikke allokere ny rpc-buffer"
 
-#: sunrpc/svc_unix.c:163
+#: sunrpc/svc_unix.c:150
 msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
 msgstr "svc_unix.c - problem med oprettelse af AF_UNIX-sokkel"
 
-#: sunrpc/svc_unix.c:179
+#: sunrpc/svc_unix.c:166
 msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
 msgstr "svc_unix.c - kan ikke kalde getsockname() eller listen()"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:29
+#: sysdeps/generic/siglist.h:29 sysdeps/unix/siglist.c:27
 msgid "Hangup"
-msgstr "Læg på (SIGHUP)"
+msgstr "L�g p� (SIGHUP)"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:30
+#: sysdeps/generic/siglist.h:30 sysdeps/unix/siglist.c:28
 msgid "Interrupt"
 msgstr "Afbrudt"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:31
+#: sysdeps/generic/siglist.h:31 sysdeps/unix/siglist.c:29
 msgid "Quit"
 msgstr "Afslut"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:32
+#: sysdeps/generic/siglist.h:32 sysdeps/unix/siglist.c:30
 msgid "Illegal instruction"
 msgstr "Ulovlig instruktion (SIGILL)"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:33
+#: sysdeps/generic/siglist.h:33 sysdeps/unix/siglist.c:31
 msgid "Trace/breakpoint trap"
-msgstr "Sporings-/stoppunkts-fælde"
+msgstr "Sporings-/stoppunkts-f�lde"
 
 #: sysdeps/generic/siglist.h:34
 msgid "Aborted"
 msgstr "Afbrudt (SIGABRT)"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:35
+#: sysdeps/generic/siglist.h:35 sysdeps/unix/siglist.c:34
 msgid "Floating point exception"
-msgstr "Undtagelsestilfælde ved flydende taloperation"
+msgstr "Undtagelsestilf�lde ved flydende taloperation"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:36
+#: sysdeps/generic/siglist.h:36 sysdeps/unix/siglist.c:35
 msgid "Killed"
-msgstr "Dræbt"
+msgstr "Dr�bt"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:37
+#: sysdeps/generic/siglist.h:37 sysdeps/unix/siglist.c:36
 msgid "Bus error"
 msgstr "Busfejl"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:38
-msgid "Bad system call"
-msgstr "Ugyldigt systemkald"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:39
+#: sysdeps/generic/siglist.h:38 sysdeps/unix/siglist.c:37
 msgid "Segmentation fault"
 msgstr "Segmentfejl"
 
-#. TRANS There is no process reading from the other end of a pipe.
+#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
 #. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
 #. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
 #. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
 #. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
-#: sysdeps/generic/siglist.h:40 sysdeps/gnu/errlist.c:360
+#: sysdeps/generic/siglist.h:39 sysdeps/gnu/errlist.c:359
+#: sysdeps/unix/siglist.c:39
 msgid "Broken pipe"
 msgstr "Kanalen blev brudt"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:41
+#: sysdeps/generic/siglist.h:40 sysdeps/unix/siglist.c:40
 msgid "Alarm clock"
 msgstr "Alarmklokke"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:42
+#: sysdeps/generic/siglist.h:41 sysdeps/unix/siglist.c:41
 msgid "Terminated"
 msgstr "Termineret"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:43
+#: sysdeps/generic/siglist.h:42 sysdeps/unix/siglist.c:42
 msgid "Urgent I/O condition"
 msgstr "Kritisk I/O-tilstand"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:44
+#: sysdeps/generic/siglist.h:43 sysdeps/unix/siglist.c:43
 msgid "Stopped (signal)"
 msgstr "Stoppet (signal)"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:45
+#: sysdeps/generic/siglist.h:44 sysdeps/unix/siglist.c:44
 msgid "Stopped"
 msgstr "Stoppet"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:46
+#: sysdeps/generic/siglist.h:45 sysdeps/unix/siglist.c:45
 msgid "Continued"
-msgstr "Fortsættes"
+msgstr "Forts�ttes"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:47
+#: sysdeps/generic/siglist.h:46 sysdeps/unix/siglist.c:46
 msgid "Child exited"
 msgstr "Barnet afsluttet"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:48
+#: sysdeps/generic/siglist.h:47 sysdeps/unix/siglist.c:47
 msgid "Stopped (tty input)"
-msgstr "Stoppet (ville læse fra tty)"
+msgstr "Stoppet (ville l�se fra tty)"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:49
+#: sysdeps/generic/siglist.h:48 sysdeps/unix/siglist.c:48
 msgid "Stopped (tty output)"
 msgstr "Stoppet (ville skrive til tty)"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:50
+#: sysdeps/generic/siglist.h:49 sysdeps/unix/siglist.c:49
 msgid "I/O possible"
 msgstr "I/O mulig"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:51
+#: sysdeps/generic/siglist.h:50 sysdeps/unix/siglist.c:50
 msgid "CPU time limit exceeded"
-msgstr "Begrænsning af CPU-tid overskredet"
+msgstr "Begr�nsning af CPU-tid overskredet"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:52
+#: sysdeps/generic/siglist.h:51 sysdeps/unix/siglist.c:51
 msgid "File size limit exceeded"
-msgstr "Grænse for filstørrelse overskredet"
+msgstr "Gr�nse for filst�rrelse overskredet"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:53
+#: sysdeps/generic/siglist.h:52 sysdeps/unix/siglist.c:52
 msgid "Virtual timer expired"
-msgstr "Virtuel tidsgrænse overskredet"
+msgstr "Virtuel tidsgr�nse overskredet"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:54
+#: sysdeps/generic/siglist.h:53 sysdeps/unix/siglist.c:53
 msgid "Profiling timer expired"
-msgstr "Profileringstiden udløb"
+msgstr "Profileringstiden udl�b"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:54 sysdeps/unix/siglist.c:54
+msgid "Window changed"
+msgstr "Vinduet blev �ndret"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:55
+#: sysdeps/generic/siglist.h:55 sysdeps/unix/siglist.c:56
 msgid "User defined signal 1"
 msgstr "Brugerdefineret signal 1"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:56
+#: sysdeps/generic/siglist.h:56 sysdeps/unix/siglist.c:57
 msgid "User defined signal 2"
 msgstr "Brugerdefineret signal 2"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:57
-msgid "Window changed"
-msgstr "Vinduet blev ændret"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:61
+#: sysdeps/generic/siglist.h:60 sysdeps/unix/siglist.c:33
 msgid "EMT trap"
-msgstr "EMT-fælde"
+msgstr "EMT-f�lde"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:63 sysdeps/unix/siglist.c:38
+msgid "Bad system call"
+msgstr "Ugyldigt systemkald"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:64
+#: sysdeps/generic/siglist.h:66
 msgid "Stack fault"
 msgstr "Stakfejl"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:67
-msgid "Power failure"
-msgstr "Strømmen gik"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:70
+#: sysdeps/generic/siglist.h:69
 msgid "Information request"
-msgstr "Informationsforespørgsel (SIGINFO)"
+msgstr "Informationsforesp�rgsel (SIGINFO)"
+
+#: sysdeps/generic/siglist.h:71
+msgid "Power failure"
+msgstr "Str�mmen gik"
 
-#: sysdeps/generic/siglist.h:73
+#: sysdeps/generic/siglist.h:74 sysdeps/unix/siglist.c:55
 msgid "Resource lost"
 msgstr "Resurse tabt"
 
-#. TRANS Only the owner of the file (or other resource)
+#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
 #. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:26
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:25
 msgid "Operation not permitted"
 msgstr "Operationen er ikke tilladt"
 
 #. TRANS No process matches the specified process ID.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:46
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:45
 msgid "No such process"
-msgstr "Ingen sådan proces"
+msgstr "Ingen s�dan proces"
 
-#. TRANS An asynchronous signal occurred and prevented
+#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
 #. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
 #. TRANS again.
 #. TRANS
 #. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
 #. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
 #. TRANS Primitives}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:61
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:60
 msgid "Interrupted system call"
 msgstr "Afbrudt systemkald"
 
-#. TRANS Usually used for physical read or write errors.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:70
+#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:69
 msgid "Input/output error"
 msgstr "Inddata/uddata-fejl"
 
-#. TRANS The system tried to use the device
+#. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
 #. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
 #. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
 #. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
 #. TRANS computer.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:83
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:82
 msgid "No such device or address"
-msgstr "Ingen sådan enhed eller adresse"
+msgstr "Ingen s�dan enhed eller adresse"
 
-#. TRANS Used when the arguments passed to a new program
+#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
 #. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
-#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises on
-#. TRANS @gnuhurdsystems{}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:95
+#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
+#. TRANS GNU system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:94
 msgid "Argument list too long"
 msgstr "Argumentlisten er for lang"
 
 #. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
 #. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:105
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:104
 msgid "Exec format error"
-msgstr "Ugyldigt format på eksekverbar fil"
+msgstr "Ugyldigt format p� eksekverbar fil"
 
-#. TRANS For example, I/O on a descriptor that has been
+#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
 #. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
 #. TRANS versa).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:116
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:115
 msgid "Bad file descriptor"
 msgstr "Ugyldig fildeskriptor"
 
-#. TRANS This error happens on operations that are
+#. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
 #. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
 #. TRANS to manipulate.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:127
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:126
 msgid "No child processes"
-msgstr "Ingen børneprocesser"
+msgstr "Ingen b�rneprocesser"
 
-#. TRANS Allocating a system resource would have resulted in a
+#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
 #. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
 #. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
 #. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:139
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:138
 msgid "Resource deadlock avoided"
-msgstr "Klarede at undgå baglås ved tildeling af ressource"
+msgstr "Klarede at undg� bagl�s ved tildeling af ressource"
 
-#. TRANS The system cannot allocate more virtual memory
+#. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
 #. TRANS because its capacity is full.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:149
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:148
 msgid "Cannot allocate memory"
 msgstr "Kan ikke tildele hukommelse"
 
-#. TRANS An invalid pointer was detected.
-#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, this error never happens; you get a signal instead.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:168
+#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
+#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:167
 msgid "Bad address"
 msgstr "Ugyldig adresse"
 
 #. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
 #. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
 #. TRANS system in Unix gives this error.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:179
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:178
 msgid "Block device required"
-msgstr "Blok-enhed kræves"
+msgstr "Blok-enhed kr�ves"
 
-#. TRANS A system resource that can't be shared is already in use.
+#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
 #. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
 #. TRANS mounted filesystem, you get this error.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:190
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:189
 msgid "Device or resource busy"
 msgstr "Enheden eller ressourcen optaget"
 
-#. TRANS An existing file was specified in a context where it only
+#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
 #. TRANS makes sense to specify a new file.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:200
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:199
 msgid "File exists"
 msgstr "Filen eksisterer"
 
 #. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
 #. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
 #. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:211
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:210
 msgid "Invalid cross-device link"
-msgstr "Ugyldig lænke over adskilte enheder"
+msgstr "Ugyldig l�nke over adskilte enheder"
 
 #. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
 #. TRANS particular sort of device.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:221
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:220
 msgid "No such device"
-msgstr "Ingen sådan enhed"
+msgstr "Ingen s�dan enhed"
 
 #. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:230
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:229
 msgid "Not a directory"
 msgstr "Ikke et katalog"
 
-#. TRANS You cannot open a directory for writing,
+#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
 #. TRANS or create or remove hard links to it.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:240
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:239
 msgid "Is a directory"
 msgstr "Er et filkatalog"
 
-#. TRANS This is used to indicate various kinds of problems
+#. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
 #. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:250
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:249
 msgid "Invalid argument"
 msgstr "Ugyldigt argument"
 
@@ -6089,20 +5475,20 @@ msgstr "Ugyldigt argument"
 #. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
 #. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
 #. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:265
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:264
 msgid "Too many open files"
-msgstr "For mange åbne filer"
+msgstr "For mange �bne filer"
 
 #. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
 #. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
-#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs on @gnuhurdsystems{}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:276
+#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:275
 msgid "Too many open files in system"
-msgstr "For mange åbne filer i systemet"
+msgstr "For mange �bne filer i systemet"
 
 #. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
 #. TRANS modes on an ordinary file.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:286
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:285
 msgid "Inappropriate ioctl for device"
 msgstr "Uegnet 'ioctl' for enhed"
 
@@ -6110,54 +5496,54 @@ msgstr "Uegnet 'ioctl' for enhed"
 #. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
 #. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
 #. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
-#. TRANS is not an error on @gnuhurdsystems{}; the text is copied as necessary.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:299
+#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:298
 msgid "Text file busy"
 msgstr "Tekstfil optaget"
 
-#. TRANS The size of a file would be larger than allowed by the system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:308
+#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:307
 msgid "File too large"
 msgstr "For stor fil"
 
-#. TRANS Write operation on a file failed because the
+#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
 #. TRANS disk is full.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:318
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:317
 msgid "No space left on device"
-msgstr "Ikke mere plads på enheden"
+msgstr "Ikke mere plads p� enheden"
 
 #. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:327
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:326
 msgid "Illegal seek"
-msgstr "Ulovlig søgeoperation"
+msgstr "Ulovlig s�geoperation"
 
 #. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:336
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:335
 msgid "Read-only file system"
-msgstr "Filsystem med kun læseadgang"
+msgstr "Filsystem med kun l�seadgang"
 
-#. TRANS The link count of a single file would become too large.
+#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
 #. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
 #. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:347
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:346
 msgid "Too many links"
-msgstr "For mange lænker"
+msgstr "For mange l�nker"
 
-#. TRANS Used by mathematical functions when an argument value does
+#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
 #. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:370
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:369
 msgid "Numerical argument out of domain"
-msgstr "Numerisk argument er udenfor defineret område"
+msgstr "Numerisk argument er udenfor defineret omr�de"
 
-#. TRANS Used by mathematical functions when the result value is
+#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
 #. TRANS not representable because of overflow or underflow.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:380
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:379
 msgid "Numerical result out of range"
-msgstr "Numerisk resultat er udenfor gyldigt område"
+msgstr "Numerisk resultat er udenfor gyldigt omr�de"
 
-#. TRANS The call might work if you try again
+#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
 #. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
-#. TRANS they are always the same in @theglibc{}.
+#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
 #. TRANS
 #. TRANS This error can happen in a few different situations:
 #. TRANS
@@ -6184,16 +5570,16 @@ msgstr "Numerisk resultat er udenfor gyldigt område"
 #. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
 #. TRANS and return to its command loop.
 #. TRANS @end itemize
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:417
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:416
 msgid "Resource temporarily unavailable"
-msgstr "Resursen midlertidig utilgængelig"
+msgstr "Resursen midlertidig utilg�ngelig"
 
-#. TRANS In @theglibc{}, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
+#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
 #. TRANS The values are always the same, on every operating system.
 #. TRANS
 #. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
 #. TRANS separate error code.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:430
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:429
 msgid "Operation would block"
 msgstr "Operationen ville have blokeret"
 
@@ -6205,121 +5591,121 @@ msgstr "Operationen ville have blokeret"
 #. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
 #. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
 #. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:446
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:445
 msgid "Operation now in progress"
-msgstr "Operationen er nu under udførelse"
+msgstr "Operationen er nu under udf�relse"
 
 #. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
 #. TRANS mode selected.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:456
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:455
 msgid "Operation already in progress"
-msgstr "Operationen er allerede under udførelse"
+msgstr "Operationen er allerede under udf�relse"
 
 #. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:465
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:464
 msgid "Socket operation on non-socket"
-msgstr "Sokkel-operation på noget som ikke er en sokkel"
+msgstr "Sokkel-operation p� noget som ikke er en sokkel"
 
 #. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
 #. TRANS maximum size.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:475
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:474
 msgid "Message too long"
 msgstr "For lang meddelse"
 
 #. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:484
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:483
 msgid "Protocol wrong type for socket"
 msgstr "Protokollen er ikke rigtig type for sokkel"
 
 #. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
 #. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:494
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:493
 msgid "Protocol not available"
-msgstr "Protokollen er ikke tilgængelig"
+msgstr "Protokollen er ikke tilg�ngelig"
 
 #. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
 #. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
 #. TRANS @xref{Creating a Socket}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:505
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:504
 msgid "Protocol not supported"
-msgstr "Protokollen er ikke understøttet"
+msgstr "Protokollen er ikke underst�ttet"
 
 #. TRANS The socket type is not supported.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:514
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:513
 msgid "Socket type not supported"
-msgstr "Sokkel-typen er ikke understøttet"
+msgstr "Sokkel-typen er ikke underst�ttet"
 
 #. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
 #. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
-#. TRANS implemented for all communications protocols.  On @gnuhurdsystems{}, this
+#. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
 #. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
 #. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
 #. TRANS nothing to do for that call.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:528
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:527
 msgid "Operation not supported"
-msgstr "Operationen er ikke understøttet"
+msgstr "Operationen er ikke underst�ttet"
 
 #. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:537
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:536
 msgid "Protocol family not supported"
-msgstr "Protokol-familien er ikke understøttet"
+msgstr "Protokol-familien er ikke underst�ttet"
 
 #. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
 #. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:547
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:546
 msgid "Address family not supported by protocol"
-msgstr "Adressefamilien er ikke understøttet af protokollen"
+msgstr "Adressefamilien er ikke underst�ttet af protokollen"
 
 #. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:556
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:555
 msgid "Address already in use"
 msgstr "Adressen er allerede i brug"
 
 #. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
 #. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
 #. TRANS @xref{Socket Addresses}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:567
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:566
 msgid "Cannot assign requested address"
-msgstr "Kan ikke tildele den ønskede adresse"
+msgstr "Kan ikke tildele den �nskede adresse"
 
 #. TRANS A socket operation failed because the network was down.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:576
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:575
 msgid "Network is down"
-msgstr "Netværket er nede"
+msgstr "Netv�rket er nede"
 
 #. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
 #. TRANS was unreachable.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:586
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:585
 msgid "Network is unreachable"
-msgstr "Netværket er ikke tilgængeligt"
+msgstr "Netv�rket er ikke tilg�ngeligt"
 
 #. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:595
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:594
 msgid "Network dropped connection on reset"
-msgstr "Netværket nedlagde forbindelsen ved genstart"
+msgstr "Netv�rket nedlagde forbindelsen ved genstart"
 
 #. TRANS A network connection was aborted locally.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:604
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:603
 msgid "Software caused connection abort"
-msgstr "Programmet forårsagede forbindelsesafbrud"
+msgstr "Programmet for�rsagede forbindelsesafbrud"
 
 #. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
 #. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
 #. TRANS protocol violation.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:615
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:614
 msgid "Connection reset by peer"
 msgstr "Forbindelsen brudt i den anden ende"
 
 #. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
 #. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
 #. TRANS other from network operations.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:626
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:625
 msgid "No buffer space available"
-msgstr "Ikke mere buffer-plads tilgængelig"
+msgstr "Ikke mere buffer-plads tilg�ngelig"
 
 #. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
 #. TRANS @xref{Connecting}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:636
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:635
 msgid "Transport endpoint is already connected"
 msgstr "Transport-endepunkt er allerede forbundet"
 
@@ -6327,22 +5713,23 @@ msgstr "Transport-endepunkt er allerede forbundet"
 #. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
 #. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
 #. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:648
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:647
 msgid "Transport endpoint is not connected"
 msgstr "Transport-endepunkt er ikke forbundet"
 
 #. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
 #. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
 #. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:659
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:658
 msgid "Destination address required"
-msgstr "Måladresse kræves"
+msgstr "M�ladresse kr�ves"
 
 #. TRANS The socket has already been shut down.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:668
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:667
 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
 msgstr "Kan ikke sende efter at transportendepunktet er lukket ned"
 
+#. TRANS ???
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:676
 msgid "Too many references: cannot splice"
 msgstr "For mange referencer: kan ikke splejse sammen"
@@ -6351,19 +5738,19 @@ msgstr "For mange referencer: kan ikke splejse sammen"
 #. TRANS the timeout period.
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:686
 msgid "Connection timed out"
-msgstr "Opkoblingen overskred tidsgrænsen"
+msgstr "Opkoblingen overskred tidsgr�nsen"
 
 #. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
 #. TRANS it is not running the requested service).
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:696
 msgid "Connection refused"
-msgstr "Opkobling nægtet"
+msgstr "Opkobling n�gtet"
 
 #. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
 #. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:706
 msgid "Too many levels of symbolic links"
-msgstr "For mange niveauer med symbolske lænker"
+msgstr "For mange niveauer med symbolske l�nker"
 
 #. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
 #. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
@@ -6375,12 +5762,12 @@ msgstr "For langt filnavn"
 #. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:726
 msgid "Host is down"
-msgstr "Værtsmaskinen er nede"
+msgstr "V�rtsmaskinen er nede"
 
 #. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:735
 msgid "No route to host"
-msgstr "Ingen rute til værtsmaskinen"
+msgstr "Ingen rute til v�rtsmaskinen"
 
 #. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
 #. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
@@ -6406,80 +5793,84 @@ msgstr "For mange brugere"
 msgid "Disk quota exceeded"
 msgstr "Diskkvoten overskredet"
 
-#. TRANS This indicates an internal confusion in the
-#. TRANS file system which is due to file system rearrangements on the server host
-#. TRANS for NFS file systems or corruption in other file systems.
-#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting, possibly repairing
-#. TRANS and remounting the file system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:788
-#, fuzzy
-#| msgid "Stale NFS file handle"
-msgid "Stale file handle"
-msgstr "Forældet NFS-filhåndtag"
+#. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
+#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
+#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
+#. TRANS the NFS file system on the local host.
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:787
+msgid "Stale NFS file handle"
+msgstr "For�ldet NFS-filh�ndtag"
 
 #. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
 #. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
 #. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
-#. TRANS properly on @gnuhurdsystems{}, making this error code impossible.)
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:800
+#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:799
 msgid "Object is remote"
 msgstr "Er et fjernobjekt"
 
+#. TRANS ???
 #: sysdeps/gnu/errlist.c:808
 msgid "RPC struct is bad"
-msgstr "RPC-strukturen er dårlig"
+msgstr "RPC-strukturen er d�rlig"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:816
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:817
 msgid "RPC version wrong"
 msgstr "forkert RPC-version"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:824
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:826
 msgid "RPC program not available"
-msgstr "RPC-programmet er ikke tilgængeligt"
+msgstr "RPC-programmet er ikke tilg�ngeligt"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:832
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:835
 msgid "RPC program version wrong"
 msgstr "RPC: forkert programversion"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:840
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:844
 msgid "RPC bad procedure for program"
-msgstr "RPC: dårlig procedure for program"
+msgstr "RPC: d�rlig procedure for program"
 
-#. TRANS This is used by the file locking facilities; see
-#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by @gnuhurdsystems{}, but
+#. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
+#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
 #. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
 #. TRANS operating system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:852
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:856
 msgid "No locks available"
-msgstr "Ingen låse tilgængelige"
+msgstr "Ingen l�se tilg�ngelige"
 
-#. TRANS The file was the wrong type for the
+#. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
 #. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
 #. TRANS
 #. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
 #. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:865
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:869
 msgid "Inappropriate file type or format"
 msgstr "Uegnet filtype eller format"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:873
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:878
 msgid "Authentication error"
 msgstr "Autentificeringsfejl"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:881
+#. TRANS ???
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:887
 msgid "Need authenticator"
 msgstr "Skal have nogen til at autentificere"
 
-#. TRANS This indicates that the function called is
+#. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
 #. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
 #. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
 #. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
 #. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:894
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:900
 msgid "Function not implemented"
 msgstr "Funktionen er ikke implementeret"
 
-#. TRANS A function returns this error when certain parameter
+#. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
 #. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
 #. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
 #. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
@@ -6491,317 +5882,294 @@ msgstr "Funktionen er ikke implementeret"
 #. TRANS
 #. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
 #. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:914
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:920
 msgid "Not supported"
-msgstr "Ikke understøttet"
+msgstr "Ikke underst�ttet"
 
 #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
 #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:924
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:930
 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
-msgstr "Ugyldigt eller ufuldstændigt multibyte eller bredt tegn"
+msgstr "Ugyldigt eller ufuldst�ndigt multibyte eller bredt tegn"
 
-#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, servers supporting the @code{term} protocol return
+#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
 #. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
 #. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
 #. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
 #. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
 #. TRANS for information on process groups and these signals.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:938
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:944
 msgid "Inappropriate operation for background process"
 msgstr "Uegnet operation for baggrundsproces"
 
-#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, opening a file returns this error when the file is
+#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
 #. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
 #. TRANS up, before it has connected to the file.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:949
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:955
 msgid "Translator died"
-msgstr "Oversætteren døde"
+msgstr "Overs�tteren d�de"
 
 #. TRANS The experienced user will know what is wrong.
 #. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
 #. TRANS @c Don't change it.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:960
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:966
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
 #. TRANS You did @strong{what}?
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:969
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:975
 msgid "You really blew it this time"
-msgstr "Denne gang gjorde du virkelig i nælderne"
+msgstr "Denne gang gjorde du virkelig i n�lderne"
 
 #. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
-#. TRANS @c Okay.  Since you are dying to know, I'll tell you.
-#. TRANS @c This is a joke, obviously.  There is a children's song which begins,
-#. TRANS @c "Old McDonald had a farm, e-i-e-i-o."  Every time I see the (real)
-#. TRANS @c errno macro EIO, I think about that song.  Probably most of my
-#. TRANS @c compatriots who program on Unix do, too.  One of them must have stayed
-#. TRANS @c up a little too late one night and decided to add it to Hurd or Glibc.
-#. TRANS @c Whoever did it should be castigated, but it made me laugh.
-#. TRANS @c  --[hidden email]
-#. TRANS @c
-#. TRANS @c "bought the farm" means "died".  -jtobey
-#. TRANS @c
-#. TRANS @c Translators, please do not translate this litteraly, translate it into
-#. TRANS @c an idiomatic funny way of saying that the computer died.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:991
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:984
 msgid "Computer bought the farm"
-msgstr "Datamaskinen tog på ferie"
+msgstr "Datamaskinen tog p� ferie"
 
 #. TRANS This error code has no purpose.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1000
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:993
 msgid "Gratuitous error"
 msgstr "Umotiveret fejl"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1008
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1001
 msgid "Bad message"
 msgstr "Ugyldig meddelelse"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1016
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1009
 msgid "Identifier removed"
 msgstr "Identifikator fjernet"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1024
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1017
 msgid "Multihop attempted"
-msgstr "Forsøgte viderehop"
+msgstr "Fors�gte viderehop"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1032
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1025
 msgid "No data available"
-msgstr "Ingen data er tilgængelige"
+msgstr "Ingen data er tilg�ngelige"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1040
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1033
 msgid "Link has been severed"
-msgstr "Lænken er blevet skadet"
+msgstr "L�nken er blevet skadet"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1048
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1041
 msgid "No message of desired type"
-msgstr "Ingen meddelelser af ønsket type"
+msgstr "Ingen meddelelser af �nsket type"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1056
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1049
 msgid "Out of streams resources"
-msgstr "Ikke flere strøm-ressourcer"
+msgstr "Ikke flere str�m-ressourcer"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1064
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1057
 msgid "Device not a stream"
-msgstr "Enheden er ikke en strøm"
+msgstr "Enheden er ikke en str�m"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1072
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1065
 msgid "Value too large for defined data type"
-msgstr "Værdien er for stor for den definerede datatype"
+msgstr "V�rdien er for stor for den definerede datatype"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1080
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1073
 msgid "Protocol error"
 msgstr "Protokolfejl"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1088
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1081
 msgid "Timer expired"
-msgstr "Tidstager udløb"
+msgstr "Tidstager udl�b"
 
-#. TRANS An asynchronous operation was canceled before it
+#. TRANS Operation canceled; an asynchronous operation was canceled before it
 #. TRANS completed.  @xref{Asynchronous I/O}.  When you call @code{aio_cancel},
 #. TRANS the normal result is for the operations affected to complete with this
 #. TRANS error; @pxref{Cancel AIO Operations}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1100
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1093
 msgid "Operation canceled"
 msgstr "Operationen afbrudt"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1108
-msgid "Owner died"
-msgstr "Ejeren døde"
-
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1116
-msgid "State not recoverable"
-msgstr "Tilstanden kan ikke genskabes"
-
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1124
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1101
 msgid "Interrupted system call should be restarted"
-msgstr "Afbrudt systemkald bør genstartes"
+msgstr "Afbrudt systemkald b�r genstartes"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1132
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1109
 msgid "Channel number out of range"
 msgstr "Kanalnummer udenfor gyldigt interval"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1140
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1117
 msgid "Level 2 not synchronized"
 msgstr "Niveau 2 ikke synkroniseret"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1148
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1125
 msgid "Level 3 halted"
 msgstr "Niveau 3 stoppet"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1156
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1133
 msgid "Level 3 reset"
 msgstr "Niveau 3 startet forfra"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1164
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1141
 msgid "Link number out of range"
-msgstr "Lænkenummer udenfor gyldigt område"
+msgstr "L�nkenummer udenfor gyldigt omr�de"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1172
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1149
 msgid "Protocol driver not attached"
 msgstr "Protokoldriver er ikke tilkoblet"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1180
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1157
 msgid "No CSI structure available"
-msgstr "Ingen CSI-strukturer tilgængelige"
+msgstr "Ingen CSI-strukturer tilg�ngelige"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1188
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1165
 msgid "Level 2 halted"
 msgstr "Niveau 2 stoppet"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1196
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1173
 msgid "Invalid exchange"
 msgstr "Ugyldig veksel"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1204
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1181
 msgid "Invalid request descriptor"
-msgstr "Ugyldig forespørgseldeskriptor"
+msgstr "Ugyldig foresp�rgseldeskriptor"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1212
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1189
 msgid "Exchange full"
 msgstr "Veksel fuld"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1220
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1197
 msgid "No anode"
 msgstr "Ingen anode"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1228
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1205
 msgid "Invalid request code"
 msgstr "Ugyldig adgangskode"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1236
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1213
 msgid "Invalid slot"
 msgstr "Ugyldig plads"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1244
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1221
 msgid "File locking deadlock error"
-msgstr "Fillåsning fejlede på grund af baglås"
+msgstr "Fill�sning fejlede p� grund af bagl�s"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1252
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1229
 msgid "Bad font file format"
-msgstr "Ugyldigt format på skrifttypefil"
+msgstr "Ugyldigt format p� skrifttypefil"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1260
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1237
 msgid "Machine is not on the network"
-msgstr "Maskinen er ikke på netværket"
+msgstr "Maskinen er ikke p� netv�rket"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1268
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1245
 msgid "Package not installed"
 msgstr "Pakken er ikke installeret"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1276
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1253
 msgid "Advertise error"
 msgstr "Annonceringsfejl"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1284
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1261
 msgid "Srmount error"
 msgstr "Srmount-fejl"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1292
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1269
 msgid "Communication error on send"
 msgstr "Kommunikationsfejl ved sending"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1300
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1277
 msgid "RFS specific error"
 msgstr "RFS-specifik fejl"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1308
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1285
 msgid "Name not unique on network"
-msgstr "Navnet er ikke unikt på netværket"
+msgstr "Navnet er ikke unikt p� netv�rket"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1316
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1293
 msgid "File descriptor in bad state"
-msgstr "Fildeskriptor i dårlig tilstand"
+msgstr "Fildeskriptor i d�rlig tilstand"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1324
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1301
 msgid "Remote address changed"
-msgstr "Fjernadresse ændret"
+msgstr "Fjernadresse �ndret"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1332
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1309
 msgid "Can not access a needed shared library"
-msgstr "Kan ikke få adgang til et nødvendigt delt bibliotek"
+msgstr "Kan ikke f� adgang til et n�dvendigt delt bibliotek"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1340
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1317
 msgid "Accessing a corrupted shared library"
-msgstr "Får adgang til et skadet delt bibliotek"
+msgstr "F�r adgang til et skadet delt bibliotek"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1348
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1325
 msgid ".lib section in a.out corrupted"
 msgstr ".lib-sektion i a.out skadet"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1356
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1333
 msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
-msgstr "Forsøger at indlænke for mange delte biblioteker"
+msgstr "Fors�ger at indl�nke for mange delte biblioteker"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1364
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1341
 msgid "Cannot exec a shared library directly"
 msgstr "Kan ikke eksekvere et delt bibliotek direkte"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1372
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1349
 msgid "Streams pipe error"
-msgstr "Strøm-kanalfejl"
+msgstr "Str�m-kanalfejl"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1380
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1357
 msgid "Structure needs cleaning"
-msgstr "Strukturen trænger til oprydning"
+msgstr "Strukturen tr�nger til oprydning"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1388
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1365
 msgid "Not a XENIX named type file"
 msgstr "Ikke en XENIX navngiven typefil"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1396
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1373
 msgid "No XENIX semaphores available"
-msgstr "Ingen XENIX-semaforer tilgængelige"
+msgstr "Ingen XENIX-semaforer tilg�ngelige"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1404
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1381
 msgid "Is a named type file"
 msgstr "Er en navngiven filtype"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1412
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1389
 msgid "Remote I/O error"
-msgstr "I/O-fejl på fjernmaskine"
+msgstr "I/O-fejl p� fjernmaskine"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1420
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1397
 msgid "No medium found"
 msgstr "Medie ikke fundet"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1428
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1405
 msgid "Wrong medium type"
 msgstr "Forkert medietype"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1436
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1413
 msgid "Required key not available"
-msgstr "Obligatorisk nøgle ikke tilgængelig"
+msgstr "Obligatorisk n�gle ikke tilg�ngelig"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1444
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1421
 msgid "Key has expired"
-msgstr "Nøgle er udløbet"
+msgstr "N�gle er udl�bet"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1452
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1429
 msgid "Key has been revoked"
-msgstr "Nøglen er blevet tilbagekaldt"
+msgstr "N�glen er blevet tilbagekaldt"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1460
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1437
 msgid "Key was rejected by service"
-msgstr "Nøglen blev afvist af tjeneste"
+msgstr "N�glen blev afvist af tjeneste"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1468
-#, fuzzy
-#| msgid "Operation not permitted"
-msgid "Operation not possible due to RF-kill"
-msgstr "Operationen er ikke tilladt"
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1445
+msgid "Owner died"
+msgstr "Ejeren d�de"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:1476
-msgid "Memory page has hardware error"
-msgstr ""
+#: sysdeps/gnu/errlist.c:1453
+msgid "State not recoverable"
+msgstr "Tilstanden kan ikke genskabes"
 
-#: sysdeps/mach/_strerror.c:56
+#: sysdeps/mach/_strerror.c:57
 msgid "Error in unknown error system: "
 msgstr "Fejl i ukendt fejlsystem: "
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:1
 msgid "Address family for hostname not supported"
-msgstr "Adressefamilien for værtsnavn er ikke understøttet"
+msgstr "Adressefamilien for v�rtsnavn er ikke underst�ttet"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:2
 msgid "Temporary failure in name resolution"
@@ -6809,7 +6177,7 @@ msgstr "Midlertidig fejl i navneopslag"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:3
 msgid "Bad value for ai_flags"
-msgstr "Ugyldig værdi for ai_flags"
+msgstr "Ugyldig v�rdi for ai_flags"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:4
 msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
@@ -6817,7 +6185,7 @@ msgstr "Uoverkommelig fejl i navneopslag"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:5
 msgid "ai_family not supported"
-msgstr "ai_family er ikke understøttet"
+msgstr "ai_family er ikke underst�ttet"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:6
 msgid "Memory allocation failure"
@@ -6825,7 +6193,7 @@ msgstr "Lagerallokeringsfejl"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:7
 msgid "No address associated with hostname"
-msgstr "Ingen adresse associeret med værtsnavn"
+msgstr "Ingen adresse associeret med v�rtsnavn"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:8
 msgid "Name or service not known"
@@ -6833,11 +6201,11 @@ msgstr "Navn eller tjeneste ukendt"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:9
 msgid "Servname not supported for ai_socktype"
-msgstr "Servname ikke understøttet for ai_socktype"
+msgstr "Servname ikke underst�ttet for ai_socktype"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:10
 msgid "ai_socktype not supported"
-msgstr "ai_socktype er ikke understøttet"
+msgstr "ai_socktype er ikke underst�ttet"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:11
 msgid "System error"
@@ -6845,19 +6213,19 @@ msgstr "Systemfejl"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:12
 msgid "Processing request in progress"
-msgstr "Procesforespørgsel er under udførelse"
+msgstr "Procesforesp�rgsel er under udf�relse"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:13
 msgid "Request canceled"
-msgstr "Forespørgsel annulleret"
+msgstr "Foresp�rgsel annulleret"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:14
 msgid "Request not canceled"
-msgstr "Forespørgsel ikke annulleret"
+msgstr "Foresp�rgsel ikke annulleret"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:15
 msgid "All requests done"
-msgstr "Alle forespørgsler udført"
+msgstr "Alle foresp�rgsler udf�rt"
 
 #: sysdeps/posix/gai_strerror-strs.h:16
 msgid "Interrupted by a signal"
@@ -6867,17 +6235,25 @@ msgstr "Afbrudt af et signal"
 msgid "Parameter string not correctly encoded"
 msgstr "Parameterstreng fejlagtigt kodet"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:65
+#: sysdeps/unix/siglist.c:26
+msgid "Signal 0"
+msgstr "Signal 0"
+
+#: sysdeps/unix/siglist.c:32
+msgid "IOT trap"
+msgstr "IOT-f�lde"
+
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:49
 #, c-format
 msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
 msgstr "%s er til ukendt maskine %d.\n"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:58
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/ia64/makecontext.c:63
 #, c-format
 msgid "makecontext: does not know how to handle more than 8 arguments\n"
-msgstr "makecontext: véd ikke hvordan mere end 8 argumenter skal behandles\n"
+msgstr "makecontext: v�d ikke hvordan mere end 8 argumenter skal behandles\n"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:60
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: lddlibc4 FILE\n"
@@ -6886,793 +6262,413 @@ msgstr ""
 "Brug: lddlibc4 FIL\n"
 "\n"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:81
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:82
 #, c-format
 msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "kan ikke åbne '%s'"
+msgstr "kan ikke �bne '%s'"
 
-#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:85
+#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:86
 #, c-format
 msgid "cannot read header from `%s'"
-msgstr "kan ikke læse hoved fra '%s'"
+msgstr "kan ikke l�se hoved fra '%s'"
 
-#: sysdeps/x86/dl-cet.c:202
-msgid "mprotect legacy bitmap failed"
-msgstr ""
-
-#: sysdeps/x86/dl-cet.c:217
-#, fuzzy
-#| msgid "program %lu is not available\n"
-msgid "legacy bitmap isn't available"
-msgstr "program %lu er ikke tilgængeligt\n"
+#: timezone/zdump.c:210
+msgid "lacks alphabetic at start"
+msgstr "mangler alfabetisk tegn i begyndelsen"
 
-#: sysdeps/x86/dl-cet.c:247
-#, fuzzy
-#| msgid "failed to start conversion processing"
-msgid "failed to mark legacy code region"
-msgstr "kunne ikke starte konverteringsprocessering"
-
-#: sysdeps/x86/dl-cet.c:269
-msgid "shadow stack isn't enabled"
-msgstr ""
-
-#: sysdeps/x86/dl-cet.c:290
-msgid "can't disable CET"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zdump.c:332
-#, fuzzy
-#| msgid "has fewer than 3 alphabetics"
-msgid "has fewer than 3 characters"
+#: timezone/zdump.c:212
+msgid "has fewer than 3 alphabetics"
 msgstr "har mindre end 3 alfabetiske tegn"
 
-#: timezone/zdump.c:334
-#, fuzzy
-#| msgid "has more than 6 alphabetics"
-msgid "has more than 6 characters"
+#: timezone/zdump.c:214
+msgid "has more than 6 alphabetics"
 msgstr "har mere end 6 alfabetiske tegn"
 
-#: timezone/zdump.c:336
-msgid "has characters other than ASCII alphanumerics, '-' or '+'"
-msgstr ""
+#: timezone/zdump.c:222
+msgid "differs from POSIX standard"
+msgstr "afviger fra POSIX-standard"
 
-#: timezone/zdump.c:341
+#: timezone/zdump.c:228
 #, c-format
 msgid "%s: warning: zone \"%s\" abbreviation \"%s\" %s\n"
 msgstr "%s: advarsel: zone \"%s\" forkortelse \"%s\": %s\n"
 
-#: timezone/zdump.c:387
+#: timezone/zdump.c:279
 #, c-format
-msgid ""
-"%s: usage: %s OPTIONS TIMEZONE ...\n"
-"Options include:\n"
-"  -c [L,]U   Start at year L (default -500), end before year U (default 2500)\n"
-"  -t [L,]U   Start at time L, end before time U (in seconds since 1970)\n"
-"  -i         List transitions briefly (format is experimental)\n"
-"  -v         List transitions verbosely\n"
-"  -V         List transitions a bit less verbosely\n"
-"  --help     Output this help\n"
-"  --version  Output version info\n"
-"\n"
-"Report bugs to %s.\n"
-msgstr ""
+msgid "%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -c [loyear,]hiyear ] zonename ...\n"
+msgstr "%s: brug er %s [ --version ] [ -v ] [ -c [lavt�r,]h�jt�r ] zonenavn ...\n"
 
-#: timezone/zdump.c:473
+#: timezone/zdump.c:296
 #, c-format
 msgid "%s: wild -c argument %s\n"
 msgstr "%s: argument \"%s\" til flaget -c har forkert format\n"
 
-#: timezone/zdump.c:506
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: wild -c argument %s\n"
-msgid "%s: wild -t argument %s\n"
-msgstr "%s: argument \"%s\" til flaget -c har forkert format\n"
+#: timezone/zdump.c:387
+msgid "Error writing to standard output"
+msgstr "Fejl ved skrivning til standard ud"
+
+#: timezone/zdump.c:410
+#, c-format
+msgid "%s: use of -v on system with floating time_t other than float or double\n"
+msgstr "%s: brug af -v p� et system hvor time_t er et andet talformat end \"float\" eller \"double\"\n"
 
-#: timezone/zic.c:429
+#: timezone/zic.c:388
 #, c-format
 msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
 msgstr "%s: Lageret opbrugt: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:437
-#, fuzzy
-#| msgid "time overflow"
-msgid "size overflow"
-msgstr "for stor tidsværdi"
-
-#: timezone/zic.c:447
-#, fuzzy
-#| msgid "time overflow"
-msgid "alignment overflow"
-msgstr "for stor tidsværdi"
-
-#: timezone/zic.c:495
-#, fuzzy
-#| msgid "time overflow"
-msgid "integer overflow"
-msgstr "for stor tidsværdi"
-
-#: timezone/zic.c:529
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "\"%s\", line %d: %s"
-msgid "\"%s\", line %<PRIdMAX>: "
+#: timezone/zic.c:434
+#, c-format
+msgid "\"%s\", line %d: %s"
 msgstr "'%s', linje %d: %s"
 
-#: timezone/zic.c:532
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
-msgid " (rule from \"%s\", line %<PRIdMAX>)"
+#: timezone/zic.c:437
+#, c-format
+msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
 msgstr " (regel fra '%s', linje %d)"
 
-#: timezone/zic.c:551
-#, c-format
+#: timezone/zic.c:449
 msgid "warning: "
 msgstr "advarsel: "
 
-#: timezone/zic.c:576
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
-#| "\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
+#: timezone/zic.c:459
+#, c-format
 msgid ""
-"%s: usage is %s [ --version ] [ --help ] [ -v ] \\\n"
-"\t[ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d directory ] \\\n"
-"\t[ -t localtime-link ] [ -L leapseconds ] [ filename ... ]\n"
-"\n"
-"Report bugs to %s.\n"
+"%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
+"\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
 msgstr ""
 "%s: brug er %s [ --version ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] \\\n"
-"\t[ -d katalog ] [ -L skudsekunder ] [ -y årkontrolprogram ] [ filnavn ... ]\n"
+"\t[ -d katalog ] [ -L skudsekunder ] [ -y �rkontrolprogram ] [ filnavn ... ]\n"
 
-#: timezone/zic.c:599
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
-msgid "%s: Can't chdir to %s: %s\n"
-msgstr "%s: Kan ikke oprette %s: %s\n"
-
-#: timezone/zic.c:632
+#: timezone/zic.c:494
 msgid "wild compilation-time specification of zic_t"
 msgstr "definitionen af zic_t ved kompilering er urimelig"
 
-#: timezone/zic.c:652
+#: timezone/zic.c:511
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
 msgstr "%s: Mere end et -d-flag specificeret\n"
 
-#: timezone/zic.c:662
+#: timezone/zic.c:521
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -l option specified\n"
 msgstr "%s: Mere end et -l-flag specificeret\n"
 
-#: timezone/zic.c:672
+#: timezone/zic.c:531
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -p option specified\n"
 msgstr "%s: Mere end et -p-flag specificeret\n"
 
-#: timezone/zic.c:680
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: More than one -d option specified\n"
-msgid "%s: More than one -t option specified\n"
-msgstr "%s: Mere end et -d-flag specificeret\n"
-
-#: timezone/zic.c:689
-msgid "-y is obsolescent"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:693
+#: timezone/zic.c:541
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -y option specified\n"
 msgstr "%s: Mere end et -y-flag specificeret\n"
 
-#: timezone/zic.c:703
+#: timezone/zic.c:551
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -L option specified\n"
 msgstr "%s: Mere end et -L-flag specificeret\n"
 
-#: timezone/zic.c:712
-msgid "-s ignored"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:753
+#: timezone/zic.c:600
 msgid "link to link"
-msgstr "lænke til lænke"
-
-#: timezone/zic.c:756 timezone/zic.c:760
-#, fuzzy
-#| msgid "Too many links"
-msgid "command line"
-msgstr "For mange lænker"
-
-#: timezone/zic.c:776
-msgid "empty file name"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:779
-#, c-format
-msgid "file name '%s' begins with '/'"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:789
-#, c-format
-msgid "file name '%s' contains '%.*s' component"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:795
-#, c-format
-msgid "file name '%s' component contains leading '-'"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:798
-#, c-format
-msgid "file name '%s' contains overlength component '%.*s...'"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:826
-#, c-format
-msgid "file name '%s' contains byte '%c'"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:827
-#, c-format
-msgid "file name '%s' contains byte '\\%o'"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:897
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
-msgid "%s: link from %s/%s failed: %s\n"
-msgstr "%s: Kan ikke oprette lænke fra %s til %s: %s\n"
-
-#: timezone/zic.c:907 timezone/zic.c:1876
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
-msgid "%s: Can't remove %s/%s: %s\n"
-msgstr "%s: Kan ikke fjerne %s: %s\n"
-
-#: timezone/zic.c:931
-#, c-format
-msgid "symbolic link used because hard link failed: %s"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:939
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
-msgid "%s: Can't read %s/%s: %s\n"
-msgstr "%s: Kan ikke oprette %s: %s\n"
-
-#: timezone/zic.c:946 timezone/zic.c:1889
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
-msgid "%s: Can't create %s/%s: %s\n"
-msgstr "%s: Kan ikke oprette %s: %s\n"
+msgstr "l�nke til l�nke"
 
-#: timezone/zic.c:955
-#, c-format
-msgid "copy used because hard link failed: %s"
-msgstr ""
+#: timezone/zic.c:665
+msgid "hard link failed, symbolic link used"
+msgstr "h�rd l�nke fejlede, symbolsk l�nke brugt"
 
-#: timezone/zic.c:958
+#: timezone/zic.c:673
 #, c-format
-msgid "copy used because symbolic link failed: %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
+msgstr "%s: Kan ikke oprette l�nke fra %s til %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1032 timezone/zic.c:1034
+#: timezone/zic.c:745 timezone/zic.c:747
 msgid "same rule name in multiple files"
 msgstr "samme regelnavn i flere filer"
 
-#: timezone/zic.c:1081
+#: timezone/zic.c:788
+msgid "unruly zone"
+msgstr "vanskelig zone"
+
+#: timezone/zic.c:795
 #, c-format
 msgid "%s in ruleless zone"
 msgstr "%s i zone uden regel"
 
-#: timezone/zic.c:1101
+#: timezone/zic.c:816
 msgid "standard input"
 msgstr "standard inddata"
 
-#: timezone/zic.c:1106
+#: timezone/zic.c:821
 #, c-format
 msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
-msgstr "%s: Kan ikke åbne %s: %s\n"
+msgstr "%s: Kan ikke �bne %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1117
+#: timezone/zic.c:832
 msgid "line too long"
 msgstr "for lang linje"
 
-#: timezone/zic.c:1139
+#: timezone/zic.c:852
 msgid "input line of unknown type"
 msgstr "inddatalinje af ukendt type"
 
-#: timezone/zic.c:1158 timezone/zic.c:1593 timezone/zic.c:1615
+#: timezone/zic.c:868
+#, c-format
+msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
+msgstr "%s: 'Leap'-linje i fil %s som ikke er skudsekundsfil\n"
+
+#: timezone/zic.c:875 timezone/zic.c:1312 timezone/zic.c:1334
 #, c-format
 msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
 msgstr "%s: panik: ugyldig l_value %d\n"
 
-#: timezone/zic.c:1167
-msgid "expected continuation line not found"
-msgstr "forventet fortsættelseslinje ikke fundet"
+#: timezone/zic.c:883
+#, c-format
+msgid "%s: Error reading %s\n"
+msgstr "%s: Fejl ved l�sning fra %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1203
-#, fuzzy
-#| msgid "24:00 not handled by pre-1998 versions of zic"
-msgid "fractional seconds rejected by pre-2018 versions of zic"
-msgstr "24:00 håndteres ikke af zic-versioner før 1998"
+#: timezone/zic.c:890
+#, c-format
+msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
+msgstr "%s: Fejl ved lukning af %s: %s\n"
+
+#: timezone/zic.c:895
+msgid "expected continuation line not found"
+msgstr "forventet forts�ttelseslinje ikke fundet"
 
-#: timezone/zic.c:1221 timezone/zic.c:3078
+#: timezone/zic.c:939 timezone/zic.c:2476 timezone/zic.c:2495
 msgid "time overflow"
-msgstr "for stor tidsværdi"
+msgstr "for stor tidsv�rdi"
 
-#: timezone/zic.c:1227
-msgid "values over 24 hours not handled by pre-2007 versions of zic"
-msgstr "værdier større end 24 timer håndteres ikke af zic-versioner før 2007"
+#: timezone/zic.c:943
+msgid "24:00 not handled by pre-1998 versions of zic"
+msgstr "24:00 h�ndteres ikke af zic-versioner f�r 1998"
 
-#: timezone/zic.c:1245
-msgid "invalid saved time"
-msgstr "ugyldig lagret tid"
+#: timezone/zic.c:946
+msgid "values over 24 hours not handled by pre-2007 versions of zic"
+msgstr "v�rdier st�rre end 24 timer h�ndteres ikke af zic-versioner f�r 2007"
 
-#: timezone/zic.c:1256
+#: timezone/zic.c:959
 msgid "wrong number of fields on Rule line"
-msgstr "galt antal felter på 'Rule'-linje"
+msgstr "galt antal felter p� 'Rule'-linje"
 
-#: timezone/zic.c:1265
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
-msgid "Invalid rule name \"%s\""
-msgstr "Ugyldigt numerisk gruppe-id (gid) \"%s\"!"
+#: timezone/zic.c:963
+msgid "nameless rule"
+msgstr "navnl�s regel"
 
-#: timezone/zic.c:1287
+#: timezone/zic.c:968
+msgid "invalid saved time"
+msgstr "ugyldig lagret tid"
+
+#: timezone/zic.c:989
 msgid "wrong number of fields on Zone line"
-msgstr "galt antal felter på 'Zone'-linje"
+msgstr "galt antal felter p� 'Zone'-linje"
 
-#: timezone/zic.c:1292
+#: timezone/zic.c:995
 #, c-format
 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
 msgstr "'Zone %s'-linje og flaget -l udelukker hinanden"
 
-#: timezone/zic.c:1298
+#: timezone/zic.c:1003
 #, c-format
 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
 msgstr "'Zone %s'-linje og flaget -p udelukker hinanden"
 
-#: timezone/zic.c:1305
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
-msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %<PRIdMAX>)"
-msgstr "duplikér zonenavn %s (fil '%s', linje %d)"
+#: timezone/zic.c:1015
+#, c-format
+msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
+msgstr "duplik�r zonenavn %s (fil '%s', linje %d)"
 
-#: timezone/zic.c:1319
+#: timezone/zic.c:1031
 msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
-msgstr "galt antal felter på 'Zone'-fortsættelseslinje"
+msgstr "galt antal felter p� 'Zone'-forts�ttelseslinje"
 
-#: timezone/zic.c:1359
-#, fuzzy
-#| msgid "invalid UTC offset"
-msgid "invalid UT offset"
+#: timezone/zic.c:1071
+msgid "invalid UTC offset"
 msgstr "ugyldig UTC-forskydning"
 
-#: timezone/zic.c:1363
+#: timezone/zic.c:1074
 msgid "invalid abbreviation format"
 msgstr "ugyldig forkortelsesformat"
 
-#: timezone/zic.c:1372
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "24:00 not handled by pre-1998 versions of zic"
-msgid "format '%s' not handled by pre-2015 versions of zic"
-msgstr "24:00 håndteres ikke af zic-versioner før 1998"
-
-#: timezone/zic.c:1399
+#: timezone/zic.c:1103
 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
-msgstr "Sluttiden på fortsætningslinjen til en zone kommer før sluttiden på foregående linje"
+msgstr "Sluttiden p� forts�tningslinjen til en zone kommer f�r sluttiden p� foreg�ende linje"
 
-#: timezone/zic.c:1426
+#: timezone/zic.c:1131
 msgid "wrong number of fields on Leap line"
-msgstr "galt antal felter på 'Leap'-linje"
+msgstr "galt antal felter p� 'Leap'-linje"
 
-#: timezone/zic.c:1435
+#: timezone/zic.c:1140
 msgid "invalid leaping year"
-msgstr "ugyldigt skudår"
+msgstr "ugyldigt skud�r"
 
-#: timezone/zic.c:1455 timezone/zic.c:1547
+#: timezone/zic.c:1160 timezone/zic.c:1266
 msgid "invalid month name"
-msgstr "ugyldigt månedsnavn"
+msgstr "ugyldigt m�nedsnavn"
 
-#: timezone/zic.c:1468 timezone/zic.c:1663 timezone/zic.c:1677
+#: timezone/zic.c:1173 timezone/zic.c:1379 timezone/zic.c:1393
 msgid "invalid day of month"
-msgstr "ugyldig dag i måneden"
+msgstr "ugyldig dag i m�neden"
+
+#: timezone/zic.c:1178
+msgid "time before zero"
+msgstr "tid f�r nul"
 
-#: timezone/zic.c:1473
+#: timezone/zic.c:1182
 msgid "time too small"
 msgstr "tid for lille"
 
-#: timezone/zic.c:1477
+#: timezone/zic.c:1186
 msgid "time too large"
 msgstr "tid for stor"
 
-#: timezone/zic.c:1481 timezone/zic.c:1576
+#: timezone/zic.c:1190 timezone/zic.c:1295
 msgid "invalid time of day"
-msgstr "ugyldig tid på dagen"
+msgstr "ugyldig tid p� dagen"
 
-#: timezone/zic.c:1494
+#: timezone/zic.c:1209
 msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
-msgstr "ugyldigt 'CORRECTION'-felt på 'Leap'-linje"
+msgstr "ugyldigt 'CORRECTION'-felt p� 'Leap'-linje"
 
-#: timezone/zic.c:1499
+#: timezone/zic.c:1214
 msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
-msgstr "ugyldigt 'Rolling/Stationary'-felt på 'Leap'-linje"
-
-#: timezone/zic.c:1505
-msgid "leap second precedes Epoch"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldigt 'Rolling/Stationary'-felt p� 'Leap'-linje"
 
-#: timezone/zic.c:1518
+#: timezone/zic.c:1230
 msgid "wrong number of fields on Link line"
-msgstr "forkert antal felter på 'Link'-linje"
+msgstr "forkert antal felter p� 'Link'-linje"
 
-#: timezone/zic.c:1522
+#: timezone/zic.c:1234
 msgid "blank FROM field on Link line"
-msgstr "tomt 'FROM'-felt på 'Link'-linje"
+msgstr "tomt 'FROM'-felt p� 'Link'-linje"
 
-#: timezone/zic.c:1597
+#: timezone/zic.c:1238
+msgid "blank TO field on Link line"
+msgstr "tomt 'TO'-felt p� 'Link'-linje"
+
+#: timezone/zic.c:1316
 msgid "invalid starting year"
-msgstr "ugyldigt startår"
+msgstr "ugyldigt start�r"
 
-#: timezone/zic.c:1619
+#: timezone/zic.c:1338
 msgid "invalid ending year"
-msgstr "ugyldigt slutår"
+msgstr "ugyldigt slut�r"
 
-#: timezone/zic.c:1623
+#: timezone/zic.c:1342
 msgid "starting year greater than ending year"
-msgstr "startår er højere end slutår"
+msgstr "start�r er h�jere end slut�r"
 
-#: timezone/zic.c:1630
+#: timezone/zic.c:1349
 msgid "typed single year"
-msgstr "indtastede enkelt år"
-
-#: timezone/zic.c:1633
-#, c-format
-msgid "year type \"%s\" is obsolete; use \"-\" instead"
-msgstr ""
+msgstr "indtastede enkelt �r"
 
-#: timezone/zic.c:1668
+#: timezone/zic.c:1384
 msgid "invalid weekday name"
 msgstr "ugyldigt ugedagsnavn"
 
-#: timezone/zic.c:1800
+#: timezone/zic.c:1562
 #, c-format
-msgid "reference clients mishandle more than %d transition times"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:1804
-msgid "pre-2014 clients may mishandle more than 1200 transition times"
-msgstr ""
+msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
+msgstr "%s: Kan ikke fjerne %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:1920
-#, fuzzy
-#| msgid "too many transitions?!"
-msgid "too many transition times"
-msgstr "for mange overgange?!"
+#: timezone/zic.c:1572
+#, c-format
+msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
+msgstr "%s: Kan ikke oprette %s: %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:2107
+#: timezone/zic.c:1722
 #, c-format
-msgid "%%z UT offset magnitude exceeds 99:59:59"
-msgstr ""
+msgid "%s: Error writing %s\n"
+msgstr "%s: Fejl ved skrivning til %s\n"
 
-#: timezone/zic.c:2488
+#: timezone/zic.c:2015
 msgid "no POSIX environment variable for zone"
-msgstr "ingen POSIX-miljøvariabel for zone"
+msgstr "ingen POSIX-milj�variabel for zone"
 
-#: timezone/zic.c:2494
-#, c-format
-msgid "%s: pre-%d clients may mishandle distant timestamps"
-msgstr ""
+#: timezone/zic.c:2172
+msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
+msgstr "kan ikke afg�re tidszoneforkortelse for brug lige efter 'until'-tid"
 
-#: timezone/zic.c:2631
-msgid "two rules for same instant"
-msgstr ""
+#: timezone/zic.c:2218
+msgid "too many transitions?!"
+msgstr "for mange overgange?!"
 
-#: timezone/zic.c:2696
-msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
-msgstr "kan ikke afgøre tidszoneforkortelse for brug lige efter 'until'-tid"
+#: timezone/zic.c:2237
+msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
+msgstr "intern fejl - addtype kaldt med d�rlig isdst"
+
+#: timezone/zic.c:2241
+msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
+msgstr "intern fejl - addtype kaldt med d�rlig ttisstd"
 
-#: timezone/zic.c:2785
+#: timezone/zic.c:2245
+msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
+msgstr "intern fejl - addtype kaldt med d�rlig ttisgmt"
+
+#: timezone/zic.c:2264
 msgid "too many local time types"
 msgstr "for mange lokale tidstyper"
 
-#: timezone/zic.c:2789
-#, fuzzy
-#| msgid "UTC offset out of range"
-msgid "UT offset out of range"
+#: timezone/zic.c:2268
+msgid "UTC offset out of range"
 msgstr "UTC-forskel udenfor interval"
 
-#: timezone/zic.c:2813
+#: timezone/zic.c:2296
 msgid "too many leap seconds"
 msgstr "for mange skudsekunder"
 
-#: timezone/zic.c:2844
-msgid "Leap seconds too close together"
-msgstr ""
+#: timezone/zic.c:2302
+msgid "repeated leap second moment"
+msgstr "repeteret skudsekunds-tidspunkt"
 
-#: timezone/zic.c:2891
+#: timezone/zic.c:2354
 msgid "Wild result from command execution"
 msgstr "Vildt resultat fra eksekvering af kommando"
 
-#: timezone/zic.c:2892
+#: timezone/zic.c:2355
 #, c-format
 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
 msgstr "%s: kommandoen var '%s', resultatet blev %d\n"
 
-#: timezone/zic.c:2998
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is undocumented; use \"last%s\" instead"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:3029
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is ambiguous in pre-2017c zic"
-msgstr ""
-
-#: timezone/zic.c:3063
+#: timezone/zic.c:2453
 msgid "Odd number of quotation marks"
-msgstr "Ulige antal anførselstegn"
+msgstr "Ulige antal anf�rselstegn"
 
-#: timezone/zic.c:3157
+#: timezone/zic.c:2542
 msgid "use of 2/29 in non leap-year"
-msgstr "bruger 29/2 i ikke-skudår"
-
-#: timezone/zic.c:3192
-#, fuzzy
-#| msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
-msgid "rule goes past start/end of month; will not work with pre-2004 versions of zic"
-msgstr "reglen går udenfor start/slut på måned, fungerer ikke på zic-versioner fra før 2004"
-
-#: timezone/zic.c:3219
-#, fuzzy
-#| msgid "time zone abbreviation has more than 3 alphabetics"
-msgid "time zone abbreviation has fewer than 3 characters"
+msgstr "bruger 29/2 i ikke-skud�r"
+
+#: timezone/zic.c:2577
+msgid "rule goes past start/end of month--will not work with pre-2004 versions of zic"
+msgstr "reglen g�r udenfor start/slut p� m�ned, fungerer ikke p� zic-versioner fra f�r 2004"
+
+#: timezone/zic.c:2609
+msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
+msgstr "tidszoneforkortelse mangler alfabetisk tegn i begyndelsen"
+
+#: timezone/zic.c:2611
+msgid "time zone abbreviation has more than 3 alphabetics"
 msgstr "tidszoneforkortelse har mere end 3 alfabetiske tegn"
 
-#: timezone/zic.c:3221
-#, fuzzy
-#| msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
-msgid "time zone abbreviation has too many characters"
+#: timezone/zic.c:2613
+msgid "time zone abbreviation has too many alphabetics"
 msgstr "tidszoneforkortelse har for mange alfabetiske tegn"
 
-#: timezone/zic.c:3223
+#: timezone/zic.c:2623
 msgid "time zone abbreviation differs from POSIX standard"
 msgstr "tidszoneforkortelse afviger fra POSIX-standarden"
 
-#: timezone/zic.c:3229
+#: timezone/zic.c:2635
 msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
 msgstr "for mange eller for lange tidszoneforkortelser"
 
-#: timezone/zic.c:3275
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
-msgid "%s: Can't create directory %s: %s"
+#: timezone/zic.c:2676
+#, c-format
+msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
 msgstr "%s: Kan ikke oprette filkatalog %s: %s\n"
 
-#~ msgid "Try \\`xtrace --help' for more information.\\n"
-#~ msgstr "Prøv \\'xtrace --help' for mere information.\\n"
-
-#~ msgid "xtrace: option \\`$1' requires an argument.\\n"
-#~ msgstr "xtrace: flaget '$1' skal have et argument.\\n"
-
-#~ msgid "cannot open zero fill device"
-#~ msgstr "kan ikke åbne nulstil-enhed"
-
-#~ msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
-#~ msgstr "kan ikke oprette TLS-datastrukturer for første tråd"
-
-#~ msgid "cannot handle TLS data"
-#~ msgstr "kan ikke behandle TLS-data"
-
-#~ msgid "invalid caller"
-#~ msgstr "ugyldig opkalder"
-
-#~ msgid "relocation error"
-#~ msgstr "fejl ved relokering"
-
-#~ msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
-#~ msgstr "%s: ingen PLTREL fundet i objekt %s\n"
-
-#~ msgid "Don't generate links"
-#~ msgstr "Generér ikke lænker"
-
-#~ msgid "Can't open configuration file %s"
-#~ msgstr "Kan ikke åbne konfigurationsfil %s"
-
-#~ msgid "cannot create internal descriptors"
-#~ msgstr "kan ikke oprette interne deskriptorer"
-
-#~ msgid "Character out of range for UTF-8"
-#~ msgstr "Tegn uden for område for UTF-8"
-
-#~ msgid "no definition of `UNDEFINED'"
-#~ msgstr "ingen definition af 'UNDEFINED'"
-
-#~ msgid "non-symbolic character value should not be used"
-#~ msgstr "ikke-symbolske tegnværdier bør ikke bruges"
-
-#~ msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
-#~ msgstr "Kan ikke sætte LC_CTYPE til forvalgt lokale"
-
-#~ msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
-#~ msgstr "Kan ikke sætte LC_MESSAGES til forvalgt lokale"
-
-#~ msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
-#~ msgstr "Kan ikke sætte LC_COLLATE til forvalgt lokale"
-
-#~ msgid "Create old-style tables"
-#~ msgstr "Opret gammel-stil tabeller"
-
-#~ msgid "Try \\`memusage --help' for more information."
-#~ msgstr "Prøv 'memusage --help' for mere information."
-
-#~ msgid "memusage: option \\`$1' requires an argument"
-#~ msgstr "memusage: flaget \\\"$1\\\" behøver et argument"
-
-#~ msgid "cannot stat() file `%s': %s"
-#~ msgstr "kan ikke udføre stat() på fil '%s': %s"
-
-#~ msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
-#~ msgstr "kan ikke sætte sokkel til at lukkes ved programstart: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
-
-#~ msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
-#~ msgstr "kan ikke ændre sokkel til ikke-blokerende tilstand: %s"
-
-#~ msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
-#~ msgstr "kan ikke få sokkel til at lukke ved programstart: %s"
-
-#~ msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
-#~ msgstr "kan ikke læse /proc/self/cmdline: %s, deaktiverer paranoiatilstand"
-
-#~ msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
-#~ msgstr "ugyldig værdi for 'reload-count': %u"
-
-#~ msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
-#~ msgstr "Har ikke fundet '%s' i adgangskode-nærbuffer!"
-
-#~ msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
-#~ msgstr "Genindlæser '%s' i adgangskode-nærbuffer!"
-
-#~ msgid "compile-time support for database policy missing"
-#~ msgstr "indkompileret understøttelse for databasepolicy mangler"
-
-#~ msgid "No usable database library found."
-#~ msgstr "Intet brugbart database-bibliotek fundet."
-
-#~ msgid "incorrectly formatted file"
-#~ msgstr "forkert formatteret fil"
-
-#~ msgid "while reading database"
-#~ msgstr "ved læsning af database"
-
-#~ msgid "%s: option '--%s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: flaget '--%s' tillader ikke et argument\n"
-
-#~ msgid "%s: unrecognized option '--%s'\n"
-#~ msgstr "%s: ukendt flag '--%s'\n"
-
-#~ msgid "%s: option '-W %s' is ambiguous\n"
-#~ msgstr "%s: flaget '-W %s' er flertydigt\n"
-
-#~ msgid "%s: option '-W %s' doesn't allow an argument\n"
-#~ msgstr "%s: flaget '-W %s' tillader ikke et argument\n"
-
-#~ msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
-#~ msgstr "kan ikke finde nogen C-præprocessor (cpp)\n"
-
-#~ msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
-#~ msgstr "Denne implementation understøtter ikke nystil eller MT-sikker kode!\n"
-
-#~ msgid "program %lu version %lu is not available\n"
-#~ msgstr "program %lu version %lu er ikke tilgængeligt\n"
-
-#~ msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
-#~ msgstr "program %lu version %lu klar og venter\n"
-
-#~ msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
-#~ msgstr "rpcinfo: kan ikke kontakte portmapper"
-
-#~ msgid "No remote programs registered.\n"
-#~ msgstr "Ingen fjernprogrammer registrerede.\n"
-
-#~ msgid "   program vers proto   port\n"
-#~ msgstr "   program vers proto   port\n"
-
-#~ msgid "(unknown)"
-#~ msgstr "(ukendt)"
-
-#~ msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
-#~ msgstr "rpcinfo: rundsending fejlede: %s\n"
-
-#~ msgid "Sorry. You are not root\n"
-#~ msgstr "Beklager. Du er ikke 'root'\n"
-
-#~ msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
-#~ msgstr "rpcinfo: Kunne ikke fjerne registrering af prog %s version %s\n"
-
-#~ msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
-#~ msgstr "Brug: rpcinfo [ -n portnr ] -u vært prognr [ versnr ]\n"
-
-#~ msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
-#~ msgstr "       rpcinfo [ -n portnr ] -t vært prognr [ versnr ]\n"
-
-#~ msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
-#~ msgstr "       rpcinfo -p [ vært ]\n"
-
-#~ msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
-#~ msgstr "       rpcinfo -b prognr versnr\n"
-
-#~ msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
-#~ msgstr "       rpcinfo -d prognr versnr\n"
-
-#~ msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
-#~ msgstr "rpcinfo: %s er en ukendt tjeneste\n"
-
-#~ msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
-#~ msgstr "rpcinfo: %s er en ukendt vært\n"
-
-#~ msgid "Signal 0"
-#~ msgstr "Signal 0"
-
-#~ msgid "IOT trap"
-#~ msgstr "IOT-fælde"
-
-#~ msgid "lacks alphabetic at start"
-#~ msgstr "mangler alfabetisk tegn i begyndelsen"
-
-#~ msgid "differs from POSIX standard"
-#~ msgstr "afviger fra POSIX-standard"
-
-#~ msgid "%s: usage is %s [ --version ] [ -v ] [ -c [loyear,]hiyear ] zonename ...\n"
-#~ msgstr "%s: brug er %s [ --version ] [ -v ] [ -c [lavtår,]højtår ] zonenavn ...\n"
-
-#~ msgid "Error writing to standard output"
-#~ msgstr "Fejl ved skrivning til standard ud"
-
-#~ msgid "%s: use of -v on system with floating time_t other than float or double\n"
-#~ msgstr "%s: brug af -v på et system hvor time_t er et andet talformat end \"float\" eller \"double\"\n"
-
-#~ msgid "hard link failed, symbolic link used"
-#~ msgstr "hård lænke fejlede, symbolsk lænke brugt"
-
-#~ msgid "unruly zone"
-#~ msgstr "vanskelig zone"
-
-#~ msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
-#~ msgstr "%s: 'Leap'-linje i fil %s som ikke er skudsekundsfil\n"
-
-#~ msgid "%s: Error reading %s\n"
-#~ msgstr "%s: Fejl ved læsning fra %s\n"
-
-#~ msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
-#~ msgstr "%s: Fejl ved lukning af %s: %s\n"
-
-#~ msgid "nameless rule"
-#~ msgstr "navnløs regel"
-
-#~ msgid "time before zero"
-#~ msgstr "tid før nul"
-
-#~ msgid "blank TO field on Link line"
-#~ msgstr "tomt 'TO'-felt på 'Link'-linje"
-
-#~ msgid "%s: Error writing %s\n"
-#~ msgstr "%s: Fejl ved skrivning til %s\n"
-
-#~ msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
-#~ msgstr "intern fejl - addtype kaldt med dårlig isdst"
-
-#~ msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
-#~ msgstr "intern fejl - addtype kaldt med dårlig ttisstd"
-
-#~ msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
-#~ msgstr "intern fejl - addtype kaldt med dårlig ttisgmt"
-
-#~ msgid "repeated leap second moment"
-#~ msgstr "repeteret skudsekunds-tidspunkt"
-
-#~ msgid "time zone abbreviation lacks alphabetic at start"
-#~ msgstr "tidszoneforkortelse mangler alfabetisk tegn i begyndelsen"
-
-#~ msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
-#~ msgstr "%s: fortegnsudvidelsen af %d blev forkert\n"
+#: timezone/zic.c:2698
+#, c-format
+msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
+msgstr "%s: fortegnsudvidelsen af %d blev forkert\n"
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index bf5b51bf9d..7497f1609a 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -2,13 +2,13 @@
 # Copyright © 1996, 2017 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the glibc package.
 # Karl Eichwalder <[hidden email]>, 2002.
-# Jochen Hein <[hidden email]>, 1996-2019.
+# Jochen Hein <[hidden email]>, 1996-2020.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU libc 2.29.9000\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-18 13:28-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-07-25 13:30+0200\n"
+"Project-Id-Version: GNU libc 2.30.9000\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-01-02 20:08+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-11 16:33+0100\n"
 "Last-Translator: Jochen Hein <[hidden email]>\n"
 "Language-Team: German <[hidden email]>\n"
 "Language: de\n"
@@ -363,11 +363,7 @@ msgstr "Das Programm »$program« wurde nicht gefunden\\n"
 msgid "\\`$program' is no executable\\n"
 msgstr "Das Programm »$program« ist nicht ausführbar\\n"
 
-#: dlfcn/dlinfo.c:63
-msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
-msgstr "»RTLD_SELF« wird in Code verwendet, der nicht dynamisch geladen ist"
-
-#: dlfcn/dlinfo.c:72
+#: dlfcn/dlinfo.c:53
 msgid "unsupported dlinfo request"
 msgstr "Nicht unterstützte dlinfo-Anfrage"
 
@@ -396,7 +392,7 @@ msgstr "Unbekanntes Betriebssystem"
 msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
 
-#: elf/cache.c:163 elf/ldconfig.c:1333
+#: elf/cache.c:163 elf/ldconfig.c:1334
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file %s\n"
 msgstr "Kann die Cachedatei »%s« nicht öffnen\n"
@@ -437,11 +433,11 @@ msgstr "Ändern der Zugriffsrechte von »%s« auf %#o fehlgeschlagen"
 msgid "Renaming of %s to %s failed"
 msgstr "Umbenennen von »%s« auf »%s« ist fehlgeschlagen"
 
-#: elf/dl-close.c:399 elf/dl-open.c:424
+#: elf/dl-close.c:406 elf/dl-open.c:285
 msgid "cannot create scope list"
 msgstr "Kann die Scope-Liste nicht erzeugen"
 
-#: elf/dl-close.c:839
+#: elf/dl-close.c:852
 msgid "shared object not open"
 msgstr "Das Shared-Object ist nicht geöffnet"
 
@@ -516,127 +512,127 @@ msgstr "Kann die RUNPATH/RPATH-Kopie nicht erstellen"
 msgid "cannot create search path array"
 msgstr "Kann das Feld fpr den Suchpfad enicht erzeugen"
 
-#: elf/dl-load.c:883
+#: elf/dl-load.c:892
 msgid "cannot stat shared object"
 msgstr "Fehler beim »stat« des Shared Objects"
 
-#: elf/dl-load.c:992 elf/dl-load.c:2198
+#: elf/dl-load.c:1003 elf/dl-load.c:2191
 msgid "cannot create shared object descriptor"
 msgstr "Kann keinen Deskriptor für das Shared Object erzeugen"
 
-#: elf/dl-load.c:1011 elf/dl-load.c:1555 elf/dl-load.c:1668
+#: elf/dl-load.c:1022 elf/dl-load.c:1571 elf/dl-load.c:1672
 msgid "cannot read file data"
 msgstr "Kann die Datei-Daten nicht lesen"
 
 # XXX
-#: elf/dl-load.c:1057
+#: elf/dl-load.c:1068
 msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
 msgstr "Das Aligment des ELF Load-Kommandos ist nicht auf Seitengrenze"
 
 # XXX
-#: elf/dl-load.c:1064
+#: elf/dl-load.c:1075
 msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
 msgstr "ELF Load-Kommando Adresse/Offset ist nicht vernüftig aligned"
 
 # XXX
-#: elf/dl-load.c:1146
+#: elf/dl-load.c:1151
 msgid "cannot process note segment"
 msgstr "Kann des »note«-Segment nicht verarbeiten"
 
-#: elf/dl-load.c:1157
+#: elf/dl-load.c:1162
 msgid "object file has no loadable segments"
 msgstr "Die Object-Datei hat keine ladbaren Segmente"
 
-#: elf/dl-load.c:1170 elf/dl-load.c:1647
+#: elf/dl-load.c:1175
 msgid "cannot dynamically load executable"
 msgstr "Kann das Programm nicht dynamisch Laden"
 
-#: elf/dl-load.c:1191
+#: elf/dl-load.c:1196
 msgid "object file has no dynamic section"
 msgstr "Die Objektdatei hat keine dynamischen Abschnitte"
 
-#: elf/dl-load.c:1218
+#: elf/dl-load.c:1223
 msgid "cannot dynamically load position-independent executable"
 msgstr "Kann das positions-unabhängige Programm nicht dynamisch Laden"
 
-#: elf/dl-load.c:1220
+#: elf/dl-load.c:1225
 msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
 msgstr "Das Shared-Object kann nicht mittels »dlopen()« geladen werden"
 
-#: elf/dl-load.c:1233
+#: elf/dl-load.c:1238
 msgid "cannot allocate memory for program header"
 msgstr "Nicht genügend Speicher für den Programm-Header verfügbar"
 
-#: elf/dl-load.c:1266 elf/dl-load.h:130
+#: elf/dl-load.c:1271 elf/dl-load.h:130
 msgid "cannot change memory protections"
 msgstr "Kann den Speicherschutz nicht ändern"
 
-#: elf/dl-load.c:1286
+#: elf/dl-load.c:1291
 msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
 msgstr "Kann den Stack nicht ausführbar machen wie vom Shared Object verlangt"
 
-#: elf/dl-load.c:1299
+#: elf/dl-load.c:1304
 msgid "cannot close file descriptor"
 msgstr "Der Datei-Deskriptor kann nicht geschlossen werden"
 
-#: elf/dl-load.c:1555
+#: elf/dl-load.c:1571
 msgid "file too short"
 msgstr "Die Datei ist zu kurz"
 
-#: elf/dl-load.c:1590
+#: elf/dl-load.c:1606
 msgid "invalid ELF header"
 msgstr "Ungültiger ELF-Header"
 
-#: elf/dl-load.c:1602
+#: elf/dl-load.c:1618
 msgid "ELF file data encoding not big-endian"
 msgstr "ELF Datei Daten-Encoding ist nicht Big-Endian"
 
-#: elf/dl-load.c:1604
+#: elf/dl-load.c:1620
 msgid "ELF file data encoding not little-endian"
 msgstr "ELF Datei Daten-Encoding ist nicht Little-Endian"
 
 # XXX
-#: elf/dl-load.c:1608
+#: elf/dl-load.c:1624
 msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr "Die ELF Datei-Versionsidentifikation passt nicht zur aktuellen Identifikation"
 
-#: elf/dl-load.c:1612
+#: elf/dl-load.c:1628
 msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr "Das OS ABI der ELF Datei ist ungültig"
 
-#: elf/dl-load.c:1615
+#: elf/dl-load.c:1631
 msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr "Die ABI-Version der ELF Datei ist ungültig"
 
-#: elf/dl-load.c:1618
+#: elf/dl-load.c:1634
 msgid "nonzero padding in e_ident"
 msgstr "nicht-nuller Füller in e_ident"
 
-#: elf/dl-load.c:1621
+#: elf/dl-load.c:1637
 msgid "internal error"
 msgstr "Interner Fehler"
 
-#: elf/dl-load.c:1628
+#: elf/dl-load.c:1644
 msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr "Die Version der ELF Datei passt nicht zur aktuellen Version"
 
-#: elf/dl-load.c:1636
+#: elf/dl-load.c:1652
 msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
 msgstr "Nur ET_DYN und ET_EXEC können geladen werden"
 
-#: elf/dl-load.c:1652
+#: elf/dl-load.c:1657
 msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
 msgstr "Die »phentsize« der ELF Datei hat nicht die erwartete Größe"
 
-#: elf/dl-load.c:2217
+#: elf/dl-load.c:2210
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
 msgstr "falsche ELF-Klasse: ELFCLASS64"
 
-#: elf/dl-load.c:2218
+#: elf/dl-load.c:2211
 msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
 msgstr "falsche ELF-Klasse: ELFCLASS32"
 
-#: elf/dl-load.c:2221
+#: elf/dl-load.c:2214
 msgid "cannot open shared object file"
 msgstr "Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen"
 
@@ -648,27 +644,27 @@ msgstr "Fehler beim Mappen des Shared Objects"
 msgid "cannot map zero-fill pages"
 msgstr "Kann die Zero-Fill Seiten nicht mappen"
 
-#: elf/dl-lookup.c:830
+#: elf/dl-lookup.c:882
 msgid "symbol lookup error"
 msgstr "Fehler beim Nachschlagen des Symbols"
 
-#: elf/dl-open.c:99
+#: elf/dl-open.c:71
 msgid "cannot extend global scope"
 msgstr "Kann die globale Sichbarkeit nicht erweitern"
 
-#: elf/dl-open.c:474
+#: elf/dl-open.c:391
 msgid "TLS generation counter wrapped!  Please report this."
 msgstr "Überlauf des TLS Gernerationen-Zählers.  Bitte einen (englischen) Fehlerbericht mit »glibcbug« senden."
 
-#: elf/dl-open.c:538
+#: elf/dl-open.c:783
 msgid "invalid mode for dlopen()"
 msgstr "Ungültiger Mode für dlopen()"
 
-#: elf/dl-open.c:555
+#: elf/dl-open.c:800
 msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
 msgstr "Keine weiteren Namespaces for »dlmopen()« verfügbar"
 
-#: elf/dl-open.c:579
+#: elf/dl-open.c:824
 msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
 msgstr "Ungültiger Ziel-Namespace für dlmopen()"
 
@@ -680,21 +676,21 @@ msgstr "Kein Speicher im statischen TLS-Block verfügbar"
 msgid "cannot make segment writable for relocation"
 msgstr "Kann das Segment nicht schreibbar machen zur Relokation"
 
-#: elf/dl-reloc.c:272
+#: elf/dl-reloc.c:273
 #, c-format
 msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
 msgstr "%s: Kein Speicher zum sichern des Relozierungsergebnisses für %s\n"
 
 # XXX
-#: elf/dl-reloc.c:288
+#: elf/dl-reloc.c:289
 msgid "cannot restore segment prot after reloc"
 msgstr "Kann den Segment-Schutz nach der Relozierung nicht wieder herstellen"
 
-#: elf/dl-reloc.c:319
+#: elf/dl-reloc.c:320
 msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
 msgstr "Kann den Speicherschutz nach Relozierung nicht ändern"
 
-#: elf/dl-sym.c:136
+#: elf/dl-sym.c:150
 msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
 msgstr "»RTLD_NEXT« wird in Code verwendet, der nicht dynamisch geladen ist"
 
@@ -872,58 +868,58 @@ msgstr "libc4-Bibliothek %s im falschen Verzeichnis"
 msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
 msgstr "Die Bibliotheken »%s« und »%s« im Verzeichnis %s haben den gleichen soname, aber verschiedene Typen."
 
-#: elf/ldconfig.c:1082
+#: elf/ldconfig.c:1083
 #, c-format
 msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
 msgstr "Warnung: ignoriere Datei, die nicht geöffnet werden kann: %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1148
+#: elf/ldconfig.c:1149
 #, c-format
 msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
 msgstr "%s:%u: fehlerhafte Syntax in der »hwcap«-Zeile"
 
-#: elf/ldconfig.c:1154
+#: elf/ldconfig.c:1155
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
 msgstr "%s:%u: »hwcap«-Index %lu oberhalb des Maximums %u"
 
-#: elf/ldconfig.c:1161 elf/ldconfig.c:1169
+#: elf/ldconfig.c:1162 elf/ldconfig.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
 msgstr "%s:%u: Der »hwcap«-Index »%lu« ist bereits definiert durch »%s«"
 
-#: elf/ldconfig.c:1172
+#: elf/ldconfig.c:1173
 #, c-format
 msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
 msgstr "%s:%u: doppelter »hwcap« %lu %s"
 
-#: elf/ldconfig.c:1194
+#: elf/ldconfig.c:1195
 #, c-format
 msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
 msgstr "Für »-r« muß der absolute Name der Konfigurationsdatei angegeben werden"
 
-#: elf/ldconfig.c:1201 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
+#: elf/ldconfig.c:1202 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
 #: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:458 posix/getconf.c:697
 #, c-format
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "Hauptspeicher erschöpft"
 
-#: elf/ldconfig.c:1234
+#: elf/ldconfig.c:1235
 #, c-format
 msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
 msgstr "%s:%u: Kann das Verzeichnis »%s« nicht lesen"
 
-#: elf/ldconfig.c:1282
+#: elf/ldconfig.c:1283
 #, c-format
 msgid "relative path `%s' used to build cache"
 msgstr "Der relative Pfad »%s« wird zum Erstellen des Caches verwendet"
 
-#: elf/ldconfig.c:1312
+#: elf/ldconfig.c:1313
 #, c-format
 msgid "Can't chdir to /"
 msgstr "Wechsel in das Verzeichnis / nicht möglich"
 
-#: elf/ldconfig.c:1353
+#: elf/ldconfig.c:1354
 #, c-format
 msgid "Can't open cache file directory %s\n"
 msgstr "Kann das Cache-Verzeichnis »%s« nicht öffnen\n"
@@ -1101,27 +1097,27 @@ msgstr "Der Prozess %lu ist kein ELF-Programm"
 msgid "file %s is truncated\n"
 msgstr "Datei »%s« ist am Ende abgeschnitten\n"
 
-#: elf/readelflib.c:66
+#: elf/readelflib.c:65
 #, c-format
 msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
 msgstr "%s ist eine 32-Bit ELF-Datei.\n"
 
-#: elf/readelflib.c:68
+#: elf/readelflib.c:67
 #, c-format
 msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
 msgstr "%s ist eine 64-Bit ELF-Datei.\n"
 
-#: elf/readelflib.c:70
+#: elf/readelflib.c:69
 #, c-format
 msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
 msgstr "Unbekannte ELFCLASS in der Datei »%s«.\n"
 
-#: elf/readelflib.c:77
+#: elf/readelflib.c:76
 #, c-format
 msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
 msgstr "%s ist keine Shared-Object-Datei (Typ: %d).\n"
 
-#: elf/readelflib.c:108
+#: elf/readelflib.c:101
 #, c-format
 msgid "more than one dynamic segment\n"
 msgstr "mehr als ein dynamisches Segment\n"
@@ -2234,7 +2230,7 @@ msgstr "Die »digit«-Kategorie hat keine Gruppe von zehn Einträgen"
 msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
 msgstr "Keine Eingabe-Ziffern angegeben und keine der Standardnamen in der Zeichensatztabelle vorhanden"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:849
+#: locale/programs/ld-ctype.c:847
 msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
 msgstr "Einige in »outdigit« verwendete Zeichen sind nicht in der Zeichensatztabelle verfügbar"
 
@@ -4894,7 +4890,7 @@ msgstr "»)« oder »\\)« ohne öffnende Klammer"
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "Es wurde bisher noch kein regulärer Ausdruck definiert"
 
-#: posix/wordexp.c:1816
+#: posix/wordexp.c:1795
 msgid "parameter null or not set"
 msgstr "Der Parameter ist Null oder nicht gesetzt"
 
@@ -5162,7 +5158,7 @@ msgstr "Real-Time Signal %d"
 msgid "Unknown signal %d"
 msgstr "Unbekanntes Signal %d"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/clnt_tcp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:139
+#: sunrpc/auth_unix.c:113 sunrpc/clnt_tcp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:140
 #: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:233
 #: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:229
 #: sunrpc/xdr.c:631 sunrpc/xdr.c:791 sunrpc/xdr_array.c:102
@@ -5170,7 +5166,7 @@ msgstr "Unbekanntes Signal %d"
 msgid "out of memory\n"
 msgstr "Hauptspeicher erschöpft\n"
 
-#: sunrpc/auth_unix.c:349
+#: sunrpc/auth_unix.c:350
 msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
 msgstr "auth_none.c: Fatales »marshalling«-Problem"
 
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index f22da65342..8688c714ab 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,8159 +6,5602 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libc 2.2.3\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-18 13:28-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2001-01-21 08:03-0800\n"
 "PO-Revision-Date: 2001-05-21 19:20:31+0000\n"
 "Last-Translator: Nikos Mavroyanopoulos <[hidden email]>\n"
 "Language-Team: Greek <[hidden email]>\n"
-"Language: el\n"
+"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
 
-#: argp/argp-help.c:227
+#: nis/nis_print.c:274
+msgid "\t\tAccess Rights : "
+msgstr "\t\t���������� ����������� : "
+
+#: nis/nis_print.c:272
+msgid "\t\tAttributes    : "
+msgstr "\t\t���������     : "
+
+#: sunrpc/rpc_main.c:1425
 #, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: η παράμετρος ARGP_HELP_FMT απαιτεί τιμή"
+msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
+msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-D�����[=����]] [-i �������] [-I [-K ������������]] [-Y ��������] ������_�������\n"
 
-#: argp/argp-help.c:237
+#: sunrpc/rpc_main.c:1427
 #, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: Άγνωστη παράμετρος ARGP_HELP_FMT"
+msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
+msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o ������_������] [������_�������]\n"
 
-#: argp/argp-help.c:250
+#: sunrpc/rpc_main.c:1430
 #, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "Σκουπίδια στο ARGP_HELP_FMT: %s"
+msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
+msgstr "\t%s [-n ����.�������]* [-o ������_������] [������_�������]\n"
 
-#: argp/argp-help.c:1214
-msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
-msgstr "Υποχρεωτικά ή προαιρετικά ορίσματα σε μακρές επιλογές είναι επίσης υποχρεωτικά ή προαιρετικά σε κάθε αντίστοιχες σύντομες επιλογές."
+#: sunrpc/rpc_main.c:1429
+#, c-format
+msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
+msgstr "\t%s [-s �����_�������]* [-o ������_������] [������_�������]\n"
 
-#: argp/argp-help.c:1600
-msgid "Usage:"
-msgstr "Χρήση:"
+#: nis/nis_print.c:236
+msgid "\tAccess rights: "
+msgstr "\t���������� �����������: "
 
-#: argp/argp-help.c:1604
-msgid "  or: "
-msgstr "   ή:"
+#: nis/nis_print.c:294
+#, c-format
+msgid "\tEntry data of type %s\n"
+msgstr "\t�������� ��������� ��� ����� %s\n"
 
-#: argp/argp-help.c:1616
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [ΕΠΙΛΟΓΗ...]"
+#: nis/nis_print.c:172
+#, c-format
+msgid "\tName       : %s\n"
+msgstr "\t�����                 : %s\n"
+
+#: nis/nis_print.c:173
+msgid "\tPublic Key : "
+msgstr "\t������� ������        :"
 
-#: argp/argp-help.c:1643
+#: nis/nis_print.c:235
 #, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Δοκιμάστε `%s --help' ή `%s --usage' για περισσότερες πληροφορίες.\n"
+msgid "\tType         : %s\n"
+msgstr "\t�����                 : %s\n"
 
-#: argp/argp-help.c:1671
+#: nis/nis_print.c:202
 #, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr "Αναφέρατε σφάλματα στο %s.\n"
+msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
+msgstr "\t�������� ��������� (%u)\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:101
-msgid "Give this help list"
-msgstr "Να δοθεί αυτή η λίστα βοήθειας"
+#: nis/nis_print.c:270
+#, c-format
+msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
+msgstr "\t[%d]\t�����         : %s\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:102
-msgid "Give a short usage message"
-msgstr "Να δωθεί σύντομο μήνυμα χρήσης"
+#: nis/nis_print.c:297
+#, c-format
+msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
+msgstr "\t[%u] - [%u byte]"
 
-#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
-#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:105
-#: nss/makedb.c:120
-msgid "NAME"
-msgstr "ΟΝΟΜΑ"
+#: nscd/nscd_stat.c:154
+msgid ""
+"\n"
+"%s cache:\n"
+"\n"
+"%15s  cache is enabled\n"
+"%15Zd  suggested size\n"
+"%15ld  seconds time to live for positive entries\n"
+"%15ld  seconds time to live for negative entries\n"
+"%15ld  cache hits on positive entries\n"
+"%15ld  cache hits on negative entries\n"
+"%15ld  cache misses on positive entries\n"
+"%15ld  cache misses on negative entries\n"
+"%15ld%% cache hit rate\n"
+"%15s  check /etc/%s for changes\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"%s ���������� �����:\n"
+"\n"
+"%15s  � ���������� ����� ����� ��������������\n"
+"%15Zd  ����������� �������\n"
+"%15ld  ������������ ������ ���� ��� ������� ������������\n"
+"%15ld  ������������ ������ ���� ��� ��������� ������������\n"
+"%15ld  ��������� ����������� ������ �� ������� ������������\n"
+"%15ld  ��������� ����������� ������ �� ��������� ������������\n"
+"%15ld  ��������� ����������� ������ �� ������� ������������\n"
+"%15ld  ��������� ����������� ������ �� ��������� ������������\n"
+"%15ld%% ������� ��������� ����������� ������\n"
+"%15s  ������� ��� /etc/%s �������������\n"
+
+#: nis/nis_print.c:252
+msgid "\nGroup Members :\n"
+msgstr "\n���� ������  :\n"
+
+#: nis/nis_print.c:323
+msgid "\nTime to Live  : "
+msgstr "\n������ ����  : "
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:679
+msgid "       rpcinfo -b prognum versnum\n"
+msgstr "       rpcinfo -b '�����. ������������' '�����. �������'\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:680
+msgid "       rpcinfo -d prognum versnum\n"
+msgstr "       rpcinfo -d '�����. ������������' '�����. �������'\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:678
+msgid "       rpcinfo -p [ host ]\n"
+msgstr "       rpcinfo -p [ ������� ]\n"
+
+#: sunrpc/rpcinfo.c:676
+msgid "       rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
+msgstr "       rpcinfo [-n '�����. �����' ] -t ������� '�����. ������������' ['�����. �������']\n"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:146 nscd/nscd_stat.c:148
+msgid "      no"
+msgstr "      ���"
+
+#: nscd/nscd_stat.c:146 nscd/nscd_stat.c:148
+msgid "     yes"
+msgstr "     ���"
+
+#: nis/nis_print.c:349
+#, c-format
+msgid "    Data Length = %u\n"
+msgstr "    ����� ��������� = %u\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:104
-msgid "Set the program name"
-msgstr "Ορισμός ονόματος προγράμματος"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:123
+msgid "    Explicit members:\n"
+msgstr "    ���� ����:\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:105
-msgid "SECS"
-msgstr ""
+#: nis/nis_print_group_entry.c:147 nis/nis_print_group_entry.c:163
+msgid "    Explicit nonmembers:\n"
+msgstr "    ���� ��-����:\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:106
-msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Αναμονή για ΔΕΥΤ. δευτερόλεπτα (εξ ορισμού 3600)"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:131
+msgid "    Implicit members:\n"
+msgstr "    ��������� ����:\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:167
-msgid "Print program version"
-msgstr "Εμφάνιση έκδοσης προγράμματος"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:155
+msgid "    Implicit nonmembers:\n"
+msgstr "    ��������� ��-����:\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:183
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) Δεν είναι γνωστή η έκδοση!;"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:128
+msgid "    No explicit members\n"
+msgstr "    ������ ����\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:623
-#, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: Πάρα πολλά ορίσματα\n"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:152
+msgid "    No explicit nonmembers\n"
+msgstr "    ������ ���� ��-�����\n"
 
-#: argp/argp-parse.c:766
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) Η επιλογή θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί!;"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:136
+msgid "    No implicit members\n"
+msgstr "    ������ ��������� �����\n"
 
-#: assert/assert-perr.c:35
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
-msgid ""
-"%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
-"%n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sΜη αναμενόμενο σφάλμα: %s.\n"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:160
+msgid "    No implicit nonmembers\n"
+msgstr "    ������ ��������� ��-�����\n"
 
-#: assert/assert.c:101
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
-msgid ""
-"%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
-"%n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sΟ ισχυρισμός %s' απέτυχε.\n"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:144
+msgid "    No recursive members\n"
+msgstr "    ������ ���������� �����\n"
 
-#: catgets/gencat.c:110
-msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
-msgstr "Δημιουργία ΟΝΟΜΑΤΟΣ αρχείου κεφαλίδας C με ορισμούς συμβόλων"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:168
+msgid "    No recursive nonmembers\n"
+msgstr "    ������ ���������� ��-�����\n"
 
-#: catgets/gencat.c:112
-msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
-msgstr "Να μη χρησιμοποιηθεί ο υπάρχον κατάλογος, προκάλεσε νέο αρχείο εξόδου"
+#: nis/nis_print_group_entry.c:139
+msgid "    Recursive members:\n"
+msgstr "    ���������� ����:\n"
 
-#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
-msgid "Write output to file NAME"
-msgstr "Εγγραφή εξόδου στο αρχείο ΟΝΟΜΑ"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:574
+msgid "   program vers proto   port\n"
+msgstr "   ��������� ���. ����������   ����\n"
 
-#: catgets/gencat.c:118
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Generate message catalog.\\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
-#| "is -, output is written to standard output.\n"
-msgid ""
-"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
-"is -, output is written to standard output.\n"
-msgstr ""
-"Δημιουργία καταλόγου μηνυμάτων.\\vΑν το ΑΡΧΕΙΟ-ΕΙΣΟΔΟΥ είναι -, ανάγνωση από την κανονική είσοδο. Αν\n"
-"το ΑΡΧΕΙΟ-ΕΞΟΔΟΥ είναι -, τότε η έξοδος στέλνεται στην κανονική έξοδο.\n"
+#: argp/argp-help.c:1572
+msgid "  or: "
+msgstr "   �:"
 
-#: catgets/gencat.c:123
-msgid ""
-"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
-"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
+#: elf/ldconfig.c:448
+msgid " (SKIPPED)\n"
 msgstr ""
-"-o ΑΡΧΕΙΟ-ΕΞΟΔΟΥ [ΑΡΧΕΙΟ-ΕΙΣΟΔΟΥ]...\n"
-"[ΑΡΧΕΙΟ-ΕΞΟΔΟΥ [ΑΡΧΕΙΟ-ΕΙΣΟΔΟΥ]...]"
 
-#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:308
-#: elf/pldd.c:247 elf/sln.c:77 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:405
-#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:276
-#: locale/programs/localedef.c:437 login/programs/pt_chown.c:89
-#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:953 nss/makedb.c:369
-#: posix/getconf.c:503 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
-#, c-format
-msgid ""
-"For bug reporting instructions, please see:\n"
-"%s.\n"
-msgstr ""
+#: elf/ldconfig.c:446
+msgid " (changed)\n"
+msgstr " (������)\n"
 
-#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
-#: elf/ldconfig.c:324 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:263 elf/sotruss.sh:75
-#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:422 iconv/iconvconfig.c:396
-#: locale/programs/locale.c:293 locale/programs/localedef.c:463
-#: login/programs/pt_chown.c:63 malloc/memusage.sh:71
-#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:509 nss/getent.c:88 nss/makedb.c:385
-#: posix/getconf.c:485 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
+#: timezone/zic.c:421
 #, c-format
-msgid ""
-"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
-"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
-"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
-msgstr ""
-"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
-"Αυτό είναι ελεύθερο λογισμικό, δείτε τον πηγαίο κώδικα για όρους αντιγραφής.\n"
-"ΔΕΝ υπάρχει εγγύηση ούτε ακόμη για ΛΕΙΤΟΥΡΓIΚΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ\n"
-"ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.\n"
+msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
+msgstr " (������� ��� \"%s\", ������ %d)"
+
+#: argp/argp-help.c:1584
+msgid " [OPTION...]"
+msgstr " [�������...]"
 
-#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
-#: elf/ldconfig.c:329 elf/pldd.c:268 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:427
-#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:298
-#: locale/programs/localedef.c:468 malloc/memusage.sh:75
-#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:514 nss/getent.c:93 nss/makedb.c:390
-#: posix/getconf.c:490
+#: timezone/zic.c:418
 #, c-format
-msgid "Written by %s.\n"
-msgstr "Εγγράφηκε από %s.\n"
+msgid "\"%s\", line %d: %s"
+msgstr "\"%s\", ������ %d: %s"
 
-#: catgets/gencat.c:281
-msgid "*standard input*"
-msgstr "*κανονική είσοδος*"
+#: timezone/zic.c:983
+#, c-format
+msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
+msgstr "\"���� %s\" ������ ��� ������� -l ����� ��������� ������������"
 
-#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:290
-#: nss/makedb.c:246
+#: timezone/zic.c:991
 #, c-format
-msgid "cannot open input file `%s'"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εισόδου `%s'"
+msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
+msgstr "\"���� %s\" ������ ��� ������� -p ����� ��������� ������������"
 
-#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
-msgid "illegal set number"
-msgstr "μη έγκυρος αριθμός σετ"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1410
+msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
+msgstr "���������� \"������_�������\" ��� ������� �������������� ��� �����.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:443
-msgid "duplicate set definition"
-msgstr "διπλός ορισμός συνόλου"
+#: argp/argp-help.c:209
+#, c-format
+msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
+msgstr "%.*s: � ���������� ARGP_HELP_FMT ������� ����"
 
-#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
-msgid "this is the first definition"
-msgstr "αυτός είναι ο πρώτος ορισμός"
+#: argp/argp-help.c:218
+#, c-format
+msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
+msgstr "%.*s: ������� ���������� ARGP_HELP_FMT"
 
-#: catgets/gencat.c:516
+#: locale/programs/ld-address.c:576 locale/programs/ld-collate.c:2593 locale/programs/ld-collate.c:3719
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2110 locale/programs/ld-ctype.c:2847 locale/programs/ld-identification.c:440
+#: locale/programs/ld-measurement.c:232 locale/programs/ld-messages.c:326 locale/programs/ld-monetary.c:934
+#: locale/programs/ld-name.c:300 locale/programs/ld-numeric.c:370 locale/programs/ld-paper.c:233
+#: locale/programs/ld-telephone.c:308 locale/programs/ld-time.c:1172
 #, c-format
-msgid "unknown set `%s'"
-msgstr "άγνωστο σετ `%s'"
+msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
+msgstr "%1$s: � ������� ��� ��������� �� `END %1$s'"
 
-#: catgets/gencat.c:557
-#, fuzzy
-msgid "invalid quote character"
-msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας παραβολής"
+#: elf/cache.c:165 elf/cache.c:175
+#, c-format
+msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: catgets/gencat.c:570
+#: timezone/zic.c:793
 #, c-format
-msgid "unknown directive `%s': line ignored"
-msgstr "άγνωστo λεκτικό `%s': γραμμή αγνοήθηκε"
+msgid "%s in ruleless zone"
+msgstr "%s �� ���������� ����"
 
-#: catgets/gencat.c:615
-msgid "duplicated message number"
-msgstr "διπλός αριθμός μηνύματος"
+#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:65
+#, c-format
+msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
+msgstr ""
 
-#: catgets/gencat.c:666
-msgid "duplicated message identifier"
-msgstr "διπλός προσδιοριστής μηνύματος"
+#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:67
+#, c-format
+msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
+msgstr ""
 
-#: catgets/gencat.c:723
-#, fuzzy
-msgid "invalid character: message ignored"
-msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας ονόματος κλάσης"
+#: elf/../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/readelflib.c:48
+#, c-format
+msgid "%s is for unknown machine %d.\n"
+msgstr "�� %s ����� ��� �� ������� ������� %d.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:766
-#, fuzzy
-msgid "invalid line"
-msgstr "μη έγκυρος χρόνος αναπήδης"
+#: elf/ldconfig.c:329
+#, c-format
+msgid "%s is not a known library type"
+msgstr ""
 
-#: catgets/gencat.c:820
-msgid "malformed line ignored"
-msgstr "κακοδιαμορφωμένη γραμμή αγνοήθηκε"
+#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:76
+#, c-format
+msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
+msgstr ""
 
-#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
+#: elf/ldconfig.c:415
 #, c-format
-msgid "cannot open output file `%s'"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εξόδου `%s'"
+msgid "%s is not a symbolic link\n"
+msgstr "�� %s ��� ����� ���������� ���������\n"
 
-#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
-#, fuzzy
-msgid "invalid escape sequence"
-msgstr "μη έγκυρη σωσμένη ώρα"
+#: elf/readlib.c:157
+#, c-format
+msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
+msgstr ""
 
-#: catgets/gencat.c:1211
-msgid "unterminated message"
-msgstr "μη τερματιζόμενο μήνυμα"
+#: assert/assert.c:52
+#, c-format
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u: %s%s� ���������� %s' �������.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:1235
+#: assert/assert-perr.c:54
 #, c-format
-msgid "while opening old catalog file"
-msgstr "κατά το άνοιγμα παλιού αρχείου καταλόγου"
+msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u: %s%s�� ����������� ������: %s.\n"
 
-#: catgets/gencat.c:1326
-#, fuzzy, c-format
-msgid "conversion modules not available"
-msgstr "το πρόγραμμα %lu έκδοσης %lu δεν είναι διαθέσιμο\n"
+#: stdio-common/psignal.c:48
+#, c-format
+msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
+msgstr "%s%s������� ���� %d\n"
 
-#: catgets/gencat.c:1352
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot determine escape character"
-msgstr "αδυναμία δημιουργίας εσωτερικού περιγραφέα"
+#: timezone/zic.c:2228
+#, c-format
+msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
+msgstr "%s: %d ��� ��������� ���������� �����\n"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:53
-#, fuzzy
-#| msgid "encoding for output"
-msgid "Don't buffer output"
-msgstr "κωδικοποίηση για έξοδο"
+#: locale/programs/charmap.c:326
+#, c-format
+msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
+msgstr "%s: <mb_cur_max> ������ �� ����� ���������� ��� <mb_cur_min>\n"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:58
-msgid "Dump information generated by PC profiling."
-msgstr ""
+#: sunrpc/rpc_main.c:423
+#, c-format
+msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
+msgstr "%s: � ��������������� C ������� �� ������ ������ %d\n"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:61
-#, fuzzy
-msgid "[FILE]"
-msgstr "ΑΡΧΕΙΟ"
+#: sunrpc/rpc_main.c:420
+#, c-format
+msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
+msgstr "%s: � ��������������� C ������� �� ���� %d\n"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:108
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot open input file"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εισόδου `%s'"
+#: timezone/zic.c:1494
+#, c-format
+msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
+msgstr "%s: ��� ����� ������� �� ������������ %s: %s\n"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:115
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot read header"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης κεφαλίδας από το `%s'"
+#: timezone/zic.c:2206
+#, c-format
+msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
+msgstr "%s: ��� ����� ������� �� ������������ � ��������� %s: %s\n"
 
-#: debug/pcprofiledump.c:179
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid pointer size"
-msgstr "μη έγκυρο όνομα μήνα"
+#: timezone/zic.c:645
+#, c-format
+msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
+msgstr "%s: ��� ����� ������� �� �������� �� %s �� �� %s: %s\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
-msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
-msgstr ""
+#: timezone/zic.c:819
+#, c-format
+msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
+msgstr "%s: ��� ����� ������� �� �������� �� %s: %s\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.sh:56 elf/sotruss.sh:67 elf/sotruss.sh:135
-#: malloc/memusage.sh:26
-#, fuzzy
-#| msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
-msgstr "Δοκιμάστε `%s --help' ή `%s --usage' για περισσότερες πληροφορίες.\n"
+#: timezone/zic.c:1484
+#, c-format
+msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
+msgstr "%s: ��� ����� ������� �� ��������� �� %s: %s\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:38
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgid "%s: option '%s' requires an argument.\\n"
-msgstr "%s: η επιλογή `%s' απαιτεί μια παράμετρο\n"
+#: timezone/zic.c:630
+#, c-format
+msgid "%s: Can't unlink  %s: %s\n"
+msgstr "%s: �� ������ �� ��������� �� %s: %s\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:45
-msgid ""
-"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
-"\n"
-"     --data=FILE          Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
-"\n"
-"   -?,--help              Print this help and exit\n"
-"      --usage             Give a short usage message\n"
-"   -V,--version           Print version information and exit\n"
-"\n"
-"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
-"short options.\n"
-"\n"
-msgstr ""
+#: timezone/zic.c:888
+#, c-format
+msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
+msgstr "%s: ������ ���� �� �������� ��� %s: %s\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:57 elf/ldd.bash.in:55 elf/sotruss.sh:49
-#: malloc/memusage.sh:64
-msgid "For bug reporting instructions, please see:\\\\n%s.\\\\n"
-msgstr ""
+#: timezone/zic.c:881
+#, c-format
+msgid "%s: Error reading %s\n"
+msgstr "%s: ������ ���� ��� �������� ��� %s\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:125
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
-msgstr "%s: μη αναγνωρίσιμη επιλογή `%c%s'\n"
+#: timezone/zdump.c:267
+#, c-format
+msgid "%s: Error writing "
+msgstr "%s: ������ �������� "
 
-#: debug/xtrace.sh:138
-#, fuzzy
-#| msgid "Not a name file"
-msgid "No program name given\\n"
-msgstr "Δεν είναι επώνυμο αρχείο"
+#: timezone/zic.c:1560
+#, c-format
+msgid "%s: Error writing %s\n"
+msgstr "%s: ������ ���� ��� ������� ��� %s\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:146
-#, sh-format
-msgid "executable \\`$program' not found\\n"
-msgstr ""
+#: timezone/zic.c:866
+#, c-format
+msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
+msgstr "%s: ������ ����������(leap) ��� ������ �� ���������� ������������� %s\n"
 
-#: debug/xtrace.sh:150
-#, fuzzy, sh-format
-#| msgid "program %lu is not available\n"
-msgid "\\`$program' is no executable\\n"
-msgstr "το πρόγραμμα %lu δεν είναι διαθέσιμο\n"
+#: timezone/zic.c:359
+#, c-format
+msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
+msgstr "%s: � ����� �����������: %s\n"
 
-#: dlfcn/dlinfo.c:63
-#, fuzzy
-#| msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
-msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
-msgstr "Το RTLD_NEXT που χρησιμοποιείται στον κώδικα δεν φορτώθηκε δυναμικά"
+#: timezone/zic.c:525
+#, c-format
+msgid "%s: More than one -L option specified\n"
+msgstr "%s: ������������ ��� ��� -L �������� ������������\n"
 
-#: dlfcn/dlinfo.c:72
-#, fuzzy
-#| msgid "Information request"
-msgid "unsupported dlinfo request"
-msgstr "Αίτηση πληροφορίας"
+#: timezone/zic.c:485
+#, c-format
+msgid "%s: More than one -d option specified\n"
+msgstr "%s: ������������ ��� ��� -d �������� ������������\n"
 
-#: dlfcn/dlmopen.c:63
-#, fuzzy
-msgid "invalid namespace"
-msgstr "μη έγκυρος χρόνος αναπήδης"
+#: timezone/zic.c:495
+#, c-format
+msgid "%s: More than one -l option specified\n"
+msgstr "%s: ������������ ��� ��� -l �������� ������������\n"
 
-#: dlfcn/dlmopen.c:68
-#, fuzzy
-msgid "invalid mode"
-msgstr "μη έγκυρος χρόνος αναπήδης"
+#: timezone/zic.c:505
+#, c-format
+msgid "%s: More than one -p option specified\n"
+msgstr "%s: ������������ ��� ��� -p �������� ������������\n"
 
-#: dlfcn/dlopen.c:64
-#, fuzzy
-msgid "invalid mode parameter"
-msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας παραβολής"
+#: timezone/zic.c:515
+#, c-format
+msgid "%s: More than one -y option specified\n"
+msgstr "%s: ������������ ��� ��� -y �������� ������������\n"
 
-#: elf/cache.c:69
-#, fuzzy
-#| msgid "(unknown)"
-msgid "unknown"
-msgstr "(άγνωστο)"
+#: argp/argp-parse.c:646
+#, c-format
+msgid "%s: Too many arguments\n"
+msgstr "%s: ���� ����� ��������\n"
 
-#: elf/cache.c:141
-#, fuzzy
-#| msgid "Unknown host"
-msgid "Unknown OS"
-msgstr "Άγνωστο όνομα συστήματος"
+#: locale/programs/ld-collate.c:457 locale/programs/ld-collate.c:483 locale/programs/ld-collate.c:499
+#, c-format
+msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
+msgstr ""
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:1323
+#, c-format
+msgid "%s: `%s' must be a character"
+msgstr "%s: �� `%s' ������ �� ����� ���� ����� ����������"
 
-#: elf/cache.c:146
+#: locale/programs/ld-address.c:248 locale/programs/ld-address.c:276 locale/programs/ld-address.c:309
+#: locale/programs/ld-address.c:321
 #, c-format
-msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
+msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
 msgstr ""
 
-#: elf/cache.c:163 elf/ldconfig.c:1333
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't open cache file %s\n"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εισόδου `%s'"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:835 locale/programs/ld-numeric.c:313
+#, c-format
+msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
+msgstr "%s: �� `-1' ������ �� ����� � ��������� ���������� ��� ����� `%s'"
 
-#: elf/cache.c:177
-#, fuzzy, c-format
-msgid "mmap of cache file failed.\n"
-msgstr "αποτυχία αντιστοίχισης κεφαλίδων τμημάτων"
+#: locale/programs/ld-collate.c:447 locale/programs/ld-collate.c:473
+#, c-format
+msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
+msgstr "%s: �� ������������ ����������� `forward' ��� `backward' ����� �������� �������������"
 
-#: elf/cache.c:181 elf/cache.c:195 elf/cache.c:205
+#: locale/programs/ld-collate.c:1515
 #, c-format
-msgid "File is not a cache file.\n"
+msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
 msgstr ""
 
-#: elf/cache.c:233 elf/cache.c:243
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2635 locale/programs/ld-ctype.c:2775
 #, c-format
-msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
+msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
 msgstr ""
 
-#: elf/cache.c:437
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't create temporary cache file %s"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης αρχείου locale `%s'"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1123
+#, c-format
+msgid "%s: byte sequence of first character of sequence is not lower than that of the last character"
+msgstr ""
 
-#: elf/cache.c:445 elf/cache.c:455 elf/cache.c:459 elf/cache.c:463
-#: elf/cache.c:473
+#: locale/programs/ld-collate.c:1081
 #, c-format
-msgid "Writing of cache data failed"
+msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
 msgstr ""
 
-#: elf/cache.c:468
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
-msgstr "αποτυχία αντιστοίχισης κεφαλίδων τμημάτων"
-
-#: elf/cache.c:477
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Renaming of %s to %s failed"
-msgstr "αποτυχία αντιστοίχισης κεφαλίδων τμημάτων"
-
-#: elf/dl-close.c:399 elf/dl-open.c:424
-#, fuzzy
-msgid "cannot create scope list"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης από τον πελάτη"
-
-#: elf/dl-close.c:839
-#, fuzzy
-msgid "shared object not open"
-msgstr "Μη έγκυρο αντικείμενο για λειτουργία"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3642
+#, c-format
+msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
+msgstr ""
 
-#: elf/dl-deps.c:112
-msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3308
+#, c-format
+msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-deps.c:125
-msgid "empty dynamic string token substitution"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2910 locale/programs/ld-ctype.c:2994 locale/programs/ld-ctype.c:3014
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3035 locale/programs/ld-ctype.c:3056 locale/programs/ld-ctype.c:3077
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3098 locale/programs/ld-ctype.c:3138 locale/programs/ld-ctype.c:3159
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3226
+#, c-format
+msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-deps.c:131
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3270 locale/programs/ld-ctype.c:3295
 #, c-format
-msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
+msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-deps.c:220
-#, fuzzy
-msgid "cannot allocate dependency buffer"
-msgstr "αδυναμία δέσμευσης δεδομένων συμβόλων"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2905
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: character `%s' not defined in charmap while needed as default value"
+msgstr "� ���������� `%s' ��� �������� ��� ���������� ��� �������������� ����"
 
-#: elf/dl-deps.c:443
-#, fuzzy
-msgid "cannot allocate dependency list"
-msgstr "αδυναμία δέσμευσης δεδομένων συμβόλων"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2989 locale/programs/ld-ctype.c:3009 locale/programs/ld-ctype.c:3051
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3072 locale/programs/ld-ctype.c:3093 locale/programs/ld-ctype.c:3133
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3154 locale/programs/ld-ctype.c:3221 locale/programs/ld-ctype.c:3263
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3288
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
+msgstr "� ���������� `%s' ��� �������� ��� ���������� ��� �������������� ����"
 
-#: elf/dl-deps.c:483 elf/dl-deps.c:543
-#, fuzzy
-msgid "cannot allocate symbol search list"
-msgstr "αδυναμία δέσμευσης δεδομένων συμβόλων"
+#: timezone/zic.c:1927
+#, c-format
+msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
+msgstr "%s: � ������ ���� '%s', �� ���������� ���� %d\n"
 
-#: elf/dl-deps.c:523
-msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-time.c:225
+#, c-format
+msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
+msgstr "%s: � ������������� ������ ��� ������������� %Zd ��� ����� `era' ��� ����� '+' ���� '-'"
 
-#: elf/dl-error-skeleton.c:80
-#, fuzzy
-#| msgid "error while reading the input"
-msgid "error while loading shared libraries"
-msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση της εισόδου"
+#: locale/programs/ld-time.c:237
+#, c-format
+msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
+msgstr "%s: � ������������� ������ ��� ������������� %Zd ��� ����� `era' ��� ����� ���� ����� ����������"
 
-#: elf/dl-error-skeleton.c:113
-msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2727
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
+msgstr "%s: ������ ������� `default_missing'"
 
-#: elf/dl-fptr.c:88 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:95
-#, fuzzy
-msgid "cannot map pages for fdesc table"
-msgstr "αδυναμία δέσμευσης δεδομένων συμβόλων"
+#: locale/programs/ld-identification.c:423
+#, c-format
+msgid "%s: duplicate category version definition"
+msgstr "%s: ������ ������� ������� ����������"
 
-#: elf/dl-fptr.c:192 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:213
-#, fuzzy
-msgid "cannot map pages for fptr table"
-msgstr "αδυναμία δέσμευσης δεδομένων συμβόλων"
+#: locale/programs/ld-collate.c:2711
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
+msgstr "������ ������� ��� ��� ��������� `%.*s'"
 
-#: elf/dl-fptr.c:221 sysdeps/hppa/dl-fptr.c:242
-msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-collate.c:2675
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
+msgstr "������ ������� ��� ��� ��������� `%.*s'"
 
-#: elf/dl-hwcaps.c:202 elf/dl-hwcaps.c:214
-#, fuzzy
-msgid "cannot create capability list"
-msgstr "αδυναμία εγγραφής στο πελάτη"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3691
+#, c-format
+msgid "%s: empty category description not allowed"
+msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:427
-#, fuzzy
-msgid "cannot allocate name record"
-msgstr "Δεν είναι δυνατό να δεσμευτεί μνήμη"
+#: locale/programs/ld-collate.c:755
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: empty weight string not allowed"
+msgstr "����� �������� ��������: ������ ���������"
 
-#: elf/dl-load.c:513 elf/dl-load.c:626 elf/dl-load.c:715 elf/dl-load.c:811
-#, fuzzy
-msgid "cannot create cache for search path"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η δημιουργία υποδοχής για εκπομπή rpc"
+#: locale/programs/charmap.c:831
+#, c-format
+msgid "%s: error in state machine"
+msgstr "%s: ������ ��� ��������� ����������"
 
-#: elf/dl-load.c:609
-msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2483
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' declared more than once"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:702
-#, fuzzy
-msgid "cannot create search path array"
-msgstr "αδυναμία δημιουργίας εσωτερικού περιγραφέα"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:1525 locale/programs/ld-ctype.c:1650 locale/programs/ld-ctype.c:1756
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2346 locale/programs/ld-ctype.c:3329
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
+msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:883
-#, fuzzy
-msgid "cannot stat shared object"
-msgstr "αποτυχία φόρτωσης διαμοιραζομένου αντικειμένου `%s'"
+#: locale/programs/ld-address.c:154 locale/programs/ld-address.c:205 locale/programs/ld-address.c:230
+#: locale/programs/ld-address.c:259 locale/programs/ld-name.c:115 locale/programs/ld-telephone.c:117
+#, c-format
+msgid "%s: field `%s' must not be empty"
+msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:992 elf/dl-load.c:2198
-#, fuzzy
-msgid "cannot create shared object descriptor"
-msgstr "αδυναμία δημιουργίας εσωτερικού περιγραφέα"
+#: locale/programs/ld-address.c:142 locale/programs/ld-address.c:197 locale/programs/ld-address.c:224
+#: locale/programs/ld-address.c:284 locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:315
+#: locale/programs/ld-measurement.c:104 locale/programs/ld-monetary.c:244 locale/programs/ld-monetary.c:260
+#: locale/programs/ld-name.c:104 locale/programs/ld-numeric.c:113 locale/programs/ld-numeric.c:127
+#: locale/programs/ld-paper.c:101 locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:105
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: field `%s' not defined"
+msgstr "�� ����� `%s' ���� ��������� `%s' ��� ��������"
 
-#: elf/dl-load.c:1011 elf/dl-load.c:1555 elf/dl-load.c:1668
-#, fuzzy
-msgid "cannot read file data"
-msgstr "αδύνατη η φόρτωση δεδομένων προφίλ"
+#: locale/programs/ld-messages.c:115 locale/programs/ld-messages.c:148
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: field `%s' undefined"
+msgstr "�� ����� `%s' ���� ��������� `%s' ��� ��������"
 
-#: elf/dl-load.c:1057
-msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
+#: locale/programs/ld-time.c:258
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
 msgstr ""
+"��������� ��� ����� ����������������(offset) ����� ��� ������������� %d\n"
+"��� ����� `era' ���� ��������� `%s'"
 
-#: elf/dl-load.c:1064
-msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
+#: locale/programs/ld-time.c:318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
 msgstr ""
+"��������� ��� ����� ��� ����������� ������� ��� ������������� %d\n"
+"��� ����� `era' ���� ��������� `%s'"
 
-#: elf/dl-load.c:1146
-#, fuzzy
-#| msgid "Cannot register service"
-msgid "cannot process note segment"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της υπηρεσίας"
-
-#: elf/dl-load.c:1157
-msgid "object file has no loadable segments"
+#: locale/programs/ld-time.c:395
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
 msgstr ""
+"��������� ��� ����� ��� ����������� ����������� ��� ������������� %d\n"
+"��� ����� `era' ���� ��������� `%s'"
 
-#: elf/dl-load.c:1170 elf/dl-load.c:1647
-msgid "cannot dynamically load executable"
-msgstr ""
+#: posix/getopt.c:795
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: �� �������� ������� -- %c\n"
 
-#: elf/dl-load.c:1191
-msgid "object file has no dynamic section"
+#: locale/programs/ld-address.c:573 locale/programs/ld-collate.c:3717 locale/programs/ld-ctype.c:2844
+#: locale/programs/ld-identification.c:437 locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:324
+#: locale/programs/ld-monetary.c:932 locale/programs/ld-name.c:298 locale/programs/ld-numeric.c:368
+#: locale/programs/ld-paper.c:231 locale/programs/ld-telephone.c:306 locale/programs/ld-time.c:1170
+#, c-format
+msgid "%s: incomplete `END' line"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:1218
-msgid "cannot dynamically load position-independent executable"
+#: locale/programs/ld-address.c:166
+msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:1220
-msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-name.c:127 locale/programs/ld-telephone.c:126 locale/programs/ld-telephone.c:150
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
+msgstr "�� ������ ���������� �������� ��� ����� ��� ��������������"
 
-#: elf/dl-load.c:1233
-#, fuzzy
-msgid "cannot allocate memory for program header"
-msgstr "Δεν είναι δυνατό να δεσμευτεί μνήμη"
+#: locale/programs/ld-time.c:250
+#, c-format
+msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: �� ������� ������� ��� ������������ ��o ������������� %Zd ��� ����� `era' "
 
-#: elf/dl-load.c:1266 elf/dl-load.h:130
-#, fuzzy
-msgid "cannot change memory protections"
-msgstr "αδυναμία επεξεργασίας των προδιαγραφών σειράς"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3143
+#, c-format
+msgid "%s: invalid number of sorting rules"
+msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:1286
-#, fuzzy
-msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
-msgstr "αδυναμία δημιουργίας εσωτερικού περιγραφέα"
+#: posix/getopt.c:798
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: �� ������ ������� -- %c\n"
 
-#: elf/dl-load.c:1299
-#, fuzzy
-#| msgid "cannot create internal descriptor"
-msgid "cannot close file descriptor"
-msgstr "αδυναμία δημιουργίας εσωτερικού περιγραφέα"
+#: locale/programs/ld-time.c:309
+#, c-format
+msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: �� ������ ���������� ������� ��� ������������� %Zd ��� ����� `era'"
 
-#: elf/dl-load.c:1555
-#, fuzzy
-msgid "file too short"
-msgstr "Πολύ μεγάλο αρχείο"
+#: locale/programs/ld-time.c:386
+#, c-format
+msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: �� ������ ���������� ����������� ��� ������������� %Zd ��� ����� `era'"
 
-#: elf/dl-load.c:1590
-#, fuzzy
-msgid "invalid ELF header"
-msgstr "μη έγκυρος χρόνος λήξης"
+#: locale/programs/ld-measurement.c:112
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: invalid value for field `%s'"
+msgstr "%s: �������: �� ������ l_value %d\n"
 
-#: elf/dl-load.c:1602
-msgid "ELF file data encoding not big-endian"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-address.c:242 locale/programs/ld-address.c:270
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
+msgstr "�� ����� `%s' ���� ��������� `%s' ��� ��������"
 
-#: elf/dl-load.c:1604
-msgid "ELF file data encoding not little-endian"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3223 locale/programs/ld-collate.c:3346 locale/programs/ld-collate.c:3695
+#, c-format
+msgid "%s: missing `order_end' keyword"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:1608
-msgid "ELF file version ident does not match current one"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3360 locale/programs/ld-collate.c:3707
+#, c-format
+msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:1612
-msgid "ELF file OS ABI invalid"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3710
+#, c-format
+msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:1615
-msgid "ELF file ABI version invalid"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-time.c:435
+#, c-format
+msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: ������ � ���������� ������ ��� ������������� %Zd ��� ����� `era'"
 
-#: elf/dl-load.c:1618
-msgid "nonzero padding in e_ident"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-time.c:423
+#, c-format
+msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: ������ �� ����� ��� ������ ��� ������������� %Zd ��� ����� `era'"
 
-#: elf/dl-load.c:1621
-#, fuzzy
-msgid "internal error"
-msgstr "Εσωτερικό σφάλμα NIS"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3119
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
+msgstr "������ ������� ��� ��� ��������� `%.*s'"
 
-#: elf/dl-load.c:1628
-msgid "ELF file version does not match current one"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3169
+#, c-format
+msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:1636
-msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:170
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
+msgstr "�� ����� �������� ������� ��� �� ����� `%s' ���� ��������� `%s': %s"
 
-#: elf/dl-load.c:1652
-msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-identification.c:169
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: no identification for category `%s'"
+msgstr "�������� ���������� ������� ����� `%s' ��� ��� ��������� `%s'"
 
-#: elf/dl-load.c:2217
-msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2753
+#, c-format
+msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:2218
-msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
+#: locale/programs/ld-collate.c:591
+#, c-format
+msgid "%s: not enough sorting rules"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.c:2221
-#, fuzzy
-msgid "cannot open shared object file"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εξόδου"
-
-#: elf/dl-load.h:128
-#, fuzzy
-msgid "failed to map segment from shared object"
-msgstr "αποτυχία φόρτωσης διαμοιραζομένου αντικειμένου `%s'"
+#: locale/programs/ld-address.c:295
+#, c-format
+msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
+msgstr ""
 
-#: elf/dl-load.h:132
-#, fuzzy
-msgid "cannot map zero-fill pages"
-msgstr "αδύνατη η φόρτωση δεδομένων προφίλ"
+#: posix/getopt.c:718
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: � ������� `%c%s' ��� ��������� ���������\n"
 
-#: elf/dl-lookup.c:830
-msgid "symbol lookup error"
-msgstr ""
+#: posix/getopt.c:688
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: � ������� `%s' ����� �����������\n"
 
-#: elf/dl-open.c:99
-msgid "cannot extend global scope"
-msgstr ""
+#: posix/getopt.c:736 posix/getopt.c:909
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: � ������� `%s' ������� ��� ���������\n"
 
-#: elf/dl-open.c:474
-msgid "TLS generation counter wrapped!  Please report this."
-msgstr ""
+#: posix/getopt.c:713
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: � ������� `--%s' ��� ��������� ���������\n"
 
-#: elf/dl-open.c:538
-msgid "invalid mode for dlopen()"
-msgstr "μη έγκυρη κατάσταση για την dlopen()"
+#: posix/getopt.c:893
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: � ������� `-W %s' ��� ��������� ���������\n"
 
-#: elf/dl-open.c:555
-msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
-msgstr ""
+#: posix/getopt.c:875
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: � ������� `-W %s' ����� �����������\n"
 
-#: elf/dl-open.c:579
-#, fuzzy
-#| msgid "invalid mode for dlopen()"
-msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
-msgstr "μη έγκυρη κατάσταση για την dlopen()"
+#: posix/getopt.c:828 posix/getopt.c:958
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: � ������� ������� ��� ��������� -- %c\n"
 
-#: elf/dl-reloc.c:120
-#, fuzzy
-#| msgid "Cannot allocate memory"
-msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
-msgstr "Δεν είναι δυνατό να δεσμευτεί μνήμη"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1314 locale/programs/ld-collate.c:3654
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
+msgstr "� ������ ���������� `%s' �������� ���"
 
-#: elf/dl-reloc.c:213
-msgid "cannot make segment writable for relocation"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3297
+#, c-format
+msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-reloc.c:272
+#: locale/programs/ld-collate.c:3281
 #, c-format
-msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
+msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-reloc.c:288
-#, fuzzy
-msgid "cannot restore segment prot after reloc"
-msgstr "αδυναμία δημιουργίας εσωτερικού περιγραφέα"
-
-#: elf/dl-reloc.c:319
-#, fuzzy
-msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
-msgstr "αδυναμία επεξεργασίας των προδιαγραφών σειράς"
+#: sunrpc/rpc_main.c:289
+#, c-format
+msgid "%s: output would overwrite %s\n"
+msgstr "%s: � ������ �� ���������� �� %s\n"
 
-#: elf/dl-sym.c:136
-msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
-msgstr "Το RTLD_NEXT που χρησιμοποιείται στον κώδικα δεν φορτώθηκε δυναμικά"
+#: timezone/zic.c:873 timezone/zic.c:1287 timezone/zic.c:1312
+#, c-format
+msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
+msgstr "%s: �������: �� ������ l_value %d\n"
 
-#: elf/dl-tls.c:931
-#, fuzzy
-#| msgid "cannot create internal descriptors"
-msgid "cannot create TLS data structures"
-msgstr "αδυναμία δημιουργίας εσωτερικών περιγραφέων"
+#: locale/programs/charmap.c:838 locale/programs/ld-address.c:592 locale/programs/ld-collate.c:2590
+#: locale/programs/ld-collate.c:3735 locale/programs/ld-ctype.c:2107 locale/programs/ld-ctype.c:2864
+#: locale/programs/ld-identification.c:456 locale/programs/ld-measurement.c:248 locale/programs/ld-messages.c:342
+#: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:316 locale/programs/ld-numeric.c:386
+#: locale/programs/ld-paper.c:249 locale/programs/ld-telephone.c:324 locale/programs/ld-time.c:1188
+#: locale/programs/locfile.h:103 locale/programs/repertoire.c:325
+#, c-format
+msgid "%s: premature end of file"
+msgstr "%s: ������ ����� �������"
 
-#: elf/dl-version.c:148
-msgid "version lookup error"
+#: locale/programs/ld-collate.c:3394 locale/programs/ld-collate.c:3580
+#, c-format
+msgid "%s: section `%.*s' not known"
 msgstr ""
 
-#: elf/dl-version.c:279
-#, fuzzy
-msgid "cannot allocate version reference table"
-msgstr "αδυναμία δέσμευσης δεδομένων συμβόλων"
-
-#: elf/ldconfig.c:142
-msgid "Print cache"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-time.c:337
+#, c-format
+msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: � ���������� ������� ��� ����� ������ ��� ������������� %Zd ��� ����� `era'"
 
-#: elf/ldconfig.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Generate verbose messages"
-msgstr "Εμφάνιση περισσότερων μηνυμάτων"
+#: locale/programs/ld-time.c:414
+#, c-format
+msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
+msgstr "%s: � ���������� ����������� ��� ����� ������ ��� ������������� %Zd ��� ����� `era'"
 
-#: elf/ldconfig.c:144
-msgid "Don't build cache"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1248
+#, c-format
+msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be direct followed by `order_end'"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldconfig.c:145
-#, fuzzy
-#| msgid "%s is not a symbolic link\n"
-msgid "Don't update symbolic links"
-msgstr "το %s δεν είναι συμβολικός σύνδεσμος\n"
-
-#: elf/ldconfig.c:146
-msgid "Change to and use ROOT as root directory"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1244
+#, c-format
+msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldconfig.c:146
-msgid "ROOT"
+#: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-collate.c:518 locale/programs/ld-collate.c:570
+#: locale/programs/ld-collate.c:865 locale/programs/ld-collate.c:878 locale/programs/ld-collate.c:2581
+#: locale/programs/ld-collate.c:3726 locale/programs/ld-ctype.c:1840 locale/programs/ld-ctype.c:2098
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2673 locale/programs/ld-ctype.c:2855 locale/programs/ld-identification.c:447
+#: locale/programs/ld-measurement.c:239 locale/programs/ld-messages.c:333 locale/programs/ld-monetary.c:941
+#: locale/programs/ld-name.c:307 locale/programs/ld-numeric.c:377 locale/programs/ld-paper.c:240
+#: locale/programs/ld-telephone.c:315 locale/programs/ld-time.c:1179
+#, c-format
+msgid "%s: syntax error"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldconfig.c:147
-msgid "CACHE"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2178
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
+msgstr "���������� ������ ���� ������ ��� ���� ������ ����������"
 
-#: elf/ldconfig.c:147
-msgid "Use CACHE as cache file"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-ctype.c:2193
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
+msgstr "���������� ������ ���� ������ ��� ��� ����� ����������"
 
-#: elf/ldconfig.c:148
-msgid "CONF"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3735
+#, c-format
+msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldconfig.c:148
-msgid "Use CONF as configuration file"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3803
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
+msgstr "%s: ������� �� ������� ��� %s: %m\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:149
-msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3935
+#, c-format
+msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldconfig.c:150
-msgid "Manually link individual libraries."
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-address.c:216
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
+msgstr "�� ����� `%s' ���� ��������� `%s' ��� ��������"
 
-#: elf/ldconfig.c:151
-msgid "FORMAT"
+#: locale/programs/ld-collate.c:1054
+#, c-format
+msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldconfig.c:151
-msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
+#: locale/programs/ld-time.c:464
+#, c-format
+msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldconfig.c:152
-#, fuzzy
-#| msgid "not regular file"
-msgid "Ignore auxiliary cache file"
-msgstr "δεν είναι κανονικό αρχείο"
-
-#: elf/ldconfig.c:160
-msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
+#: locale/programs/ld-collate.c:555
+#, c-format
+msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldconfig.c:347
+#: locale/programs/ld-collate.c:906
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: too many values"
+msgstr "%s: ���� ����� ��������\n"
+
+#: locale/programs/ld-ctype.c:3639
 #, c-format
-msgid "Path `%s' given more than once"
+msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldconfig.c:387
+#: sunrpc/rpc_main.c:296
 #, c-format
-msgid "%s is not a known library type"
+msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
+msgstr "%s: ������� �� ������� ��� %s: %m\n"
+
+#: locale/programs/ld-collate.c:2849
+#, c-format
+msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldconfig.c:415
+#: locale/programs/ld-collate.c:2981
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Can't stat %s"
-msgstr "%s: Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί %s: %s\n"
+msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
+msgstr "���������� ������ ���� ������ ���������� ����������"
 
-#: elf/ldconfig.c:489
+#: locale/programs/ld-collate.c:2994
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Can't stat %s\n"
-msgstr "%s: Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί %s: %s\n"
-
-#: elf/ldconfig.c:499
-#, c-format
-msgid "%s is not a symbolic link\n"
-msgstr "το %s δεν είναι συμβολικός σύνδεσμος\n"
+msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
+msgstr "���������� ������ ���� ������ ���������� ����������"
 
-#: elf/ldconfig.c:518
+#: locale/programs/ld-time.c:1040
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Can't unlink %s"
-msgstr "%s: Δε μπορεί να διαγραφεί το %s: %s\n"
+msgid "%s: unknown character in field `%s'"
+msgstr "�������� ���������� `%s'"
 
-#: elf/ldconfig.c:524
+#: locale/programs/ld-collate.c:3091
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Can't link %s to %s"
-msgstr "%s: Δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί το %s με το %s: %s\n"
-
-#: elf/ldconfig.c:530
-msgid " (changed)\n"
-msgstr " (άλλαξε)\n"
+msgid "%s: unknown section name `%s'"
+msgstr "������� ��� `%s'"
 
-#: elf/ldconfig.c:532
-msgid " (SKIPPED)\n"
-msgstr ""
+#: locale/programs/ld-collate.c:3004
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
+msgstr "������� ������� `%.*s': ������ ���������"
 
-#: elf/ldconfig.c:587
+#: posix/getopt.c:769
 #, c-format
-msgid "Can't find %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s: �� ������������ ������� `%c%s'\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:603 elf/ldconfig.c:769 elf/ldconfig.c:825 elf/ldconfig.c:857
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot lstat %s"
-msgstr "%s: Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί %s: %s\n"
+#: posix/getopt.c:765
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s: �� ������������ ������� `--%s'\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:610
+#: timezone/zic.c:443
 #, c-format
-msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
+msgid ""
+"%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] \\\n"
+"\t[ -d directory ] [ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
 msgstr ""
+"%s: � ����� ����� %s [ -s ] [ -v ] [ -l ������ ��� ] [ -p ������� posix ] \\\n"
+"\t[ -d ��������� ] [ -L ������������ ���������� ] [ -y ����� ����� ] [ ������ ... ]\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:619
+#: timezone/zdump.c:175
 #, c-format
-msgid "No link created since soname could not be found for %s"
-msgstr ""
+msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
+msgstr "%s: � ����� ����� %s [ -v ] [ -c ������� ] �������� ����� ...\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:702
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't open directory %s"
-msgstr "%s: Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ο κατάλογος %s: %s\n"
+#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:154
+#, c-format
+msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
+msgstr "%s: � ���� ��� �� ����� `%s' ��� ������ �� ����� ��� ���� �������������"
 
-#: elf/ldconfig.c:787 elf/ldconfig.c:845 elf/readlib.c:97
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Input file %s not found.\n"
-msgstr "το αρχείο πίνακα ρεπορτορίου `%s' δε βρέθηκε"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-numeric.c:119
+#, c-format
+msgid "%s: value for field `%s' must not be the empty string"
+msgstr "%s: � ���� ��� �� ����� `%s' ��� ������ �� ����� �� ���� �������������"
 
-#: elf/ldconfig.c:794
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot stat %s"
-msgstr "%s: Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί %s: %s\n"
+#: locale/programs/ld-monetary.c:232
+#, c-format
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
+msgstr "%s: � ���� ��� ������ `int_curr_symbol' �� �������� �� ������ ����� ���� �� ISO 4217"
 
-#: elf/ldconfig.c:939
+#: locale/programs/ld-monetary.c:224
 #, c-format
-msgid "libc5 library %s in wrong directory"
-msgstr ""
+msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
+msgstr "%s: � ���� ��� ������ `int_curr_symbol' ���� ����� �����"
 
-#: elf/ldconfig.c:942
+#: locale/programs/ld-monetary.c:857 locale/programs/ld-numeric.c:334
 #, c-format
-msgid "libc6 library %s in wrong directory"
-msgstr ""
+msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
+msgstr "%s: �� ����� ��� �� ����� `%s' ������ �� ����� ���������� ��� 127"
 
-#: elf/ldconfig.c:945
+#: locale/programs/ld-time.c:488
 #, c-format
-msgid "libc4 library %s in wrong directory"
-msgstr ""
+msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
+msgstr "%s: �� ����� ��� �� ����� `%s' ��� ������ �� ����� ����������� ��� %d"
 
-#: elf/ldconfig.c:973
+#: locale/programs/ld-time.c:472 locale/programs/ld-time.c:480
 #, c-format
-msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
-msgstr ""
+msgid "%s: values of field `%s' must not be larger than %d"
+msgstr "%s: �� ����� ��� ������ `%s' ��� ������ �� ����� ����������� ��� %d"
 
-#: elf/ldconfig.c:1082
+#: locale/programs/ld-collate.c:850
 #, c-format
-msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
+msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldconfig.c:1148
+#: sunrpc/rpc_main.c:308
 #, c-format
-msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
-msgstr ""
+msgid "%s: while writing output %s: %m"
+msgstr "%s: ���� ��� ������� ������ %s: %m"
+
+#: argp/argp-parse.c:170
+msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
+msgstr "(������ ������������) ��� ����� ������ � ������!;"
+
+#: argp/argp-parse.c:787
+msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
+msgstr "(������ ������������) � ������� �� ������ �� ���� ������������!;"
+
+#: nis/nis_print.c:130
+msgid "(Unknown object)\n"
+msgstr "(������� �����������)\n"
 
-#: elf/ldconfig.c:1154
+#: sunrpc/clnt_perr.c:125
 #, c-format
-msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
-msgstr ""
+msgid "(unknown authentication error - %d)"
+msgstr "(������� ������ ������������ - %d)"
 
-#: elf/ldconfig.c:1161 elf/ldconfig.c:1169
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
-msgstr "ο χάρτης χαρακτήρων `%s' ορίστηκε ήδη"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:613
+msgid "(unknown)"
+msgstr "(�������)"
 
-#: elf/ldconfig.c:1172
+#: elf/sprof.c:570
 #, c-format
-msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
+msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
+msgstr "*** �� ������ `%s' ����� ������������: ��� ����� ������ ���������� �������\n"
+
+#: catgets/gencat.c:282
+msgid "*standard input*"
+msgstr "*�������� �������*"
+
+#: catgets/gencat.c:125
+msgid ""
+"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
+"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
 msgstr ""
+"-o ������-������ [������-�������]...\n"
+"[������-������ [������-�������]...]"
 
-#: elf/ldconfig.c:1194
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:797 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:115
+msgid ".lib section in a.out corrupted"
+msgstr "�� ����� .lib ��� a.out ����� �������������"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:111 sunrpc/clnt_perr.c:132
 #, c-format
-msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
-msgstr ""
+msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
+msgstr "; ����� ������ = %lu, ������ ������ = %lu"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:118
+msgid "; why = "
+msgstr "; ����� = "
 
-#: elf/ldconfig.c:1201 locale/programs/xmalloc.c:63 malloc/obstack.c:416
-#: malloc/obstack.c:418 posix/getconf.c:458 posix/getconf.c:697
+#: locale/programs/charmap.c:999
 #, c-format
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "η μνήμη εξαντλήθηκε"
+msgid "<%s> and <%s> are illegal names for range"
+msgstr "�� <%s> ��� <%s> ����� �� �������� ������� ��� ����"
 
-#: elf/ldconfig.c:1234
+#: locale/programs/repertoire.c:448
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot read locale directory `%s'"
-msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης καταλόγου locale `%s'"
+msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
+msgstr "�� <%s> ��� <%s> ����� �� �������� ������� ��� ����"
 
-#: elf/ldconfig.c:1282
+#: locale/programs/ld-ctype.c:565 locale/programs/ld-ctype.c:600
 #, c-format
-msgid "relative path `%s' used to build cache"
-msgstr ""
+msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
+msgstr "� <SP> ���������� ��� ������ �� ����� ���� ����� `%s'"
 
-#: elf/ldconfig.c:1312
+#: locale/programs/ld-ctype.c:553 locale/programs/ld-ctype.c:589
 #, c-format
-msgid "Can't chdir to /"
-msgstr ""
+msgid "<SP> character not in class `%s'"
+msgstr "� <SP> ���������� ��� ����� ���� ����� `%s'"
 
-#: elf/ldconfig.c:1353
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't open cache file directory %s\n"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης καταλόγου locale `%s'"
+#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
+#. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
+#. TRANS @c Don't change it.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
+msgid "?"
+msgstr "?"
 
-#: elf/ldd.bash.in:42
-#, fuzzy
-#| msgid "Written by %s.\n"
-msgid "Written by %s and %s.\n"
-msgstr "Εγγράφηκε από %s.\n"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:34
+msgid "Aborted"
+msgstr "���������"
 
-#: elf/ldd.bash.in:47
-msgid ""
-"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
-"      --help              print this help and exit\n"
-"      --version           print version information and exit\n"
-"  -d, --data-relocs       process data relocations\n"
-"  -r, --function-relocs   process data and function relocations\n"
-"  -u, --unused            print unused direct dependencies\n"
-"  -v, --verbose           print all information\n"
-msgstr ""
+#: nis/nis_print.c:321
+msgid "Access Rights : "
+msgstr "���������� ����������� :"
 
-#: elf/ldd.bash.in:80
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
-msgstr "%s: η επιλογή `%s' είναι διφορούμενη\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:793 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:114
+msgid "Accessing a corrupted shared library"
+msgstr "�������������� ��� ������������� �������������� ����������"
 
-#: elf/ldd.bash.in:87
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgid "unrecognized option"
-msgstr "%s: μη αναγνωρίσιμη επιλογή `%c%s'\n"
+#. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:367 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:155
+msgid "Address already in use"
+msgstr "� ��������� �������� ����� ��� �� �����"
 
-#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:125
-#, fuzzy
-#| msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
-msgstr "Δοκιμάστε `%s --help' ή `%s --usage' για περισσότερες πληροφορίες.\n"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:31
+msgid "Address family for hostname not supported"
+msgstr "��� ������������� ���������� ����������� ��� �������"
 
-#: elf/ldd.bash.in:124
-#, fuzzy
-#| msgid "unable to free arguments"
-msgid "missing file arguments"
-msgstr "αδύνατη η απελευθέρωση παραμέτρων"
+#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
+#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:362
+msgid "Address family not supported by protocol"
+msgstr "��� ������������ ��� �� ���������� � ���������� �����������"
 
-#. TRANS This is a ``file doesn't exist'' error
-#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
-#. TRANS expected to already exist.
-#: elf/ldd.bash.in:147 sysdeps/gnu/errlist.c:37
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:154
+msgid "Address family not supported by protocol family"
+msgstr "� ���������� ����������� ��� ������������� ��� ��� ���������� �����������"
 
-#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:480
-msgid "not regular file"
-msgstr "δεν είναι κανονικό αρχείο"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:761 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:98
+msgid "Advertise error"
+msgstr "������ ����������"
 
-#: elf/ldd.bash.in:153
-msgid "warning: you do not have execution permission for"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40 sysdeps/generic/siglist.h:40
+msgid "Alarm clock"
+msgstr "���������"
 
-#: elf/ldd.bash.in:170
-msgid "\tnot a dynamic executable"
+#: malloc/memusagestat.c:57
+msgid "Also draw graph for total memory consumption"
 msgstr ""
 
-#: elf/ldd.bash.in:178
-msgid "exited with unknown exit code"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:83
+msgid "Anode table overflow"
+msgstr "Y���������� ������ Anode"
 
-#: elf/ldd.bash.in:183
-msgid "error: you do not have read permission for"
+#: intl/tst-gettext2.c:37
+msgid "Another string for testing."
 msgstr ""
 
-#: elf/pldd-xx.c:102
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot read header from `%s'"
-msgid "cannot find program header of process"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης κεφαλίδας από το `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:37
+msgid "Arg list too long"
+msgstr "� ����� ��������� ����� ���������� ������"
 
-#: elf/pldd-xx.c:106
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot read program header"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης κεφαλίδας από το `%s'"
+#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
+#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
+#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises in the
+#. TRANS GNU system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:70
+msgid "Argument list too long"
+msgstr "� ��������� ��� ���������� ����� ���� ������"
 
-#: elf/pldd-xx.c:128
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot read statistics data"
-msgid "cannot read dynamic section"
-msgstr "αδύνατη η ανάγνωση δεδομένων στατιστικών"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:63
+msgid "Argument out of domain"
+msgstr "�� ����� ����� ��� ��� ��� �����"
 
-#: elf/pldd-xx.c:137
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot read r_debug"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης κεφαλίδας από το `%s'"
+#: nis/nis_error.c:66
+msgid "Attempt to remove a non-empty table"
+msgstr "���������� ��������� ��-����� ������"
 
-#: elf/pldd-xx.c:154
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot read locale directory `%s'"
-msgid "cannot read program interpreter"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης καταλόγου locale `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:116
+msgid "Attempting to link in more shared libraries than system limit"
+msgstr "���������� ����������� ������������ ��������������� ����������� ��� �� ���� ��� ����������."
 
-#: elf/pldd-xx.c:183
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot read link map"
-msgstr "αδύνατη η φόρτωση δεδομένων προφίλ"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:801
+msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
+msgstr "���������� �������� �� ���� ������ ��������������� �����������"
 
-#: elf/pldd-xx.c:190
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot read object name"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης κεφαλίδας από το `%s'"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:329
+msgid "Authentication OK"
+msgstr "����������� �������"
 
-#: elf/pldd-xx.c:197
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot allocate buffer for object name"
-msgstr "Δεν είναι δυνατό να δεσμευτεί μνήμη"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:562
+msgid "Authentication error"
+msgstr "������ ������������"
 
-#: elf/pldd.c:58
-msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
-msgstr ""
+#: nis/nis_print.c:106
+msgid "BOGUS OBJECT\n"
+msgstr "������ �����������\n"
 
-#: elf/pldd.c:62
-msgid "PID"
-msgstr ""
+#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
+#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:115 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:44
+msgid "Bad address"
+msgstr "��������� ���������"
 
-#: elf/pldd.c:89
-#, c-format
-msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:80
+msgid "Bad exchange descriptor"
+msgstr "���������� ����������� ����������"
 
-#: elf/pldd.c:103
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid process ID '%s'"
-msgstr "μη έγκυρο όνομα μήνα"
+#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
+#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
+#. TRANS versa).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:83
+msgid "Bad file descriptor"
+msgstr "���������� ����������� �������"
 
-#: elf/pldd.c:111
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open `%s'"
-msgid "cannot open %s"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος του `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:39
+msgid "Bad file number"
+msgstr "���������� ������� �������"
 
-#: elf/pldd.c:142
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open `%s'"
-msgid "cannot open %s/task"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος του `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:749 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:87
+msgid "Bad font file format"
+msgstr "��������� ���������� ������� ��������������"
 
-#: elf/pldd.c:145
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot prepare reading %s/task"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης από τον πελάτη"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:641
+msgid "Bad message"
+msgstr "��������� ������"
 
-#: elf/pldd.c:158
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid thread ID '%s'"
-msgstr "μη έγκυρος χρόνος λήξης"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:84
+msgid "Bad request code"
+msgstr "���������� ������� �������"
 
-#: elf/pldd.c:169
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
-msgid "cannot attach to process %lu"
-msgstr "δε βρέθηκε ο προεπεξεργαστής C: %s \n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:81
+msgid "Bad request descriptor"
+msgstr "���������� ����������� �������"
 
-#: elf/pldd.c:184
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid saved time"
-msgid "no valid %s/task entries"
-msgstr "μη έγκυρη σωσμένη ώρα"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38 sysdeps/generic/siglist.h:63
+msgid "Bad system call"
+msgstr "��������� ����� ����������"
 
-#: elf/pldd.c:290
-#, c-format
-msgid "cannot get information about process %lu"
-msgstr ""
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:33
+msgid "Bad value for ai_flags"
+msgstr "���������� ���� ��� ai_flags"
 
-#: elf/pldd.c:303
-#, c-format
-msgid "process %lu is no ELF program"
-msgstr ""
+#: locale/programs/localedef.c:104
+msgid "Be strictly POSIX conform"
+msgstr "������� ���������� �� POSIX"
 
-#: elf/readelflib.c:34
-#, c-format
-msgid "file %s is truncated\n"
-msgstr ""
+#: nis/nis_print.c:302
+msgid "Binary data\n"
+msgstr "������� ��������\n"
 
-#: elf/readelflib.c:66
-#, c-format
-msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
-msgstr ""
+#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
+#. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
+#. TRANS system in Unix gives this error.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:122 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:45
+msgid "Block device required"
+msgstr "���������� ������� �����"
 
-#: elf/readelflib.c:68
-#, c-format
-msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
-msgstr ""
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:348
+msgid "Broadcast poll problem"
+msgstr "�������� ���� ������ ��������"
 
-#: elf/readelflib.c:70
-#, c-format
-msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
-msgstr ""
+#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
+#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
+#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
+#. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
+#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:235 stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:62 sysdeps/generic/siglist.h:39
+msgid "Broken pipe"
+msgstr "���������� ��������"
 
-#: elf/readelflib.c:77
-#, c-format
-msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36 sysdeps/generic/siglist.h:37
+msgid "Bus error"
+msgstr "������ ���� ������(bus)"
 
-#: elf/readelflib.c:108
-#, c-format
-msgid "more than one dynamic segment\n"
-msgstr ""
+#: nis/nis_print.c:46
+msgid "CDS"
+msgstr "CDS"
 
-#: elf/readlib.c:103
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot fstat file %s.\n"
-msgstr "αδυναμία προσπέλασης(stat()) αρχείου `%s': %s"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50 sysdeps/generic/siglist.h:50
+msgid "CPU time limit exceeded"
+msgstr "����������� �� ���� ������ ��� CPU"
 
-#: elf/readlib.c:114
-#, c-format
-msgid "File %s is empty, not checked."
+#: nis/nis_error.c:33
+msgid "Cache expired"
+msgstr "�� ����������� ��� ����������� ������ ������"
+
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:789 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:113
+msgid "Can not access a needed shared library"
+msgstr "��� ����� ������ � ���������� ���� ��������� ��������������� �����������"
+
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:117
+msgid "Can not exec a shared library directly"
+msgstr "��� ����� ������ � ����� �������� ��������������� �����������"
+
+#: nis/ypclnt.c:792
+msgid "Can't bind to server which serves this domain"
+msgstr "��� ����� ������ � �������� �� ��� ���������� ��� ���������� ����� ��� �����"
+
+#: elf/ldconfig.c:934
+msgid "Can't chdir to /"
 msgstr ""
 
-#: elf/readlib.c:120
+#: nis/ypclnt.c:804
+msgid "Can't communicate with portmapper"
+msgstr "��� ����� ������ � ����������� �� �� portmapper"
+
+#: nis/ypclnt.c:806
+msgid "Can't communicate with ypbind"
+msgstr "��� ����� ������ � ����������� �� �� ypbind"
+
+#: nis/ypclnt.c:808
+msgid "Can't communicate with ypserv"
+msgstr "��� ����� ������ � ����������� �� �� ypserv"
+
+#: elf/cache.c:359
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't create temporary cache file %s"
+msgstr "�������� ��������� ������� locale `%s'"
+
+#: elf/ldconfig.c:502
 #, c-format
-msgid "File %s is too small, not checked."
+msgid "Can't find %s"
 msgstr ""
 
-#: elf/readlib.c:130
-#, c-format
-msgid "Cannot mmap file %s.\n"
-msgstr "Αδυναμία μεταφοράς στη μνήμη (mmap) του αρχείου %s.\n"
+#: elf/ldconfig.c:440
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't link %s to %s"
+msgstr "%s: ��� ����� ������� �� �������� �� %s �� �� %s: %s\n"
 
-#: elf/readlib.c:169
+#: elf/ldconfig.c:518 elf/ldconfig.c:672
 #, c-format
-msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
+msgid "Can't lstat %s"
 msgstr ""
 
-#: elf/sln.c:76
+#: elf/cache.c:108 elf/ldconfig.c:955
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "usage: %s infile\n"
-msgid ""
-"Usage: sln src dest|file\n"
-"\n"
-msgstr "χρήση: %s αρχείο_εισόδου\n"
+msgid "Can't open cache file %s\n"
+msgstr "�������� ���������� ������� ������� `%s'"
 
-#: elf/sln.c:97
+#: elf/ldconfig.c:976
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
-msgid "%s: file open error: %m\n"
-msgstr "%s: αδύνατο το άνοιγμα του %s: %m\n"
+msgid "Can't open cache file directory %s\n"
+msgstr "�������� ��������� ��������� locale `%s'"
 
-#: elf/sln.c:134
-#, c-format
-msgid "No target in line %d\n"
-msgstr ""
+#: elf/ldconfig.c:865
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open configuration file %s"
+msgstr "�������� ���������� ������� ������� `%s'"
 
-#: elf/sln.c:164
-#, c-format
-msgid "%s: destination must not be a directory\n"
-msgstr ""
+#: elf/ldconfig.c:621
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open directory %s"
+msgstr "%s: ��� ����� ������� �� ������������ � ��������� %s: %s\n"
 
-#: elf/sln.c:170
+#: elf/cache.c:353
 #, c-format
-msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
+msgid "Can't remove old temporary cache file %s"
 msgstr ""
 
-#: elf/sln.c:178
+#: elf/ldconfig.c:405
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgid "%s: invalid destination: %s\n"
-msgstr "%s: μη έγκυρη επιλογή -- %c\n"
+msgid "Can't stat %s\n"
+msgstr "%s: ��� ����� ������� �� ������������ %s: %s\n"
 
-#: elf/sln.c:189 elf/sln.c:198
+#: elf/ldconfig.c:434
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
-msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
-msgstr "%s: Δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί το %s με το %s: %s\n"
+msgid "Can't unlink %s"
+msgstr "%s: �� ������ �� ��������� �� %s: %s\n"
 
-#: elf/sotruss.sh:32
-#, sh-format
-msgid ""
-"Usage: sotruss [OPTION...] [--] EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\n"
-"  -F, --from FROMLIST     Trace calls from objects on FROMLIST\n"
-"  -T, --to TOLIST         Trace calls to objects on TOLIST\n"
-"\n"
-"  -e, --exit              Also show exits from the function calls\n"
-"  -f, --follow            Trace child processes\n"
-"  -o, --output FILENAME   Write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
-"\t\t\t  -f is also used) instead of standard error\n"
-"\n"
-"  -?, --help              Give this help list\n"
-"      --usage             Give a short usage message\n"
-"      --version           Print program version"
-msgstr ""
+#. TRANS No memory available.  The system cannot allocate more virtual memory
+#. TRANS because its capacity is full.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:104
+msgid "Cannot allocate memory"
+msgstr "��� ����� ������ �� ��������� �����"
 
-#: elf/sotruss.sh:46
-#, fuzzy
-#| msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
-msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
-msgstr "Υποχρεωτικά ή προαιρετικά ορίσματα σε μακρές επιλογές είναι επίσης υποχρεωτικά ή προαιρετικά σε κάθε αντίστοιχες σύντομες επιλογές."
+#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
+#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
+#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:374 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:156
+msgid "Cannot assign requested address"
+msgstr "��� ����� ������ � �������� ��� ��������� ����������"
 
-#: elf/sotruss.sh:55
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
-msgstr "%s: η επιλογή απαιτεί μια παράμετρο -- %c\n"
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:265
+msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
+msgstr "��� ����� ������ � ���������� �������� ��� ������� rpc"
 
-#: elf/sotruss.sh:61
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgid "%s: option is ambiguous; possibilities:"
-msgstr "%s: η επιλογή `%s' είναι διφορούμενη\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:805
+msgid "Cannot exec a shared library directly"
+msgstr "��� ����� ������ � ����� �������� ��������������� �����������"
 
-#: elf/sotruss.sh:79
-#, fuzzy
-#| msgid "Written by %s.\n"
-msgid "Written by %s.\\n"
-msgstr "Εγγράφηκε από %s.\n"
+#: elf/readlib.c:98
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot fstat file %s.\n"
+msgstr "�������� �����������(stat()) ������� `%s': %s"
 
-#: elf/sotruss.sh:86
-msgid ""
-"Usage: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o FILENAME] [-T TOLIST] [--exit]\n"
-"\t    [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\n"
-"\t    [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
-"\t    EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\\n"
-msgstr ""
+#: sunrpc/rpc_main.c:1415
+msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
+msgstr "�� ������ �� �������� ������������ ��� ��� ������� ����������� �������!\n"
 
-#: elf/sotruss.sh:134
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
-msgstr "%s: μη αναγνωρίσιμη επιλογή `%c%s'\n"
+#: elf/readlib.c:117
+#, c-format
+msgid "Cannot mmap file %s.\n"
+msgstr "�������� ��������� ��� ����� (mmap) ��� ������� %s.\n"
 
-#: elf/sprof.c:77
-msgid "Output selection:"
-msgstr "Επιλογή εξόδου:"
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:361
+msgid "Cannot receive reply to broadcast"
+msgstr "��� ����� ������ � ���� ���������� ���� �������"
 
-#: elf/sprof.c:79
-msgid "print list of count paths and their number of use"
-msgstr "εμφάνιση λίστα με μετρητές μονοπατιών και τον αριθμό χρήσης τους"
+#: sunrpc/pmap_clnt.c:136
+msgid "Cannot register service"
+msgstr "��� ����� ������ � ���������� ��� ���������"
 
-#: elf/sprof.c:81
-msgid "generate flat profile with counts and ticks"
-msgstr "δημιουργία γενικού προφίλ με μετρήσεις"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:173
+msgid "Cannot send after socket shutdown"
+msgstr "��� ����� ������ � �������� ���� �� �������� ��� ��������"
 
-#: elf/sprof.c:82
-msgid "generate call graph"
-msgstr "δημιουργία γράφου κλήσεων"
+#. TRANS The socket has already been shut down.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:435
+msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
+msgstr "��� ����� ������ � �������� ���� �� �������� ��� ���� ����� ������������"
 
-#: elf/sprof.c:89
-#, fuzzy
-#| msgid "Read and display shared object profiling data"
-msgid "Read and display shared object profiling data."
-msgstr "Ανάγνωση και εμφάνιση δεδομένων προφίλ διαμοιραζόμενου αντικειμένου"
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:323
+msgid "Cannot send broadcast packet"
+msgstr "��� ����� ������ � �������� ������� ��������"
 
-#: elf/sprof.c:94
-msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
-msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
+#: sunrpc/pmap_rmt.c:272
+msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
+msgstr "��� ����� ������ � ������ ��� �������� �������� SO_BROADCAST"
 
-#: elf/sprof.c:433
-#, c-format
-msgid "failed to load shared object `%s'"
-msgstr "αποτυχία φόρτωσης διαμοιραζομένου αντικειμένου `%s'"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1195
+msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
+msgstr "��� ����� ������� � ���������� ������������ ��� ���� ������� �������!\n"
 
-#: elf/sprof.c:442 elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
-#, c-format
-msgid "cannot create internal descriptor"
-msgstr "αδυναμία δημιουργίας εσωτερικού περιγραφέα"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1372
+msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
+msgstr "��� ����� ������ �� �������������� ������ ����.������� �� ������ �������!\n"
 
-#: elf/sprof.c:554
-#, c-format
-msgid "Reopening shared object `%s' failed"
-msgstr "Αποτυχία ανοίγματος ξανά του διαμοιραζομένου αντικειμένου `%s'"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1384
+msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
+msgstr "��� ����� ������ �� �������������� ������ ����.������� ����� TIRPC!\n"
 
-#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "mapping of section headers failed"
-msgid "reading of section headers failed"
-msgstr "αποτυχία αντιστοίχισης κεφαλίδων τμημάτων"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1391
+msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
+msgstr "��� ����� ������ �� ��������������� ������� �� �� ��� ����!\n"
 
-#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "mapping of section header string table failed"
-msgid "reading of section header string table failed"
-msgstr "αποτυχία αντιστοίχισης πίνακα αλφαριθμητικών κεφαλίδων τμημάτων"
+#: elf/ldconfig.c:131
+msgid "Change to and use ROOT as root directory"
+msgstr ""
 
-#: elf/sprof.c:595
+#: elf/cache.c:390
 #, c-format
-msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
+msgid "Changing access rights of %s to 0644 failed"
 msgstr ""
 
-#: elf/sprof.c:616
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot determine file name"
-msgstr "αδυναμία δημιουργίας εσωτερικού περιγραφέα"
-
-#: elf/sprof.c:649
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "mapping of section headers failed"
-msgid "reading of ELF header failed"
-msgstr "αποτυχία αντιστοίχισης κεφαλίδων τμημάτων"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:689 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:67
+msgid "Channel number out of range"
+msgstr "� ������� ��� �������� ����� ��� ��� �� ����"
 
-#: elf/sprof.c:685
+#: nis/nis_print.c:265
 #, c-format
-msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
-msgstr "*** Το αρχείο `%s' είναι απογυμνωμένο: δεν είναι δυνατή λεπτομερής ανάλυση\n"
+msgid "Character Separator : %c\n"
+msgstr "����������� ���������� : %c\n"
 
-#: elf/sprof.c:715
-#, c-format
-msgid "failed to load symbol data"
-msgstr "αποτυχία φόρτωσης δεδομένων συμβόλων"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46 sysdeps/generic/siglist.h:46
+msgid "Child exited"
+msgstr "� ��������� ��������� ������������"
 
-#: elf/sprof.c:780
-#, c-format
-msgid "cannot load profiling data"
-msgstr "αδύνατη η φόρτωση δεδομένων προφίλ"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:348
+msgid "Client credential too weak"
+msgstr "�� �������������� ��� ��������������� ����� ���� �������"
 
-#: elf/sprof.c:789
-#, c-format
-msgid "while stat'ing profiling data file"
-msgstr "κατά την προσπέλαση (stat) του αρχείου δεδομένων προφίλ"
+#: nis/nis_print.c:267
+msgid "Columns             :\n"
+msgstr "������              :\n"
 
-#: elf/sprof.c:797
-#, c-format
-msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
-msgstr "το αρχείο δεδομένων προφίλ `%s' δεν ταιριάζει με το διαμοιραζόμενο αντικείμενο `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:769 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:100
+msgid "Communication error on send"
+msgstr "������ ������������ ���� ��� ��������"
 
-#: elf/sprof.c:808
-#, c-format
-msgid "failed to mmap the profiling data file"
-msgstr "αποτυχία στη λειτουργία mmap για το αρχείο δεδομένων προφίλ"
+#: locale/programs/localedef.c:112
+msgid "Compile locale specification"
+msgstr "�������������� ������������ ������� ���������"
 
-#: elf/sprof.c:816
-#, c-format
-msgid "error while closing the profiling data file"
-msgstr "σφάλμα κατά το κλείσιμο του αρχείου δεδομένων προφίλ"
+#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:632
+msgid "Computer bought the farm"
+msgstr "� ����������� ���� ��� �������"
 
-#: elf/sprof.c:899
-#, c-format
-msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
-msgstr "Το `%s' δεν είναι το σωστό αρχείο δεδομένων προφίλ για το `%s'"
+#: elf/ldconfig.c:141
+msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
+msgstr ""
 
-#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
-#, c-format
-msgid "cannot allocate symbol data"
-msgstr "αδυναμία δέσμευσης δεδομένων συμβόλων"
+#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
+#. TRANS it is not running the requested service).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:452 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:176
+msgid "Connection refused"
+msgstr "�������� ��������"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:445
-#, c-format
-msgid "cannot open output file"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εξόδου"
+#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
+#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
+#. TRANS protocol violation.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:402 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:161
+msgid "Connection reset by peer"
+msgstr "� ������� ������� ��� �� �����"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:308
-#, c-format
-msgid "error while closing input `%s'"
-msgstr "σφάλμα κατά το κλείσιμο της εισόδου `%s'"
+#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
+#. TRANS the timeout period.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:446 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:175
+msgid "Connection timed out"
+msgstr "���� ��������"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:435
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "illegal input sequence at position %ld"
-msgid "illegal input sequence at position %Zd"
-msgstr "μη έγκυρη ακολουθία εισόδου στη θέση %ld"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45 sysdeps/generic/siglist.h:45
+msgid "Continued"
+msgstr "�����������"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:454 iconv/iconv_prog.c:536
-#, c-format
-msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
-msgstr "μη πλήρης χαρακτήρας ή μετατόπιση ακολουθίας στο τέλος του ενταμιευτή"
+#: iconv/iconv_prog.c:69
+msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
+msgstr "��������� ��� ������������� �������� ������� ��� ��� ������������ �� ����."
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:499 iconv/iconv_charmap.c:535 iconv/iconv_prog.c:579
-#: iconv/iconv_prog.c:615
+#: catgets/gencat.c:246 elf/ldconfig.c:264 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:351 locale/programs/locale.c:269
+#: locale/programs/localedef.c:311 nscd/nscd.c:287 nscd/nscd_nischeck.c:90 nss/getent.c:63 posix/getconf.c:751
 #, c-format
-msgid "error while reading the input"
-msgstr "σφάλμα κατά την ανάγνωση της εισόδου"
+msgid ""
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
+"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
+msgstr ""
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"���� ����� �������� ���������, ����� ��� ������ ������ ��� ����� ����������.\n"
+"��� ������� ������� ���� ����� ��� ��������I������� � ������������� ���\n"
+"������ ������������ �����.\n"
 
-#: iconv/iconv_charmap.c:517 iconv/iconv_prog.c:597
+#: nscd/nscd_conf.c:166
 #, c-format
-msgid "unable to allocate buffer for input"
-msgstr "αδύνατη η εκχώρηση ενταμιευτή για την είσοδο"
+msgid "Could not create log file \"%s\""
+msgstr "������� � ���������� ������� ���������� \"%s\""
 
-#: iconv/iconv_prog.c:59
-msgid "Input/Output format specification:"
-msgstr "Καθορισμός μορφής Εισόδου/Εξόδου:"
+#: catgets/gencat.c:112
+msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
+msgstr "���������� �������� ������� ��������� C �� �������� ��������"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:60
-msgid "encoding of original text"
-msgstr "κωδικοποίηση για το αρχικό κείμενο"
+#: locale/programs/localedef.c:102
+msgid "Create old-style tables"
+msgstr ""
 
-#: iconv/iconv_prog.c:61
-msgid "encoding for output"
-msgstr "κωδικοποίηση για έξοδο"
+#: locale/programs/localedef.c:101
+msgid "Create output even if warning messages were issued"
+msgstr "���������� ������ ����� ��� �� ��������� ���������������"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:62
-msgid "Information:"
-msgstr "Πληροφορία:"
+#: nis/nis_print.c:326
+#, c-format
+msgid "Creation Time : %s"
+msgstr "������ ����������� : %s"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:63
-msgid "list all known coded character sets"
-msgstr "λίστα με όλα τα γνωστά σύνολα χαρακτήρων"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:48
+msgid "Cross-device link"
+msgstr "��������� ������ ��������"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:124
-msgid "Output control:"
-msgstr "Έλεγχος εξόδου:"
+#: malloc/memusagestat.c:67
+msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
+msgstr ""
 
-#: iconv/iconv_prog.c:65
-#, fuzzy
-msgid "omit invalid characters from output"
-msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας ονόματος κλάσης"
+#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:96 nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:172
+#, c-format
+msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
+msgstr "� ���������� DES ��� �� ����� ������� %s ��� ����� ��������\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
-#: locale/programs/localedef.c:117 locale/programs/localedef.c:119
-#: locale/programs/localedef.c:121 locale/programs/localedef.c:150
-#: malloc/memusagestat.c:56
-#, fuzzy
-msgid "FILE"
-msgstr "ΑΡΧΕΙΟ"
+#: nis/nis_print.c:112
+msgid "DIRECTORY\n"
+msgstr "���������\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:66
-msgid "output file"
-msgstr "αρχείο εξόδου"
+#: nis/nis_print.c:42
+msgid "DNANS"
+msgstr "DNANS"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:67
-msgid "suppress warnings"
+#: nis/nis_print.c:38
+msgid "DNS"
+msgstr "DNS"
+
+#: elf/dl-open.c:189
+msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
 msgstr ""
 
-#: iconv/iconv_prog.c:68
-msgid "print progress information"
-msgstr "εμφάνιση πληροφοριών προόδου"
+#: elf/dl-error.c:71
+msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
+msgstr ""
 
-#: iconv/iconv_prog.c:73
-msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
-msgstr "Μετατροπή της κωδικοποίησης δοθέντων αρχείων από μια κωδικοποίηση σε άλλη."
+#: nis/nis_error.c:52
+msgid "Database for table does not exist"
+msgstr "� ���� ��������� ��� �� ������ ��� �������"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:77
-msgid "[FILE...]"
-msgstr "[ΑΡΧΕΙΟ...]"
+#: nis/ypclnt.c:818
+msgid "Database is busy"
+msgstr "� ���� ��������� ����� ������������"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:230
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
-msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
-msgstr "η μετατροπή από `%s' σε `%s' δεν υποστηρίζετε"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:75
+msgid "Deadlock situation detected/avoided"
+msgstr "�����������/����������� ��������� ���������"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:235
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
-msgid "conversion from `%s' is not supported"
-msgstr "η μετατροπή από `%s' σε `%s' δεν υποστηρίζετε"
+#: nis/nis_print.c:226
+msgid "Default Access rights :\n"
+msgstr "�� ������� ���������� ����������� :\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:242
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
-msgid "conversion to `%s' is not supported"
-msgstr "η μετατροπή από `%s' σε `%s' δεν υποστηρίζετε"
+#. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
+#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
+#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:430 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:126
+msgid "Destination address required"
+msgstr "���������� ��������� ����������"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:246
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "conversion from `%s' to `%s' not supported"
-msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
-msgstr "η μετατροπή από `%s' σε `%s' δεν υποστηρίζετε"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:46
+msgid "Device busy"
+msgstr "� ������� ����� ������������"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:256
-#, c-format
-msgid "failed to start conversion processing"
-msgstr "αποτυχία στην έναρξη της επεξεργασίας μετατροπής"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:669
+msgid "Device not a stream"
+msgstr "� ������� ��� ����� ����"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:354
-#, c-format
-msgid "error while closing output file"
-msgstr "σφάλμα κατά το κλείσιμο του αρχείου εξόδου"
+#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
+#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
+#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:129
+msgid "Device or resource busy"
+msgstr "������� � ����� ����� �������������"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:455
+#: nis/nis_print.c:180
 #, c-format
-msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
-msgstr "η μετατροπή διακόπηκε λόγω προβλήματος στην εγγραφή της εξόδου"
+msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
+msgstr "Diffie-Hellmann (%d bit)\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:532
+#: nis/nis_print.c:318
 #, c-format
-msgid "illegal input sequence at position %ld"
-msgstr "μη έγκυρη ακολουθία εισόδου στη θέση %ld"
+msgid "Directory     : %s\n"
+msgstr "���������     : %s\n"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:540
-#, c-format
-msgid "internal error (illegal descriptor)"
-msgstr "εσωτερικό σφάλμα (ακατάλληλος περιγραφέας)"
+#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
+#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:481 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:123
+msgid "Directory not empty"
+msgstr "� ��������� ��� ����� �����"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:543
-#, c-format
-msgid "unknown iconv() error %d"
-msgstr "άγνωστο σφάλμα iconv() %d"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:79
+msgid "Disc quota exceeded"
+msgstr "����������� �� ���� ������ ��� �����"
 
-#: iconv/iconv_prog.c:786
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The following list contains all the coded character sets known.  This does\n"
-"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
-"the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
-"listed with several different names (aliases).\n"
-"\n"
-"  "
+#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:499
+msgid "Disk quota exceeded"
+msgstr "����������� �� ���� ������ ������"
+
+#: nscd/nscd.c:86
+msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
+msgstr "�� �� ����� ��������� ��� �������� ��������� ��� ������ tty"
+
+#: catgets/gencat.c:114
+msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
+msgstr "�� �� �������������� � ������� ���������, ��������� ��� ������ ������"
+
+#: nis/ypclnt.c:864
+msgid "Domain not bound"
+msgstr "� ������ ��� �������"
+
+#: elf/ldconfig.c:129
+msgid "Don't build cache"
 msgstr ""
-"Η επόμενη λίστα περιέχει όλα τα γνωστά κωδικοποιημένα σύνολα χαρακτήτων.\n"
-"Αυτό δε σημαίνει αναγκαστικά ότι όλοι οι συνδιασμοί αυτών των ονομάτων μπορούν\n"
-"να χρησιμοποιηθούν στις παραμέτρους γραμμής εντολών ΑΠΟ και ΣΕ.  Ένα\n"
-"κωδικοποιημένο σύνολο χαρακτήτων μπορεί να εμφανίζετε με πολλά διαφορετικά\n"
-"ονόματα (ψευδώνυμα). Μερικά από τα ονόματα δεν είναι απλά αλφαριθμητικά αλλά\n"
-"κανονικές εκφράσεις και ταιριάζουν με ποικιλία ονομάτων που μπορούν να δοθούν\n"
-"ως παράμετροι στο πρόγραμμα.\n"
-"\n"
-"  "
 
-#: iconv/iconvconfig.c:109
-#, fuzzy
-msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εισόδου `%s'"
+#: elf/ldconfig.c:130
+msgid "Don't generate links"
+msgstr ""
 
-#: iconv/iconvconfig.c:113
-#, fuzzy
-#| msgid "[FILE...]"
-msgid "[DIR...]"
-msgstr "[ΑΡΧΕΙΟ...]"
+#: debug/pcprofiledump.c:56
+msgid "Dump information generated by PC profiling."
+msgstr ""
 
-#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:129
-msgid "PATH"
+#: elf/dl-load.c:1290
+msgid "ELF file ABI version invalid"
 msgstr ""
 
-#: iconv/iconvconfig.c:127
-msgid "Prefix used for all file accesses"
+#: elf/dl-load.c:1287
+msgid "ELF file OS ABI invalid"
 msgstr ""
 
-#: iconv/iconvconfig.c:128
-msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
+#: elf/dl-load.c:1296
+msgid "ELF file version does not match current one"
 msgstr ""
 
-#: iconv/iconvconfig.c:132
-msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
+#: elf/dl-load.c:1283
+msgid "ELF file version ident does not match current one"
 msgstr ""
 
-#: iconv/iconvconfig.c:299
-#, c-format
-msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
+#: elf/dl-load.c:1307
+msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
 msgstr ""
 
-#: iconv/iconvconfig.c:341
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no output file produced because warning were issued"
-msgid "no output file produced because warnings were issued"
-msgstr "δεν παράχθηκε αρχείο εξόδου επειδή εκδόθηκαν προειδοποιήσεις"
+#: elf/dl-load.c:876
+msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
+msgstr ""
 
-#: iconv/iconvconfig.c:430
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error while inserting to hash table"
-msgid "while inserting in search tree"
-msgstr "σφάλμα κατά την εισαγωγή στον hash πίνακα"
+#: elf/dl-load.c:873
+msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
+msgstr ""
 
-#: iconv/iconvconfig.c:1238
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open output file"
-msgid "cannot generate output file"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εξόδου"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33 sysdeps/generic/siglist.h:60
+msgid "EMT trap"
+msgstr "EMT ������"
 
-#: inet/rcmd.c:157
-#, fuzzy
-#| msgid "Cannot allocate memory"
-msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
-msgstr "Δεν είναι δυνατό να δεσμευτεί μνήμη"
+#: nis/nis_print.c:121
+msgid "ENTRY\n"
+msgstr "����������\n"
 
-#: inet/rcmd.c:174
-msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
-msgstr "rcmd: socket: Όλες οι θύρες σε χρήση\n"
+#: nis/nis_print.c:300
+msgid "Encrypted data\n"
+msgstr "��������������� ��������\n"
 
-#: inet/rcmd.c:202
-#, c-format
-msgid "connect to address %s: "
-msgstr "σύνδεση στη διεύθυνση %s: "
+#: nis/nis_error.c:53
+msgid "Entry/table type mismatch"
+msgstr "���������������� ����� �����������/������"
 
-#: inet/rcmd.c:215
-#, c-format
-msgid "Trying %s...\n"
-msgstr "Δοκιμάζεται %s...\n"
+#: nss/getent.c:127 nss/getent.c:292
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Enumeration not supported on %s\n"
+msgstr "� ���������� ��� �������������"
 
-#: inet/rcmd.c:251
-#, c-format
-msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: write (στήσιμο του stderr): %m\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:30
+msgid "Error 0"
+msgstr "����� 0"
 
-#: inet/rcmd.c:267
-#, c-format
-msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
-msgstr "rcmd: poll (στήσιμο του stderr): %m\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:130
+msgid "Error 100"
+msgstr "����� 100"
 
-#: inet/rcmd.c:270
-msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "poll: αποτυχία πρωτοκόλου στο στήσιμο κυκλώματος\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:131
+msgid "Error 101"
+msgstr "����� 101"
 
-#: inet/rcmd.c:302
-msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "socket: αποτυχία πρωτοκόλου στο στήσιμο κυκλώματος\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:132
+msgid "Error 102"
+msgstr "����� 102"
 
-#: inet/rcmd.c:326
-#, c-format
-msgid "rcmd: %s: short read"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:133
+msgid "Error 103"
+msgstr "����� 103"
 
-#: inet/rcmd.c:478
-msgid "lstat failed"
-msgstr "το lstat απέτυχε"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:134
+msgid "Error 104"
+msgstr "����� 104"
 
-#: inet/rcmd.c:485
-msgid "cannot open"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:135
+msgid "Error 105"
+msgstr "����� 105"
 
-#: inet/rcmd.c:487
-msgid "fstat failed"
-msgstr "το fstat απέτυχε"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:136
+msgid "Error 106"
+msgstr "����� 106"
 
-#: inet/rcmd.c:489
-msgid "bad owner"
-msgstr "κακός ιδιοκτήτης"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:137
+msgid "Error 107"
+msgstr "����� 107"
 
-#: inet/rcmd.c:491
-msgid "writeable by other than owner"
-msgstr "το αρχείο είναι εγγράψιμο και από άλλους εκτός του ιδιοκτήτη"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:138
+msgid "Error 108"
+msgstr "����� 108"
 
-#: inet/rcmd.c:493
-msgid "hard linked somewhere"
-msgstr "σθεναρά συνδεδεμένο κάπου"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:139
+msgid "Error 109"
+msgstr "����� 109"
 
-#: inet/ruserpass.c:165 inet/ruserpass.c:188
-#, fuzzy
-msgid "out of memory"
-msgstr "Η μνήμη του εξυπηρετητή εξαντλήθηκε"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:140
+msgid "Error 110"
+msgstr "����� 110"
 
-#: inet/ruserpass.c:179
-msgid "Error: .netrc file is readable by others."
-msgstr "Σφάλμα: Το .netrc αρχείο είναι αναγνώσιμο από άλλους."
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:141
+msgid "Error 111"
+msgstr "����� 111"
 
-#: inet/ruserpass.c:180
-#, fuzzy
-#| msgid "Remove password or make file unreadable by others."
-msgid "Remove 'password' line or make file unreadable by others."
-msgstr "Απομακρύνετε το συνθηματικό ή κάντε το αρχείο μη-αναγνώσιμο από τους άλλους."
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:142
+msgid "Error 112"
+msgstr "����� 112"
 
-#: inet/ruserpass.c:199
-#, c-format
-msgid "Unknown .netrc keyword %s"
-msgstr "Αγνωστο .netrc λεκτικό %s"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:143
+msgid "Error 113"
+msgstr "����� 113"
 
-#: locale/programs/charmap-dir.c:56
-#, c-format
-msgid "cannot read character map directory `%s'"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης καταλόγου του χάρτη χαρακτήρων `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:144
+msgid "Error 114"
+msgstr "����� 114"
 
-#: locale/programs/charmap.c:138
-#, c-format
-msgid "character map file `%s' not found"
-msgstr "το αρχείο χάρτη χαρακτήρων `%s' δεν βρέθηκε"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:145
+msgid "Error 115"
+msgstr "����� 115"
 
-#: locale/programs/charmap.c:196
-#, c-format
-msgid "default character map file `%s' not found"
-msgstr "Το προκαθορισμένο αρχείο χάρτη χαρακτήρων `%s' δεν βρέθηκε"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:146
+msgid "Error 116"
+msgstr "����� 116"
 
-#: locale/programs/charmap.c:265
-#, c-format
-msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant [--no-warnings=ascii]"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:147
+msgid "Error 117"
+msgstr "����� 117"
 
-#: locale/programs/charmap.c:343
-#, c-format
-msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
-msgstr "%s: <mb_cur_max> πρέπει να είναι μεγαλύτερο του <mb_cur_min>\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:148
+msgid "Error 118"
+msgstr "����� 118"
 
-#: locale/programs/charmap.c:363 locale/programs/charmap.c:380
-#: locale/programs/repertoire.c:173
-#, c-format
-msgid "syntax error in prolog: %s"
-msgstr "συντακτικό σφάλμα στον πρόλογο: %s"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:149
+msgid "Error 119"
+msgstr "����� 119"
 
-#: locale/programs/charmap.c:364
-#, fuzzy
-msgid "invalid definition"
-msgstr "μη έγκυρος ορισμός"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:166
+msgid "Error 136"
+msgstr "����� 136"
 
-#: locale/programs/charmap.c:381 locale/programs/locfile.c:131
-#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:174
-msgid "bad argument"
-msgstr "κακό όρισμα"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:172
+msgid "Error 142"
+msgstr "����� 142"
 
-#: locale/programs/charmap.c:408
-#, fuzzy, c-format
-msgid "duplicate definition of <%s>"
-msgstr "διπλός ορισμός συνόλου"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:88
+msgid "Error 58"
+msgstr "����� 58"
 
-#: locale/programs/charmap.c:415
-#, fuzzy, c-format
-msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
-msgstr "η τιμή για το %s πρέπει να είναι ακέραιος"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:89
+msgid "Error 59"
+msgstr "����� 59"
 
-#: locale/programs/charmap.c:427
-#, c-format
-msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
-msgstr "η τιμή του <%s> πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη της τιμής <%s>"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:102
+msgid "Error 72"
+msgstr "����� 72"
 
-#: locale/programs/charmap.c:450 locale/programs/repertoire.c:182
-#, c-format
-msgid "argument to <%s> must be a single character"
-msgstr "Η παράμετρος στο <%s> πρέπει να είναι ένας απλός χαρακτήρας"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:103
+msgid "Error 73"
+msgstr "����� 73"
 
-#: locale/programs/charmap.c:476
-msgid "character sets with locking states are not supported"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:105
+msgid "Error 75"
+msgstr "����� 75"
 
-#: locale/programs/charmap.c:503 locale/programs/charmap.c:557
-#: locale/programs/charmap.c:589 locale/programs/charmap.c:683
-#: locale/programs/charmap.c:739 locale/programs/charmap.c:780
-#: locale/programs/charmap.c:821
-#, c-format
-msgid "syntax error in %s definition: %s"
-msgstr "συντακτικό σφάλμα στο ορισμό του %s: %s"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:106
+msgid "Error 76"
+msgstr "����� 76"
 
-#: locale/programs/charmap.c:504 locale/programs/charmap.c:684
-#: locale/programs/charmap.c:781 locale/programs/repertoire.c:229
-msgid "no symbolic name given"
-msgstr "δεν δώθηκε συμβολικό όνομα"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:121
+msgid "Error 91"
+msgstr "����� 91"
 
-#: locale/programs/charmap.c:558
-#, fuzzy
-msgid "invalid encoding given"
-msgstr "δώθηκε μη έγκυρη κωδικοποίηση"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:122
+msgid "Error 92"
+msgstr "����� 92"
 
-#: locale/programs/charmap.c:567
-msgid "too few bytes in character encoding"
-msgstr "πολύ λίγα bytes στην κωδικοποίηση χαρακτήρα"
+#: nis/nis_error.c:57
+msgid "Error in RPC subsystem"
+msgstr "������ ��� ���������� RPC"
 
-#: locale/programs/charmap.c:569
-msgid "too many bytes in character encoding"
-msgstr "υπερβολικά πολλά bytes στην κωδικοποίηση χαρακτήρα"
+#: nis/nis_error.c:67
+msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
+msgstr "������ ���� ���������� ������� ������ ��������� ��� NIS+. ����� �� NIS+ �������������;"
 
-#: locale/programs/charmap.c:591 locale/programs/charmap.c:740
-#: locale/programs/charmap.c:823 locale/programs/repertoire.c:295
-msgid "no symbolic name given for end of range"
-msgstr "δεν δώθηκε συμβολικό όνομα για το τέλος πεδίου"
-
-#: locale/programs/charmap.c:615 locale/programs/ld-address.c:524
-#: locale/programs/ld-collate.c:2616 locale/programs/ld-collate.c:3774
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2118 locale/programs/ld-ctype.c:2830
-#: locale/programs/ld-identification.c:397
-#: locale/programs/ld-measurement.c:213 locale/programs/ld-messages.c:295
-#: locale/programs/ld-monetary.c:748 locale/programs/ld-name.c:262
-#: locale/programs/ld-numeric.c:325 locale/programs/ld-paper.c:212
-#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:959
-#: locale/programs/repertoire.c:312
-#, c-format
-msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
-msgstr "%1$s: ο ορισμός δεν τελειώνει με `END %1$s'"
+#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:58 sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:68
+msgid "Error in unknown error system: "
+msgstr "������ �� ������� ������� ���������: "
 
-#: locale/programs/charmap.c:648
-msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
-msgstr "μόνο ορισμοί WIDTH επιτρέπονται να ακολουθούν τον CHARMAP ορισμό"
+#: nis/nis_error.c:60
+msgid "Error while talking to callback proc"
+msgstr "������ ���� ����������� �� ���������� ���������"
 
-#: locale/programs/charmap.c:656 locale/programs/charmap.c:720
-#, c-format
-msgid "value for %s must be an integer"
-msgstr "η τιμή για το %s πρέπει να είναι ακέραιος"
+#: inet/ruserpass.c:181
+msgid "Error: .netrc file is readable by others."
+msgstr "������: �� .netrc ������ ����� ���������� ��� ������."
 
-#: locale/programs/charmap.c:848
-#, c-format
-msgid "%s: error in state machine"
-msgstr "%s: Σφάλμα στο μηχανισμό κατάστασης"
-
-#: locale/programs/charmap.c:856 locale/programs/ld-address.c:540
-#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2115 locale/programs/ld-ctype.c:2847
-#: locale/programs/ld-identification.c:413
-#: locale/programs/ld-measurement.c:229 locale/programs/ld-messages.c:311
-#: locale/programs/ld-monetary.c:764 locale/programs/ld-name.c:278
-#: locale/programs/ld-numeric.c:341 locale/programs/ld-paper.c:228
-#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:990
-#: locale/programs/locfile.c:1010 locale/programs/repertoire.c:323
-#, c-format
-msgid "%s: premature end of file"
-msgstr "%s: πρόωρο τέλος αρχείου"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:729
+msgid "Exchange full"
+msgstr "��������� ������"
 
-#: locale/programs/charmap.c:875 locale/programs/charmap.c:886
-#, c-format
-msgid "unknown character `%s'"
-msgstr "άγνωστος χαρακτήρας `%s'"
+#. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
+#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:76 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:38
+msgid "Exec format error"
+msgstr "������ ��� ���������� ��� �����������"
+
+#: locale/programs/localedef.c:190
+msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
+msgstr "�������: �� ������� ��� ������ �� `_POSIX2_LOCALEDEF'"
+
+#: locale/programs/localedef.c:97
+msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
+msgstr "�� ������ �������� �������������� ��� ��������� ������� �� ����� UCS4"
+
+#: sunrpc/clnt_perr.c:356
+msgid "Failed (unspecified error)"
+msgstr "�������� (�� ����������� ������)"
 
-#: locale/programs/charmap.c:894
+#: nscd/nscd.c:400
 #, c-format
-msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
+msgid "Failed to look up user '%s' to run server as"
 msgstr ""
 
-#: locale/programs/charmap.c:999 locale/programs/ld-collate.c:2893
-#: locale/programs/repertoire.c:418
-#, fuzzy
-msgid "invalid names for character range"
-msgstr "μη έγκυρα ονόματα για το πεδίο χαρακτήρων"
-
-#: locale/programs/charmap.c:1011 locale/programs/repertoire.c:430
-msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
+#: elf/readlib.c:108
+#, c-format
+msgid "File %s is too small, not checked."
 msgstr ""
 
-#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:448
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
-msgstr "Τα <%s> και <%s> είναι μη αποδεκτά ονόματα για όριο"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:781 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:111
+msgid "File descriptor in bad state"
+msgstr "� ����������� ������� �� ���� ���������"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1035 locale/programs/repertoire.c:455
-#, fuzzy
-#| msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
-msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
-msgstr "το επάνω όριο στο πεδίο δεν είναι μικρότερο του κάτω ορίου"
+#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
+#. TRANS makes sense to specify a new file.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:135 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:47
+msgid "File exists"
+msgstr "�� ������ �������"
 
-#: locale/programs/charmap.c:1093
-msgid "resulting bytes for range not representable."
+#: elf/cache.c:124 elf/cache.c:134
+msgid "File is not a cache file.\n"
 msgstr ""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1563
-#: locale/programs/ld-ctype.c:430 locale/programs/ld-identification.c:131
-#: locale/programs/ld-measurement.c:92 locale/programs/ld-messages.c:96
-#: locale/programs/ld-monetary.c:192 locale/programs/ld-name.c:93
-#: locale/programs/ld-numeric.c:97 locale/programs/ld-paper.c:89
-#: locale/programs/ld-telephone.c:92 locale/programs/ld-time.c:164
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No definition for %s category found"
-msgstr "Οι ορισμοί πηγή βρίσκονται στο ΑΡΧΕΙΟ"
-
-#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
-#: locale/programs/ld-address.c:199 locale/programs/ld-address.c:228
-#: locale/programs/ld-address.c:300 locale/programs/ld-address.c:319
-#: locale/programs/ld-address.c:331 locale/programs/ld-identification.c:144
-#: locale/programs/ld-measurement.c:103 locale/programs/ld-monetary.c:204
-#: locale/programs/ld-monetary.c:258 locale/programs/ld-monetary.c:274
-#: locale/programs/ld-monetary.c:286 locale/programs/ld-name.c:104
-#: locale/programs/ld-name.c:141 locale/programs/ld-numeric.c:111
-#: locale/programs/ld-numeric.c:125 locale/programs/ld-paper.c:100
-#: locale/programs/ld-paper.c:109 locale/programs/ld-telephone.c:103
-#: locale/programs/ld-telephone.c:160 locale/programs/ld-time.c:180
-#: locale/programs/ld-time.c:201
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: field `%s' not defined"
-msgstr "το πεδίο `%s' στην κατηγορία `%s' δεν ορίστηκε"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:86
+msgid "File locking deadlock"
+msgstr "�������� ��� �������� �������"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:207
-#: locale/programs/ld-address.c:237 locale/programs/ld-address.c:275
-#: locale/programs/ld-name.c:116 locale/programs/ld-telephone.c:115
-#, c-format
-msgid "%s: field `%s' must not be empty"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:745
+msgid "File locking deadlock error"
+msgstr "�� �������� ������� �������� �� ������ ���������"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:168
-#, c-format
-msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
-msgstr ""
+#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
+#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
+#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:465 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:108
+msgid "File name too long"
+msgstr "���� ������ ����� �������"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:218
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
-msgstr "το πεδίο `%s' στην κατηγορία `%s' δεν ορίστηκε"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51 sysdeps/generic/siglist.h:51
+msgid "File size limit exceeded"
+msgstr "����������� �� ���� �������� �������"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:243
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: field `%s' must not be defined"
-msgstr "το πεδίο `%s' στην κατηγορία `%s' δεν ορίστηκε"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:53
+msgid "File table overflow"
+msgstr "����������� ������ �������"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:257 locale/programs/ld-address.c:286
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
-msgstr "το πεδίο `%s' στην κατηγορία `%s' δεν ορίστηκε"
+#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:203 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:57
+msgid "File too large"
+msgstr "���� ������ ������"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:264 locale/programs/ld-address.c:292
-#: locale/programs/ld-address.c:325 locale/programs/ld-address.c:337
-#, c-format
-msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
+#: intl/tst-gettext2.c:36
+msgid "First string for testing."
 msgstr ""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:311
-#, c-format
-msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
-msgstr ""
+#: nis/nis_error.c:38
+msgid "First/next chain broken"
+msgstr "� �����/������� ������� ������"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:432 locale/programs/ld-address.c:469
-#: locale/programs/ld-address.c:507 locale/programs/ld-ctype.c:2479
-#: locale/programs/ld-identification.c:309
-#: locale/programs/ld-measurement.c:196 locale/programs/ld-messages.c:264
-#: locale/programs/ld-monetary.c:503 locale/programs/ld-monetary.c:538
-#: locale/programs/ld-monetary.c:579 locale/programs/ld-name.c:235
-#: locale/programs/ld-numeric.c:217 locale/programs/ld-paper.c:195
-#: locale/programs/ld-telephone.c:251 locale/programs/ld-time.c:864
-#: locale/programs/ld-time.c:906
-#, c-format
-msgid "%s: field `%s' declared more than once"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34 sysdeps/generic/siglist.h:35
+msgid "Floating point exception"
+msgstr "�������� ������� ������������"
+
+#: elf/ldconfig.c:136
+msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
 msgstr ""
 
-#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:474
-#: locale/programs/ld-identification.c:313 locale/programs/ld-messages.c:274
-#: locale/programs/ld-monetary.c:507 locale/programs/ld-monetary.c:542
-#: locale/programs/ld-name.c:239 locale/programs/ld-numeric.c:221
-#: locale/programs/ld-telephone.c:255 locale/programs/ld-time.c:756
-#: locale/programs/ld-time.c:827 locale/programs/ld-time.c:869
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: unknown character in field `%s'"
-msgstr "άγνωστος χαρακτήρας `%s'"
+#: nis/nis_error.c:68
+msgid "Full resync required for directory"
+msgstr "��������� ������ ����������������� ��� �� ��������"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:521 locale/programs/ld-collate.c:3772
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2827 locale/programs/ld-identification.c:394
-#: locale/programs/ld-measurement.c:210 locale/programs/ld-messages.c:293
-#: locale/programs/ld-monetary.c:746 locale/programs/ld-name.c:260
-#: locale/programs/ld-numeric.c:323 locale/programs/ld-paper.c:210
-#: locale/programs/ld-telephone.c:274 locale/programs/ld-time.c:957
-#, c-format
-msgid "%s: incomplete `END' line"
-msgstr ""
+#. TRANS Function not implemented.  This indicates that the function called is
+#. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
+#. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
+#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
+#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:576
+msgid "Function not implemented"
+msgstr "� ���������� ��� ���� ����������"
 
-#: locale/programs/ld-address.c:531 locale/programs/ld-collate.c:550
-#: locale/programs/ld-collate.c:602 locale/programs/ld-collate.c:898
-#: locale/programs/ld-collate.c:911 locale/programs/ld-collate.c:2582
-#: locale/programs/ld-collate.c:2603 locale/programs/ld-collate.c:3957
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1847 locale/programs/ld-ctype.c:2105
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2677 locale/programs/ld-ctype.c:2838
-#: locale/programs/ld-identification.c:404
-#: locale/programs/ld-measurement.c:220 locale/programs/ld-messages.c:302
-#: locale/programs/ld-monetary.c:755 locale/programs/ld-name.c:269
-#: locale/programs/ld-numeric.c:332 locale/programs/ld-paper.c:219
-#: locale/programs/ld-telephone.c:283 locale/programs/ld-time.c:981
-#, c-format
-msgid "%s: syntax error"
-msgstr ""
+#: nis/nis_print.c:115
+msgid "GROUP\n"
+msgstr "�����\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:425
+#: argp/argp-help.c:230
 #, c-format
-msgid "`%.*s' already defined in charmap"
-msgstr ""
+msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
+msgstr "��������� ��� ARGP_HELP_FMT: %s"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:434
-#, c-format
-msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
+#: malloc/memusagestat.c:64
+msgid "Generate graphic from memory profiling data"
 msgstr ""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:441
-#, c-format
-msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
+#: catgets/gencat.c:120
+msgid ""
+"Generate message catalog.\\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input.  If OUTPUT-FILE\n"
+"is -, output is written to standard output.\n"
 msgstr ""
+"���������� ��������� ���������.\\v�� �� ������-������� ����� -, �������� ��� ��� �������� ������. ��\n"
+"�� ������-������ ����� -, ���� � ������ ��������� ���� �������� �����.\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:448
-#, c-format
-msgid "`%.*s' already defined as collating element"
+#: malloc/memusagestat.c:55
+msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
 msgstr ""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:479 locale/programs/ld-collate.c:505
-#, c-format
-msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
-msgstr "%s: οι κατευθύνσεις ταξινόμησης `forward' και `backward' είναι αμοιβαία αποκλειώμενες"
+#: elf/ldconfig.c:128
+#, fuzzy
+msgid "Generate verbose messages"
+msgstr "�������� ������������ ���������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:489 locale/programs/ld-collate.c:515
-#: locale/programs/ld-collate.c:531
-#, c-format
-msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
-msgstr ""
+#: nis/nis_error.c:37
+msgid "Generic system error"
+msgstr "������ ������ ����������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:587
-#, c-format
-msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
-msgstr ""
+#: locale/programs/locale.c:77
+msgid "Get locale-specific information."
+msgstr "���� ����������� ������� ���������."
+
+#: argp/argp-parse.c:94
+msgid "Give a short usage message"
+msgstr "�� ����� ������� ������ ������"
+
+#: argp/argp-parse.c:93
+msgid "Give this help list"
+msgstr "�� ����� ���� � ����� ��������"
+
+#. TRANS This error code has no purpose.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:637
+msgid "Gratuitous error"
+msgstr "������������� �����"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:623
+#: nis/nis_print.c:320
 #, c-format
-msgid "%s: not enough sorting rules"
-msgstr ""
+msgid "Group         : %s\n"
+msgstr "�����         : %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:788
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: empty weight string not allowed"
-msgstr "άδεια βαρύτητα ονόματος: γραμμή αγνοήθηκε"
+#: nis/nis_print.c:249
+msgid "Group Flags :"
+msgstr "������� ������ :"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:883
+#: nis/nis_print_group_entry.c:115
 #, c-format
-msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
-msgstr ""
+msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
+msgstr "���������� ������ ��� ��� ����� \"%s.%s\":\n"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:939
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: too many values"
-msgstr "%s: Πάρα πολλά ορίσματα\n"
+#: argp/argp-parse.c:97
+msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
+msgstr "������� ��� ����. ������������ (�� ������� 3600)"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1059 locale/programs/ld-collate.c:1234
-#, fuzzy, c-format
-msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
-msgstr "ο χάρτης χαρακτήρων `%s' ορίστηκε ήδη"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:27 sysdeps/generic/siglist.h:29
+msgid "Hangup"
+msgstr "��������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1109
+#: nscd/grpcache.c:253
 #, c-format
-msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
-msgstr ""
+msgid "Haven't found \"%d\" in group cache!"
+msgstr "�� ������� �� \"%d\" ���� ���������� ����� ������!"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1136
+#: nscd/pwdcache.c:249
 #, c-format
-msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
-msgstr ""
+msgid "Haven't found \"%d\" in password cache!"
+msgstr "�� ������� �� \"%d\" ���� ���������� ����� �������!"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1178
+#: nscd/grpcache.c:214
 #, c-format
-msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
-msgstr ""
+msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
+msgstr "�� ������� �� \"%s\" ���� ���������� ����� ������!"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1303
+#: nscd/hstcache.c:299 nscd/hstcache.c:341 nscd/hstcache.c:386 nscd/hstcache.c:430
 #, c-format
-msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
-msgstr ""
+msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
+msgstr "�� ������� �� \"%s\" ���� ���������� ����� ����������!"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1307
+#: nscd/pwdcache.c:210
 #, c-format
-msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
-msgstr ""
+msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
+msgstr "�� ������� �� \"%s\" ���� ���������� ����� �������!"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1327 locale/programs/ld-ctype.c:1363
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
-msgstr "Τα <%s> και <%s> είναι μη αποδεκτά ονόματα για όριο"
+#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:470 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:177
+msgid "Host is down"
+msgstr "�� ������� �� ����������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1377 locale/programs/ld-collate.c:3708
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
-msgstr "ο χάρτης χαρακτήρων `%s' ορίστηκε ήδη"
+#: resolv/herror.c:69
+msgid "Host name lookup failure"
+msgstr "�������� ���������� �������� ����������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1386
-#, c-format
-msgid "%s: `%s' must be a character"
-msgstr "%s: το `%s' πρέπει να είναι ένας απλός χαρακτήρας"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:35
+msgid "I/O error"
+msgstr "������ �������/������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1580
-#, c-format
-msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49 sysdeps/generic/siglist.h:49
+msgid "I/O possible"
+msgstr "������ � �������/������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1604
-#, fuzzy, c-format
-msgid "symbol `%s' not defined"
-msgstr "άγνωστο σύμβολο `%.*s': γραμμή αγνοήθηκε"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
+msgid "IOT trap"
+msgstr "IOT ������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1680 locale/programs/ld-collate.c:1785
-#, c-format
-msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
-msgstr ""
+#: nis/nis_print.c:36
+msgid "IVY"
+msgstr "IVY"
+
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:645 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:66
+msgid "Identifier removed"
+msgstr "������������� ����������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1684 locale/programs/ld-collate.c:1789
+#: elf/ldconfig.c:525
 #, c-format
-msgid "symbol `%s'"
+msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
 msgstr ""
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:1852
-msgid "too many errors; giving up"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:118
+msgid "Illegal byte sequence"
+msgstr "���������� ��������� byte"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2508 locale/programs/ld-collate.c:3896
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Operation not supported"
-msgid "%s: nested conditionals not supported"
-msgstr "Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30 sysdeps/generic/siglist.h:32
+msgid "Illegal instruction"
+msgstr "���������� ������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2526
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: More than one -l option specified\n"
-msgid "%s: more than one 'else'"
-msgstr "%s: Περισσότερες από μία -l επιλογές καθορίστηκαν\n"
+#: nis/nis_error.c:62
+msgid "Illegal object type for operation"
+msgstr "���������� ����� ������������ ��� �� ����������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2701
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
-msgstr "διπλός ορισμός για τον χαρακτήρα `%.*s'"
+#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:214 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:59
+msgid "Illegal seek"
+msgstr "�������� ���������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2737
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
-msgstr "διπλός ορισμός για τον χαρακτήρα `%.*s'"
+#. TRANS Inappropriate file type or format.  The file was the wrong type for the
+#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
+#. TRANS
+#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
+#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:557
+msgid "Inappropriate file type or format"
+msgstr "���������� ����� ������� � �����������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:2873
-#, c-format
-msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
-msgstr ""
+#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
+#. TRANS modes on an ordinary file.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:189 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:55
+msgid "Inappropriate ioctl for device"
+msgstr "���������� ioctl ��� �������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3002
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
-msgstr "συντακτικό σφάλμα στον ορισμό μετατροπής χαρακτήρων"
+#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
+#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
+#. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
+#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
+#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
+#. TRANS for information on process groups and these signals.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:608
+msgid "Inappropriate operation for background process"
+msgstr "���������� ���������� ��� ��������� �����������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3013
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
-msgstr "συντακτικό σφάλμα στον ορισμό μετατροπής χαρακτήρων"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:69
+msgid "Information request"
+msgstr "������ �����������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3023
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
-msgstr "άγνωστο σύμβολο `%.*s': γραμμή αγνοήθηκε"
+#: iconv/iconv_prog.c:58
+msgid "Information:"
+msgstr "����������:"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3032
-msgid "error while adding equivalent collating symbol"
-msgstr ""
+#: locale/programs/localedef.c:92
+msgid "Input Files:"
+msgstr "������ �������:"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3070
+#: elf/ldconfig.c:698 elf/readlib.c:92
 #, fuzzy, c-format
-msgid "duplicate definition of script `%s'"
-msgstr "διπλός ορισμός για τον χαρακτήρα `%.*s'"
+msgid "Input file %s not found.\n"
+msgstr "�� ������ ������ ����������� `%s' �� �������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3118
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
-msgstr "άγνωστο σετ `%s'"
+#: iconv/iconv_prog.c:55
+msgid "Input/Output format specification:"
+msgstr "���������� ������ �������/������:"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3147
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
-msgstr "διπλός ορισμός για τον χαρακτήρα `%.*s'"
+#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:53
+msgid "Input/output error"
+msgstr "������ �������/������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3175
-#, c-format
-msgid "%s: invalid number of sorting rules"
-msgstr ""
+#: nis/ypclnt.c:798
+msgid "Internal NIS error"
+msgstr "��������� ������ NIS"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3202
-#, c-format
-msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
-msgstr ""
+#: nis/ypclnt.c:862
+msgid "Internal ypbind error"
+msgstr "��������� ������ ypbind"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3257 locale/programs/ld-collate.c:3387
-#: locale/programs/ld-collate.c:3750
-#, c-format
-msgid "%s: missing `order_end' keyword"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:28 sysdeps/generic/siglist.h:30
+msgid "Interrupt"
+msgstr "�������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3320
-#, c-format
-msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
-msgstr ""
+#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
+#. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
+#. TRANS again.
+#. TRANS
+#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
+#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
+#. TRANS Primitives}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:48 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:34
+msgid "Interrupted system call"
+msgstr "���������� ����� ����������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3338
-#, c-format
-msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:685
+msgid "Interrupted system call should be restarted"
+msgstr "� ���������� ����� ���������� �� ������ �� ������������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3349
-#, c-format
-msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
-msgstr ""
+#. TRANS Invalid argument.  This is used to indicate various kinds of problems
+#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:165 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:52
+msgid "Invalid argument"
+msgstr "�� ������ ����������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3401 locale/programs/ld-collate.c:3762
-#, c-format
-msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
-msgstr ""
+#: posix/regex.c:1102
+msgid "Invalid back reference"
+msgstr "�� ������ ����-���������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3435 locale/programs/ld-collate.c:3633
-#, c-format
-msgid "%s: section `%.*s' not known"
-msgstr ""
+#: posix/regex.c:1096
+msgid "Invalid character class name"
+msgstr "�� ������� ���������� �������� ������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3500
-#, c-format
-msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
-msgstr ""
+#: sunrpc/clnt_perr.c:332
+msgid "Invalid client credential"
+msgstr "�� ������ �������������� ���������������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3696
-#, c-format
-msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
-msgstr ""
+#: sunrpc/clnt_perr.c:340
+msgid "Invalid client verifier"
+msgstr "�� ������� �����������(verifier) ���������������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3746
-#, c-format
-msgid "%s: empty category description not allowed"
-msgstr ""
+#: posix/regex.c:1093
+msgid "Invalid collation character"
+msgstr "�� ������� ���������� ���������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3765
-#, c-format
-msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
-msgstr ""
+#: posix/regex.c:1114
+msgid "Invalid content of \\{\\}"
+msgstr "�� ������ ����������� ��� \\{\\}"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3929
-#, c-format
-msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
-msgstr ""
+#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
+#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
+#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:142
+msgid "Invalid cross-device link"
+msgstr "�� ������� ��������� ������ ��������"
 
-#: locale/programs/ld-collate.c:3947
-#, c-format
-msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:721
+msgid "Invalid exchange"
+msgstr "�� ������ ���������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:448
-#, fuzzy
-msgid "No character set name specified in charmap"
-msgstr "ο χαρακτήρας <SP> δεν ορίστηκε στον χάρτη χαρακτήρων"
+#: nis/nis_error.c:45
+msgid "Invalid object for operation"
+msgstr "�� ������ ����������� ��� ����������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:476
-#, fuzzy, c-format
-msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
-msgstr "ο χαρακτήρας '%s' στην κλάση `%s' πρέπει να είναι στην κλάση `%s'"
+#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
+#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:598
+msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
+msgstr "�� ������ � ����������� multibyte � ������ ����������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:490
-#, fuzzy, c-format
-msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
-msgstr "ο χαρακτήρας '%s' στην κλάση `%s' δεν πρέπει να είναι στην κλάση `%s'"
+#: posix/regex.c:1123
+msgid "Invalid preceding regular expression"
+msgstr "�� ������ ������������� �������� �������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:504 locale/programs/ld-ctype.c:560
-#, c-format
-msgid "internal error in %s, line %u"
-msgstr "εσωτερικό σφάλμα στο %s, γραμμή %u"
+#: posix/regex.c:1117
+msgid "Invalid range end"
+msgstr "�� ������ ����� ������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:532
-#, c-format
-msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
-msgstr "ο χαρακτήρας '%s' στην κλάση `%s' πρέπει να είναι στην κλάση `%s'"
+#: posix/regex.c:1090
+msgid "Invalid regular expression"
+msgstr "�� ������ �������� �������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:547
-#, c-format
-msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
-msgstr "ο χαρακτήρας '%s' στην κλάση `%s' δεν πρέπει να είναι στην κλάση `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:737
+msgid "Invalid request code"
+msgstr "�� ������� ������� �������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:576 locale/programs/ld-ctype.c:611
-#, c-format
-msgid "<SP> character not in class `%s'"
-msgstr "Ο <SP> χαρακτήρας δεν είναι στην κλάση `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:725
+msgid "Invalid request descriptor"
+msgstr "�� ������� ����������� �������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:587 locale/programs/ld-ctype.c:621
-#, c-format
-msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
-msgstr "Ο <SP> χαρακτήρας δεν πρέπει να είναι στην κλάση `%s'"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:352
+msgid "Invalid server verifier"
+msgstr "�� ������� �����������(verifier) ����������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:601
-msgid "character <SP> not defined in character map"
-msgstr "ο χαρακτήρας <SP> δεν ορίστηκε στον χάρτη χαρακτήρων"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:741 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:85
+msgid "Invalid slot"
+msgstr "�� ������ ���"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:735
-msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
-msgstr ""
+#: nscd/nscd.c:91
+msgid "Invalidate the specified cache"
+msgstr "������� ��� ������������ ��� ������������� ����������� ������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:784
-msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
-msgstr ""
+#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
+#. TRANS or create or remove hard links to it.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:159 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:51
+msgid "Is a directory"
+msgstr "����� ���������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:849
-msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:169
+msgid "Is a name file"
+msgstr "����� ��� ����� �������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:866
-msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:825
+msgid "Is a named type file"
+msgstr "����� ��� ������� ����� �������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1131
-#, c-format
-msgid "character class `%s' already defined"
-msgstr "η κλάση χαρακτήρων `%s' ορίστηκε ήδη"
+#: nis/nis_print.c:188
+msgid "Kerberos.\n"
+msgstr "��������.\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1137
-#, fuzzy, c-format
-msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
-msgstr "όριο υλοποίησης: δεν επιτρέπονται πάνω από %d κλάσεις χαρακτήρων"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35 sysdeps/generic/siglist.h:36
+msgid "Killed"
+msgstr "���������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1163
-#, c-format
-msgid "character map `%s' already defined"
-msgstr "ο χάρτης χαρακτήρων `%s' ορίστηκε ήδη"
+#: nis/nis_print.c:124
+msgid "LINK\n"
+msgstr "���������\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1169
+#: nis/nis_local_names.c:126
 #, c-format
-msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
-msgstr "όριο υλοποίησης: δεν επιτρέπονται πάνω από %d χάρτες χαρακτήρων"
+msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
+msgstr "� ������ ���������� ��� ��� ����. %d ��� �������� %s ��� ����� ��������\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1435 locale/programs/ld-ctype.c:1560
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1666 locale/programs/ld-ctype.c:2342
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3302
-#, c-format
-msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:717 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:74
+msgid "Level 2 halted"
+msgstr "������� 2 ���������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1463 locale/programs/ld-ctype.c:2037
-#, c-format
-msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:693 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:68
+msgid "Level 2 not synchronized"
+msgstr "������� 2 ��� �������������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1590
-msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:697 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:69
+msgid "Level 3 halted"
+msgstr "������� 3 ���������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1597
-msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:701 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:70
+msgid "Level 3 reset"
+msgstr "������� 3 ������������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1957 locale/programs/ld-ctype.c:2008
-#, fuzzy
-msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
-msgstr "Πρόωρο τέλος της κανονικής έκφρασης"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:657 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:97
+msgid "Link has been severed"
+msgstr "� ��������� ������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:1963 locale/programs/ld-ctype.c:2014
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2056
-#, fuzzy
-msgid "syntax error"
-msgstr "Σφάλμα στον δίαυλο(bus)"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:705 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:71
+msgid "Link number out of range"
+msgstr "� ������� ��������� ����� ��� ��� �� ����"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2189
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
-msgstr "συντακτικό σφάλμα στον ορισμό της νέας κλάσης χαρακτήρων"
+#: nis/nis_error.c:54
+msgid "Link points to illegal name"
+msgstr "������� ������� �� �� �������� �����"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2204
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
-msgstr "συντακτικό σφάλμα στον ορισμό του νέο χάρτη χαρακτήρων"
+#: nis/nis_print.c:283
+msgid "Linked Object Type : "
+msgstr "����� ������������ ������������ : "
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2364
-msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
-msgstr ""
+#: nis/nis_print.c:285
+#, c-format
+msgid "Linked to : %s\n"
+msgstr "����������� �� : %s\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2373
-msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
-msgstr ""
+#: nis/ypclnt.c:810
+msgid "Local domain name not set"
+msgstr "��� ���� ������� �� ����� ������� �����"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2388
-msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
-msgstr ""
+#: nis/ypclnt.c:800
+msgid "Local resource allocation failure"
+msgstr "�������� ��������� ������� �����"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2402
-msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:753 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:94
+msgid "Machine is not on the network"
+msgstr "�� �������� ��� ����� ��� ������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2553
-#, fuzzy, c-format
-msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
-msgstr "διπλός ορισμός για τον χαρακτήρα `%.*s'"
+#: nis/nis_error.c:46
+msgid "Malformed name, or illegal name"
+msgstr "���������������� ����� � ���������� �����"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2639 locale/programs/ld-ctype.c:2783
-#, c-format
-msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
+#: argp/argp-help.c:1185
+msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
+msgstr "����������� � ����������� �������� �� ������ �������� ����� ������ ����������� � ����������� �� ���� ����������� �������� ��������."
+
+#: elf/ldconfig.c:135
+msgid "Manually link individual libraries."
 msgstr ""
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2734
-#, c-format
-msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
-msgstr "%s: διπλός ορισμός `default_missing'"
+#: nis/nis_print.c:169
+msgid "Master Server :\n"
+msgstr "������ ������������ :\n"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2739
-msgid "previous definition was here"
-msgstr ""
+#: nis/nis_error.c:76
+msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
+msgstr "� ������ ������������ ����� �������������, � ������ ��������� �� �����������������."
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2761
-#, c-format
-msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
-msgstr ""
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:36
+msgid "Memory allocation failure"
+msgstr "�������� ��������� ������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2878 locale/programs/ld-ctype.c:2974
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2993 locale/programs/ld-ctype.c:3013
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3033 locale/programs/ld-ctype.c:3053
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3073 locale/programs/ld-ctype.c:3112
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3132 locale/programs/ld-ctype.c:3198
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3239 locale/programs/ld-ctype.c:3262
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
-msgstr "ο χαρακτήρας `%s' δεν ορίστηκε ενώ χρειάζεται σαν προκαθορισμένη τιμή"
+#: posix/regex.c:1120
+msgid "Memory exhausted"
+msgstr "� ����� �����������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2883 locale/programs/ld-ctype.c:2979
-#: locale/programs/ld-ctype.c:2998 locale/programs/ld-ctype.c:3018
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3038 locale/programs/ld-ctype.c:3058
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3078 locale/programs/ld-ctype.c:3117
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3137 locale/programs/ld-ctype.c:3203
-#, c-format
-msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:82
+msgid "Message tables full"
+msgstr "�� ������� ��������� ����� �������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3245 locale/programs/ld-ctype.c:3268
-#, c-format
-msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
-msgstr ""
+#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
+#. TRANS maximum size.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:318 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:127
+msgid "Message too long"
+msgstr "���������� ������ ������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3324
-msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
-msgstr ""
+#: nis/nis_error.c:58
+msgid "Missing or malformed attribute"
+msgstr "������� � ���������������� ��������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3573
+#: nis/nis_print.c:328
 #, c-format
-msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
-msgstr ""
+msgid "Mod. Time     : %s"
+msgstr "������ ����. : %s"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3672
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes"
-msgstr "%s: αδύνατο το άνοιγμα του %s: %m\n"
+#: nis/nis_error.c:51
+msgid "Modification failed"
+msgstr "� ����������� �������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3736
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes"
-msgstr "%s: αδύνατο το άνοιγμα του %s: %m\n"
+#: nis/nis_error.c:64
+msgid "Modify operation failed"
+msgstr "� ���������� ������������ �������"
 
-#: locale/programs/ld-ctype.c:3860
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: table for width: %lu bytes"
-msgstr "%s: αδύνατο το άνοιγμα του %s: %m\n"
+#: locale/programs/locale.c:70
+msgid "Modify output format:"
+msgstr "����� ������ ������������:"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:173
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: no identification for category `%s'"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εξόδο `%s' για την κατηγορία `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:649 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:104
+msgid "Multihop attempted"
+msgstr "���������� multihop"
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:197
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown character in field `%s' of category `%s'"
-msgid "%s: unknown standard `%s' for category `%s'"
-msgstr "άγνωστος χαρακτήρας στο πεδίο `%s' της κατηγορίας `%s'"
+#: nscd/nscd_conf.c:182
+msgid "Must specify user name for server-user option"
+msgstr ""
 
-#: locale/programs/ld-identification.c:380
-#, c-format
-msgid "%s: duplicate category version definition"
-msgstr "%s: διπλός ορισμός έκδοσης κατηγορίας"
+#: catgets/gencat.c:111 catgets/gencat.c:115 locale/programs/localedef.c:115 nscd/nscd.c:83
+msgid "NAME"
+msgstr "�����"
 
-#: locale/programs/ld-measurement.c:111
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: invalid value for field `%s'"
-msgstr "%s: πανικός: Μη έγκυρη l_value %d\n"
+#: locale/programs/locale.c:80
+msgid ""
+"NAME\n"
+"[-a|-m]"
+msgstr ""
+"�����\n"
+"[-a|-m]"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:113 locale/programs/ld-messages.c:146
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: field `%s' undefined"
-msgstr "το πεδίο `%s' στην κατηγορία `%s' δεν ορίστηκε"
+#: nis/nis_print.c:32
+msgid "NIS"
+msgstr "NIS"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:119 locale/programs/ld-messages.c:152
-#: locale/programs/ld-monetary.c:264 locale/programs/ld-numeric.c:117
-#, c-format
-msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
-msgstr "%s: η τιμή για το πεδίο `%s' δεν πρέπει να είναι ένα κενό αλφαριθμητικό"
+#: nis/ypclnt.c:814
+msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
+msgstr ""
+"������������� ������� ���������/��������������� NIS - ��� ���������\n"
+"� ��������"
 
-#: locale/programs/ld-messages.c:135 locale/programs/ld-messages.c:168
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
-msgstr "μη σωστή κανονική έκφραση για το πεδίο `%s' στην κατηγορία `%s': %s"
+#: nis/ypclnt.c:812
+msgid "NIS map database is bad"
+msgstr "� ���� ��������� ����� NIS ����� ����������"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:228
-#, c-format
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
-msgstr "%s: η τιμή του πεδίου `int_curr_symbol' έχει λάθος μήκος"
+#: nis/nis_error.c:69
+msgid "NIS+ operation failed"
+msgstr "� ���������� NIS+ �������"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:245
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
-msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217 [--no-warnings=intcurrsym]"
-msgstr "%s: η τιμή του πεδίου `int_curr_symbol' δε συμφωνεί με έγκυρο όνομα κατά το ISO 4217"
+#: nis/nis_error.c:34
+msgid "NIS+ servers unreachable"
+msgstr "�� ������������ NIS+ ��� ����� �������������"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:293 locale/programs/ld-monetary.c:322
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
-msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
-msgstr "%s: οι τιμές για το πεδίο `%s' δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από %d"
+#: nis/nis_error.c:70
+msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
+msgstr "� �������� NIS+ ��� ����� ��������� � ��� ���� ������������"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:549 locale/programs/ld-numeric.c:228
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "argument to `%s' must be a single character"
-msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
-msgstr "Η παράμετρος στο `%s' πρέπει να είναι ένας απλός χαρακτήρας"
+#: nis/nis_print.c:109
+msgid "NO OBJECT\n"
+msgstr "������ �����������\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:646 locale/programs/ld-numeric.c:272
-#, c-format
-msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
-msgstr "%s: το `-1' πρέπει να είναι η τελευταία καταχώριση στο πεδίο `%s'"
+#: nscd/nscd.c:87
+msgid "NUMBER"
+msgstr "�������"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:668 locale/programs/ld-numeric.c:289
+#: nis/nis_print.c:163
 #, c-format
-msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
-msgstr "%s: οι τιμές για το πεδίο `%s' πρέπει να είναι μικρότερες από 127"
+msgid "Name : `%s'\n"
+msgstr "����� : `%s'\n"
 
-#: locale/programs/ld-monetary.c:714
-msgid "conversion rate value cannot be zero"
-msgstr ""
+#: nscd/nscd.c:97
+msgid "Name Service Cache Daemon."
+msgstr "���������� �������� ������������ ������������ ��������."
 
-#: locale/programs/ld-name.c:128 locale/programs/ld-telephone.c:124
-#: locale/programs/ld-telephone.c:147
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
-msgstr "μη έγκυρη διαδικασία διαφυγής στο τέλος του αλφαριθμιτικού"
+#: nis/nis_error.c:41
+msgid "Name not served by this server"
+msgstr "�� ����� ���� �� ����������� ��� ����� �� �����������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:251
-#, c-format
-msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
-msgstr "%s: η κατευθυντήρια σημαία στο αλφαριθμιτικό %Zd στο πεδίο `era' δεν είναι '+' ούτε '-'"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:777 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:110
+msgid "Name not unique on network"
+msgstr "�� ����� ��� ����� �������� ��� ������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:261
-#, c-format
-msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
-msgstr "%s: η κατευθυντήρια σημαία στο αλφαριθμιτικό %Zd στο πεδίο `era' δεν είναι ένας μόνος χαρακτήρας"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:38
+msgid "Name or service not known"
+msgstr "�� ����� � � �������� ��� ����� ������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:273
-#, c-format
-msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: μη έγκυρος αριθμός για αντιστάθμιση στo αλφαριθμιτικό %Zd στο πεδίο `era' "
+#: malloc/memusagestat.c:53
+#, fuzzy
+msgid "Name output file"
+msgstr "������ ������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:280
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
-msgstr ""
-"σκουπίδια στο τέλος αντισταθμιστικής(offset) τιμής στο αλφαριθμιτικό %d\n"
-"στο πεδίο `era' στην κατηγορία `%s'"
+#: nis/nis_error.c:50
+msgid "Name/entry isn't unique"
+msgstr "�����/���������� ��� ����� ��������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:330
-#, c-format
-msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: μη έγκυρη ημερομηνία έναρξης στο αλφαριθμιτικό %Zd στο πεδίο `era'"
+#: nis/nis_error.c:59
+msgid "Named object is not searchable"
+msgstr "�� ������� ����������� ��� ����� �����������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:338
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
-msgstr ""
-"σκουπίδια στο τέλος της ημερομηνίας έναρξης στο αλφαριθμιτικό %d\n"
-"στο πεδίο `era' στην κατηγορία `%s'"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
+msgid "Need authenticator"
+msgstr "���������� ������������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:356
-#, c-format
-msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: η ημερομηνία έναρξης δεν είναι έγκυρη στο αλφαριθμιτικό %Zd στο πεδίο `era'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:159
+msgid "Network dropped connection because of reset"
+msgstr "�� ������ ����� ��� ������� ���� �������������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:404 locale/programs/ld-time.c:430
-#, c-format
-msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: μη έγκυρη ημερομηνία τερματισμού στο αλφαριθμιτικό %Zd στο πεδίο `era'"
+#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:390
+msgid "Network dropped connection on reset"
+msgstr "�� ������ ����� ��� ������� ���� ��� ���������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:412
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
-msgstr ""
-"σκουπίδια στο τέλος της ημερομηνίας τερματισμού στο αλφαριθμιτικό %d\n"
-"στο πεδίο `era' στην κατηγορία `%s'"
+#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:379 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:157
+msgid "Network is down"
+msgstr "�� ������ �� ����������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:438
-#, c-format
-msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: λείπει το όνομα της εποχής στο αλφαριθμιτικό %Zd στο πεδίο `era'"
+#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
+#. TRANS was unreachable.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:385 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:158
+msgid "Network is unreachable"
+msgstr "�� ������ ��� ����� ������������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:449
-#, c-format
-msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
-msgstr "%s: λείπει η διαμόρφωση εποχής στο αλφαριθμιτικό %Zd στο πεδίο `era'"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:713 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:73
+msgid "No CSI structure available"
+msgstr "��� ����� ��������� � CSI ����(structure)"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:494
-#, c-format
-msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:821
+msgid "No XENIX semaphores available"
+msgstr "��� ����� ���������� �� XENIX ���������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:502 locale/programs/ld-time.c:510
-#: locale/programs/ld-time.c:518
-#, c-format
-msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
-msgstr "%s: οι τιμές για το πεδίο `%s' δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από %d"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
+msgid "No address associated with hostname"
+msgstr "����� ��������� �� ��������� �� �� ����� ����������"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:740
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: too few values for field `%s'"
-msgstr "%s: πανικός: Μη έγκυρη l_value %d\n"
+#: resolv/herror.c:71
+msgid "No address associated with name"
+msgstr "����� ��������� ��� ��������� �� �� �����"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:785
-msgid "extra trailing semicolon"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:733
+msgid "No anode"
+msgstr "������ anode"
 
-#: locale/programs/ld-time.c:788
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: too many values for field `%s'"
-msgstr "%s: πανικός: Μη έγκυρη l_value %d\n"
+#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
+#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
+#. TRANS other from network operations.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:409 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:162
+msgid "No buffer space available"
+msgstr "��� ������� ���������� ����� �����������"
 
-#: locale/programs/linereader.c:130
-msgid "trailing garbage at end of line"
-msgstr "ακολουθούν σκουπίδια στο τέλος της γραμμής"
+#: locale/programs/ld-ctype.c:425
+#, fuzzy
+msgid "No character set name specified in charmap"
+msgstr "� ���������� <SP> ��� �������� ���� ����� ����������"
 
-#: locale/programs/linereader.c:298
-msgid "garbage at end of number"
-msgstr "σκουπίδια στο τέλος του αριθμού"
+#. TRANS There are no child processes.  This error happens on operations that are
+#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
+#. TRANS to manipulate.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:90 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:40
+msgid "No child processes"
+msgstr "����� ��������� ���������"
 
-#: locale/programs/linereader.c:410
-msgid "garbage at end of character code specification"
-msgstr "σκουπίδια στο τέλος των χαρακτηριστικών του κώδικα χαρακτήρων"
-
-#: locale/programs/linereader.c:496
-msgid "unterminated symbolic name"
-msgstr "μη τερματιζόμενο συμβολικό όνομα"
-
-#: locale/programs/linereader.c:623
-msgid "illegal escape sequence at end of string"
-msgstr "μη έγκυρη διαδικασία διαφυγής στο τέλος του αλφαριθμιτικού"
-
-#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:847
-msgid "unterminated string"
-msgstr "μη τερματιζόμενo αλφαριθμητικό"
-
-#: locale/programs/linereader.c:808
-#, fuzzy, c-format
-msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
-msgstr "άγνωστο σύμβολο `%.*s': γραμμή αγνοήθηκε"
-
-#: locale/programs/linereader.c:829
-#, fuzzy, c-format
-msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
-msgstr "άγνωστο σύμβολο `%.*s': γραμμή αγνοήθηκε"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:653 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:91
+msgid "No data available"
+msgstr "��� �������� ��������� ��������"
 
-#: locale/programs/locale-spec.c:130
+#: locale/programs/ld-address.c:131 locale/programs/ld-collate.c:1500 locale/programs/ld-ctype.c:407
+#: locale/programs/ld-identification.c:132 locale/programs/ld-measurement.c:93 locale/programs/ld-messages.c:98
+#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94 locale/programs/ld-numeric.c:99
+#: locale/programs/ld-paper.c:91 locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:160
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown set `%s'"
-msgid "unknown name \"%s\""
-msgstr "άγνωστο σετ `%s'"
+msgid "No definition for %s category found"
+msgstr "�� ������� ���� ���������� ��� ������"
 
-#: locale/programs/locale.c:70
-msgid "System information:"
-msgstr "Πληροφορίες συστήματος:"
+#: nis/nis_error.c:74
+msgid "No file space on server"
+msgstr "��� ������� ��������� ����� ���� �����������"
 
-#: locale/programs/locale.c:72
-msgid "Write names of available locales"
-msgstr "Εγγραφή ονομάτων των διαθέσιμων τοπικών ρυθμίσεων"
+#: elf/ldconfig.c:532
+#, c-format
+msgid "No link created since soname could not be found for %s"
+msgstr ""
 
-#: locale/programs/locale.c:74
-msgid "Write names of available charmaps"
-msgstr "Εγγραφή ονομάτων στους διαθέσιμους πίνακες χαρακτήρων"
+#. TRANS No locks available.  This is used by the file locking facilities; see
+#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by the GNU system, but
+#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
+#. TRANS operating system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:548
+msgid "No locks available"
+msgstr "��� �������� ��������� ����������"
 
-#: locale/programs/locale.c:75
-msgid "Modify output format:"
-msgstr "Μορφή εξόδου τροποποίησης:"
+#: posix/regex.c:1087
+msgid "No match"
+msgstr "������ ���������"
 
-#: locale/programs/locale.c:76
-msgid "Write names of selected categories"
-msgstr "Εγγραφή ονομάτων των επιλεγμένων κατηγοριών"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:833
+msgid "No medium found"
+msgstr "��� ������� ����"
 
-#: locale/programs/locale.c:77
-msgid "Write names of selected keywords"
-msgstr "Εγγραφή ονομάτων των επιλεγμένων λέξεων-κλειδιών"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:661 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:65
+msgid "No message of desired type"
+msgstr "������ ������ ���������� �����"
 
-#: locale/programs/locale.c:78
-#, fuzzy
-#| msgid "print progress information"
-msgid "Print more information"
-msgstr "εμφάνιση πληροφοριών προόδου"
+#: nis/ypclnt.c:802
+msgid "No more records in map database"
+msgstr "��� �������� ����� ������������ ��� ����� ��� ����� ���������"
 
-#: locale/programs/locale.c:83
-msgid "Get locale-specific information."
-msgstr "Λήψη πληροφοριών τοπικών ρυθμίσεων."
+#: posix/regex.c:5955
+msgid "No previous regular expression"
+msgstr "��� ������� ����������� �������� �������"
 
-#: locale/programs/locale.c:86
-msgid ""
-"NAME\n"
-"[-a|-m]"
-msgstr ""
-"ΟΝΟΜΑ\n"
-"[-a|-m]"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:76
+msgid "No record locks available"
+msgstr "��� �������� ��������� ���������� ��������"
 
-#: locale/programs/locale.c:522
-#, c-format
-msgid "while preparing output"
-msgstr "κατά την προετοιμασία εξόδου"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:570
+msgid "No remote programs registered.\n"
+msgstr "������ ������������� ��������� ��� ��������.\n"
 
-#: locale/programs/locale.c:998
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot insert into result table"
-msgid "Cannot set %s to default locale"
-msgstr "αδυναμία εισαγωγής στον πίνακα αποτελεσμάτων"
+#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:178
+msgid "No route to host"
+msgstr "��� ������� �������� ��� �������"
 
-#: locale/programs/locale.c:1096
-#, c-format
-msgid "warning: The LOCPATH variable is set to \"%s\"\n"
-msgstr ""
+#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
+#. TRANS disk is full.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:209 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:58
+msgid "No space left on device"
+msgstr "��� ������ ������� ����� ��� �������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:116
-msgid "Input Files:"
-msgstr "Αρχεία Εισόδου:"
+#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
+#. TRANS particular sort of device.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:148 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:49
+msgid "No such device"
+msgstr "��� ������� ������ �������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:118
-msgid "Symbolic character names defined in FILE"
-msgstr "Τα συμβολικά ονόματα χαρακτήρων δηλώθηκαν στο ΑΡΧΕΙΟ"
+#. TRANS No such device or address.  The system tried to use the device
+#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
+#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
+#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
+#. TRANS computer.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:62 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:36
+msgid "No such device or address"
+msgstr "��� ������� ������ ������� � ���������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:120
-msgid "Source definitions are found in FILE"
-msgstr "Οι ορισμοί πηγή βρίσκονται στο ΑΡΧΕΙΟ"
+#. TRANS No such file or directory.  This is a ``file doesn't exist'' error
+#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
+#. TRANS expected to already exist.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:32 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:32
+msgid "No such file or directory"
+msgstr "��� ������� ������ ������ � ���������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:122
-msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
-msgstr "Το ΑΡΧΕΙΟ περιέχει αντιστοιχίσεις από συμβολικά ονόματα σε τιμές UCS4"
+#: nis/ypclnt.c:796
+msgid "No such key in map"
+msgstr "��� ������� ������ ������ ��� �����"
 
-#: locale/programs/localedef.c:126
-msgid "Create output even if warning messages were issued"
-msgstr "Δημιουργία εξόδου ακόμα και αν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις"
+#: nis/ypclnt.c:794
+msgid "No such map in server's domain"
+msgstr "��� ������� ������� ������ ���� ����� ��� ����������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:128
-msgid "Do not create hard links between installed locales"
-msgstr ""
+#. TRANS No process matches the specified process ID.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:37 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:33
+msgid "No such process"
+msgstr "��� ������� ������ ���������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Optional output file prefix"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εξόδου"
+#: nis/nis_error.c:61
+msgid "Non NIS+ namespace encountered"
+msgstr "�� �������� ����� �������� NIS+"
 
-#: locale/programs/localedef.c:130
-#, fuzzy
-#| msgid "Be strictly POSIX conform"
-msgid "Strictly conform to POSIX"
-msgstr "Αυστηρή συμμόρφωση με POSIX"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:34
+msgid "Non-recoverable failure in name resolution"
+msgstr "��-�������������� ������ ���� ��� ������� ��������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:132
-msgid "Suppress warnings and information messages"
-msgstr "Αποσιώπηση προηδοποιήσεων και μηνυμάτων πληροφόρησης"
+#: nis/nis_print.c:177
+msgid "None.\n"
+msgstr "������.\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:133
-msgid "Print more messages"
-msgstr "Εμφάνιση περισσότερων μηνυμάτων"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:817
+msgid "Not a XENIX named type file"
+msgstr "��� ����� XENIX ����� �������� �������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:134 locale/programs/localedef.c:137
-#, fuzzy
-#| msgid "warning: "
-msgid "<warnings>"
-msgstr "προειδοποίηση: "
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:107
+msgid "Not a data message"
+msgstr "��� ����� ������ ���������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:135
-msgid "Comma-separated list of warnings to disable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
-msgstr ""
+#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:153 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:50
+msgid "Not a directory"
+msgstr "��� ����� ���������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:138
-msgid "Comma-separated list of warnings to enable; supported warnings are: ascii, intcurrsym"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:167
+msgid "Not a name file"
+msgstr "��� ����� ������� ������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:141
-msgid "Archive control:"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:90
+msgid "Not a stream device"
+msgstr "��� ����� ������� ����"
 
-#: locale/programs/localedef.c:143
-msgid "Don't add new data to archive"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:168
+msgid "Not available"
+msgstr "��� ����� ���������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:145
-msgid "Add locales named by parameters to archive"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:42
+msgid "Not enough space"
+msgstr "��� ������� ������� �����"
 
-#: locale/programs/localedef.c:146
-msgid "Replace existing archive content"
-msgstr ""
+#: nis/nis_error.c:31
+msgid "Not found"
+msgstr "�� �������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:148
-msgid "Remove locales named by parameters from archive"
-msgstr ""
+#: nis/nis_error.c:49
+msgid "Not found, no such name"
+msgstr "�� �������, ������ ������ �����"
 
-#: locale/programs/localedef.c:149
-msgid "List content of archive"
-msgstr ""
+#: nis/nis_error.c:44
+msgid "Not master server for this domain"
+msgstr "��� ������� ������ ������������ ��� ����� ��� �����"
 
-#: locale/programs/localedef.c:151
-msgid "locale.alias file to consult when making archive"
-msgstr ""
+#: nis/nis_error.c:40 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:31
+msgid "Not owner"
+msgstr "��� ����� ����������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:153
-msgid "Generate little-endian output"
-msgstr ""
+#. TRANS Not supported.  A function returns this error when certain parameter
+#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
+#. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
+#. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
+#. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
+#. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
+#. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
+#. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
+#. TRANS values.
+#. TRANS
+#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
+#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:592
+msgid "Not supported"
+msgstr "��� �������������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:155
-msgid "Generate big-endian output"
-msgstr ""
+#: nis/nis_print.c:264
+#, c-format
+msgid "Number of Columns   : %d\n"
+msgstr "������� ������      :%d\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:160
-msgid "Compile locale specification"
-msgstr "Μεταγλωττισμός προδιαγραφών τοπικών ρυθμίσεων"
+#: nis/nis_print.c:363
+#, c-format
+msgid "Number of objects : %u\n"
+msgstr "������� ������������: %u\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:163
-msgid ""
-"NAME\n"
-"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
-"--list-archive [FILE]"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:120
+msgid "Number of symbolic links encountered during path name traversal exceeds MAXSYMLINKS"
+msgstr "� ������� ���������� ��������� ��� �������� ��� �������� ���������� ���������� �� MAXSYMLINKS"
 
-#: locale/programs/localedef.c:238
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open output file"
-msgid "cannot create directory for output files"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εξόδου"
+#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
+#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:241
+msgid "Numerical argument out of domain"
+msgstr "���������� ���������� ��� ��� ��� �����"
 
-#: locale/programs/localedef.c:249
-msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
-msgstr "ΜΟΙΡΑΙΟ: το σύστημα δεν ορίζει το `_POSIX2_LOCALEDEF'"
+#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
+#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:247
+msgid "Numerical result out of range"
+msgstr "�� ���������� ���������� ����� ��� ��� �� �����"
 
-#: locale/programs/localedef.c:263 locale/programs/localedef.c:279
-#: locale/programs/localedef.c:673 locale/programs/localedef.c:693
+#: nis/nis_print.c:367
 #, c-format
-msgid "cannot open locale definition file `%s'"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου ορισμού locale `%s'"
+msgid "Object #%d:\n"
+msgstr "����������� #%d:\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:303
+#: nis/nis_print.c:317
 #, c-format
-msgid "cannot write output files to `%s'"
-msgstr "αδυναμία εγγραφής αρχείων εξόδου στο `%s'"
-
-#: locale/programs/localedef.c:309
-#, fuzzy
-#| msgid "no output file produced because warning were issued"
-msgid "no output file produced because errors were issued"
-msgstr "δεν παράχθηκε αρχείο εξόδου επειδή εκδόθηκαν προειδοποιήσεις"
+msgid "Object Name   : %s\n"
+msgstr "����� ������������ : %s\n"
 
-#: locale/programs/localedef.c:441
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "System's directory for character maps : %s\n"
-#| "                       repertoire maps: %s\n"
-#| "                       locale path    : %s\n"
-#| "%s"
-msgid ""
-"System's directory for character maps : %s\n"
-"\t\t       repertoire maps: %s\n"
-"\t\t       locale path    : %s\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Κατάλογος συστήματος για πίνακες χαρακτήρων: %s\n"
-"                         ρεπερτόρια πινάκων: %s\n"
-"                 μονοπάτι τοπικών ρυθμίσεων: %s\n"
-"%s"
+#: nis/nis_print.c:329
+msgid "Object Type   : "
+msgstr "����� ������������ :"
 
-#: locale/programs/localedef.c:641
-msgid "circular dependencies between locale definitions"
-msgstr ""
+#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
+#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
+#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
+#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:515 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:96
+msgid "Object is remote"
+msgstr "�� ����������� ����� �������������"
 
-#: locale/programs/localedef.c:647
-#, c-format
-msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
-msgstr ""
+#: nis/nis_error.c:43
+msgid "Object with same name exists"
+msgstr "������� ����������� �� �� ���� �����"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:133 locale/programs/locarchive.c:380
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot create temporary file: %s"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης αρχείου locale `%s'"
+#: timezone/zic.c:2022
+msgid "Odd number of quotation marks"
+msgstr "�������� ������� �����������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:167 locale/programs/locarchive.c:430
-#, c-format
-msgid "cannot initialize archive file"
+#: elf/ldconfig.c:134
+msgid "Only process directories specified on the command line.  Don't build cache."
 msgstr ""
 
-#: locale/programs/locarchive.c:174 locale/programs/locarchive.c:437
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot resize archive file"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης από τον πελάτη"
-
-#: locale/programs/locarchive.c:189 locale/programs/locarchive.c:452
-#: locale/programs/locarchive.c:674
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot map archive header"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης κεφαλίδας από το `%s'"
+#: nscd/nscd.c:200 nscd/nscd.c:220 nscd/nscd.c:226
+msgid "Only root is allowed to use this option!"
+msgstr "���� � ������������ ���������� �� �������������� ����� ��� �������!"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:211
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Unable to create callback"
-msgid "failed to create new locale archive"
-msgstr "Αδύνατη η δημιουργία διαδικασίας ανάδρασης"
+#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
+#. TRANS mode selected.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:307 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:179
+msgid "Operation already in progress"
+msgstr "� ���������� ���������� ���"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:223
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot change mode of new locale archive"
-msgstr "αδυναμία επεξεργασίας των προδιαγραφών σειράς"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:77
+msgid "Operation canceled"
+msgstr "� ���������� ���������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:324
-#, fuzzy
-#| msgid "cannot read locale directory `%s'"
-msgid "cannot read data from locale archive"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης καταλόγου locale `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:119
+msgid "Operation not applicable"
+msgstr "� ���������� ��� ����� ����������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:355
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
-msgid "cannot map locale archive file"
-msgstr "δεν είναι δυνατόν να γίνει `stat' το locale αρχείο `%s'"
+#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
+#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:25
+msgid "Operation not permitted"
+msgstr "� ���������� ��� �����������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:460
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot lock new archive"
-msgstr "Δεν είναι δυνατό να δεσμευτεί μνήμη"
+#. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
+#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
+#. TRANS implemented for all communications protocols.  In the GNU system, this
+#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
+#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
+#. TRANS nothing to do for that call.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:351 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:78
+msgid "Operation not supported"
+msgstr "� ���������� ��� �������������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:529
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open locale definition file `%s'"
-msgid "cannot extend locale archive file"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου ορισμού locale `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:152
+msgid "Operation not supported on transport endpoint"
+msgstr "� ���������� ��� ������������� ���� ���� ���� ��� ��������� ���������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:538
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot change mode of resized locale archive"
-msgstr "αδυναμία επεξεργασίας των προδιαγραφών σειράς"
+#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
+#. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
+#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
+#. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
+#. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
+#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
+#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
+#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:301 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:180
+msgid "Operation now in progress"
+msgstr "� ���������� ��������� ���� �� ��������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:546
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot rename new archive"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης από τον πελάτη"
+#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
+#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
+#. TRANS
+#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
+#. TRANS separate error code.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:289
+msgid "Operation would block"
+msgstr "� ���������� �� ������ �� ������(block)"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:608
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open locale definition file `%s'"
-msgid "cannot open locale archive \"%s\""
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου ορισμού locale `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:129
+msgid "Option not supported by protocol"
+msgstr "� ���������� ��� ������������� ��� �� ����������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:613
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
-msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
-msgstr "δεν είναι δυνατόν να γίνει `stat' το locale αρχείο `%s'"
+#: locale/programs/localedef.c:103
+#, fuzzy
+msgid "Optional output file prefix"
+msgstr "�������� ���������� ������� ������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:632
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
-msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
-msgstr "δεν είναι δυνατόν να γίνει `stat' το locale αρχείο `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:93
+msgid "Out of stream resources"
+msgstr "��� ��������� ����� ����(stream)"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:655
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot read archive header"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης κεφαλίδας από το `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:665
+msgid "Out of streams resources"
+msgstr "��� ��������� ����� ����(streams)"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:728
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "character map `%s' already defined"
-msgid "locale '%s' already exists"
-msgstr "ο χάρτης χαρακτήρων `%s' ορίστηκε ήδη"
+#: iconv/iconv_prog.c:60 locale/programs/localedef.c:99
+msgid "Output control:"
+msgstr "������� ������:"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1003 locale/programs/locarchive.c:1018
-#: locale/programs/locarchive.c:1030 locale/programs/locarchive.c:1042
-#: locale/programs/locfile.c:350
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
-msgid "cannot add to locale archive"
-msgstr "δεν είναι δυνατόν να γίνει `stat' το locale αρχείο `%s'"
+#: elf/sprof.c:72
+msgid "Output selection:"
+msgstr "������� ������:"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1203
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "character map file `%s' not found"
-msgid "locale alias file `%s' not found"
-msgstr "το αρχείο χάρτη χαρακτήρων `%s' δεν βρέθηκε"
+#: nis/nis_print.c:319
+#, c-format
+msgid "Owner         : %s\n"
+msgstr "����������   : %s\n"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1351
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Trying %s...\n"
-msgid "Adding %s\n"
-msgstr "Δοκιμάζεται %s...\n"
+#: nis/nis_print.c:127
+msgid "PRIVATE\n"
+msgstr "��������\n"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1357
-#, c-format
-msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:757 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:95
+msgid "Package not installed"
+msgstr "�� ������ ��� �������������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1363
+#: nscd/nscd_conf.c:83
 #, c-format
-msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
-msgstr ""
-
-#: locale/programs/locarchive.c:1370
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
-msgstr "%s: Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ο κατάλογος %s: %s\n"
+msgid "Parse error: %s"
+msgstr "������ ������������: %s"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1438
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
-msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
-msgstr "δεν είναι δυνατόν να γίνει `stat' το locale αρχείο `%s'"
+#: nis/nis_error.c:55
+msgid "Partial success"
+msgstr "������ ��������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1502
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
-msgstr "αδύνατη η φόρτωση δεδομένων προφίλ"
+#: nis/nis_error.c:63
+msgid "Passed object is not the same object on server"
+msgstr "�� ��������� ����������� ��� ����� �� ���� ����������� ���� �����������"
 
-#: locale/programs/locarchive.c:1572
+#: elf/ldconfig.c:287
 #, c-format
-msgid "locale \"%s\" not in archive"
+msgid "Path `%s' given more than once"
 msgstr ""
 
-#: locale/programs/locfile.c:137
-#, c-format
-msgid "argument to `%s' must be a single character"
-msgstr "Η παράμετρος στο `%s' πρέπει να είναι ένας απλός χαρακτήρας"
+#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
+#: nis/nis_error.c:39 nis/ypclnt.c:816 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:109
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:43
+msgid "Permission denied"
+msgstr "������ ���������"
 
-#: locale/programs/locfile.c:257
-msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
-msgstr "συντακτικό σφάλμα: δεν είναι μέσα σε τμήμα locale ορισμού"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:71
+msgid "Power failure"
+msgstr "�������� �����������"
 
-#: locale/programs/locfile.c:799
-#, c-format
-msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εξόδο `%s' για την κατηγορία `%s'"
+#: posix/regex.c:1126
+msgid "Premature end of regular expression"
+msgstr "������ ����� ��� ��������� ��������"
 
-#: locale/programs/locfile.c:822
-#, c-format
-msgid "failure while writing data for category `%s'"
-msgstr "αποτυχία κατά την εγγραφή δεδομένων για την κατηγορία `%s'"
+#: elf/ldconfig.c:127
+msgid "Print cache"
+msgstr ""
 
-#: locale/programs/locfile.c:930
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
-msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου εξόδο `%s' για την κατηγορία `%s'"
+#: nscd/nscd.c:89
+msgid "Print current configuration statistic"
+msgstr "�������� ����������� ��� ��������� ���������"
 
-#: locale/programs/locfile.c:966
-#, fuzzy
-#| msgid "expect string argument for `copy'"
-msgid "expecting string argument for `copy'"
-msgstr "αναμενόταν αλυσίδα χαρακτήρων για `copy'"
+#: locale/programs/localedef.c:107
+msgid "Print more messages"
+msgstr "�������� ������������ ���������"
 
-#: locale/programs/locfile.c:970
-msgid "locale name should consist only of portable characters"
-msgstr ""
+#: argp/argp-parse.c:154
+msgid "Print program version"
+msgstr "�������� ������� ������������"
 
-#: locale/programs/locfile.c:989
-msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
-msgstr "καμιά άλλη λέξη κλειδί δεν θα πρέπει να καθορίζεται όταν χρησιμοποιείται το `copy'"
+#: nis/nis_error.c:30
+msgid "Probable success"
+msgstr "������ ��������"
 
-#: locale/programs/locfile.c:1003
-#, c-format
-msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
-msgstr "Ο ορισμός `%1$s' δεν τελειώνει με `END %1$s'"
+#: nis/nis_error.c:32
+msgid "Probably not found"
+msgstr "������� �� �������"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:228 locale/programs/repertoire.c:269
-#: locale/programs/repertoire.c:294
-#, c-format
-msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
-msgstr "συντακτικό σφάλμα στον ορισμό του πίνακα ρεπερτορίου: %s"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53 sysdeps/generic/siglist.h:53
+msgid "Profiling timer expired"
+msgstr "� ������������� ��������������� �����"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:270
-msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
-msgstr "δε δόθηκε τιμή <Uxxxx> ή <Uxxxxxxxx>"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:709 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:72
+msgid "Protocol driver not attached"
+msgstr "� ������ ����������� ��� ���� ������������"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:330
-#, fuzzy
-msgid "cannot save new repertoire map"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης πίνακα ρεπερτορίου `%s'"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:677 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:101
+msgid "Protocol error"
+msgstr "������ �����������"
 
-#: locale/programs/repertoire.c:341
-#, c-format
-msgid "repertoire map file `%s' not found"
-msgstr "το αρχείο πίνακα ρεπορτορίου `%s' δε βρέθηκε"
+#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:356 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:153
+msgid "Protocol family not supported"
+msgstr "� ���������� ����������� ��� �������������"
 
-#: login/programs/pt_chown.c:79
-#, c-format
-msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'.  This is the helper program for the `grantpt' function.  It is not intended to be run directly from the command line.\n"
-msgstr ""
+#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
+#. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:329
+msgid "Protocol not available"
+msgstr "��� ����� ��������� �� ����������"
 
-#: login/programs/pt_chown.c:93
-#, c-format
-msgid ""
-"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
+#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
+#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
+#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:336 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:150
+msgid "Protocol not supported"
+msgstr "�� ���������� ��� �������������"
 
-#: login/programs/pt_chown.c:204
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgid "too many arguments"
-msgstr "%s: Πάρα πολλά ορίσματα\n"
+#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:323 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:128
+msgid "Protocol wrong type for socket"
+msgstr "����� ����� ���������� ��� ��� �������(socket)"
 
-#: login/programs/pt_chown.c:212
-#, c-format
-msgid "needs to be installed setuid `root'"
-msgstr ""
+#: nis/nis_error.c:65
+msgid "Query illegal for named table"
+msgstr "�� �������� ��������� ��� �� ������� ������"
 
-#: malloc/mcheck.c:344
-msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
-msgstr "η μνήμη είναι συνεπής, η βιβλιοθήκη έχει πρόβλημα\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29 sysdeps/generic/siglist.h:31
+msgid "Quit"
+msgstr "������"
 
-#: malloc/mcheck.c:347
-msgid "memory clobbered before allocated block\n"
-msgstr "η μνήμη πειράχτηκε πριν από το δεσμευμένο μπλοκ\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:773
+msgid "RFS specific error"
+msgstr "������������ �� RFS ������"
 
-#: malloc/mcheck.c:350
-msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
-msgstr "η μνήμη πειράχτηκε μετά το τέλος του δεσμευμένου μπλοκ\n"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:540
+msgid "RPC bad procedure for program"
+msgstr "RPC ���� ���������� ��� ���������"
 
-#: malloc/mcheck.c:353
-msgid "block freed twice\n"
-msgstr "το μπλόκ ελευθερώθηκε δύο φορές\n"
+#: nis/ypclnt.c:790
+msgid "RPC failure on NIS operation"
+msgstr "�������� RPC �� ���������� ��� NIS"
 
-#: malloc/mcheck.c:356
-msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
-msgstr "Περίεργο mcheck_status, η βιβλιοθήκη είναι προβληματική\n"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:530
+msgid "RPC program not available"
+msgstr "�� ��������� RPC ��� ����� ���������"
 
-#: malloc/memusage.sh:32
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgid "%s: option '%s' requires an argument\\n"
-msgstr "%s: η επιλογή `%s' απαιτεί μια παράμετρο\n"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:535
+msgid "RPC program version wrong"
+msgstr "� ������ ��� RPC ������������ ��� ����� �����"
 
-#: malloc/memusage.sh:38
-msgid ""
-"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
-"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
-"\n"
-"   -n,--progname=NAME     Name of the program file to profile\n"
-"   -p,--png=FILE          Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
-"   -d,--data=FILE         Generate binary data file and store it in FILE\n"
-"   -u,--unbuffered        Don't buffer output\n"
-"   -b,--buffer=SIZE       Collect SIZE entries before writing them out\n"
-"      --no-timer          Don't collect additional information through timer\n"
-"   -m,--mmap              Also trace mmap & friends\n"
-"\n"
-"   -?,--help              Print this help and exit\n"
-"      --usage             Give a short usage message\n"
-"   -V,--version           Print version information and exit\n"
-"\n"
-" The following options only apply when generating graphical output:\n"
-"   -t,--time-based        Make graph linear in time\n"
-"   -T,--total             Also draw graph of total memory use\n"
-"      --title=STRING      Use STRING as title of the graph\n"
-"   -x,--x-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels wide\n"
-"   -y,--y-size=SIZE       Make graphic SIZE pixels high\n"
-"\n"
-"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
-"short options.\n"
-"\n"
-msgstr ""
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:520
+msgid "RPC struct is bad"
+msgstr "� RPC ���� ��� ����� �����"
 
-#: malloc/memusage.sh:99
-msgid ""
-"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
-"\t    [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
-"\t    [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
-"\t    PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
-msgstr ""
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:525
+msgid "RPC version wrong"
+msgstr "� ������ ��� RPC ��� ����� �����"
 
-#: malloc/memusage.sh:191
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
-msgstr "%s: η επιλογή `%s' είναι διφορούμενη\n"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:271
+msgid "RPC: (unknown error code)"
+msgstr "RPC: (�������� ������� ���������)"
 
-#: malloc/memusage.sh:200
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
-msgstr "%s: μη αναγνωρίσιμη επιλογή `%c%s'\n"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:190
+msgid "RPC: Authentication error"
+msgstr "RPC: ������ ������������"
 
-#: malloc/memusage.sh:213
-#, fuzzy
-#| msgid "Not a name file"
-msgid "No program name given"
-msgstr "Δεν είναι επώνυμο αρχείο"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:170
+msgid "RPC: Can't decode result"
+msgstr "RPC: ��� ����� ������� �� ���������������� �� ����������"
 
-#: malloc/memusagestat.c:56
-#, fuzzy
-msgid "Name output file"
-msgstr "αρχείο εξόδου"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:166
+msgid "RPC: Can't encode arguments"
+msgstr "RPC: ��� ����� ������� �� �������������� �� ����������"
 
-#: malloc/memusagestat.c:57
-msgid "STRING"
-msgstr ""
+#: sunrpc/clnt_perr.c:230
+msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
+msgstr "RPC: �������� (�� ����������� ������)"
 
-#: malloc/memusagestat.c:57
-msgid "Title string used in output graphic"
-msgstr ""
+#: sunrpc/clnt_perr.c:186
+msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
+msgstr "RPC: �� �������� �������� ��� RPC"
 
-#: malloc/memusagestat.c:58
-msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
-msgstr ""
+#: sunrpc/clnt_perr.c:222
+msgid "RPC: Port mapper failure"
+msgstr "RPC: �������� ����������� �����"
 
-#: malloc/memusagestat.c:62
-msgid "Also draw graph for total memory consumption"
-msgstr ""
+#: sunrpc/clnt_perr.c:202
+msgid "RPC: Procedure unavailable"
+msgstr "RPC: �� ��������� ����������"
 
-#: malloc/memusagestat.c:63
-msgid "VALUE"
-msgstr ""
+#: sunrpc/clnt_perr.c:226
+msgid "RPC: Program not registered"
+msgstr "RPC: �� ��������� ��� ���� �����������"
 
-#: malloc/memusagestat.c:64
-msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
-msgstr ""
+#: sunrpc/clnt_perr.c:194
+msgid "RPC: Program unavailable"
+msgstr "RPC: �� ��������� ���������"
 
-#: malloc/memusagestat.c:65
-msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
-msgstr ""
+#: sunrpc/clnt_perr.c:198
+msgid "RPC: Program/version mismatch"
+msgstr "RPC: �������������� ������������/�������"
 
-#: malloc/memusagestat.c:70
-msgid "Generate graphic from memory profiling data"
-msgstr ""
+#: sunrpc/clnt_perr.c:210
+msgid "RPC: Remote system error"
+msgstr "RPC: ������ ��������������� ����������"
 
-#: malloc/memusagestat.c:73
-msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
-msgstr ""
+#: sunrpc/clnt_perr.c:206
+msgid "RPC: Server can't decode arguments"
+msgstr "RPC: � ����������� ��� ������ �� ���������������� ��� �����������"
 
-#: misc/error.c:192
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Άγνωστο σφάλμα συστήματος"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:163
+msgid "RPC: Success"
+msgstr "RPC: ��������"
 
-#: nis/nis_callback.c:188
-msgid "unable to free arguments"
-msgstr "αδύνατη η απελευθέρωση παραμέτρων"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:182
+msgid "RPC: Timed out"
+msgstr "RPC: ���� ������"
 
-#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:825 nis/ypclnt.c:914 posix/regcomp.c:135
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:21
-msgid "Success"
-msgstr "Επιτυχία"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:178
+msgid "RPC: Unable to receive"
+msgstr "RPC: �������� �����"
 
-#: nis/nis_error.h:2
-msgid "Probable success"
-msgstr "Πιθανή επιτυχία"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:174
+msgid "RPC: Unable to send"
+msgstr "RPC: �������� ���������"
 
-#: nis/nis_error.h:3
-msgid "Not found"
-msgstr "Δε βρέθηκε"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:214
+msgid "RPC: Unknown host"
+msgstr "RPC: ������� ����� ����������"
 
-#: nis/nis_error.h:4
-msgid "Probably not found"
-msgstr "Πιθανόν δε βρέθηκε"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:218
+msgid "RPC: Unknown protocol"
+msgstr "RPC: ������� ���������"
 
-#: nis/nis_error.h:5
-msgid "Cache expired"
-msgstr "Τα περιεχόμενα της λανθάνουσας μνήμης έληξαν"
+#: nis/nis_print.c:185
+#, c-format
+msgid "RSA (%d bits)\n"
+msgstr "RSA (%d bit)\n"
 
-#: nis/nis_error.h:6
-msgid "NIS+ servers unreachable"
-msgstr "Οι εξυπηρετητές NIS+ δεν είναι προσπελάσιμοι"
+#: elf/dl-sym.c:68 elf/dl-sym.c:125
+msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
+msgstr "�� RTLD_NEXT ��� ��������������� ���� ������ ��� ��������� ��������"
 
-#: nis/nis_error.h:7
-msgid "Unknown object"
-msgstr "Άγνωστο αντικείμενο"
+#: elf/sprof.c:84
+msgid "Read and display shared object profiling data"
+msgstr "�������� ��� �������� ��������� ������ ��������������� ������������"
 
-#: nis/nis_error.h:8
-msgid "Server busy, try again"
-msgstr "Ο εξυπηρετητής είναι απασχολημένος, δοκιμάστε ξανά"
+#: nscd/nscd.c:84
+msgid "Read configuration data from NAME"
+msgstr "�������� ��������� �������� ��� �� �����"
 
-#: nis/nis_error.h:9
-msgid "Generic system error"
-msgstr "Γενικό σφάλμα συστήματος"
+#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:219 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:60
+msgid "Read-only file system"
+msgstr "����������-���� ������� �������"
 
-#: nis/nis_error.h:10
-msgid "First/next chain broken"
-msgstr "Η πρώτη/επόμενη αλυσίδα έσπασε"
+#: string/strsignal.c:67
+#, c-format
+msgid "Real-time signal %d"
+msgstr "���� �����������-������ %d"
 
-#. TRANS The file permissions do not allow the attempted operation.
-#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:870 sysdeps/gnu/errlist.c:158
-msgid "Permission denied"
-msgstr "Άρνηση πρόσβασης"
+#: posix/regex.c:1129
+msgid "Regular expression too big"
+msgstr "���� ������ �������� �������"
 
-#: nis/nis_error.h:12
-msgid "Not owner"
-msgstr "Δεν είναι ιδιοκτήτης"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:829 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:170
+msgid "Remote I/O error"
+msgstr "������������� ������ �������/������"
 
-#: nis/nis_error.h:13
-msgid "Name not served by this server"
-msgstr "Το όνομα αυτό δε προσφέρεται από αυτόν το εξυπηρετητή"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:785 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:112
+msgid "Remote address changed"
+msgstr "� ������������� ��������� ������"
 
-#: nis/nis_error.h:14
-msgid "Server out of memory"
-msgstr "Η μνήμη του εξυπηρετητή εξαντλήθηκε"
+#: inet/ruserpass.c:182
+msgid "Remove password or make file unreadable by others."
+msgstr "������������ �� ����������� � ����� �� ������ ��-���������� ��� ���� ������."
 
-#: nis/nis_error.h:15
-msgid "Object with same name exists"
-msgstr "Υπάρχει αντικείμενο με το ίδιο όνομα"
+#: elf/cache.c:394
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Renaming of %s to %s failed"
+msgstr "�������� ������������� ��������� ��������"
 
-#: nis/nis_error.h:16
-msgid "Not master server for this domain"
-msgstr "Δεν υπάρχει κύριος εξυπηρετητής για αυτόν τον τομέα"
+#: elf/sprof.c:532
+#, c-format
+msgid "Reopening shared object `%s' failed"
+msgstr "�������� ���������� ���� ��� ��������������� ������������ `%s'"
 
-#: nis/nis_error.h:17
-msgid "Invalid object for operation"
-msgstr "Μη έγκυρο αντικείμενο για λειτουργία"
+#: nis/nis_print.c:171
+msgid "Replicate :\n"
+msgstr "����������� :\n"
 
-#: nis/nis_error.h:18
-msgid "Malformed name, or illegal name"
-msgstr "Κακοδιαμορφωμένο όνομα ή ακατάλληλο όνομα"
+#: argp/argp-help.c:1639
+#, c-format
+msgid "Report bugs to %s.\n"
+msgstr "��������� �������� ��� %s.\n"
 
-#: nis/nis_error.h:19
-msgid "Unable to create callback"
-msgstr "Αδύνατη η δημιουργία διαδικασίας ανάδρασης"
+#: catgets/gencat.c:233 debug/pcprofiledump.c:181 iconv/iconv_prog.c:337 locale/programs/locale.c:256
+#: locale/programs/localedef.c:297 malloc/memusagestat.c:602
+msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <[hidden email]>.\n"
+msgstr "��������� �������� ��������������� �� `glibcbug' ��������� ��� <[hidden email]>.\n"
 
-#: nis/nis_error.h:20
-msgid "Results sent to callback proc"
-msgstr "Τα αποτελέσματα στάλθηκαν στη διαδικασία ανάδρασης"
+#: nis/ypclnt.c:788
+msgid "Request arguments bad"
+msgstr "���� ������ ����������"
 
-#: nis/nis_error.h:21
-msgid "Not found, no such name"
-msgstr "Δε βρέθηκε, κανένα τέτοιο όνομα"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:171
+msgid "Reserved for future use"
+msgstr "������������� ��� ���������� �����"
 
-#: nis/nis_error.h:22
-msgid "Name/entry isn't unique"
-msgstr "Όνομα/καταχώρηση δεν είναι μοναδική"
+#: resolv/herror.c:67
+msgid "Resolver Error 0 (no error)"
+msgstr "������ ������� ����������� 0 (������ ������)"
 
-#: nis/nis_error.h:23
-msgid "Modification failed"
-msgstr "Η τροποποίηση απέτυχε"
+#: resolv/herror.c:107
+msgid "Resolver internal error"
+msgstr "��������� ������ ��� ������� �����������"
 
-#: nis/nis_error.h:24
-msgid "Database for table does not exist"
-msgstr "Η βάση δεδομένων για το πίνακα δεν υπάρχει"
+#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
+#. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
+#. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
+#. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:98
+msgid "Resource deadlock avoided"
+msgstr "����������� �������� ������ �����"
 
-#: nis/nis_error.h:25
-msgid "Entry/table type mismatch"
-msgstr "Κακοσυνταίριασμα τύπων καταχώρησης/πίνακα"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55 sysdeps/generic/siglist.h:74
+msgid "Resource lost"
+msgstr "� ����� ������"
 
-#: nis/nis_error.h:26
-msgid "Link points to illegal name"
-msgstr "Σύνδεση σημείων σε μη αποδεκτό όνομα"
+#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
+#. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
+#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
+#. TRANS
+#. TRANS This error can happen in a few different situations:
+#. TRANS
+#. TRANS @itemize @bullet
+#. TRANS @item
+#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
+#. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
+#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
+#. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
+#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
+#. TRANS
+#. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
+#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
+#. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
+#. TRANS check for both codes and treat them the same.
+#. TRANS
+#. TRANS @item
+#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
+#. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
+#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
+#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
+#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
+#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
+#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
+#. TRANS and return to its command loop.
+#. TRANS @end itemize
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:280 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:41
+msgid "Resource temporarily unavailable"
+msgstr "� ����� ����� ��������� �� ����������"
 
-#: nis/nis_error.h:27
-msgid "Partial success"
-msgstr "Μερική επιτυχία"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:64
+msgid "Result too large"
+msgstr "�� ���������� ����� ���� ������"
 
-#: nis/nis_error.h:28
-msgid "Too many attributes"
-msgstr "Υπερβολικά πολλές ιδιότητες"
+#: nis/nis_error.c:48
+msgid "Results sent to callback proc"
+msgstr "�� ������������ ��������� ��� ���������� ���������"
 
-#: nis/nis_error.h:29
-msgid "Error in RPC subsystem"
-msgstr "Σφάλμα στο υποσύστημα RPC"
+#: elf/sprof.c:87
+msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
+msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
 
-#: nis/nis_error.h:30
-msgid "Missing or malformed attribute"
-msgstr "Ελλιπής ή κακοσχηματισμένη ιδιότητα"
+#: nis/nis_print.c:34
+msgid "SUNYP"
+msgstr "SUNYP"
 
-#: nis/nis_error.h:31
-msgid "Named object is not searchable"
-msgstr "Το επώνυμο αντικείμενο δεν είναι αναζητήσιμο"
+#: nis/nis_print.c:266
+#, c-format
+msgid "Search Path         : %s\n"
+msgstr "�������� ����������: %s\n"
 
-#: nis/nis_error.h:32
-msgid "Error while talking to callback proc"
-msgstr "Σφάλμα στην επικοινωνία με διαδικασία ανάδρασης"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37 sysdeps/generic/siglist.h:38
+msgid "Segmentation fault"
+msgstr "������ ���������� (segmentation fault)"
 
-#: nis/nis_error.h:33
-msgid "Non NIS+ namespace encountered"
-msgstr "Δε βρέθηκαν χώροι ονομάτων NIS+"
+#: nis/nis_error.c:36
+msgid "Server busy, try again"
+msgstr "� ������������ ����� �������������, ��������� ����"
 
-#: nis/nis_error.h:34
-msgid "Illegal object type for operation"
-msgstr "Ακατάλληλο είδος αντικειμένου για τη λειτουργία"
+#: nis/nis_error.c:42
+msgid "Server out of memory"
+msgstr "� ����� ��� ����������� �����������"
 
-#: nis/nis_error.h:35
-msgid "Passed object is not the same object on server"
-msgstr "Το περασμένο αντικείμενο δεν είναι το ίδιο αντικείμενο στον εξυπηρετητή"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:336
+msgid "Server rejected credential"
+msgstr "� ����������� �������� ��������������"
 
-#: nis/nis_error.h:36
-msgid "Modify operation failed"
-msgstr "Η λειτουργία τροποποίησης απέτυχε"
+#: sunrpc/clnt_perr.c:344
+msgid "Server rejected verifier"
+msgstr "� ����������� �������� ����������"
 
-#: nis/nis_error.h:37
-msgid "Query illegal for named table"
-msgstr "Μη αποδεκτή αναζήτηση για το δοθέντα πίνακα"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:39
+msgid "Servname not supported for ai_socktype"
+msgstr "�� servname ��� ������������� ��� �� ai_socktype"
 
-#: nis/nis_error.h:38
-msgid "Attempt to remove a non-empty table"
-msgstr "Προσπάθεια διαγραφής μη-κενού πίνακα"
+#: argp/argp-parse.c:95
+msgid "Set the program name"
+msgstr "������� �������� ������������"
 
-#: nis/nis_error.h:39
-msgid "Error in accessing NIS+ cold start file.  Is NIS+ installed?"
-msgstr "Σφάλμα στην προσπέλαση αρχείου ψυχρής εκκίνησης του NIS+. Είναι το NIS+ εγκατεστημένο;"
+#: nscd/nscd.c:88
+msgid "Shut the server down"
+msgstr "������� ��� ����������� ��� �����������"
 
-#: nis/nis_error.h:40
-msgid "Full resync required for directory"
-msgstr "Απαιτήται πλήρης επανασυνχρονισμός για το κατάλογο"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:26
+msgid "Signal 0"
+msgstr "���� 0"
 
-#: nis/nis_error.h:41
-msgid "NIS+ operation failed"
-msgstr "Η λειτουργία NIS+ απέτυχε"
+#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:312 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:125
+msgid "Socket operation on non-socket"
+msgstr "���������� �������� �� ��-�������"
 
-#: nis/nis_error.h:42
-msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
-msgstr "Η υπηρεσία NIS+ δεν είναι διαθέσιμη ή δεν έχει εγκατασταθεί"
+#. TRANS The socket type is not supported.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:341 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:151
+msgid "Socket type not supported"
+msgstr "� ����� ��� �������� ��� �������������"
 
-#: nis/nis_error.h:43
-msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
-msgstr "Ναι, ο σκοπός της ζωής είναι 42."
+#. TRANS A network connection was aborted locally.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:395 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:160
+msgid "Software caused connection abort"
+msgstr "�� ��������� ��������� ������� ��������"
 
-#: nis/nis_error.h:44
-msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
-msgstr "Αδύνατη η αυθεντικοποίηση του εξυπηρετητή NIS+"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:658
+msgid "Sorry. You are not root\n"
+msgstr "��������. ��� ����� ������������\n"
 
-#: nis/nis_error.h:45
-msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
-msgstr "Αδύνατη η αυθεντικοποίηση του πελάτη NIS+"
+#: locale/programs/localedef.c:95
+msgid "Source definitions are found in FILE"
+msgstr "�� ������� ���� ���������� ��� ������"
 
-#: nis/nis_error.h:46
-msgid "No file space on server"
-msgstr "Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στον εξυπηρετητή"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:765 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:99
+msgid "Srmount error"
+msgstr "������ srmount"
 
-#: nis/nis_error.h:47
-msgid "Unable to create process on server"
-msgstr "Αδύνατη η δημιουργία διεργασίας στον εξυπηρετητή"
+#: sysdeps/generic/siglist.h:66
+msgid "Stack fault"
+msgstr "������ �������"
 
-#: nis/nis_error.h:48
-msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
-msgstr "Ο κύριος εξυπηρετητής είναι απασχολημένος, η πλήρης αποτύπωση θα επαναδρομολογηθεί."
+#. TRANS Stale NFS file handle.  This indicates an internal confusion in the NFS
+#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
+#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
+#. TRANS the NFS file system on the local host.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:507 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:181
+msgid "Stale NFS file handle"
+msgstr "�� ������� ��� NFS ��������� �������"
 
-#: nis/nis_local_names.c:122
-#, c-format
-msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
-msgstr "Η ΤΟΠΙΚΗ καταχώρηση για την ΤΑΥΤ. %d στο κατάλογο %s δεν είναι μοναδική\n"
+#: nscd/nscd.c:87
+msgid "Start NUMBER threads"
+msgstr "������ ������� �������"
 
-#: nis/nis_print.c:52
-msgid "UNKNOWN"
-msgstr "ΑΓΝΩΣΤΟ"
+#: nis/nis_print.c:362
+#, c-format
+msgid "Status            : %s\n"
+msgstr "���������         : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:110
-msgid "BOGUS OBJECT\n"
-msgstr "ΠΛΑΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44 sysdeps/generic/siglist.h:44
+msgid "Stopped"
+msgstr "���������"
 
-#: nis/nis_print.c:113
-msgid "NO OBJECT\n"
-msgstr "ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43 sysdeps/generic/siglist.h:43
+msgid "Stopped (signal)"
+msgstr "��������� (����)"
 
-#: nis/nis_print.c:116
-msgid "DIRECTORY\n"
-msgstr "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47 sysdeps/generic/siglist.h:47
+msgid "Stopped (tty input)"
+msgstr "��������� (������� tty)"
 
-#: nis/nis_print.c:119
-msgid "GROUP\n"
-msgstr "ΟΜΑΔΑ\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48 sysdeps/generic/siglist.h:48
+msgid "Stopped (tty output)"
+msgstr "��������� (������ tty)"
 
-#: nis/nis_print.c:122
-msgid "TABLE\n"
-msgstr "ΠΙΝΑΚΑΣ\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:809
+msgid "Streams pipe error"
+msgstr "������ ��������� ����"
 
-#: nis/nis_print.c:125
-msgid "ENTRY\n"
-msgstr "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:813 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:165
+msgid "Structure needs cleaning"
+msgstr "� ���� ���������� ���������"
 
-#: nis/nis_print.c:128
-msgid "LINK\n"
-msgstr "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ\n"
+#: nis/nis_error.c:29 nis/ypclnt.c:786 nis/ypclnt.c:860 posix/regex.c:1084 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:20
+msgid "Success"
+msgstr "��������"
 
-#: nis/nis_print.c:131
-msgid "PRIVATE\n"
-msgstr "ΙΔΙΩΤΙΚΟ\n"
+#: nss/getent.c:703
+msgid "Supported databases:"
+msgstr ""
 
-#: nis/nis_print.c:134
-msgid "(Unknown object)\n"
-msgstr "(Άγνωστο αντικείμενο)\n"
+#: locale/programs/localedef.c:106
+msgid "Suppress warnings and information messages"
+msgstr "���������� �������������� ��� ��������� ������������"
 
-#: nis/nis_print.c:168
-#, c-format
-msgid "Name : `%s'\n"
-msgstr "Όνομα : `%s'\n"
+#: locale/programs/localedef.c:94
+msgid "Symbolic character names defined in FILE"
+msgstr "�� ��������� ������� ���������� ��������� ��� ������"
 
-#: nis/nis_print.c:169
-#, c-format
-msgid "Type : %s\n"
-msgstr "Τύπος: %s\n"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:41
+msgid "System error"
+msgstr "������ ����������"
 
-#: nis/nis_print.c:174
-msgid "Master Server :\n"
-msgstr "Κύριος Εξυπηρετητής :\n"
+#: locale/programs/locale.c:65
+msgid "System information:"
+msgstr "����������� ����������:"
 
-#: nis/nis_print.c:176
-msgid "Replicate :\n"
-msgstr "Αναπαραγωγή :\n"
+#: nis/ypclnt.c:866
+msgid "System resource allocation failure"
+msgstr "�������� ��������� ����� ����������"
 
-#: nis/nis_print.c:177
+#: locale/programs/localedef.c:292
 #, c-format
-msgid "\tName       : %s\n"
-msgstr "\tΌνομα                 : %s\n"
+msgid ""
+"System's directory for character maps : %s\n"
+"                       repertoire maps: %s\n"
+"                       locale path    : %s\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"��������� ���������� ��� ������� ����������: %s\n"
+"                         ���������� �������: %s\n"
+"                 �������� ������� ���������: %s\n"
+"%s"
 
-#: nis/nis_print.c:178
-msgid "\tPublic Key : "
-msgstr "\tΔημόσιο Κλειδί        :"
-
-#: nis/nis_print.c:182
-msgid "None.\n"
-msgstr "Κανένα.\n"
-
-#: nis/nis_print.c:185
-#, c-format
-msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
-msgstr "Diffie-Hellmann (%d bit)\n"
-
-#: nis/nis_print.c:190
-#, c-format
-msgid "RSA (%d bits)\n"
-msgstr "RSA (%d bit)\n"
+#: nscd/nscd.c:90
+msgid "TABLE"
+msgstr "�������"
 
-#: nis/nis_print.c:193
-msgid "Kerberos.\n"
-msgstr "Κέρβερος.\n"
+#: nis/nis_print.c:118
+msgid "TABLE\n"
+msgstr "�������\n"
 
-#: nis/nis_print.c:196
-#, c-format
-msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
-msgstr "Άγνωστο (είδος = %d, bit = %d)\n"
+#: nscd/nscd.c:92
+msgid "TABLE,yes"
+msgstr "�������,���"
 
-#: nis/nis_print.c:207
+#: nis/nis_print.c:263
 #, c-format
-msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
-msgstr "\tΚαθολική διεύθυνση (%u)\n"
-
-#: nis/nis_print.c:229
-msgid "Time to live : "
-msgstr "Χρόνος ζωής : "
-
-#: nis/nis_print.c:231
-msgid "Default Access rights :\n"
-msgstr "Εξ ορισμού δικαιώματα Προσπέλασης :\n"
+msgid "Table Type          : %s\n"
+msgstr "����� ������        : %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:240
-#, c-format
-msgid "\tType         : %s\n"
-msgstr "\tΤύπος                 : %s\n"
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:32
+msgid "Temporary failure in name resolution"
+msgstr "��������� �������� ���� ��� ������� ��������"
 
-#: nis/nis_print.c:241
-msgid "\tAccess rights: "
-msgstr "\tΔικαιώματα προσπέλασης: "
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41 sysdeps/generic/siglist.h:41
+msgid "Terminated"
+msgstr "������������"
 
-#: nis/nis_print.c:255
-msgid "Group Flags :"
-msgstr "Σημαίες Ομάδας :"
+#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
+#. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
+#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
+#. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
+#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:198 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:56
+msgid "Text file busy"
+msgstr "������ �������� �� �����"
 
-#: nis/nis_print.c:258
+#: iconv/iconv_prog.c:627
+#, fuzzy
 msgid ""
+"The following list contain all the coded character sets known.  This does\n"
+"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
+"the FROM and TO command line parameters.  One coded character set can be\n"
+"listed with several different names (aliases).\n"
 "\n"
-"Group Members :\n"
+"  "
 msgstr ""
+"� ������� ����� �������� ��� �� ������ �������������� ������ ����������.\n"
+"���� �� �������� ����������� ��� ���� �� ���������� ����� ��� �������� �������\n"
+"�� ��������������� ���� ����������� ������� ������� ��� ��� ��.  ���\n"
+"�������������� ������ ���������� ������ �� ���������� �� ����� �����������\n"
+"������� (���������). ������ ��� �� ������� ��� ����� ���� ������������� ����\n"
+"��������� ��������� ��� ���������� �� �������� �������� ��� ������� �� ������\n"
+"�� ���������� ��� ���������.\n"
 "\n"
-"Μέλη Ομάδας  :\n"
+"  "
 
-#: nis/nis_print.c:270
-#, c-format
-msgid "Table Type          : %s\n"
-msgstr "Τύπος Πίνακα        : %s\n"
+#: sunrpc/rpc_main.c:1364
+msgid "This implementation doesn't support newstyle or MT-safe code!\n"
+msgstr ""
 
-#: nis/nis_print.c:271
-#, c-format
-msgid "Number of Columns   : %d\n"
-msgstr "Αριθμός Στηλών      :%d\n"
+#: nis/nis_print.c:224
+msgid "Time to live : "
+msgstr "������ ���� : "
 
-#: nis/nis_print.c:272
-#, c-format
-msgid "Character Separator : %c\n"
-msgstr "Διαχωριστής Χαρακτήρων : %c\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:681 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:92
+msgid "Timer expired"
+msgstr "� ������������� �����"
 
-#: nis/nis_print.c:273
-#, c-format
-msgid "Search Path         : %s\n"
-msgstr "Μονοπάτι Αναζήτησης: %s\n"
+#: malloc/memusagestat.c:54
+msgid "Title string used in output graphic"
+msgstr ""
 
-#: nis/nis_print.c:274
-msgid "Columns             :\n"
-msgstr "Στήλες              :\n"
+#: nis/nis_error.c:56
+msgid "Too many attributes"
+msgstr "���������� ������ ���������"
 
-#: nis/nis_print.c:277
-#, c-format
-msgid "\t[%d]\tName          : %s\n"
-msgstr "\t[%d]\tΌνομα         : %s\n"
+#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
+#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:458
+msgid "Too many levels of symbolic links"
+msgstr "���������� ����� ������� ���������� ���������"
 
-#: nis/nis_print.c:279
-msgid "\t\tAttributes    : "
-msgstr "\t\tΙδιότητες     : "
+#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
+#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
+#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:226 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:61
+msgid "Too many links"
+msgstr "���������� ������ ���������"
 
-#: nis/nis_print.c:281
-msgid "\t\tAccess Rights : "
-msgstr "\t\tΔικαιώματα Προσπέλασης : "
+#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
+#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
+#. TRANS
+#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
+#. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
+#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
+#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:176 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:54
+msgid "Too many open files"
+msgstr "���������� ����� ������� ������"
 
-#: nis/nis_print.c:291
-msgid "Linked Object Type : "
-msgstr "Τύπος Συνδεδεμένου Αντικειμένου : "
+#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
+#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
+#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs in the GNU system.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:183
+msgid "Too many open files in system"
+msgstr "���������� ����� ������� ������ ��� �������"
 
-#: nis/nis_print.c:293
-#, c-format
-msgid "Linked to : %s\n"
-msgstr "Συνδεδεμένο με : %s\n"
+#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
+#. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
+#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:488
+msgid "Too many processes"
+msgstr "���������� ������ ����������"
 
-#: nis/nis_print.c:303
-#, c-format
-msgid "\tEntry data of type %s\n"
-msgstr "\tΔεδομένα εισαγωγής του τύπου %s\n"
+#. TRANS ???
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:440 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:174
+msgid "Too many references: cannot splice"
+msgstr "���������� ������ �����������: �������� ����������"
 
-#: nis/nis_print.c:306
-#, c-format
-msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
-msgstr "\t[%u] - [%u byte]"
+#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
+#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:494 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:124
+msgid "Too many users"
+msgstr "���������� ������ �������"
 
-#: nis/nis_print.c:309
-msgid "Encrypted data\n"
-msgstr "Κρυπτογραφημένα δεδομένα\n"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31 sysdeps/generic/siglist.h:33
+msgid "Trace/breakpoint trap"
+msgstr "������ Trace/breakpoint"
 
-#: nis/nis_print.c:311
-msgid "Binary data\n"
-msgstr "Δυαδικά δεδομένα\n"
+#: posix/regex.c:1099
+msgid "Trailing backslash"
+msgstr "��������� ��������� �������"
 
-#: nis/nis_print.c:327
-#, c-format
-msgid "Object Name   : %s\n"
-msgstr "Όνομα Αντικειμένου : %s\n"
+#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
+#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
+#. TRANS up, before it has connected to the file.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:615
+msgid "Translator died"
+msgstr "� ����������� ������"
 
-#: nis/nis_print.c:328
-#, c-format
-msgid "Directory     : %s\n"
-msgstr "Κατάλογος     : %s\n"
+#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
+#. TRANS @xref{Connecting}.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:415 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:163
+msgid "Transport endpoint is already connected"
+msgstr "� ���� ��������� ����� ��� �����������"
 
-#: nis/nis_print.c:329
-#, c-format
-msgid "Owner         : %s\n"
-msgstr "Ιδιοκτήτης   : %s\n"
+#. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
+#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
+#. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
+#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:423 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:164
+msgid "Transport endpoint is not connected"
+msgstr "� ���� ��������� ��� ����� �����������"
 
-#: nis/nis_print.c:330
+#: argp/argp-help.c:1611
 #, c-format
-msgid "Group         : %s\n"
-msgstr "Ομάδα         : %s\n"
-
-#: nis/nis_print.c:331
-msgid "Access Rights : "
-msgstr "Δικαιώματα Προσπέλασης :"
+msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
+msgstr "��������� `%s --help' � `%s --usage' ��� ������������ �����������.\n"
 
-#: nis/nis_print.c:333
+#: nis/nis_print.c:164
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Time to Live  : "
-msgstr ""
-"\n"
-"Χρόνος Ζωής  : "
+msgid "Type : %s\n"
+msgstr "�����: %s\n"
 
-#: nis/nis_print.c:336
-#, c-format
-msgid "Creation Time : %s"
-msgstr "Χρόνος Δημιουργίας : %s"
+#: nis/nis_print.c:48
+msgid "UNKNOWN"
+msgstr "�������"
 
-#: nis/nis_print.c:338
-#, c-format
-msgid "Mod. Time     : %s"
-msgstr "Χρόνος Τροπ. : %s"
+#: nis/nis_error.c:73
+msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
+msgstr "������� � ��������������� ��� ������ NIS+"
 
-#: nis/nis_print.c:339
-msgid "Object Type   : "
-msgstr "Τύπος Αντικειμένου :"
+#: nis/nis_error.c:72
+msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
+msgstr "������� � ��������������� ��� ����������� NIS+"
 
-#: nis/nis_print.c:359
-#, c-format
-msgid "    Data Length = %u\n"
-msgstr "    Μήκος Δεδομένων = %u\n"
+#: nis/nis_error.c:47
+msgid "Unable to create callback"
+msgstr "������� � ���������� ����������� ���������"
 
-#: nis/nis_print.c:373
-#, c-format
-msgid "Status            : %s\n"
-msgstr "Κατάσταση         : %s\n"
+#: nis/nis_error.c:75
+msgid "Unable to create process on server"
+msgstr "������� � ���������� ���������� ���� �����������"
 
-#: nis/nis_print.c:374
+#: nis/nis_print.c:191
 #, c-format
-msgid "Number of objects : %u\n"
-msgstr "Αριθμός αντικειμένων: %u\n"
+msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
+msgstr "������� (����� = %d, bit = %d)\n"
 
-#: nis/nis_print.c:378
+#: inet/ruserpass.c:274
 #, c-format
-msgid "Object #%d:\n"
-msgstr "Αντικείμενο #%d:\n"
+msgid "Unknown .netrc keyword %s"
+msgstr "������� .netrc ������� %s"
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:117
+#: elf/../sysdeps/generic/readelflib.c:69
 #, c-format
-msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
-msgstr "Καταχώρηση ομάδας για την ομάδα \"%s.%s\":\n"
-
-#: nis/nis_print_group_entry.c:125
-msgid "    Explicit members:\n"
-msgstr "    Ρητά μέλη:\n"
-
-#: nis/nis_print_group_entry.c:130
-msgid "    No explicit members\n"
-msgstr "    Άρρητα μέλη\n"
-
-#: nis/nis_print_group_entry.c:133
-msgid "    Implicit members:\n"
-msgstr "    Αυτονόητα μέλη:\n"
-
-#: nis/nis_print_group_entry.c:138
-msgid "    No implicit members\n"
-msgstr "    Κανένα αυτονόητο μέλος\n"
-
-#: nis/nis_print_group_entry.c:141
-msgid "    Recursive members:\n"
-msgstr "    Αναδρομικά μέλη:\n"
-
-#: nis/nis_print_group_entry.c:146
-msgid "    No recursive members\n"
-msgstr "    Κανένα αναδρομικό μέλος\n"
-
-#: nis/nis_print_group_entry.c:149
-msgid "    Explicit nonmembers:\n"
-msgstr "    Ρητά μη-μέλη:\n"
-
-#: nis/nis_print_group_entry.c:154
-msgid "    No explicit nonmembers\n"
-msgstr "    Κανένα ρητό μη-μέλος\n"
-
-#: nis/nis_print_group_entry.c:157
-msgid "    Implicit nonmembers:\n"
-msgstr "    Αυτονόητα μη-μέλη:\n"
-
-#: nis/nis_print_group_entry.c:162
-msgid "    No implicit nonmembers\n"
-msgstr "    Κανένα αυτονόητο μη-μέλος\n"
-
-#: nis/nis_print_group_entry.c:165
-#, fuzzy
-#| msgid "    Recursive members:\n"
-msgid "    Recursive nonmembers:\n"
-msgstr "    Αναδρομικά μέλη:\n"
+msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
+msgstr ""
 
-#: nis/nis_print_group_entry.c:170
-msgid "    No recursive nonmembers\n"
-msgstr "    Κανένα αναδρομικό μη-μέλος\n"
+#: nis/ypclnt.c:820
+msgid "Unknown NIS error code"
+msgstr "�������� ������� ��������� NIS"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:100
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
+#: nss/getent.c:771
 #, c-format
-msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
-msgstr "Η καταχώρηση DES για το όνομα δικτύου %s δεν είναι μοναδική\n"
+msgid "Unknown database: %s\n"
+msgstr "������� ���� ���������: %s\n"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:219
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "netname2user: missing group id list in `%s'."
-msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
-msgstr "netname2user: δεν υπάρχει λίστα ταυτοτήτων ομάδων στο `%s'."
+#: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:52
+msgid "Unknown error"
+msgstr "������� ������"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:301
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:307
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:381
-#, c-format
-msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
-msgstr "netname2user: (ανατρέξιμο nis+): %s\n"
+#: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:48 string/../sysdeps/mach/_strerror.c:88
+#: sysdeps/mach/hurd/mips/dl-machine.c:83
+msgid "Unknown error "
+msgstr "������� ������ "
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:320
-#, c-format
-msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
-msgstr "netname2user: η καταχώρηση DES για το %s στο κατάλογο %s δεν είναι μοναδική"
+#: resolv/herror.c:68
+msgid "Unknown host"
+msgstr "������� ����� ����������"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:338
-#, c-format
-msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
-msgstr "netname2user: το κύριο όνομα `%s' είναι πολύ μεγάλο"
+#: nis/nis_error.c:35
+msgid "Unknown object"
+msgstr "������� �����������"
 
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:394
+#: nscd/nscd_conf.c:187
 #, c-format
-msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
-msgstr "netname2user: η ΤΟΠΙΚΗ καταχώρηση για το %s στο κατάλογο %s δεν είναι μοναδική"
-
-#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:401
-msgid "netname2user: should not have uid 0"
-msgstr "netname2user: δε θα έπρεπε να έχει ταυτότητα χρήστη 0"
-
-#: nis/ypclnt.c:828
-msgid "Request arguments bad"
-msgstr "Κακή αίτηση παραμέτρων"
-
-#: nis/ypclnt.c:831
-msgid "RPC failure on NIS operation"
-msgstr "Αποτυχία RPC σε λειτουργία του NIS"
-
-#: nis/ypclnt.c:834
-msgid "Can't bind to server which serves this domain"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η δέσμευση με τον διακομιστή που εξυπηρετεί αυτόν τον τομέα"
-
-#: nis/ypclnt.c:837
-msgid "No such map in server's domain"
-msgstr "Δεν υπάρχει τέτοιος χάρτης στον τομέα του διακομιστή"
-
-#: nis/ypclnt.c:840
-msgid "No such key in map"
-msgstr "Δεν υπάρχει τέτοιο κλειδί στο χάρτη"
-
-#: nis/ypclnt.c:843
-msgid "Internal NIS error"
-msgstr "Εσωτερικό σφάλμα NIS"
-
-#: nis/ypclnt.c:846
-msgid "Local resource allocation failure"
-msgstr "Αποτυχία δέσμευσης τοπικών πόρων"
-
-#: nis/ypclnt.c:849
-msgid "No more records in map database"
-msgstr "Δεν υπάρχουν άλλες καταχωρίσεις στο χάρτη της βάσης δεδομένων"
-
-#: nis/ypclnt.c:852
-msgid "Can't communicate with portmapper"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το portmapper"
-
-#: nis/ypclnt.c:855
-msgid "Can't communicate with ypbind"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το ypbind"
-
-#: nis/ypclnt.c:858
-msgid "Can't communicate with ypserv"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το ypserv"
-
-#: nis/ypclnt.c:861
-msgid "Local domain name not set"
-msgstr "Δεν έχει οριστεί το όνομα τοπικού τομέα"
-
-#: nis/ypclnt.c:864
-msgid "NIS map database is bad"
-msgstr "Η βάση δεδομένων χάρτη NIS είναι ακατάλληλη"
-
-#: nis/ypclnt.c:867
-msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
-msgstr ""
-"Αναντιστοιχία έκδοσης εξυπηρέτη/εξυπηρετούμενου NIS - δεν παρέχεται\n"
-"η υπηρεσία"
-
-#: nis/ypclnt.c:873
-msgid "Database is busy"
-msgstr "Η βάση δεδομένων είναι απασχολημένη"
+msgid "Unknown option: %s %s %s"
+msgstr "������� �������: %s %s %s"
 
-#: nis/ypclnt.c:876
-msgid "Unknown NIS error code"
-msgstr "Άγνωστος κώδικας σφάλματος NIS"
+#: resolv/herror.c:110
+msgid "Unknown resolver error"
+msgstr "������� ������ ������� �����������"
 
-#: nis/ypclnt.c:917
-msgid "Internal ypbind error"
-msgstr "Εσωτερικό σφάλμα ypbind"
+#: resolv/herror.c:70
+msgid "Unknown server error"
+msgstr "������� ������ ����������"
 
-#: nis/ypclnt.c:920
-msgid "Domain not bound"
-msgstr "Ο τομέας δεν βρέθηκε"
+#: string/strsignal.c:71
+#, c-format
+msgid "Unknown signal %d"
+msgstr "������� ���� %d"
 
-#: nis/ypclnt.c:923
-msgid "System resource allocation failure"
-msgstr "Αποτυχία δέσμευσης πόρων συστήματος"
+#: misc/error.c:114 timezone/zic.c:384
+msgid "Unknown system error"
+msgstr "������� ������ ����������"
 
-#: nis/ypclnt.c:926
+#: nis/ypclnt.c:868
 msgid "Unknown ypbind error"
-msgstr "Άγνωστο σφάλμα ypbind"
+msgstr "������� ������ ypbind"
 
-#: nis/ypclnt.c:967
-msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
-msgstr "yp_update: αδυναμία μετατροπής ονόματος συστήματος σε όνομα δικτύου\n"
+#: posix/regex.c:1108
+msgid "Unmatched ( or \\("
+msgstr "���������� ( � \\("
 
-#: nis/ypclnt.c:985
-msgid "yp_update: cannot get server address\n"
-msgstr "yp_update: αδυναμία λήψης διεύθυνσης διακομιστή\n"
+#: posix/regex.c:1132
+msgid "Unmatched ) or \\)"
+msgstr "���������� ) � \\)"
 
-#: nscd/aicache.c:82 nscd/hstcache.c:452
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη συστημάτων!"
+#: posix/regex.c:1105
+msgid "Unmatched [ or [^"
+msgstr "���������� [ � [^"
 
-#: nscd/aicache.c:84 nscd/hstcache.c:454
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη συστημάτων!"
+#: posix/regex.c:1111
+msgid "Unmatched \\{"
+msgstr "���������� \\{"
 
-#: nscd/cache.c:151
+#: posix/getconf.c:819
 #, c-format
-msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
-msgstr ""
+msgid "Unrecognized variable `%s'"
+msgstr "�� ������������ ��������� `%s'"
 
-#: nscd/cache.c:153
-msgid " (first)"
-msgstr ""
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42 sysdeps/generic/siglist.h:42
+msgid "Urgent I/O condition"
+msgstr "��������� ��������� �������/������"
 
-#: nscd/cache.c:288
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgid "checking for monitored file `%s': %s"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου βάσεως δεδομένων `%s': %s"
+#: argp/argp-help.c:1568
+msgid "Usage:"
+msgstr "�����:"
 
-#: nscd/cache.c:298
+#: posix/getconf.c:731
 #, c-format
-msgid "monitored file `%s` changed (mtime)"
-msgstr ""
+msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
+msgstr "�����: %s �����_���������� [�����_���������]\n"
 
-#: nscd/cache.c:341
-#, c-format
-msgid "pruning %s cache; time %ld"
+#: sunrpc/rpcinfo.c:674
+msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
+msgstr "�����: rpcinfo [ -n �����. ����� ] -u �������  �����. �������. [ �����. ������� ]\n"
+
+#: elf/ldconfig.c:132
+msgid "Use CACHE as cache file"
 msgstr ""
 
-#: nscd/cache.c:370
-#, c-format
-msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
+#: elf/ldconfig.c:133
+msgid "Use CONF as configuration file"
 msgstr ""
 
-#: nscd/connections.c:520
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου βάσεως δεδομένων `%s': %s"
+#: nscd/nscd.c:92
+msgid "Use separate cache for each user"
+msgstr "����� ���������� ����������� ������ ��� ���� ������"
 
-#: nscd/connections.c:528
-#, fuzzy
-msgid "uninitialized header"
-msgstr "μη έγκυρος χρόνος λήξης"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56 sysdeps/generic/siglist.h:55
+msgid "User defined signal 1"
+msgstr "������������ ��� ��� ������ ���� 1"
 
-#: nscd/connections.c:533
-msgid "header size does not match"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:543
-msgid "file size does not match"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:560
-#, fuzzy
-#| msgid "Modification failed"
-msgid "verification failed"
-msgstr "Η τροποποίηση απέτυχε"
-
-#: nscd/connections.c:574
-#, c-format
-msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:585 nscd/connections.c:669
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot create internal descriptors"
-msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
-msgstr "αδυναμία δημιουργίας εσωτερικών περιγραφέων"
-
-#: nscd/connections.c:601
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open `%s'"
-msgid "cannot access '%s'"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος του `%s'"
-
-#: nscd/connections.c:649
-#, c-format
-msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:655
-#, c-format
-msgid "cannot create %s; no persistent database used"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot create %s; no sharing possible"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης από τον πελάτη"
-
-#: nscd/connections.c:729
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgid "cannot write to database file %s: %s"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου βάσεως δεδομένων `%s': %s"
-
-#: nscd/connections.c:785
-#, c-format
-msgid "cannot open socket: %s"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος υποδοχής: %s"
-
-#: nscd/connections.c:804
-#, c-format
-msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
-msgstr "αδύνατη η ενεργοποίηση υποδοχής για αποδοχή συνδέσεων: %s"
-
-#: nscd/connections.c:861
-#, c-format
-msgid "disabled inotify-based monitoring for file `%s': %s"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:865
-#, c-format
-msgid "monitoring file `%s` (%d)"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:878
-#, c-format
-msgid "disabled inotify-based monitoring for directory `%s': %s"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:882
-#, fuzzy, c-format
-msgid "monitoring directory `%s` (%d)"
-msgstr "%s: Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ο κατάλογος %s: %s\n"
-
-#: nscd/connections.c:910
-#, c-format
-msgid "monitoring file %s for database %s"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:920
-#, c-format
-msgid "stat failed for file `%s'; will try again later: %s"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1039
-#, c-format
-msgid "provide access to FD %d, for %s"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1051
-#, c-format
-msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
-msgstr "δε μπορεί να εξυπηρετηθεί η αίτηση παλαιάς έκδοσης %d, η τρέχουσα έκδοση είναι %d"
-
-#: nscd/connections.c:1074
-#, c-format
-msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1079
-#, c-format
-msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1084
-msgid "request not handled due to missing permission"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1122 nscd/connections.c:1148
-#, c-format
-msgid "cannot write result: %s"
-msgstr "αδυναμία εγγραφής αποτελέσματος: %s"
-
-#: nscd/connections.c:1239
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error getting callers id: %s"
-msgid "error getting caller's id: %s"
-msgstr "σφάλμα στη λήψη της ταυτότητας αυτού που κάλεσε: %s"
-
-#: nscd/connections.c:1349
-#, c-format
-msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %m; disabling paranoia mode"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1372
-#, c-format
-msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1383
-#, c-format
-msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1397
-#, c-format
-msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1444
-#, c-format
-msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1453
-#, c-format
-msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1637
-#, c-format
-msgid "short read while reading request: %s"
-msgstr "σύντομη ανάγνωση κατά την αίτηση ανάγνωσης: %s"
-
-#: nscd/connections.c:1670
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key length in request too long: %d"
-msgstr "το μήκος κλειδιού στην αίτηση είναι πολύ μεγάλο: %Zd"
-
-#: nscd/connections.c:1683
-#, c-format
-msgid "short read while reading request key: %s"
-msgstr "σύντομη ανάγνωση κατά την ανάγνωση του κλειδιού αίτησης: %s"
-
-#: nscd/connections.c:1693
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
-msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
-msgstr "handle_request: λήψη αίτησης (Έκδοση = %d)"
-
-#: nscd/connections.c:1698
-#, c-format
-msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
-msgstr "handle_request: λήψη αίτησης (Έκδοση = %d)"
-
-#: nscd/connections.c:1838
-#, c-format
-msgid "ignored inotify event for `%s` (file exists)"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1843
-#, c-format
-msgid "monitored file `%s` was %s, removing watch"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1851 nscd/connections.c:1893
-#, c-format
-msgid "failed to remove file watch `%s`: %s"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1866
-#, c-format
-msgid "monitored file `%s` was written to"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1890
-#, c-format
-msgid "monitored parent directory `%s` was %s, removing watch on `%s`"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1916
-#, c-format
-msgid "monitored file `%s` was %s, adding watch"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:1928
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to load shared object `%s'"
-msgid "failed to add file watch `%s`: %s"
-msgstr "αποτυχία φόρτωσης διαμοιραζομένου αντικειμένου `%s'"
-
-#: nscd/connections.c:2106 nscd/connections.c:2271
-#, c-format
-msgid "disabled inotify-based monitoring after read error %d"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:2386
-msgid "could not initialize conditional variable"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:2394
-msgid "could not start clean-up thread; terminating"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:2408
-msgid "could not start any worker thread; terminating"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:2463 nscd/connections.c:2465 nscd/connections.c:2481
-#: nscd/connections.c:2491 nscd/connections.c:2509 nscd/connections.c:2520
-#: nscd/connections.c:2530
-#, c-format
-msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:2483
-msgid "initial getgrouplist failed"
-msgstr ""
-
-#: nscd/connections.c:2492
-#, fuzzy
-#| msgid "lstat failed"
-msgid "getgrouplist failed"
-msgstr "το lstat απέτυχε"
-
-#: nscd/connections.c:2510
-#, fuzzy
-#| msgid "fstat failed"
-msgid "setgroups failed"
-msgstr "το fstat απέτυχε"
-
-#: nscd/grpcache.c:385 nscd/hstcache.c:402 nscd/initgrcache.c:385
-#: nscd/pwdcache.c:363 nscd/servicescache.c:310
-#, c-format
-msgid "short write in %s: %s"
-msgstr "σύντομη ανάγνωση στο %s: %s"
-
-#: nscd/grpcache.c:430 nscd/initgrcache.c:81
-#, c-format
-msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη ομάδας!"
-
-#: nscd/grpcache.c:432 nscd/initgrcache.c:83
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη ομάδας!"
-
-#: nscd/grpcache.c:492
-#, c-format
-msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
-msgstr ""
-
-#: nscd/mem.c:425
-#, c-format
-msgid "freed %zu bytes in %s cache"
-msgstr ""
-
-#: nscd/mem.c:568
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "No more records in map database"
-msgid "no more memory for database '%s'"
-msgstr "Δεν υπάρχουν άλλες καταχωρίσεις στο χάρτη της βάσης δεδομένων"
-
-#: nscd/netgroupcache.c:122
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgid "Haven't found \"%s\" in netgroup cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη ομάδας!"
-
-#: nscd/netgroupcache.c:124
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgid "Reloading \"%s\" in netgroup cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη ομάδας!"
-
-#: nscd/netgroupcache.c:470
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgid "Haven't found \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη ομάδας!"
-
-#: nscd/netgroupcache.c:473
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
-msgid "Reloading \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη ομάδας!"
-
-#: nscd/nscd.c:106
-msgid "Read configuration data from NAME"
-msgstr "Ανάγνωση δεδομένων ρύθμισης από το ΟΝΟΜΑ"
-
-#: nscd/nscd.c:108
-msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
-msgstr "Να μη γίνει δικράνωση και εμφάνιση μηνυμάτων στο τρέχον tty"
-
-#: nscd/nscd.c:110
-msgid "Do not fork, but otherwise behave like a daemon"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd.c:111
-msgid "NUMBER"
-msgstr "ΑΡΙΘΜΟΣ"
-
-#: nscd/nscd.c:111
-msgid "Start NUMBER threads"
-msgstr "Έναρξη ΑΡΙΘΜΟΣ νημάτων"
-
-#: nscd/nscd.c:112
-msgid "Shut the server down"
-msgstr "Διακοπή της λειτουργίας του εξυπηρετητή"
-
-#: nscd/nscd.c:113
-#, fuzzy
-#| msgid "Print current configuration statistic"
-msgid "Print current configuration statistics"
-msgstr "Εμφάνιση στατιστικών των τρεχουσών ρυθμίσεων"
-
-#: nscd/nscd.c:114
-msgid "TABLE"
-msgstr "ΠΙΝΑΚΑΣ"
-
-#: nscd/nscd.c:115
-msgid "Invalidate the specified cache"
-msgstr "Ακύρωση των περιεχομένων της συγκεκριμένης λανθάνουσας μνήμης"
-
-#: nscd/nscd.c:116
-msgid "TABLE,yes"
-msgstr "ΠΙΝΑΚΑΣ,ναι"
-
-#: nscd/nscd.c:117
-msgid "Use separate cache for each user"
-msgstr "Χρήση ξεχωριστής λανθάνουσας μνήμης για κάθε χρήστη"
-
-#: nscd/nscd.c:122
-msgid "Name Service Cache Daemon."
-msgstr "Λανθάνουσα Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Αντιστοιχιών Ονομάτων."
-
-#: nscd/nscd.c:155 nss/getent.c:987 nss/makedb.c:206
-#, c-format
-msgid "wrong number of arguments"
-msgstr "λάθος αριθμός παραμέτρων"
-
-#: nscd/nscd.c:165
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot read configuration file; this is fatal"
-msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης αρχείου ρυθμίσεων, αυτό είναι μοιραίο"
-
-#: nscd/nscd.c:174
-#, c-format
-msgid "already running"
-msgstr "εκτελείτε ήδη"
-
-#: nscd/nscd.c:194
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot create a pipe to talk to the child"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η δημιουργία υποδοχής για εκπομπή rpc"
-
-#: nscd/nscd.c:198
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open"
-msgid "cannot fork"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος"
-
-#: nscd/nscd.c:268
-msgid "cannot change current working directory to \"/\""
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd.c:276
-#, fuzzy
-#| msgid "Could not create log file \"%s\""
-msgid "Could not create log file"
-msgstr "Αδύνατη η δημιουργία αρχείου καταγραφών \"%s\""
-
-#: nscd/nscd.c:355 nscd/nscd_stat.c:209
-#, c-format
-msgid "write incomplete"
-msgstr "μη πλήρης εγγραφή"
-
-#: nscd/nscd.c:366
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot read invalidate ACK"
-msgstr "αδύνατη η φόρτωση δεδομένων προφίλ"
-
-#: nscd/nscd.c:372
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Modification failed"
-msgid "invalidation failed"
-msgstr "Η τροποποίηση απέτυχε"
-
-#: nscd/nscd.c:417 nscd/nscd.c:442 nscd/nscd_stat.c:190
-#, c-format
-msgid "Only root is allowed to use this option!"
-msgstr "Μόνο ο διαχειριστής επιτρέπετε να χρησιμοποιήσει αυτήν την επιλογή!"
-
-#: nscd/nscd.c:437
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Unknown database: %s\n"
-msgid "'%s' is not a known database"
-msgstr "Άγνωστη βάση δεδομένων: %s\n"
-
-#: nscd/nscd.c:452
-#, c-format
-msgid "secure services not implemented anymore"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd.c:485
-#, c-format
-msgid ""
-"Supported tables:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"For bug reporting instructions, please see:\n"
-"%s.\n"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd.c:635
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "fstat failed"
-msgid "'wait' failed\n"
-msgstr "το fstat απέτυχε"
-
-#: nscd/nscd.c:642
-#, c-format
-msgid "child exited with status %d\n"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd.c:647
-#, c-format
-msgid "child terminated by signal %d\n"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_conf.c:54
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Operation not supported"
-msgid "database %s is not supported"
-msgstr "Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται"
-
-#: nscd/nscd_conf.c:105
-#, c-format
-msgid "Parse error: %s"
-msgstr "Σφάλμα επεξεργασίας: %s"
-
-#: nscd/nscd_conf.c:191
-#, c-format
-msgid "Must specify user name for server-user option"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_conf.c:201
-#, c-format
-msgid "Must specify user name for stat-user option"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_conf.c:259
-#, c-format
-msgid "Must specify value for restart-interval option"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_conf.c:273
-#, c-format
-msgid "Unknown option: %s %s %s"
-msgstr "Άγνωστη επιλογή: %s %s %s"
-
-#: nscd/nscd_conf.c:286
-#, c-format
-msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_conf.c:306
-#, c-format
-msgid "maximum file size for %s database too small"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_stat.c:159
-#, c-format
-msgid "cannot write statistics: %s"
-msgstr "αδυναμία εγγραφής στατιστικών: %s"
-
-#: nscd/nscd_stat.c:174
-msgid "yes"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_stat.c:175
-msgid "no"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_stat.c:186
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Only root is allowed to use this option!"
-msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
-msgstr "Μόνο ο διαχειριστής επιτρέπετε να χρησιμοποιήσει αυτήν την επιλογή!"
-
-#: nscd/nscd_stat.c:197
-#, c-format
-msgid "nscd not running!\n"
-msgstr "το nscd δεν εκτελείτε!\n"
-
-#: nscd/nscd_stat.c:221
-#, c-format
-msgid "cannot read statistics data"
-msgstr "αδύνατη η ανάγνωση δεδομένων στατιστικών"
-
-#: nscd/nscd_stat.c:224
-#, c-format
-msgid ""
-"nscd configuration:\n"
-"\n"
-"%15d  server debug level\n"
-msgstr ""
-"ρύθμιση nscd:\n"
-"\n"
-"%15d  επίπεδο εκσφαλμάτωσης εξυπηρετητή\n"
-
-#: nscd/nscd_stat.c:248
-#, c-format
-msgid "%3ud %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_stat.c:251
-#, c-format
-msgid "    %2uh %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_stat.c:253
-#, c-format
-msgid "        %2um %2lus  server runtime\n"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_stat.c:255
-#, c-format
-msgid "            %2lus  server runtime\n"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_stat.c:257
-#, c-format
-msgid ""
-"%15d  current number of threads\n"
-"%15d  maximum number of threads\n"
-"%15lu  number of times clients had to wait\n"
-"%15s  paranoia mode enabled\n"
-"%15lu  restart internal\n"
-"%15u  reload count\n"
-msgstr ""
-
-#: nscd/nscd_stat.c:292
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "\n"
-#| "%s cache:\n"
-#| "\n"
-#| "%15s  cache is enabled\n"
-#| "%15Zd  suggested size\n"
-#| "%15ld  seconds time to live for positive entries\n"
-#| "%15ld  seconds time to live for negative entries\n"
-#| "%15ld  cache hits on positive entries\n"
-#| "%15ld  cache hits on negative entries\n"
-#| "%15ld  cache misses on positive entries\n"
-#| "%15ld  cache misses on negative entries\n"
-#| "%15ld%% cache hit rate\n"
-#| "%15s  check /etc/%s for changes\n"
-msgid ""
-"\n"
-"%s cache:\n"
-"\n"
-"%15s  cache is enabled\n"
-"%15s  cache is persistent\n"
-"%15s  cache is shared\n"
-"%15zu  suggested size\n"
-"%15zu  total data pool size\n"
-"%15zu  used data pool size\n"
-"%15lu  seconds time to live for positive entries\n"
-"%15lu  seconds time to live for negative entries\n"
-"%15<PRIuMAX>  cache hits on positive entries\n"
-"%15<PRIuMAX>  cache hits on negative entries\n"
-"%15<PRIuMAX>  cache misses on positive entries\n"
-"%15<PRIuMAX>  cache misses on negative entries\n"
-"%15lu%% cache hit rate\n"
-"%15zu  current number of cached values\n"
-"%15zu  maximum number of cached values\n"
-"%15zu  maximum chain length searched\n"
-"%15<PRIuMAX>  number of delays on rdlock\n"
-"%15<PRIuMAX>  number of delays on wrlock\n"
-"%15<PRIuMAX>  memory allocations failed\n"
-"%15s  check /etc/%s for changes\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"%s λανθάνουσα μνήμη:\n"
-"\n"
-"%15s  η λανθάνουσα μνήμη είναι ενεργοποιημένη\n"
-"%15Zd  συνιστώμενο μέγεθος\n"
-"%15ld  δευτερόλεπτα χρόνος ζωής για θετικές καταχωρήσεις\n"
-"%15ld  δευτερόλεπτα χρόνος ζωής για αρνητικές καταχωρήσεις\n"
-"%15ld  επιτυχίες λανθάνουσας μνήμης σε θετικές καταχωρήσεις\n"
-"%15ld  επιτυχίες λανθάνουσας μνήμης σε αρνητικές καταχωρήσεις\n"
-"%15ld  αποτυχίες λανθάνουσας μνήμης σε θετικές καταχωρήσεις\n"
-"%15ld  αποτυχίες λανθάνουσας μνήμης σε αρνητικές καταχωρήσεις\n"
-"%15ld%% ποσοστό επιτυχιών λανθάνουσας μνήμης\n"
-"%15s  έλεγχος του /etc/%s τροποποιήσεις\n"
-
-#: nscd/pwdcache.c:407
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgid "Haven't found \"%s\" in user database cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη συστημάτων!"
-
-#: nscd/pwdcache.c:409
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgid "Reloading \"%s\" in user database cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη συστημάτων!"
-
-#: nscd/pwdcache.c:471
-#, c-format
-msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:154
-#, c-format
-msgid "Failed opening connection to the audit subsystem: %m"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:175
-msgid "Failed to set keep-capabilities"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:176 nscd/selinux.c:239
-msgid "prctl(KEEPCAPS) failed"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:190
-msgid "Failed to initialize drop of capabilities"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:191
-#, fuzzy
-#| msgid "fstat failed"
-msgid "cap_init failed"
-msgstr "το fstat απέτυχε"
-
-#: nscd/selinux.c:212 nscd/selinux.c:229
-msgid "Failed to drop capabilities"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:213 nscd/selinux.c:230
-#, fuzzy
-#| msgid "cache_set: victim alloc failed"
-msgid "cap_set_proc failed"
-msgstr "cache_set: η εκχώρηση θύματος απέτυχε"
-
-#: nscd/selinux.c:238
-msgid "Failed to unset keep-capabilities"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:254
-msgid "Failed to determine if kernel supports SELinux"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:269
-msgid "Failed to start AVC thread"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:291
-#, fuzzy
-#| msgid "Unable to create callback"
-msgid "Failed to create AVC lock"
-msgstr "Αδύνατη η δημιουργία διαδικασίας ανάδρασης"
-
-#: nscd/selinux.c:331
-msgid "Failed to start AVC"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:333
-msgid "Access Vector Cache (AVC) started"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:368
-msgid "Error querying policy for undefined object classes or permissions."
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:375
-msgid "Error getting security class for nscd."
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:380
-#, c-format
-msgid "Error translating permission name \"%s\" to access vector bit."
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:390
-msgid "Error getting context of socket peer"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:395
-#, fuzzy
-#| msgid "error getting callers id: %s"
-msgid "Error getting context of nscd"
-msgstr "σφάλμα στη λήψη της ταυτότητας αυτού που κάλεσε: %s"
-
-#: nscd/selinux.c:401
-msgid "Error getting sid from context"
-msgstr ""
-
-#: nscd/selinux.c:439
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"SELinux AVC Statistics:\n"
-"\n"
-"%15u  entry lookups\n"
-"%15u  entry hits\n"
-"%15u  entry misses\n"
-"%15u  entry discards\n"
-"%15u  CAV lookups\n"
-"%15u  CAV hits\n"
-"%15u  CAV probes\n"
-"%15u  CAV misses\n"
-msgstr ""
-
-#: nscd/servicescache.c:358
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgid "Haven't found \"%s\" in services cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη συστημάτων!"
-
-#: nscd/servicescache.c:360
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
-msgid "Reloading \"%s\" in services cache!"
-msgstr "Δε βρέθηκε το \"%s\" στην λανθάνουσα μνήμη συστημάτων!"
-
-#: nss/getent.c:55
-msgid "database [key ...]"
-msgstr "βάση_δεδομένων [κλειδί ...]"
-
-#: nss/getent.c:60
-msgid "CONFIG"
-msgstr ""
-
-#: nss/getent.c:60
-#, fuzzy
-#| msgid "Print current configuration statistic"
-msgid "Service configuration to be used"
-msgstr "Εμφάνιση στατιστικών των τρεχουσών ρυθμίσεων"
-
-#: nss/getent.c:61
-msgid "disable IDN encoding"
-msgstr ""
-
-#: nss/getent.c:66
-#, fuzzy
-#| msgid "getent - get entries from administrative database."
-msgid "Get entries from administrative database."
-msgstr "getent - λήψη καταχωρήσεων από διαχειρηστική βάση."
-
-#: nss/getent.c:150 nss/getent.c:462 nss/getent.c:509
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Enumeration not supported on %s\n"
-msgstr "Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται"
-
-#: nss/getent.c:517 nss/getent.c:530
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Could not create log file \"%s\""
-msgid "Could not allocate group list: %m\n"
-msgstr "Αδύνατη η δημιουργία αρχείου καταγραφών \"%s\""
-
-#: nss/getent.c:901
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Unknown database: %s\n"
-msgid "Unknown database name"
-msgstr "Άγνωστη βάση δεδομένων: %s\n"
-
-#: nss/getent.c:931
-msgid "Supported databases:\n"
-msgstr ""
-
-#: nss/getent.c:997
-#, c-format
-msgid "Unknown database: %s\n"
-msgstr "Άγνωστη βάση δεδομένων: %s\n"
-
-#: nss/makedb.c:119
-msgid "Convert key to lower case"
-msgstr "Μετατροπή κλειδιού σε πεζά"
-
-#: nss/makedb.c:122
-msgid "Do not print messages while building database"
-msgstr "Να μη εμφανίζονται μηνύματα κατά την κατασκευή της βάσης δεδομένων"
-
-#: nss/makedb.c:124
-msgid "Print content of database file, one entry a line"
-msgstr "Εμφάνιση του περιεχομένου του αρχείου βάσης, μια καταχώρηση τη φορά"
-
-#: nss/makedb.c:125
-msgid "CHAR"
-msgstr ""
-
-#: nss/makedb.c:126
-msgid "Generated line not part of iteration"
-msgstr ""
-
-#: nss/makedb.c:131
-#, fuzzy
-#| msgid "Create simple DB database from textual input."
-msgid "Create simple database from textual input."
-msgstr "Δημιουργία απλής βάσης ΒΔ από εισαγωγή κειμένου."
-
-#: nss/makedb.c:134
-msgid ""
-"INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
-"-o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
-"-u INPUT-FILE"
-msgstr ""
-"ΑΡΧΕΙΟ-ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΡΧΕΙΟ-ΕΞΟΔΟΥ\n"
-"-o ΑΡΧΕΙΟ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΡΧΕΙΟ-ΕΙΣΟΔΟΥ\n"
-"-u ΑΡΧΕΙΟ-ΕΙΣΟΔΟΥ"
-
-#: nss/makedb.c:227
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgid "cannot open database file `%s'"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου βάσεως δεδομένων `%s': %s"
-
-#: nss/makedb.c:272
-#, c-format
-msgid "no entries to be processed"
-msgstr ""
-
-#: nss/makedb.c:282
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot create temporary file name"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης αρχείου locale `%s'"
-
-#: nss/makedb.c:288
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot create temporary file"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης αρχείου locale `%s'"
-
-#: nss/makedb.c:304
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
-msgid "cannot stat newly created file"
-msgstr "δεν είναι δυνατόν να γίνει `stat' το locale αρχείο `%s'"
-
-#: nss/makedb.c:315
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot rename temporary file"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης αρχείου locale `%s'"
-
-#: nss/makedb.c:527 nss/makedb.c:550
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot create search tree"
-msgstr "αδυναμία ανάγνωσης από τον πελάτη"
-
-#: nss/makedb.c:556
-msgid "duplicate key"
-msgstr "διπλό κλειδί"
-
-#: nss/makedb.c:568
-#, c-format
-msgid "problems while reading `%s'"
-msgstr "προβλήματα κατά την ανάγνωση του `%s'"
-
-#: nss/makedb.c:795
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "while writing database file"
-msgid "failed to write new database file"
-msgstr "κατά την εγγραφή αρχείου βάσεως δεδομένων"
-
-#: nss/makedb.c:808
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgid "cannot stat database file"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου βάσεως δεδομένων `%s': %s"
-
-#: nss/makedb.c:813
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot open database file `%s': %s"
-msgid "cannot map database file"
-msgstr "αδυναμία ανοίγματος αρχείου βάσεως δεδομένων `%s': %s"
-
-#: nss/makedb.c:816
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "while writing database file"
-msgid "file not a database file"
-msgstr "κατά την εγγραφή αρχείου βάσεως δεδομένων"
-
-#: nss/makedb.c:867
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
-msgid "cannot set file creation context for `%s'"
-msgstr "αδυναμία εισαγωγής στοιχείο παραβολής `%.*s'"
-
-#: posix/getconf.c:417
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
-msgid "Usage: %s [-v specification] variable_name [pathname]\n"
-msgstr "Χρήση: %s όνομα_μεταβλητής [όνομα_διαδρομής]\n"
-
-#: posix/getconf.c:420
-#, c-format
-msgid "       %s -a [pathname]\n"
-msgstr ""
-
-#: posix/getconf.c:496
-#, c-format
-msgid ""
-"Usage: getconf [-v SPEC] VAR\n"
-"  or:  getconf [-v SPEC] PATH_VAR PATH\n"
-"\n"
-"Get the configuration value for variable VAR, or for variable PATH_VAR\n"
-"for path PATH.  If SPEC is given, give values for compilation\n"
-"environment SPEC.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: posix/getconf.c:572
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown set `%s'"
-msgid "unknown specification \"%s\""
-msgstr "άγνωστο σετ `%s'"
-
-#: posix/getconf.c:624
-#, c-format
-msgid "Couldn't execute %s"
-msgstr ""
-
-#: posix/getconf.c:669 posix/getconf.c:685
-msgid "undefined"
-msgstr "αόριστο"
-
-#: posix/getconf.c:707
-#, c-format
-msgid "Unrecognized variable `%s'"
-msgstr "Μη αναγνωρίσιμη μεταβλητή `%s'"
-
-#: posix/getopt.c:277
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: η επιλογή `%s' είναι διφορούμενη\n"
-
-#: posix/getopt.c:283
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgid "%s: option '%s%s' is ambiguous; possibilities:"
-msgstr "%s: η επιλογή `%s' είναι διφορούμενη\n"
-
-#: posix/getopt.c:318
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgid "%s: unrecognized option '%s%s'\n"
-msgstr "%s: μη αναγνωρίσιμη επιλογή `%c%s'\n"
-
-#: posix/getopt.c:344
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgid "%s: option '%s%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: η επιλογή `%c%s' δεν επιτρέπει παράμετρο\n"
-
-#: posix/getopt.c:359
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgid "%s: option '%s%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: η επιλογή `%s' απαιτεί μια παράμετρο\n"
-
-#: posix/getopt.c:620
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgid "%s: invalid option -- '%c'\n"
-msgstr "%s: μη έγκυρη επιλογή -- %c\n"
-
-#: posix/getopt.c:635 posix/getopt.c:681
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgid "%s: option requires an argument -- '%c'\n"
-msgstr "%s: η επιλογή απαιτεί μια παράμετρο -- %c\n"
-
-#: posix/regcomp.c:138
-msgid "No match"
-msgstr "Κανένα ταίριασμα"
-
-#: posix/regcomp.c:141
-msgid "Invalid regular expression"
-msgstr "Μη έγκυρη κανονική έκφραση"
-
-#: posix/regcomp.c:144
-msgid "Invalid collation character"
-msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας παραβολής"
-
-#: posix/regcomp.c:147
-msgid "Invalid character class name"
-msgstr "Μη έγκυρος χαρακτήρας ονόματος κλάσης"
-
-#: posix/regcomp.c:150
-msgid "Trailing backslash"
-msgstr "Ακολουθεί ανάστροφη κάθετος"
-
-#: posix/regcomp.c:153
-msgid "Invalid back reference"
-msgstr "Μη έγκυρη πισω-παραπομπή"
-
-#: posix/regcomp.c:156
-#, fuzzy
-#| msgid "Unmatched [ or [^"
-msgid "Unmatched [, [^, [:, [., or [="
-msgstr "Αταίριαστο [ ή [^"
-
-#: posix/regcomp.c:159
-msgid "Unmatched ( or \\("
-msgstr "Αταίριαστο ( ή \\("
-
-#: posix/regcomp.c:162
-msgid "Unmatched \\{"
-msgstr "Αταίριαστο \\{"
-
-#: posix/regcomp.c:165
-msgid "Invalid content of \\{\\}"
-msgstr "Μη έγκυρο περιεχόμενο των \\{\\}"
-
-#: posix/regcomp.c:168
-msgid "Invalid range end"
-msgstr "Μη έγκυρο τέλος πεδίου"
-
-#: posix/regcomp.c:171
-msgid "Memory exhausted"
-msgstr "Η μνήμη εξαντλήθηκε"
-
-#: posix/regcomp.c:174
-msgid "Invalid preceding regular expression"
-msgstr "Μη έγκυρη προπορευόμενη κανονική έκφραση"
-
-#: posix/regcomp.c:177
-msgid "Premature end of regular expression"
-msgstr "Πρόωρο τέλος της κανονικής έκφρασης"
-
-#: posix/regcomp.c:180
-msgid "Regular expression too big"
-msgstr "Πολύ μεγάλη κανονική έκφραση"
-
-#: posix/regcomp.c:183
-msgid "Unmatched ) or \\)"
-msgstr "Αταίριαστο ) ή \\)"
-
-#: posix/regcomp.c:676
-msgid "No previous regular expression"
-msgstr "Δεν υπάρχει προηγούμενη κανονική έκφραση"
-
-#: posix/wordexp.c:1816
-msgid "parameter null or not set"
-msgstr ""
-
-#: resolv/herror.c:63
-msgid "Resolver Error 0 (no error)"
-msgstr "Σφάλμα αναλυτή διευθύνσεων 0 (κανένα σφάλμα)"
-
-#: resolv/herror.c:64
-msgid "Unknown host"
-msgstr "Άγνωστο όνομα συστήματος"
-
-#: resolv/herror.c:65
-msgid "Host name lookup failure"
-msgstr "Αποτυχία αναζήτησης ονόματος συστήματος"
-
-#: resolv/herror.c:66
-msgid "Unknown server error"
-msgstr "Άγνωστο σφάλμα διακομιστή"
-
-#: resolv/herror.c:67
-msgid "No address associated with name"
-msgstr "Καμιά διεύθυνση δεν συνδέεται με το όνομα"
-
-#: resolv/herror.c:102
-msgid "Resolver internal error"
-msgstr "Εσωτερικό σφάλμα του αναλυτή διευθύνσεων"
-
-#: resolv/herror.c:105
-msgid "Unknown resolver error"
-msgstr "Άγνωστο σφάλμα αναλύτη διευθύνσεων"
-
-#: resolv/res_hconf.c:118
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: cannot specify more than %d trim domains"
-msgstr ""
-
-#: resolv/res_hconf.c:139
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: list delimiter not followed by domain"
-msgstr ""
-
-#: resolv/res_hconf.c:176
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: expected `on' or `off', found `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: resolv/res_hconf.c:219
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: bad command `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: resolv/res_hconf.c:252
-#, c-format
-msgid "%s: line %d: ignoring trailing garbage `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:2
-#, fuzzy
-#| msgid "Illegal seek"
-msgid "Illegal opcode"
-msgstr "Παράνομη αναζήτηση"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:3
-#, fuzzy
-#| msgid "Illegal seek"
-msgid "Illegal operand"
-msgstr "Παράνομη αναζήτηση"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:4
-msgid "Illegal addressing mode"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:5
-#, fuzzy
-#| msgid "Illegal seek"
-msgid "Illegal trap"
-msgstr "Παράνομη αναζήτηση"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:6
-msgid "Privileged opcode"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:7
-msgid "Privileged register"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:8
-#, fuzzy
-#| msgid "preprocessor error"
-msgid "Coprocessor error"
-msgstr "σφάλμα προεπεξεργαστή"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:9
-#, fuzzy
-#| msgid "Internal NIS error"
-msgid "Internal stack error"
-msgstr "Εσωτερικό σφάλμα NIS"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:12
-msgid "Integer divide by zero"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:13
-#, fuzzy
-#| msgid "time overflow"
-msgid "Integer overflow"
-msgstr "υπερχείλιση ώρας"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:14
-#, fuzzy
-#| msgid "Floating point exception"
-msgid "Floating-point divide by zero"
-msgstr "Εξαίρεση κινητής υποδιαστολής"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:15
-#, fuzzy
-#| msgid "Floating point exception"
-msgid "Floating-point overflow"
-msgstr "Εξαίρεση κινητής υποδιαστολής"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:16
-#, fuzzy
-#| msgid "Floating point exception"
-msgid "Floating-point underflow"
-msgstr "Εξαίρεση κινητής υποδιαστολής"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:17
-#, fuzzy
-#| msgid "Floating point exception"
-msgid "Floating-poing inexact result"
-msgstr "Εξαίρεση κινητής υποδιαστολής"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:18
-#, fuzzy
-#| msgid "Invalid object for operation"
-msgid "Invalid floating-point operation"
-msgstr "Μη έγκυρο αντικείμενο για λειτουργία"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:19
-#, fuzzy
-#| msgid "Link number out of range"
-msgid "Subscript out of range"
-msgstr "Ο αριθμός σύνδεσμου είναι έξω από το όριο"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:22
-msgid "Address not mapped to object"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:23
-msgid "Invalid permissions for mapped object"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:26
-#, fuzzy
-#| msgid "Invalid argument"
-msgid "Invalid address alignment"
-msgstr "Μη έγκυρη παράμετρος"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:27
-msgid "Nonexisting physical address"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:28
-msgid "Object-specific hardware error"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:31
-#, fuzzy
-#| msgid "Trace/breakpoint trap"
-msgid "Process breakpoint"
-msgstr "Παγίδα Trace/breakpoint"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:32
-msgid "Process trace trap"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:35
-#, fuzzy
-#| msgid "Child exited"
-msgid "Child has exited"
-msgstr "Η θυγατρική διεργασία τερματίστηκε"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:36
-msgid "Child has terminated abnormally and did not create a core file"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:37
-msgid "Child has terminated abnormally and created a core file"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:38
-msgid "Traced child has trapped"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:39
-#, fuzzy
-#| msgid "Child exited"
-msgid "Child has stopped"
-msgstr "Η θυγατρική διεργασία τερματίστηκε"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:40
-msgid "Stopped child has continued"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:43
-#, fuzzy
-#| msgid "No data available"
-msgid "Data input available"
-msgstr "Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:44
-#, fuzzy
-#| msgid "No buffer space available"
-msgid "Output buffers available"
-msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος ενταμίευσης"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:45
-#, fuzzy
-#| msgid "No buffer space available"
-msgid "Input message available"
-msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος ενταμίευσης"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:46 timezone/zdump.c:375 timezone/zic.c:561
-msgid "I/O error"
-msgstr "Σφάλμα εισόδου/εξόδου"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:47
-#, fuzzy
-#| msgid "RPC program not available"
-msgid "High priority input available"
-msgstr "Το πρόγραμμα RPC δεν είναι διαθέσιμο"
-
-#: stdio-common/psiginfo-data.h:48
-#, fuzzy
-#| msgid "Device not configured"
-msgid "Device disconnected"
-msgstr "Η συσκευή δεν έχει διαμορφωθεί"
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:140
-msgid "Signal sent by kill()"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:143
-msgid "Signal sent by sigqueue()"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:146
-msgid "Signal generated by the expiration of a timer"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:149
-msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous I/O request"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:153
-msgid "Signal generated by the arrival of a message on an empty message queue"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:158
-msgid "Signal sent by tkill()"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:163
-msgid "Signal generated by the completion of an asynchronous name lookup request"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:169
-msgid "Signal generated by the completion of an I/O request"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:175
-msgid "Signal sent by the kernel"
-msgstr ""
-
-#: stdio-common/psiginfo.c:199
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Unknown signal %d"
-msgid "Unknown signal %d\n"
-msgstr "Άγνωστο σήμα %d"
-
-#: stdio-common/psignal.c:43
-#, c-format
-msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
-msgstr "%s%sΆγνωστο σήμα %d\n"
-
-#: stdio-common/psignal.c:44
-#, fuzzy
-#| msgid "Unknown signal %d"
-msgid "Unknown signal"
-msgstr "Άγνωστο σήμα %d"
-
-#: string/_strerror.c:45 sysdeps/mach/_strerror.c:86
-msgid "Unknown error "
-msgstr "Άγνωστο σφάλμα "
-
-#: string/strerror.c:41
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Άγνωστο σφάλμα"
-
-#: string/strsignal.c:60
-#, c-format
-msgid "Real-time signal %d"
-msgstr "Σήμα πραγματικού-χρόνου %d"
-
-#: string/strsignal.c:64
-#, c-format
-msgid "Unknown signal %d"
-msgstr "Άγνωστο σήμα %d"
-
-#: sunrpc/auth_unix.c:112 sunrpc/clnt_tcp.c:124 sunrpc/clnt_udp.c:139
-#: sunrpc/clnt_unix.c:125 sunrpc/svc_tcp.c:189 sunrpc/svc_tcp.c:233
-#: sunrpc/svc_udp.c:161 sunrpc/svc_unix.c:189 sunrpc/svc_unix.c:229
-#: sunrpc/xdr.c:631 sunrpc/xdr.c:791 sunrpc/xdr_array.c:102
-#: sunrpc/xdr_rec.c:153 sunrpc/xdr_ref.c:79
-#, fuzzy
-msgid "out of memory\n"
-msgstr "Η μνήμη του εξυπηρετητή εξαντλήθηκε"
-
-#: sunrpc/auth_unix.c:349
-#, fuzzy
-#| msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
-msgid "auth_unix.c: Fatal marshalling problem"
-msgstr "auth_none.c - Μοιραίο λάθος παράταξης"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:92 sunrpc/clnt_perr.c:108
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
-msgid "%s: %s; low version = %lu, high version = %lu"
-msgstr "; μικρή έκδοση = %lu, μεγάλη έκδοση = %lu"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:99
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "; why = "
-msgid "%s: %s; why = %s\n"
-msgstr "; γιατί = "
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:101
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "(unknown authentication error - %d)"
-msgid "%s: %s; why = (unknown authentication error - %d)\n"
-msgstr "(άγνωστο σφάλμα πιστοποίησης - %d)"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:150
-msgid "RPC: Success"
-msgstr "RPC: Επιτυχία"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:153
-msgid "RPC: Can't encode arguments"
-msgstr "RPC: Δεν είναι δυνατόν να κωδικοποιηθούν οι παράμετροι"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:157
-msgid "RPC: Can't decode result"
-msgstr "RPC: Δεν είναι δυνατόν να αποκωδικοποιηθεί το αποτέλεσμα"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:161
-msgid "RPC: Unable to send"
-msgstr "RPC: Αδυναμία αποστολής"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:165
-msgid "RPC: Unable to receive"
-msgstr "RPC: Αδυναμία λήψης"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:169
-msgid "RPC: Timed out"
-msgstr "RPC: Λήξη χρόνου"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:173
-msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
-msgstr "RPC: Μη συμβατές εκδόσεις του RPC"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:177
-msgid "RPC: Authentication error"
-msgstr "RPC: Σφάλμα πιστοποίησης"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:181
-msgid "RPC: Program unavailable"
-msgstr "RPC: Μη διαθέσιμο πρόγραμμα"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:185
-msgid "RPC: Program/version mismatch"
-msgstr "RPC: Αναντιστοιχεία πρόγραμματος/έκδοσης"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:189
-msgid "RPC: Procedure unavailable"
-msgstr "RPC: Μη διαθέσιμη διαδικασία"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:193
-msgid "RPC: Server can't decode arguments"
-msgstr "RPC: Ο διακομιστής δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει τις παραμέτρους"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:197
-msgid "RPC: Remote system error"
-msgstr "RPC: Σφάλμα απομακρυνσμένου συστήματος"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:201
-msgid "RPC: Unknown host"
-msgstr "RPC: Άγνωστο όνομα συστήματος"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:205
-msgid "RPC: Unknown protocol"
-msgstr "RPC: Άγνωστο πρωτόκολο"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:209
-msgid "RPC: Port mapper failure"
-msgstr "RPC: Αποτυχία αντιστοιχέα θυρών"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:213
-msgid "RPC: Program not registered"
-msgstr "RPC: Το πρόγραμμα δεν έχει καταχωρηθεί"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:217
-msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
-msgstr "RPC: Αποτυχία (μη καθορισμένο σφάλμα)"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:258
-msgid "RPC: (unknown error code)"
-msgstr "RPC: (άγνωστος κωδικός σφάλματος)"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:330
-msgid "Authentication OK"
-msgstr "Πιστοποίηση εντάξει"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:333
-msgid "Invalid client credential"
-msgstr "Μη έγκυρο διαπιστευτήριο εξυπηρετούμενου"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:337
-msgid "Server rejected credential"
-msgstr "Ο διακομιστής απέρριψε διαπιστευτήριο"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:341
-msgid "Invalid client verifier"
-msgstr "Μη έγκυρος εξακριβωτής(verifier) εξυπηρετούμενου"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:345
-msgid "Server rejected verifier"
-msgstr "Ο διακομιστής απέρριψε εξακριβωτή"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:349
-msgid "Client credential too weak"
-msgstr "Τα διαπιστευτήρια του εξυπηρετούμενου είναι πολύ αδύναμα"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:353
-msgid "Invalid server verifier"
-msgstr "Μη έγκυρος εξακριβωτής(verifier) διακομιστή"
-
-#: sunrpc/clnt_perr.c:357
-msgid "Failed (unspecified error)"
-msgstr "Αποτυχία (μη καθορισμένο σφάλμα)"
-
-#: sunrpc/clnt_raw.c:112
-#, fuzzy
-#| msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
-msgid "clnt_raw.c: fatal header serialization error"
-msgstr "clnt_raw.c - Μοιραίο σφάλμα σειριακοποίησης επικεφαλίδας"
-
-#: sunrpc/pm_getmaps.c:78
-#, fuzzy
-#| msgid "pmap_getmaps rpc problem"
-msgid "pmap_getmaps.c: rpc problem"
-msgstr "πρόβλημα rpc pmap_getmaps"
-
-#: sunrpc/pmap_clnt.c:128
-msgid "Cannot register service"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση της υπηρεσίας"
-
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:244
-msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η δημιουργία υποδοχής για εκπομπή rpc"
-
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:251
-msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η θέτηση της επιλογής υποδοχής SO_BROADCAST"
-
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:303
-msgid "Cannot send broadcast packet"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η αποστολή πακέτου εκπομπής"
-
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:328
-msgid "Broadcast poll problem"
-msgstr "Πρόβλημα στην εκλογή εκπομπής"
-
-#: sunrpc/pmap_rmt.c:341
-msgid "Cannot receive reply to broadcast"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η λήψη απαντήσεων στην εκπομπή"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:281
-#, c-format
-msgid "%s: output would overwrite %s\n"
-msgstr "%s: η έξοδος θα επικαλύψει το %s\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:288
-#, c-format
-msgid "%s: unable to open %s: %m\n"
-msgstr "%s: αδύνατο το άνοιγμα του %s: %m\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:300
-#, c-format
-msgid "%s: while writing output %s: %m"
-msgstr "%s: κατά την εγγραφή εξόδου %s: %m"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:336 sunrpc/rpc_main.c:375
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
-msgid "cannot find C preprocessor: %s\n"
-msgstr "δε βρέθηκε ο προεπεξεργαστής C: %s \n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:411
-#, c-format
-msgid "%s: C preprocessor failed with signal %d\n"
-msgstr "%s: Ο προεπεξεργαστής C απέτυχε με σήμα %d\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:414
-#, c-format
-msgid "%s: C preprocessor failed with exit code %d\n"
-msgstr "%s: Ο προεπεξεργαστής C απέτυχε με κωδικό εξόδου %d\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:454
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "illegal nettype :`%s'\n"
-msgid "illegal nettype: `%s'\n"
-msgstr "ακατάλληλος τύπος δικτύου :`%s'\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1089
-#, c-format
-msgid "rpcgen: too many defines\n"
-msgstr "rpcgen: πάρα πολλοί ορισμοί\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1101
-#, c-format
-msgid "rpcgen: arglist coding error\n"
-msgstr "rpcgen: σφάλμα στη γραμμή εντολών\n"
-
-#. TRANS: the file will not be removed; this is an
-#. TRANS: informative message.
-#: sunrpc/rpc_main.c:1134
-#, c-format
-msgid "file `%s' already exists and may be overwritten\n"
-msgstr "το αρχείο `%s' υπάρχει ήδη και μπορεί να επικαλυφθεί\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1179
-#, c-format
-msgid "Cannot specify more than one input file!\n"
-msgstr "Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός περισσοτέρων του ενός αρχείων εισόδου!\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1349
-#, c-format
-msgid "Cannot use netid flag with inetd flag!\n"
-msgstr "Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σημαία ταυτ.δικτύου με σημαία δικτύου!\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1358
-#, c-format
-msgid "Cannot use netid flag without TIRPC!\n"
-msgstr "Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σημαία ταυτ.δικτύου χωρίς TIRPC!\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1365
-#, c-format
-msgid "Cannot use table flags with newstyle!\n"
-msgstr "Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σημαίες με το νέο στυλ!\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1384
-#, c-format
-msgid "\"infile\" is required for template generation flags.\n"
-msgstr "απαιτείται \"αρχείο_εισόδου\" για σημαίες δημιουργημένες από οδηγό.\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1389
-#, c-format
-msgid "Cannot have more than one file generation flag!\n"
-msgstr "Δε μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σημαίες δημιουργίας αρχείου!\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1398
-#, c-format
-msgid "usage: %s infile\n"
-msgstr "χρήση: %s αρχείο_εισόδου\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1399
-#, c-format
-msgid "\t%s [-abkCLNTM][-Dname[=value]] [-i size] [-I [-K seconds]] [-Y path] infile\n"
-msgstr "\t%s [-abkCLNTM][-Dόνομα[=τιμή]] [-i μέγεθος] [-I [-K δευτερόλεπτα]] [-Y μονοπάτι] αρχείο_εισόδου\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1401
-#, c-format
-msgid "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-c | -h | -l | -m | -t | -Sc | -Ss | -Sm] [-o αρχείο_εξόδου] [αρχείο_εισόδου]\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1403
-#, c-format
-msgid "\t%s [-s nettype]* [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-s είδος_δικτύου]* [-o αρχείο_εξόδου] [αρχείο_εισόδου]\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1404
-#, c-format
-msgid "\t%s [-n netid]* [-o outfile] [infile]\n"
-msgstr "\t%s [-n ταυτ.δικτύου]* [-o αρχείο_εξόδου] [αρχείο_εισόδου]\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1412
-#, c-format
-msgid "options:\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1413
-#, c-format
-msgid "-a\t\tgenerate all files, including samples\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1414
-#, c-format
-msgid "-b\t\tbackward compatibility mode (generates code for SunOS 4.1)\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1415
-#, c-format
-msgid "-c\t\tgenerate XDR routines\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1416
-#, c-format
-msgid "-C\t\tANSI C mode\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1417
-#, c-format
-msgid "-Dname[=value]\tdefine a symbol (same as #define)\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1418
-#, c-format
-msgid "-h\t\tgenerate header file\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1419
-#, c-format
-msgid "-i size\t\tsize at which to start generating inline code\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1420
-#, c-format
-msgid "-I\t\tgenerate code for inetd support in server (for SunOS 4.1)\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1421
-#, c-format
-msgid "-K seconds\tserver exits after K seconds of inactivity\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1422
-#, c-format
-msgid "-l\t\tgenerate client side stubs\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1423
-#, c-format
-msgid "-L\t\tserver errors will be printed to syslog\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1424
-#, c-format
-msgid "-m\t\tgenerate server side stubs\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1425
-#, c-format
-msgid "-M\t\tgenerate MT-safe code\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1426
-#, c-format
-msgid "-n netid\tgenerate server code that supports named netid\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1427
-#, c-format
-msgid "-N\t\tsupports multiple arguments and call-by-value\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1428
-#, c-format
-msgid "-o outfile\tname of the output file\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1429
-#, c-format
-msgid "-s nettype\tgenerate server code that supports named nettype\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1430
-#, c-format
-msgid "-Sc\t\tgenerate sample client code that uses remote procedures\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1431
-#, c-format
-msgid "-Ss\t\tgenerate sample server code that defines remote procedures\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1432
-#, c-format
-msgid "-Sm \t\tgenerate makefile template \n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1433
-#, c-format
-msgid "-t\t\tgenerate RPC dispatch table\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1434
-#, c-format
-msgid "-T\t\tgenerate code to support RPC dispatch tables\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1435
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "cannot find any C preprocessor (cpp)\n"
-msgid "-Y path\t\tdirectory name to find C preprocessor (cpp)\n"
-msgstr "δε βρέθηκε κανένας προεπεξεργαστής C (cpp)\n"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1436
-#, c-format
-msgid "-5\t\tSysVr4 compatibility mode\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1437
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Give this help list"
-msgid "--help\t\tgive this help list\n"
-msgstr "Να δοθεί αυτή η λίστα βοήθειας"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1438
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Print program version"
-msgid "--version\tprint program version\n"
-msgstr "Εμφάνιση έκδοσης προγράμματος"
-
-#: sunrpc/rpc_main.c:1440
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"For bug reporting instructions, please see:\n"
-"%s.\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/rpc_scan.c:112
-msgid "constant or identifier expected"
-msgstr "αναμενόταν σταθερά ή προσδιοριστής"
-
-#: sunrpc/rpc_scan.c:308
-msgid "illegal character in file: "
-msgstr "μη έγκυρος χαρακτήρας στο αρχείο: "
-
-#: sunrpc/rpc_scan.c:347 sunrpc/rpc_scan.c:373
-msgid "unterminated string constant"
-msgstr "μη τερματιζμένο αλφαριθμητικό σταθεράς"
-
-#: sunrpc/rpc_scan.c:379
-msgid "empty char string"
-msgstr "κενό αλφαριθμητικό"
-
-#: sunrpc/rpc_scan.c:521 sunrpc/rpc_scan.c:531
-msgid "preprocessor error"
-msgstr "σφάλμα προεπεξεργαστή"
-
-#: sunrpc/svc_run.c:72
-#, fuzzy
-#| msgid "svctcp_create: out of memory\n"
-msgid "svc_run: - out of memory"
-msgstr "svctcp_create: η μνήμη εξαντλήθηκε\n"
-
-#: sunrpc/svc_run.c:92
-#, fuzzy
-msgid "svc_run: - poll failed"
-msgstr "svc_run: - αποτυχία του select"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:72
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't reassign procedure number %ld\n"
-msgstr "δεν είναι δυνατόν να ξανατεθεί ο αριθμός διαδικασίας %d\n"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:82
-msgid "couldn't create an rpc server\n"
-msgstr "αδυναμία δημιουργίας rpc διακομιστή\n"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:90
-#, fuzzy, c-format
-msgid "couldn't register prog %ld vers %ld\n"
-msgstr "αδυναμία καταχώρησης προγρ. %d εκδ. %d\n"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:98
-msgid "registerrpc: out of memory\n"
-msgstr "registerrpc: η μνήμη εξαντλήθηκε\n"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:161
-#, c-format
-msgid "trouble replying to prog %d\n"
-msgstr "πρόβλημα κατά την απάντηση στο πρόγραμμα %d\n"
-
-#: sunrpc/svc_simple.c:170
-#, c-format
-msgid "never registered prog %d\n"
-msgstr "ποτέ δεν δηλώθηκε το πρόγραμμα %d\n"
-
-#: sunrpc/svc_tcp.c:165
-msgid "svc_tcp.c - tcp socket creation problem"
-msgstr "svc_tcp.c - πρόβλημα δημιουργίας υποδοχής tcp"
-
-#: sunrpc/svc_tcp.c:180
-msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
-msgstr "svc_tcp.c - αδυναμία getsockname ή listen"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:136
-msgid "svcudp_create: socket creation problem"
-msgstr "svcudp_create - πρόβλημα δημιουργίας υποδοχής"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:150
-msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
-msgstr "svcudp_create -  αδυναμία getsockname"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:182
-msgid "svcudp_create: xp_pad is too small for IP_PKTINFO\n"
-msgstr ""
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:481
-msgid "enablecache: cache already enabled"
-msgstr "enablecache: η λανθάνουσα μνήμη είναι ήδη ενεργοποιημένη"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:487
-msgid "enablecache: could not allocate cache"
-msgstr "enablecache: αδυναμία δέσμευσης λανθάνουσας μνήμης"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:496
-msgid "enablecache: could not allocate cache data"
-msgstr "enablecache: αδυναμία δέσμευσης δεδομένων λανθάνουσας μνήμης"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:504
-msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
-msgstr "enablecache: αδυναμία δέσμευσης fifo λανθάνουσας μνήμης"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:540
-msgid "cache_set: victim not found"
-msgstr "cache_set: το θύμα δεν βρέθηκε"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:551
-msgid "cache_set: victim alloc failed"
-msgstr "cache_set: η εκχώρηση θύματος απέτυχε"
-
-#: sunrpc/svc_udp.c:558
-msgid "cache_set: could not allocate new rpc_buffer"
-msgstr "cache_set: αδυναμία δέσμευσης νέου rpc_buffer"
-
-#: sunrpc/svc_unix.c:163
-msgid "svc_unix.c - AF_UNIX socket creation problem"
-msgstr "svc_unix.c - πρόβλημα δημιουργίας υποδοχής AF_UNIX"
-
-#: sunrpc/svc_unix.c:179
-msgid "svc_unix.c - cannot getsockname or listen"
-msgstr "svc_unix.c - αδυναμία getsockname ή listen"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:29
-msgid "Hangup"
-msgstr "Κλείσιμο"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:30
-msgid "Interrupt"
-msgstr "Διακοπή"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:31
-msgid "Quit"
-msgstr "Έξοδος"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:32
-msgid "Illegal instruction"
-msgstr "Ακατάλληλη εντολή"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:33
-msgid "Trace/breakpoint trap"
-msgstr "Παγίδα Trace/breakpoint"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:34
-msgid "Aborted"
-msgstr "Ακυρώθηκε"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:35
-msgid "Floating point exception"
-msgstr "Εξαίρεση κινητής υποδιαστολής"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:36
-msgid "Killed"
-msgstr "Σκοτώθηκε"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:37
-msgid "Bus error"
-msgstr "Σφάλμα στον δίαυλο(bus)"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:38
-msgid "Bad system call"
-msgstr "Εσφαλμένη κλήση συστήματος"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:39
-msgid "Segmentation fault"
-msgstr "Σφάλμα κατάτμησης (segmentation fault)"
-
-#. TRANS There is no process reading from the other end of a pipe.
-#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
-#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
-#. TRANS or blocked.  Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
-#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
-#: sysdeps/generic/siglist.h:40 sysdeps/gnu/errlist.c:360
-msgid "Broken pipe"
-msgstr "Διακοπείσα σωλήνωση"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:41
-msgid "Alarm clock"
-msgstr "Ξυπνητήρι"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:42
-msgid "Terminated"
-msgstr "Τερματίστηκε"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:43
-msgid "Urgent I/O condition"
-msgstr "Επείγουσα κατάσταση εισόδου/εξόδου"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:44
-msgid "Stopped (signal)"
-msgstr "Σταμάτησε (σήμα)"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:45
-msgid "Stopped"
-msgstr "Σταμάτησε"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:46
-msgid "Continued"
-msgstr "Συνεχίζεται"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:47
-msgid "Child exited"
-msgstr "Η θυγατρική διεργασία τερματίστηκε"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:48
-msgid "Stopped (tty input)"
-msgstr "Σταμάτησε (είσοδος tty)"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:49
-msgid "Stopped (tty output)"
-msgstr "Σταμάτησε (έξοδος tty)"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:50
-msgid "I/O possible"
-msgstr "Δυνατή η είσοδος/έξοδος"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:51
-msgid "CPU time limit exceeded"
-msgstr "Ξεπεράστηκε το όριο χρόνου της CPU"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:52
-msgid "File size limit exceeded"
-msgstr "Ξεπεράστηκε το όριο μεγέθους αρχείου"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:53
-msgid "Virtual timer expired"
-msgstr "Ο εικονικός χρονομετρητής έληξε"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:54
-msgid "Profiling timer expired"
-msgstr "Ο χρονομετρητής βελτιστοποίησης έληξε"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:55
-msgid "User defined signal 1"
-msgstr "Καθοριζόμενο από τον χρήστη σήμα 1"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:56
-msgid "User defined signal 2"
-msgstr "Καθοριζόμενο από τον χρήστη σήμα 2"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:57
-msgid "Window changed"
-msgstr "Το παράθυρο άλλαξε"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:61
-msgid "EMT trap"
-msgstr "EMT παγίδα"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:64
-msgid "Stack fault"
-msgstr "Σφάλμα στοίβας"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:67
-msgid "Power failure"
-msgstr "Αποτυχία τροφοδοσίας"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:70
-msgid "Information request"
-msgstr "Αίτηση πληροφορίας"
-
-#: sysdeps/generic/siglist.h:73
-msgid "Resource lost"
-msgstr "Ο πόρος χάθηκε"
-
-#. TRANS Only the owner of the file (or other resource)
-#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:26
-msgid "Operation not permitted"
-msgstr "Η λειτουργία δεν επιτρέπεται"
-
-#. TRANS No process matches the specified process ID.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:46
-msgid "No such process"
-msgstr "Δεν υπάρχει τέτοια διεργασία"
-
-#. TRANS An asynchronous signal occurred and prevented
-#. TRANS completion of the call.  When this happens, you should try the call
-#. TRANS again.
-#. TRANS
-#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
-#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
-#. TRANS Primitives}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:61
-msgid "Interrupted system call"
-msgstr "Διακοπείσα κλήση συστήματος"
-
-#. TRANS Usually used for physical read or write errors.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:70
-msgid "Input/output error"
-msgstr "Σφάλμα εισόδου/εξόδου"
-
-#. TRANS The system tried to use the device
-#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
-#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
-#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
-#. TRANS computer.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:83
-msgid "No such device or address"
-msgstr "Δεν υπάρχει τέτοια συσκευή ή διεύθυνση"
-
-#. TRANS Used when the arguments passed to a new program
-#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
-#. TRANS File}) occupy too much memory space.  This condition never arises on
-#. TRANS @gnuhurdsystems{}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:95
-msgid "Argument list too long"
-msgstr "Ο κατάλογος των παραμέτρων είναι πολύ μακρύς"
-
-#. TRANS Invalid executable file format.  This condition is detected by the
-#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:105
-msgid "Exec format error"
-msgstr "Σφάλμα στη διαμόρφωση του εκτελέσιμου"
-
-#. TRANS For example, I/O on a descriptor that has been
-#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
-#. TRANS versa).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:116
-msgid "Bad file descriptor"
-msgstr "Εσφαλμένος περιγραφέας αρχείου"
-
-#. TRANS This error happens on operations that are
-#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
-#. TRANS to manipulate.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:127
-msgid "No child processes"
-msgstr "Καμιά θυγατρική διεργασία"
-
-#. TRANS Allocating a system resource would have resulted in a
-#. TRANS deadlock situation.  The system does not guarantee that it will notice
-#. TRANS all such situations.  This error means you got lucky and the system
-#. TRANS noticed; it might just hang.  @xref{File Locks}, for an example.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:139
-msgid "Resource deadlock avoided"
-msgstr "Αποφεύχθηκε αδιέξοδο σφάλμα πόρων"
-
-#. TRANS The system cannot allocate more virtual memory
-#. TRANS because its capacity is full.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:149
-msgid "Cannot allocate memory"
-msgstr "Δεν είναι δυνατό να δεσμευτεί μνήμη"
-
-#. TRANS An invalid pointer was detected.
-#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, this error never happens; you get a signal instead.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:168
-msgid "Bad address"
-msgstr "Εσφαλμένη διεύθυνση"
-
-#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
-#. TRANS requires one.  For example, trying to mount an ordinary file as a file
-#. TRANS system in Unix gives this error.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:179
-msgid "Block device required"
-msgstr "Απαιτείται συσκευή μπλοκ"
-
-#. TRANS A system resource that can't be shared is already in use.
-#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
-#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:190
-msgid "Device or resource busy"
-msgstr "Συσκευή ή πόροι είναι απασχολημένοι"
-
-#. TRANS An existing file was specified in a context where it only
-#. TRANS makes sense to specify a new file.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:200
-msgid "File exists"
-msgstr "Το αρχείο υπάρχει"
-
-#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
-#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
-#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:211
-msgid "Invalid cross-device link"
-msgstr "Μη έγκυρος σύνδεσμος μεταξύ συσκευών"
-
-#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
-#. TRANS particular sort of device.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:221
-msgid "No such device"
-msgstr "Δεν υπάρχει τέτοια συσκευή"
-
-#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:230
-msgid "Not a directory"
-msgstr "Δεν είναι κατάλογος"
-
-#. TRANS You cannot open a directory for writing,
-#. TRANS or create or remove hard links to it.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:240
-msgid "Is a directory"
-msgstr "Είναι κατάλογος"
-
-#. TRANS This is used to indicate various kinds of problems
-#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:250
-msgid "Invalid argument"
-msgstr "Μη έγκυρη παράμετρος"
-
-#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
-#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
-#. TRANS
-#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
-#. TRANS limit that can usually be increased.  If you get this error, you might
-#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
-#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:265
-msgid "Too many open files"
-msgstr "Υπερβολικά πολλά ανοικτά αρχεία"
-
-#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system.  Note
-#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
-#. TRANS @ref{Linked Channels}.  This error never occurs on @gnuhurdsystems{}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:276
-msgid "Too many open files in system"
-msgstr "Υπερβολικα πολλά ανοικτά αρχεία στο σύστημα"
-
-#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
-#. TRANS modes on an ordinary file.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:286
-msgid "Inappropriate ioctl for device"
-msgstr "Ακατάλληλο ioctl για συσκευή"
-
-#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
-#. TRANS write to a file that is currently being executed.  Often using a
-#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
-#. TRANS will cause this error.  (The name stands for ``text file busy''.)  This
-#. TRANS is not an error on @gnuhurdsystems{}; the text is copied as necessary.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:299
-msgid "Text file busy"
-msgstr "Αρχείο κειμένου σε χρήση"
-
-#. TRANS The size of a file would be larger than allowed by the system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:308
-msgid "File too large"
-msgstr "Πολύ μεγάλο αρχείο"
-
-#. TRANS Write operation on a file failed because the
-#. TRANS disk is full.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:318
-msgid "No space left on device"
-msgstr "Δεν έμεινε καθόλου χώρος στη συσκευή"
-
-#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:327
-msgid "Illegal seek"
-msgstr "Παράνομη αναζήτηση"
-
-#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:336
-msgid "Read-only file system"
-msgstr "Αναγνώσιμο-μόνο σύστημα αρχείων"
-
-#. TRANS The link count of a single file would become too large.
-#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
-#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:347
-msgid "Too many links"
-msgstr "Υπερβολικά πολλοί σύνδεσμοι"
-
-#. TRANS Used by mathematical functions when an argument value does
-#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:370
-msgid "Numerical argument out of domain"
-msgstr "Αριθμητική παράμετρος έξω από τον τομέα"
-
-#. TRANS Used by mathematical functions when the result value is
-#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:380
-msgid "Numerical result out of range"
-msgstr "Το αριθμητικό αποτέλεσμα είναι έξω από το πεδίο"
-
-#. TRANS The call might work if you try again
-#. TRANS later.  The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
-#. TRANS they are always the same in @theglibc{}.
-#. TRANS
-#. TRANS This error can happen in a few different situations:
-#. TRANS
-#. TRANS @itemize @bullet
-#. TRANS @item
-#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
-#. TRANS non-blocking mode selected.  Trying the same operation again will block
-#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
-#. TRANS connect (whatever the operation).  You can use @code{select} to find out
-#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
-#. TRANS
-#. TRANS @strong{Portability Note:} In many older Unix systems, this condition
-#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
-#. TRANS different from @code{EAGAIN}.  To make your program portable, you should
-#. TRANS check for both codes and treat them the same.
-#. TRANS
-#. TRANS @item
-#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible.  @code{fork}
-#. TRANS can return this error.  It indicates that the shortage is expected to
-#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
-#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
-#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
-#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
-#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
-#. TRANS and return to its command loop.
-#. TRANS @end itemize
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:417
-msgid "Resource temporarily unavailable"
-msgstr "Ο πόρος είναι προσωρινά μη διαθέσιμος"
-
-#. TRANS In @theglibc{}, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
-#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
-#. TRANS
-#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
-#. TRANS separate error code.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:430
-msgid "Operation would block"
-msgstr "Η λειτουργία θα έπρεπε να φράξει(block)"
-
-#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
-#. TRANS that has non-blocking mode selected.  Some functions that must always
-#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
-#. TRANS @code{EAGAIN}.  Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
-#. TRANS the operation has begun and will take some time.  Attempts to manipulate
-#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}.  You can
-#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
-#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:446
-msgid "Operation now in progress"
-msgstr "Η λειτουργία βρίσκεται τώρα σε εκτέλεση"
-
-#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
-#. TRANS mode selected.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:456
-msgid "Operation already in progress"
-msgstr "Η λειτουργία εκτελείται ήδη"
-
-#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:465
-msgid "Socket operation on non-socket"
-msgstr "Λειτουργία υποδοχής σε μη-υποδοχή"
-
-#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
-#. TRANS maximum size.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:475
-msgid "Message too long"
-msgstr "Υπερβολικά μεγάλο μήνυμα"
-
-#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:484
-msgid "Protocol wrong type for socket"
-msgstr "Λάθος τύπος πρωτοκόλου για την υποδοχή(socket)"
-
-#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
-#. TRANS particular protocol being used by the socket.  @xref{Socket Options}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:494
-msgid "Protocol not available"
-msgstr "Δεν είναι διαθέσιμο το πρωτόκολλο"
-
-#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
-#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid).
-#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:505
-msgid "Protocol not supported"
-msgstr "Το πρωτόκολλο δεν υποστηρίζεται"
-
-#. TRANS The socket type is not supported.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:514
-msgid "Socket type not supported"
-msgstr "Ο τύπος της υποδοχής δεν υποστηρίζεται"
-
-#. TRANS The operation you requested is not supported.  Some socket functions
-#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
-#. TRANS implemented for all communications protocols.  On @gnuhurdsystems{}, this
-#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
-#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
-#. TRANS nothing to do for that call.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:528
-msgid "Operation not supported"
-msgstr "Η λειτουργία δεν υποστηρίζεται"
-
-#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:537
-msgid "Protocol family not supported"
-msgstr "Η οικογένεια πρωτοκόλλου δεν υποστηρίζεται"
-
-#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
-#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket.  @xref{Sockets}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:547
-msgid "Address family not supported by protocol"
-msgstr "Δεν υποστηρίζετε από το πρωτόκολλο η οικογένεια διευθύνσεων"
-
-#. TRANS The requested socket address is already in use.  @xref{Socket Addresses}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:556
-msgid "Address already in use"
-msgstr "Η διεύθυνση υποδοχής είναι ήδη σε χρήση"
-
-#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
-#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
-#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:567
-msgid "Cannot assign requested address"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της ζητηθήσας διεύθυνσης"
-
-#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:576
-msgid "Network is down"
-msgstr "Το δίκτυο δε λειτουργεί"
-
-#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
-#. TRANS was unreachable.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:586
-msgid "Network is unreachable"
-msgstr "Το δίκτυο δεν είναι προσπελάσιμο"
-
-#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:595
-msgid "Network dropped connection on reset"
-msgstr "Το δίκτυο έριξε την σύνδεση κατά την επαναφορά"
-
-#. TRANS A network connection was aborted locally.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:604
-msgid "Software caused connection abort"
-msgstr "Το λογισμικό προκάλεσε ακύρωση σύνδεσης"
-
-#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
-#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
-#. TRANS protocol violation.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:615
-msgid "Connection reset by peer"
-msgstr "Η σύνδεση έκλεισε από το ταίρι"
-
-#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use.  In GNU, this
-#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
-#. TRANS other from network operations.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:626
-msgid "No buffer space available"
-msgstr "Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος ενταμίευσης"
-
-#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
-#. TRANS @xref{Connecting}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:636
-msgid "Transport endpoint is already connected"
-msgstr "Η άκρη μεταφοράς είναι ήδη συνδεδεμένη"
-
-#. TRANS The socket is not connected to anything.  You get this error when you
-#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
-#. TRANS destination for the data.  For a connectionless socket (for datagram
-#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:648
-msgid "Transport endpoint is not connected"
-msgstr "Η άκρη μεταφοράς δεν είναι συνδεδεμένη"
-
-#. TRANS No default destination address was set for the socket.  You get this
-#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
-#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:659
-msgid "Destination address required"
-msgstr "Απαιτείται διεύθυνση προορισμού"
-
-#. TRANS The socket has already been shut down.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:668
-msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
-msgstr "Δεν είναι δυνατή η αποστολή μετά το κλείσιμο της μιας άκρης επικοινωνίας"
-
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:676
-msgid "Too many references: cannot splice"
-msgstr "Υπερβολικά πολλοί παραπομπείς: αδυναμία ματίσματος"
-
-#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
-#. TRANS the timeout period.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:686
-msgid "Connection timed out"
-msgstr "Λήξη σύνδεσης"
-
-#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
-#. TRANS it is not running the requested service).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:696
-msgid "Connection refused"
-msgstr "Απόρριψη σύνδεσης"
-
-#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
-#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:706
-msgid "Too many levels of symbolic links"
-msgstr "Υπερβολικά πολλά επίπεδα συμβολικών συνδέσμων"
-
-#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
-#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
-#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:717
-msgid "File name too long"
-msgstr "Πολύ μεγάλο όνομα αρχείου"
-
-#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:726
-msgid "Host is down"
-msgstr "Το σύστημα δε λειτουργεί"
-
-#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:735
-msgid "No route to host"
-msgstr "Δεν υπάρχει διαδρομή στο σύστημα"
-
-#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected.  Typically,
-#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:745
-msgid "Directory not empty"
-msgstr "Ο κατάλογος δεν είναι κενός"
-
-#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
-#. TRANS an attempted @code{fork}.  @xref{Limits on Resources}, for details on
-#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:756
-msgid "Too many processes"
-msgstr "Υπερβολικά πολλές διεργασίες"
-
-#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
-#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:766
-msgid "Too many users"
-msgstr "Υπερβολικά πολλοί χρήστες"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57 sysdeps/generic/siglist.h:56
+msgid "User defined signal 2"
+msgstr "������������ ��� ��� ������ ���� 2"
 
-#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:775
-msgid "Disk quota exceeded"
-msgstr "Ξεπεράστηκε το όριο χρήσης δίσκου"
-
-#. TRANS This indicates an internal confusion in the
-#. TRANS file system which is due to file system rearrangements on the server host
-#. TRANS for NFS file systems or corruption in other file systems.
-#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting, possibly repairing
-#. TRANS and remounting the file system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:788
-#, fuzzy
-#| msgid "Stale NFS file handle"
-msgid "Stale file handle"
-msgstr "Μη έγκυρος πια NFS χειριστής αρχείου"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:673 stdio-common/../sysdeps/unix/sysv/sysv4/solaris2/sparc/errlist.c:109
+msgid "Value too large for defined data type"
+msgstr "� ���� ����� ���� ������ ��� ����������� ���� ���������"
 
-#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
-#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
-#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
-#. TRANS properly on @gnuhurdsystems{}, making this error code impossible.)
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:800
-msgid "Object is remote"
-msgstr "Το αντικείμενο είναι απομακρυσμένο"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52 sysdeps/generic/siglist.h:52
+msgid "Virtual timer expired"
+msgstr "� ��������� ������������� �����"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:808
-msgid "RPC struct is bad"
-msgstr "Η RPC δομή δεν είναι σωστή"
+#: timezone/zic.c:1926
+msgid "Wild result from command execution"
+msgstr "����� ���������� ��� ��� �������� ��� �������"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:816
-msgid "RPC version wrong"
-msgstr "Η έκδοση του RPC δεν είναι σωστή"
+#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54 sysdeps/generic/siglist.h:54
+msgid "Window changed"
+msgstr "�� �������� ������"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:824
-msgid "RPC program not available"
-msgstr "Το πρόγραμμα RPC δεν είναι διαθέσιμο"
+#: locale/programs/locale.c:69
+msgid "Write names of available charmaps"
+msgstr "������� �������� ����� ����������� ������� ����������"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:832
-msgid "RPC program version wrong"
-msgstr "Η έκδοση του RPC προγράμματος δεν είναι σωστή"
+#: locale/programs/locale.c:67
+msgid "Write names of available locales"
+msgstr "������� �������� ��� ���������� ������� ���������"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:840
-msgid "RPC bad procedure for program"
-msgstr "RPC κακή διαδικασία για πρόγραμμα"
+#: locale/programs/locale.c:71
+msgid "Write names of selected categories"
+msgstr "������� �������� ��� ����������� ����������"
 
-#. TRANS This is used by the file locking facilities; see
-#. TRANS @ref{File Locks}.  This error is never generated by @gnuhurdsystems{}, but
-#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
-#. TRANS operating system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:852
-msgid "No locks available"
-msgstr "Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κλειδώματα"
+#: locale/programs/locale.c:72
+msgid "Write names of selected keywords"
+msgstr "������� �������� ��� ����������� ������-��������"
 
-#. TRANS The file was the wrong type for the
-#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
-#. TRANS
-#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
-#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:865
-msgid "Inappropriate file type or format"
-msgstr "Ακατάλληλο είδος αρχείου ή διαμόρφωσης"
+#: catgets/gencat.c:115
+msgid "Write output to file NAME"
+msgstr "������� ������ ��� ������ �����"
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:873
-msgid "Authentication error"
-msgstr "Σφάλμα πιστοποίησης"
+#: elf/cache.c:366 elf/cache.c:375 elf/cache.c:379
+msgid "Writing of cache data failed"
+msgstr ""
 
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:881
-msgid "Need authenticator"
-msgstr "Χρειάζεται πιστοποιητής"
+#: elf/cache.c:383
+msgid "Writing of cache data failed."
+msgstr ""
 
-#. TRANS This indicates that the function called is
-#. TRANS not implemented at all, either in the C library itself or in the
-#. TRANS operating system.  When you get this error, you can be sure that this
-#. TRANS particular function will always fail with @code{ENOSYS} unless you
-#. TRANS install a new version of the C library or the operating system.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:894
-msgid "Function not implemented"
-msgstr "Η λειτουργία δεν έχει υλοποιηθεί"
+#: catgets/gencat.c:251 elf/ldconfig.c:269 elf/sprof.c:361 iconv/iconv_prog.c:356 locale/programs/locale.c:274
+#: locale/programs/localedef.c:316 nscd/nscd.c:292 nscd/nscd_nischeck.c:95 nss/getent.c:68 posix/getconf.c:756
+#, c-format
+msgid "Written by %s.\n"
+msgstr "��������� ��� %s.\n"
 
-#. TRANS A function returns this error when certain parameter
-#. TRANS values are valid, but the functionality they request is not available.
-#. TRANS This can mean that the function does not implement a particular command
-#. TRANS or option value or flag bit at all.  For functions that operate on some
-#. TRANS object given in a parameter, such as a file descriptor or a port, it
-#. TRANS might instead mean that only @emph{that specific object} (file
-#. TRANS descriptor, port, etc.) is unable to support the other parameters given;
-#. TRANS different file descriptors might support different ranges of parameter
-#. TRANS values.
-#. TRANS
-#. TRANS If the entire function is not available at all in the implementation,
-#. TRANS it returns @code{ENOSYS} instead.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:914
-msgid "Not supported"
-msgstr "Δεν υποστηρίζεται"
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:837
+msgid "Wrong medium type"
+msgstr "��������� ����� �����"
 
-#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
-#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:924
-msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
-msgstr "Μη έγκυρο ή ασυμπλήρωτο multibyte ή πλατύς χαρακτήρας"
+#: nis/nis_print.c:40
+msgid "X500"
+msgstr "X500"
 
-#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, servers supporting the @code{term} protocol return
-#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
-#. TRANS foreground process group of the terminal.  Users do not usually see this
-#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
-#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal.  @xref{Job Control},
-#. TRANS for information on process groups and these signals.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:938
-msgid "Inappropriate operation for background process"
-msgstr "Ακατάλληλη λειτουργία για διεργασία παρασκηνίου"
+#: nis/nis_print.c:44
+msgid "XCHS"
+msgstr "XCHS"
 
-#. TRANS On @gnuhurdsystems{}, opening a file returns this error when the file is
-#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
-#. TRANS up, before it has connected to the file.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:949
-msgid "Translator died"
-msgstr "Ο μεταφραστής πέθανε"
+#: nis/ypclnt.c:174
+#, c-format
+msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
+msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: %s\n"
 
-#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
-#. TRANS @c This error code is a joke.  Its perror text is part of the joke.
-#. TRANS @c Don't change it.
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:960
-msgid "?"
-msgstr "?"
+#: nis/nis_error.c:71
+msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
+msgstr "���, � ������ ��� ���� ����� 42."
 
 #. TRANS You did @strong{what}?
-#: sysdeps/gnu/errlist.c:969
+#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:627
 msgid "You really blew it this time"
-msgstr "Πραγματικά την έκανες αυτή τη φορά"
+msgstr "���������� ��� ������ ���� �� ����"
 
-#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
-#. TRANS @c Okay.  Since you are dying to know, I'll tell you.
-#. TRANS @c This is a joke, obviously.  There is a children's song which begins,
-#. TRANS @c "Old McDonald had a farm, e-i-e-i-o."  Every time I see the (real)
-#. TRANS @c errno macro EIO, I think about that song.  P