اطلاعیه وزارت کار (اعزام نیرو به آلمان)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

اطلاعیه وزارت کار (اعزام نیرو به آلمان)

دفتر حمایت نیروی کار خارجی وزارت کار
اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی
اعـزام نیروی کـــار به کشور
آلـــــــــمـــان
درباره ما
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCphwMFrmJyZAAeclDTHydD62jJnOAO4qu0ZRzBgacGpqL2WbxEDjmvhYdCj6_qnUrFAhe950MORd2TQX2b3xFE1mWJ6l549Etfb8PhxBqDCPgyZkHiEH-DgAvHqQtSHmR5R-HBpHOcOsTfFLSWg0HmKwI9cHMZLDQ-n-udlRhIr4UmPQ2 راهنما
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCphwMFrmJyZAAeclDTHydD62iCXaFicjCitA5OIKxqSCNMw-jdIwnWDGKbf0-wlDA0HymxEr8_BXVxD0wfeH2P6XyW7zuUWC19iM8h2nOVXu-4hFIx4Ig7or0xKKK90MQsHbkgXPMTi0CvVgFzg8CvkllXLmWplNHgCrBKPMzJegkT_g2
تماس
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCphwMFrmJyZAAeclDTHydD62g2tTub1WYTeyyjF7vtII84uu1RuD9-vPZc5luYsIVDm1rh3xvGhcSCx0NdEq0McBssWtYH09H1V5NR88Pp-U-HKhV4NhtkzzAJHoz6tFIXqG6erjn7e3EsEUCg5-IcblbhBwFxRT_Tay45aPG3Vo1dZw2
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت
به ثبت نام از متقاضیان کار در کشور
آلمان با الویت رشته‌های علوم کامپیوتر
و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات،
مکانیک، برق و الکترونیک و پرستاری و
کادر درمان اقدام می‌کند.
این وزارت خانه شرایط ثبت نام را به شرح
زیر اعلام کرده است:
* حداکثر سن ۴۰ سال
* داشتن تخصص در هر یک از رشته های علوم
کامپیوتر، مکانیک، برق و الکترونیک و
پرستاری و کادر درمان (سایر اولویت ها به
زودی اعلام خواهد شد.)
* موفقیت در مصاحبه و تطبيق مدارک
تحصیلی
سایر شرایط لازم:
*  متقاضیانی که دارای مدرک زبان
آلمانی نیستند در صورت تمایل می‌توانند
ثبت نام کرده و در حین انجام فرآیند
آماده سازی مدارک، زبان آلمانی
بیاموزند.
*  شغل یافت شده طبق قوانین مرتبط با
رشته تحصیلی کارجو است.
* امکان همراهی و ملحق شدن همسر و
فرزندان زیر 18 سال وجود دارد.
تلفن مشاوره: 02170703048
لینک خبر وزارت کار
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCphwMFrmJyZAAeclDTHydD62gPvWzyPv08PhYubQeQWm4EWftzWLV8S-KKbSi8NoYgdSl35pmOK5rI3Trp_janapbyhzg_rBnrztkquDGFt7J6iHLG9598IVCh_wrBQVqhCbRZ20XIYw6V3vS2uKagdWM5nZI9ak9O9czVqHxUQknqdw2
فرم مشاوره رایگان
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCphwMFrmJyZAAeclDTHydD62h9lNtDr0-VP7sbFTmoBwZ7ySFX3wW6h5QnyuvRbkq6U8lQ1Hz0UGLOqxze7ZkS65wNSdev5ELV4PdJgxzg-9NxirNCGnvGh6eKGig716NnXl4TDEwdnlrAjA078SVYJDhPmf_8ul2OLELh-dSyWjtGWw2
توضیحات بیشتر
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCphwMFrmJyZAAeclDTHydD62iCXaFicjCitA5OIKxqSCNMw-jdIwnWDGKbf0-wlDA0HymxEr8_BXVxD0wfeH2P6XwlgFK_hgmBrh-qy7_HNFuQffLsDcbQlZMOM_9ejdmxmnZa3WUmT4WOpD_9SlkIrkVaH-66xMwpz-wxK1C8X6ZBiQ2
همکاران منتخب:
-------------------------
 
اشتغال ایران و اروپا
اعزام نیروی کار به کشور آلمان
تحت نظر وزارت کار ایران
www.ie-employment.com
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCphwMFrmJyZAAeclDTHydD62htGkJ_SrnFr7cA3_wip2ULQZURY5tiAeAVEeD7fbiQlHN-IOWhSkXYKQlMvZ-hvCsykMh_fePnplV-B3nSnb5wmqz1M_Mm-EoVoVjM2ihrKxWD3YEC0_ucCjuxG342G75Ggcgx-l__U_A8X8P_ESjW3Q2
اعزام دانشجو اریکا
اعزام دانشجو به کشور آلمان
تحت نظر وزارت علوم ایران
www.uniassist.ir
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCphwMFrmJyZAAeclDTHydD62gOQ2fE6DIjCFXFD4jZ3HGKu_o28bgD8hHQwEUL-HMzjfJfpk2zMo0KvqQlKrUHsWjw9fkOBGyqJb6D1UwhSBNxWc2RXD1O_OgLpuxDKzPK9F3buP-_pNSG3fHQOYaiuvt9eZP__-o1MtKkYz7kLV2T3g2
ARIKA GmbH
شرکت ثبت شده اریکا در آلمان
به شماره ثبت 28871
www.arikagroup.com
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCphwMFrmJyZAAeclDTHydD62itJxHbDt-drZ6GxsY7yDjKMskFhR91KA4FftSzgANA62ULfFxBLOQlFAO8BJ14OhyvG98lE5wKA7TpsB-mZQauuGYq53wfk9iIuw8-LnpHU56OCHJryqessVgVh9AmRKqvNti3ohik1PCH4eRhmIagsA2
آدرس دفتر تهران
ميدان آرژانتين، خيابان هشتم بخارست
(احمد قصیر)، جنب ساختمان کنسولگری
آلمان، پلاك 13، طبقه اول، واحد3.
تماس: 02188176071 و  02188176048
آدرس دفتر آلمان
Farnstraße 2, 90480 Nürnberg, Germany
whatsapp: +49 1782351440
اریکا را در شبکه های اجتماعی دنبال
کنید
اینستاگرام
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCphwMFrmJyZAAeclDTHydD62jPW7M9WJkThrzvQi4tKXd_X2vLBM8FzPAZpsHM_WsOwVyuwOiG53LifILFeirGaD-kpngcvZeWrLw071lYjhj0BC-fJ6L-8Qwb1TrYDGdwnqcWYbe-J4I7XxcAHGpEAuV9n947PDJoqaFBvfGNpVIOsg2
لینکداین
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63QD19Mjnp_chVg1AtgSxeCb0sNyY7I56pdPn0UMPlCphwMFrmJyZAAeclDTHydD62jmJSO87K3lEpwE1uj-LALLXEPt1ss7rP6cOgVTFfsrBKzH39SmzvHL37HPpB48I0xgEzCariI7rdKMMyBktIs8qubr_zS-xoG0EaCusLLVsR1MWz5gstfjnWB2TynqY1qQqzSm-OyPraSr_xK41CfWqg2
تلگرام
ARIKA GROUP, Tehran, Tehran, Tehran, 987656544332, Iran, Islamic Republic Of
http://tracking.euroassist.ir/tracking/unsubscribe?msgid=DjGPkU5SucV1KtlmrB7png2&c=1239066411436015701