اطلاعیه وزارت کار (اعزام نیرو به آلمان)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

اطلاعیه وزارت کار (اعزام نیرو به آلمان)

دفتر حمایت نیروی کار خارجی وزارت کار
اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی
اعـزام نیروی کـــار به کشور
آلـــــــــمـــان
درباره ما
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCph3Ou4DYK_AU8q12_ImkCxuV8S2MLlqqzBxdqgVFj3SOPIMUhG5AOAI9BeoEPN0yNcLymAFzyQHgFi6geaFdbqNhCKRlILOzNNp5ocpazdS3AKWcvDLQlRNkPptuiwMWp1xcsPgUCu1NoRgac1ubTjz85j4LWByAtf_66TcTm_OeGvg2 راهنما
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCph3Ou4DYK_AU8q12_ImkCxuVVHPT_b1CPAHPML7Q_OQQdHyv6FtWOJ6ayFLDaAOBw8QYKekmRNpxVPohOHxs7kgnFID1ypjdgb4wc4fjkLMfAjCYEa5NP8XPwKJAno8E5ZgnAhlMVB0bT84qTfZEvYTygsk1k5Oz-_kMzVjeWV57LOg2
تماس
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCph3Ou4DYK_AU8q12_ImkCxuUctadTU8xbv20f6YAtpAjLciHxcLq-QzukTPbh8CPFxfdi8EOUutOLzIv2kRxKlW3YGcUfoA2EhhcbYQ-_c2zqtSD0mwv4kdRrItVbLDRZnm5TwQDcq8b-9_FDpaSNsLjt4cDQz0yMi_pAqIbw2SQewQ2
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت
به ثبت نام از متقاضیان کار در کشور
آلمان با الویت رشته‌های علوم کامپیوتر
و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات،
مکانیک، برق و الکترونیک و پرستاری و
کادر درمان اقدام می‌کند.
این وزارت خانه شرایط ثبت نام را به شرح
زیر اعلام کرده است:
* حداکثر سن ۴۰ سال
* داشتن تخصص در هر یک از رشته های علوم
کامپیوتر، مکانیک، برق و الکترونیک و
پرستاری و کادر درمان (سایر اولویت ها به
زودی اعلام خواهد شد.)
* موفقیت در مصاحبه و تطبيق مدارک
تحصیلی
سایر شرایط لازم:
*  متقاضیانی که دارای مدرک زبان
آلمانی نیستند در صورت تمایل می‌توانند
ثبت نام کرده و در حین انجام فرآیند
آماده سازی مدارک، زبان آلمانی
بیاموزند.
*  شغل یافت شده طبق قوانین مرتبط با
رشته تحصیلی کارجو است.
* امکان همراهی و ملحق شدن همسر و
فرزندان زیر 18 سال وجود دارد.
تلفن مشاوره: 02170703048
لینک خبر وزارت کار
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCph3Ou4DYK_AU8q12_ImkCxuWU7Ud0HhyGitYi2y9pXFiqaAn_TPGqa04WtS9VTatwYWxU3CzidotUlIlZBZcO8R5iea_gy0EFEMUALYNZktkwhROo_8j9ZOg5Fs5j3_kfRaS5t5Wj1jeA1F9RwBVPJ-R_zhIK5JWcA0kWsDe9W7NwvA2
فرم مشاوره رایگان
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCph3Ou4DYK_AU8q12_ImkCxuWfrH0ch0s5SaB3Ici2IreX33bGkqjtT33l2vADd1NA-tfqxicbMFhCs5-Tc1s4BKTG-6sxehs4gBDnT11Yk1gRdYHb_fGHx9r7N9po8d3ymRP6RYAuRk_98riB7dkIib82cJ-2T6P3ff8IYQAtwjD8HQ2
توضیحات بیشتر
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCph3Ou4DYK_AU8q12_ImkCxuVVHPT_b1CPAHPML7Q_OQQdHyv6FtWOJ6ayFLDaAOBw8QYKekmRNpxVPohOHxs7kgltxj7rPeBHmRNHPwOwYP5kJaTF6GhVhnu5Jd8Uy9RqKpNVw4VDy_EjifRuTR4ydY2TaBWADSXLK8qtN9N6D_soIA2
همکاران منتخب:
-------------------------
 
اشتغال ایران و اروپا
اعزام نیروی کار به کشور آلمان
تحت نظر وزارت کار ایران
www.ie-employment.com
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCph3Ou4DYK_AU8q12_ImkCxuWxylo_iPU34_01lrXxinwzF14sJ8GRIseLROOAuOlZk44tBnioqlafhzUfHDnFN76gnWMdWi9_IfeOutTXr-t7i1iix_vcqnPhVkdzuut3q6wBT6DlOcyjxR2oG62ziGMOAMaETtNBlzu6YMUuFN_YYQ2
اعزام دانشجو اریکا
اعزام دانشجو به کشور آلمان
تحت نظر وزارت علوم ایران
www.uniassist.ir
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCph3Ou4DYK_AU8q12_ImkCxuXbohwKmHm3D5yzsxjzQ_ym5Bri7b93BE4v-9_W9LV99fzbcjaueXxY3S4WfVLPytjw6_eqlDDE0y4gjhgSyC76bDe1j5irlk1SWKTrHjLH6dBY7IfoLNn3YNzYEs-oD9XMBly2qm1pgI3vJ9TJcPuwcQ2
ARIKA GmbH
شرکت ثبت شده اریکا در آلمان
به شماره ثبت 28871
www.arikagroup.com
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCph3Ou4DYK_AU8q12_ImkCxuVrUNxjzJz2yWqeCXHyq8VFu9sBccEqdSSvkMgD5_rjafqpHQd8dKOdScd3nZwhSTkdrJTEyYXimrJCA6_K6Zbsx1Zy-dLvJPXjWltNHDvsljeWFYGxN9UEFShhq0CnFRKjFBXg1mYmq3EjUsEv_um-hQ2
آدرس دفتر تهران
ميدان آرژانتين، خيابان هشتم بخارست
(احمد قصیر)، جنب ساختمان کنسولگری
آلمان، پلاك 13، طبقه اول، واحد3.
تماس: 02188176071 و  02188176048
آدرس دفتر آلمان
Farnstraße 2, 90480 Nürnberg, Germany
whatsapp: +49 1782351440
اریکا را در شبکه های اجتماعی دنبال
کنید
اینستاگرام
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCph3Ou4DYK_AU8q12_ImkCxuUOcl58bWgGTRuhJEMa1_Q1DO2BiQGdvzkibU_4Qr61t65F9nb6Pmk0sinBkn65Gi3BsvLIw-2jM0bSThGiejlhQmVYqqewllGAg1WR9UkEwTgCJqk-SVNOiQHzS0bB9jehDOKGi_SKRz04ugkEs2Eiug2
لینکداین
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCph3Ou4DYK_AU8q12_ImkCxuVl16bSlqaMGRkQAcMAaT_uBW8oIN0nOs7VOlGrG5wPvJYAiMgzLREqeSfJO6j7nXEUZibBuIRzQNTIgMIyt0PNIVvV8_9ZupPMqZX-bQhMOr0cuM4ioWewW6i-Gw0b2heeLoZcmmh9GipPfhJPMbY5zA2
تلگرام
ARIKA GROUP, Tehran, Tehran, Tehran, 987656544332, Iran, Islamic Republic Of
http://tracking.euroassist.ir/tracking/unsubscribe?msgid=At_Sk3T4VcdX381Ja_Q30A2&c=1239066502351732018